Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "invoice"

 

"invoice" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 22

invoice {rzeczownik}

invoice {rzecz.} (też: account, calculation, bill, chit)

rachunek {m.}

According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.

Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.

This is to remind you that the above invoice is still unpaid.

Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.

Our records show that the invoice still has not been paid.

Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.

I have been told by constituents that they have been invited to advertise their business for no costs only to receive a large invoice with legal threats not long after.

Moi wyborcy mówili mi, że zapraszano ich do darmowego zareklamowania się tylko po to, by wkrótce potem otrzymali rachunek na pokaźną sumę wraz z groźbami prawnymi.

Back home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.

Po powrocie do domu otrzymała rachunek za leczenie, którego kosztu nie pokryto z jej krajowego ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz potraktował ją jako prywatnego pacjenta.

invoice {rzecz.} (też: texture)

faktura {f.}

The current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue.

Obecnie propaguje się płacenie za fakturę niezwłoczne, tzn. przed upływem terminu, zanim stanie się fakturą zaległą.

The invoice is then passed on to a debt recovery agency and the amount grows and becomes three or even ten times as much in a very short space of time.

Faktura taka kierowana jest następnie do agencji odzyskiwania długów, a kwota rośnie i w bardzo krótkim czasie staje się trzy, a nawet dziesięć razy większa.

Therefore, it avoids fraud arrangements that are based on non-payment of the VAT by the supplier followed by deduction of the VAT by the customer, who is in possession of a valid invoice.

W ten sposób unika się udogodnień sprzyjających oszustwom, które polegają na niepłaceniu VAT przez dostawców po odliczeniu VAT przez konsumenta, który dysponuje ważną fakturą.

The bad news is that mother nature's back office isn't working yet, so those invoices don't get issued.

Niestety biuro matki Natury jeszcze nie funkcjonuje i nie może wystawić żadnych faktur.

If you aren't familiar with a seller or the item for which you've been invoiced, we recommend contacting the seller directly before you complete the transaction.

Jeśli nie rozpoznajesz sprzedawcy lub pozycji, która widnieje na fakturze, zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze sprzedawcą przed sfinalizowaniem transakcji.

to invoice {czasownik}

You might be eligible to use monthly invoicing as a payment setting, if your business meets certain requirements.

Opcja fakturowania miesięcznego jest dostępna dla firm, które spełniają określone wymagania.

How to applyYou can apply for monthly invoicing if your business meets certain requirements.

Korzystanie z tej opcjiAby móc korzystać z fakturowania miesięcznego, Twoja firma musi spełniać określone wymagania.

voice {rzeczownik}

voice {rzecz.} (też: vote)

głos {m.}

I performed here and there, but as my condition deteriorated, so did my voice.

Występowałam tu i tam, jednak zarówno moja kondycja, jak i głos pogarszały się.

Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference.

Każdy głos w społeczeństwie liczy się, ale tylko wspólny głos może coś zmienić.

He will not cry, nor lift up his voice, nor cause it to be heard in the street.

Nie będzie wołał, ani się będzie wywyższał, ani będzie słyszany na ulicy głos jego.

And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:

claws scrabbling, then her -- her voice hoarse, harsh, hollow, almost only a tone,

skrobiąc pazurami, potem ona - jej głos chropowaty, ostry, pusty prawie tylko półton

voice {rzecz.}

wokal {m.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "invoice":

Synonimy (angielski) dla "voice":

 

Podobne tłumaczenia

"invoice" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "invoice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This VAT will not be shown in the invoice.

Ta kwota VAT nie będzie wykazana na fakturze.

It is our company policy to invoice only in Euros.

Przyjmujemy tylko płatności w euro.

But when did a bee actually ever give you an invoice?

Popatrzmy na poziom genetyczny.

If you meet these initial requirements and would like to apply for monthly invoicing, contact your customer service representative.

Jeżeli spełniasz te wstępne wymagania i chcesz wystąpić o fakturowanie miesięczne, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem obsługi klienta.

In March 2008, the group received an invoice for five years' electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.

W marcu 2008 roku, grupa otrzymała fakturę za energię elektryczną za pięć lat na kwotę 7 540,37 funtów brytyjskich, co spowodowało jej zadłużenie.

I also ask the Commission to implement the e-Invoice initiative - electronic invoicing, which is an important tool for reducing tax evasion.

Zwracam się również do Komisji o wdrożenie inicjatywy z zakresu fakturowania elektronicznego jako ważnego narzędzia zwalczania zjawiska unikania podatków.

However, customers very frequently sign the registration form or invoice without even reading the contractual clauses overleaf.

Konsumenci natomiast bardzo często podpisują formularz rejestracyjny lub fakturę, nawet nie czytając klauzul umowy znajdujących się na odwrocie tych dokumentów.

In addition to the core SEPA products that are currently being developed, new opportunities, such as e-invoicing, can provide major benefits.

Nowości techniczne, takie jak elektroniczne fakturowanie, jako uzupełnienie obecnie opracowywanych podstawowych produktów SEPA, mogą przynieść znaczne korzyści.

Numerous irregularities occur in many countries, such as the creation of fictitious documentation of waste collections, for example, in a practice known as invoice trading.

W wielu krajach dochodzi do licznych nieprawidłowości, jak na przykład kreowanie fikcyjnej dokumentacji zbiórki odpadów, czyli do tzw. handlu fakturami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.