Search for the most beautiful word
collapsable
scorers

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "involvement"

 

"involvement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 458

involvement {rzeczownik}

involvement {rzecz.} (też: commitment, engagement)

Europe has in fact had a good deal of involvement in the region we are discussing.

Europejskie zaangażowanie w regionie, o którym mówimy, było rzeczywiście spore.

Involvement in regional cooperation in the Western Balkans is also important.

Ważne jest również zaangażowanie we współpracę regionalną w Bałkanach Zachodnich.

Therefore, we should, perhaps, end the EU's involvement in the UN mission in Africa.

Dlatego być może powinniśmy zakończyć zaangażowanie UE w misję ONZ w Afryce.

Therefore the involvement of education in sport is of special significance.

Dlatego też zaangażowanie w edukację poprzez sport ma szczególne znaczenie.

I believe it is a good idea, particularly with the involvement of the Roma themselves.

Uważam, że jest to dobry pomysł, szczególnie ze względu na zaangażowanie samych Romów.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "involvement":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "involvement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.

Udział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.

Neuropharmacological evidence suggests primary dopaminergic system involvement.

Dowody neurofarmakologiczne wskazują na istotną rolę układu dopaminergicznego.

As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.

Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.

In managing overdosage, consider the possibility of multiple drug involvement.

W leczeniu przedawkowania zawsze należy pamiętać o możliwości zatrucia wielolekowego.

Secondly, we must remember the involvement of citizens in the political process.

Po drugie, powinniśmy pamiętać o zaangażowaniu naszych obywateli w proces polityczny.

The same applies in the area of cyber attacks and the involvement of stakeholders.

To samo tyczy się kwestii cyberataków i angażowania zainteresowanych stron.

We need the active involvement of both sides to ensure that the EEAS is a success.

Potrzebujemy aktywnego udziału obu stron w celu zapewnienia, że ESDZ odniesie sukces.

We pay for it on April 15th, and we can't even calculate the cost of this involvement.

Płacimy za nie podatkami i nawet nie możemy wyliczyć kosztów tego zaangażowania.

It will also provide channels for the greater involvement of national parliaments.

Zapewni on także możliwości większego zaangażowania parlamentów krajowych.

It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.

Ponadto parlament poprosił o przebaczenie za udział NRD w stłumieniu praskiej wiosny.

Vasculitis with transient renal involvement and exudative erythema multiforme.

Zapalenie naczyń z przejściowym zajęciem nerek i wysiękowym rumieniem wielopostaciowym.

We need more European involvement to protect forests and the environment.

Potrzebujemy więcej zaangażowania Europy na rzecz ochrony lasów i środowiska.

It is impossible to develop a water saving culture without the involvement of citizens.

Nie jest możliwe szerzenie kultury oszczędzania wody bez zaangażowania obywateli.

European Parliament involvement in these policies must not be neglected.

Nie wolno zaniedbywać zaangażowania Parlamentu Europejskiego w ten obszar polityki.

Political stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.

Stabilność polityczna jest warunkiem koniecznym większego udziału w programach UE.

Volunteering and partnership are the best ways to ensure that involvement.

Wolontariat i partnerstwo to najlepsze metody zapewnienia zaangażowania.

We need a European mechanism with the involvement of the European Parliament.

Potrzebujemy europejskiego mechanizmu, w który zaangażowany będzie Parlament Europejski.

Presence or history of venous thrombosis, with or without the involvement of pulmonary

Zakrzepica żylna występująca obecnie lub w wywiadzie, z zatorowością płucną lub bez niej.

It will also create incentives for an increase in the involvement of the private sector.

Przewiduje ono również stworzenie zachęt do zwiększania zaangażowania sektora prywatnego.

One of these is a factual account, laying down the principles of our involvement in Iraq.

Jedno, napisane językiem konkretu, pokazuje nam zasady naszego zaangażowania w Iraku.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niedożywiony, impas, płaz bezogonowy, zagiąć kogoś, zerowy

Podobne słowa

invocation · invoice · invoiceable · invoices · invoicing · invoker · involuntarily · involuntary · involute · involved · involvement · involving · invulnerable · inward · inwardly · inwards · Io · iodide · iodine · ion · Ionic

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.