Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "involvement"

 

"involvement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 216

involvement {rzeczownik}

involvement {rzecz.} (też: commitment, engagement)

to involve {czasownik}

obejmować (rozciągnąć) {czas.}

The consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.

Konsultacje będą również obejmować zainteresowane przedsiębiorstwa, władze itd.

For this reason, lifelong training should involve all social factors.

Z tego powodu uczenie się przez całe życie powinno obejmować wszystkie czynniki społeczne.

Severe skin rashes that can blister and may involve the eyes, mouth and throat and genitals.

ciężkie wysypki skórne, również w postaci pęcherzy, które mogą obejmować okolice oczu, ust,

It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.

Może ona dość często obejmować opiekę pielęgniarską i dbanie o różne aspekty rozwoju dziecka.

These activities should also involve disabled persons with a high potential for creativity.

Te działania powinny również obejmować osoby niepełnosprawne o dużym potencjale kreatywności.
objąć (rozciągnąć) {czas.}

This would therefore also involve influencing Russia's internal energy policy by example.

Działania te mogłyby także objąć np. wywieranie wpływu na wewnętrzną politykę energetyczną Rosji.

We need to involve more women in vocational training, the sciences and educational fields that have been until now considered as 'masculine'.

Musimy objąć większą liczbę kobiet kształceniem zawodowym, przyciągnąć do dziedzin nauki i obszarów oświaty, które były dotychczas postrzegane jako męskie.

It has also to involve civil society and especially stimulate grass-root exchanges between citizens, NGOs and local authorities.

Musi ono również objąć społeczeństwo obywatelskie, a w szczególności stymulować oddolną wymianę pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi.

Therefore, an especially vital part of the agreements is energy cooperation, which may involve transit countries like Belarus and Ukraine or exporting countries such as Azerbaijan.

Dlatego tak ważnym aspektem umów jest współpraca energetyczna, która może objąć kraje tranzytowe takie jak Białoruś i Ukraina lub kraje eksportujące takie jak Azerbejdżan.

Such a change should involve Europe and the EU should be looking to strengthen the EU-US partnership, especially when addressing global challenges such as climate change and poverty.

Jej zmiana powinna objąć Europę, a UE powinna starać się o wzmocnienie partnerstwa UE - USA, szczególnie w rozwiązywaniu problemów globalnych, takich, jak zmiana klimatu i ubóstwo.

to involve [involved|involved] {czas.} (też: to embroil, to embrangle, to ensnarl)

wplątać {czas.}

to involve [involved|involved] {czas.} (też: to mix)

wmieszać {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "involvement":

Synonimy (angielski) dla "involve":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "involvement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.

Udział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.

Neuropharmacological evidence suggests primary dopaminergic system involvement.

Dowody neurofarmakologiczne wskazują na istotną rolę układu dopaminergicznego.

As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.

Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.

In managing overdosage, consider the possibility of multiple drug involvement.

W leczeniu przedawkowania zawsze należy pamiętać o możliwości zatrucia wielolekowego.

We need the active involvement of both sides to ensure that the EEAS is a success.

Potrzebujemy aktywnego udziału obu stron w celu zapewnienia, że ESDZ odniesie sukces.

It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.

Ponadto parlament poprosił o przebaczenie za udział NRD w stłumieniu praskiej wiosny.

Vasculitis with transient renal involvement and exudative erythema multiforme.

Zapalenie naczyń z przejściowym zajęciem nerek i wysiękowym rumieniem wielopostaciowym.

Political stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.

Stabilność polityczna jest warunkiem koniecznym większego udziału w programach UE.

Presence or history of venous thrombosis, with or without the involvement of pulmonary

Zakrzepica żylna występująca obecnie lub w wywiadzie, z zatorowością płucną lub bez niej.

The involvement of foreign banks in the Ukrainian banking sector has already reached 35%.

Już obecnie udział zagranicznych banków w ukraińskim sektorze bankowym wynosi 35%.

Transitionally, on the way - yes, that is right - to a full withdrawal of involvement.

Przejściowo, na drodze, no właśnie, do całkowitego wycofania udziałów.

However, the Commission considers that there is no scope for its involvement in this case.

Komisja jednakże uważa, że ta sprawa leży poza zakresem jej kompetencji.

The possibility of multiple medicinal product involvement should be considered.

Należy wziąć pod uwagę możliwość wpływu wielu produktów leczniczych.

An open process would create transparency and permit citizen involvement.

Otwarty proces przyniesie przejrzystość i umożliwi udział obywateli.

We need Parliament's contribution and we appreciate this involvement and this contribution.

Potrzebujemy wkładu Parlamentu - zarówno ten udział, jak i ten wkład są przez nas doceniane.

We appreciate very much the involvement of Parliament in all these discussions.

Niezmiernie doceniamy udział Parlamentu w tych wszystkich rozmowach.

(RO) I must mention the subject of women's involvement in the labour market.

(RO) Muszę odnieść się do tematu uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

The involvement of and dialogue with local financial intermediaries is welcome.

Należy zatem rozpocząć dialog z lokalnymi pośrednikami finansowymi.

We must look for a solution which will encourage the general public's involvement.

Musimy znaleźć rozwiązanie, które zachęci społeczeństwo do udziału.

As a result, I feel much empathy and involvement with that region.

Z tego względu mam wiele sympatii dla tego regionu i czuję się z nim związany.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

invoice · invoiceable · invoices · invoicing · invoker · involuntarily · involuntary · involute · involution · involved · involvement · involving · invulnerable · inward · inwardly · inwardness · inwards · Io · iodide · iodine · iolite

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.