Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "involvement"

 

"involvement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 454

involvement {rzeczownik}

involvement {rzecz.} (też: commitment, engagement)

Europe has in fact had a good deal of involvement in the region we are discussing.

Europejskie zaangażowanie w regionie, o którym mówimy, było rzeczywiście spore.

Involvement in regional cooperation in the Western Balkans is also important.

Ważne jest również zaangażowanie we współpracę regionalną w Bałkanach Zachodnich.

Therefore, we should, perhaps, end the EU's involvement in the UN mission in Africa.

Dlatego być może powinniśmy zakończyć zaangażowanie UE w misję ONZ w Afryce.

Therefore the involvement of education in sport is of special significance.

Dlatego też zaangażowanie w edukację poprzez sport ma szczególne znaczenie.

I believe it is a good idea, particularly with the involvement of the Roma themselves.

Uważam, że jest to dobry pomysł, szczególnie ze względu na zaangażowanie samych Romów.

to involve {czasownik}

obejmować (rozciągnąć) {czas.}

The consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.

Konsultacje będą również obejmować zainteresowane przedsiębiorstwa, władze itd.

It must involve the stakeholders in the day-to-day management of stocks.

Musi obejmować zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w codzienne zarządzanie zasobami.

For this reason, lifelong training should involve all social factors.

Z tego powodu uczenie się przez całe życie powinno obejmować wszystkie czynniki społeczne.

Severe skin rashes that can blister and may involve the eyes, mouth and throat and genitals.

ciężkie wysypki skórne, również w postaci pęcherzy, które mogą obejmować okolice oczu, ust,

It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.

Może ona dość często obejmować opiekę pielęgniarską i dbanie o różne aspekty rozwoju dziecka.
objąć (rozciągnąć) {czas.}

This would therefore also involve influencing Russia's internal energy policy by example.

Działania te mogłyby także objąć np. wywieranie wpływu na wewnętrzną politykę energetyczną Rosji.

We need to involve more women in vocational training, the sciences and educational fields that have been until now considered as 'masculine'.

Musimy objąć większą liczbę kobiet kształceniem zawodowym, przyciągnąć do dziedzin nauki i obszarów oświaty, które były dotychczas postrzegane jako męskie.

It has also to involve civil society and especially stimulate grass-root exchanges between citizens, NGOs and local authorities.

Musi ono również objąć społeczeństwo obywatelskie, a w szczególności stymulować oddolną wymianę pomiędzy obywatelami, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi.

Therefore, an especially vital part of the agreements is energy cooperation, which may involve transit countries like Belarus and Ukraine or exporting countries such as Azerbaijan.

Dlatego tak ważnym aspektem umów jest współpraca energetyczna, która może objąć kraje tranzytowe takie jak Białoruś i Ukraina lub kraje eksportujące takie jak Azerbejdżan.

Such a change should involve Europe and the EU should be looking to strengthen the EU-US partnership, especially when addressing global challenges such as climate change and poverty.

Jej zmiana powinna objąć Europę, a UE powinna starać się o wzmocnienie partnerstwa UE - USA, szczególnie w rozwiązywaniu problemów globalnych, takich, jak zmiana klimatu i ubóstwo.

to involve [involved|involved] {czas.} (też: to mix)

wmieszać {czas.}

to involve [involved|involved] {czas.} (też: to embroil, to embrangle, to ensnarl)

wplątać {czas.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "involvement":

Synonimy (angielski) dla "involve":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "involvement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.

Udział przedstawicieli przemysłu w przygotowaniu tego sprawozdania jest pożądany.

Neuropharmacological evidence suggests primary dopaminergic system involvement.

Dowody neurofarmakologiczne wskazują na istotną rolę układu dopaminergicznego.

As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.

Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.

In managing overdosage, consider the possibility of multiple drug involvement.

W leczeniu przedawkowania zawsze należy pamiętać o możliwości zatrucia wielolekowego.

Secondly, we must remember the involvement of citizens in the political process.

Po drugie, powinniśmy pamiętać o zaangażowaniu naszych obywateli w proces polityczny.

The same applies in the area of cyber attacks and the involvement of stakeholders.

To samo tyczy się kwestii cyberataków i angażowania zainteresowanych stron.

We need the active involvement of both sides to ensure that the EEAS is a success.

Potrzebujemy aktywnego udziału obu stron w celu zapewnienia, że ESDZ odniesie sukces.

It will also provide channels for the greater involvement of national parliaments.

Zapewni on także możliwości większego zaangażowania parlamentów krajowych.

It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.

Ponadto parlament poprosił o przebaczenie za udział NRD w stłumieniu praskiej wiosny.

We pay for it on April 15th, and we can't even calculate the cost of this involvement.

Płacimy za nie podatkami i nawet nie możemy wyliczyć kosztów tego zaangażowania.

Vasculitis with transient renal involvement and exudative erythema multiforme.

Zapalenie naczyń z przejściowym zajęciem nerek i wysiękowym rumieniem wielopostaciowym.

We need more European involvement to protect forests and the environment.

Potrzebujemy więcej zaangażowania Europy na rzecz ochrony lasów i środowiska.

It is impossible to develop a water saving culture without the involvement of citizens.

Nie jest możliwe szerzenie kultury oszczędzania wody bez zaangażowania obywateli.

European Parliament involvement in these policies must not be neglected.

Nie wolno zaniedbywać zaangażowania Parlamentu Europejskiego w ten obszar polityki.

We need a European mechanism with the involvement of the European Parliament.

Potrzebujemy europejskiego mechanizmu, w który zaangażowany będzie Parlament Europejski.

Volunteering and partnership are the best ways to ensure that involvement.

Wolontariat i partnerstwo to najlepsze metody zapewnienia zaangażowania.

Political stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.

Stabilność polityczna jest warunkiem koniecznym większego udziału w programach UE.

Presence or history of venous thrombosis, with or without the involvement of pulmonary

Zakrzepica żylna występująca obecnie lub w wywiadzie, z zatorowością płucną lub bez niej.

One of these is a factual account, laying down the principles of our involvement in Iraq.

Jedno, napisane językiem konkretu, pokazuje nam zasady naszego zaangażowania w Iraku.

The involvement of foreign banks in the Ukrainian banking sector has already reached 35%.

Już obecnie udział zagranicznych banków w ukraińskim sektorze bankowym wynosi 35%.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: połykacz ognia, bestiariusz, granulat, odurzyć, zemścić się

Podobne słowa

invoice · invoiceable · invoices · invoicing · invoker · involuntarily · involuntary · involute · involution · involved · involvement · involving · invulnerable · inward · inwardly · inwardness · inwards · Io · iodide · iodine · ion

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.