Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "invoice"

 

"invoice" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 27

invoice {rzeczownik}

invoice {rzecz.} (też: account, calculation, bill, chit)

rachunek {m.}

This is to remind you that the above invoice is still unpaid.

Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.

Our records show that the invoice still has not been paid.

Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.

I have been told by constituents that they have been invited to advertise their business for no costs only to receive a large invoice with legal threats not long after.

Moi wyborcy mówili mi, że zapraszano ich do darmowego zareklamowania się tylko po to, by wkrótce potem otrzymali rachunek na pokaźną sumę wraz z groźbami prawnymi.

Back home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.

Po powrocie do domu otrzymała rachunek za leczenie, którego kosztu nie pokryto z jej krajowego ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz potraktował ją jako prywatnego pacjenta.

invoice {rzecz.} (też: texture)

faktura {f.}

Therefore, it avoids fraud arrangements that are based on non-payment of the VAT by the supplier followed by deduction of the VAT by the customer, who is in possession of a valid invoice.

W ten sposób unika się udogodnień sprzyjających oszustwom, które polegają na niepłaceniu VAT przez dostawców po odliczeniu VAT przez konsumenta, który dysponuje ważną fakturą.

I also welcome the obligation on the public sector to pay invoices within 30 days.

Pochwalam również obowiązek płacenia faktur w sektorze publicznym w terminie 30 dni.

Many would not have any financial problems if their invoices were paid.

Wiele z nich nie miałoby żadnych problemów finansowych, gdyby ich faktury były płacone.

Invoices used as proof of purchase should clearly state the VAT number of the car dealer.

Faktury użyte jako dowód zakupu powinny wyraźnie podawać numer VAT dilera.

The Regulation of the Minister of Finance sets out detailed rules of issuing VAT invoices.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT, są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów.

to invoice {czasownik}

fakturować {czas. ndk}

I voted in favour of Mr Casa's report concerning the rules for VAT invoicing.

Głosowałam za sprawozdaniem pana posła Casa w sprawie przepisów dotyczących fakturowania VAT.

You might be eligible to use monthly invoicing as a payment setting, if your business meets certain requirements.

Opcja fakturowania miesięcznego jest dostępna dla firm, które spełniają określone wymagania.

How to applyYou can apply for monthly invoicing if your business meets certain requirements.

Korzystanie z tej opcjiAby móc korzystać z fakturowania miesięcznego, Twoja firma musi spełniać określone wymagania.

Such disparities, nonetheless, are an impediment to the mainstreaming of this kind of invoicing, despite it being a source of simplification.

Rozbieżności te stanowią przeszkodę w ujednoliceniu tego rodzaju fakturowania, pomimo że jest ono źródłem uproszczeń.

in writing. - This was my own report on the VAT rules on invoicing.

na piśmie. - Było to moje sprawozdanie w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania.

voice {rzeczownik}

voice {rzecz.} (też: vote, cry, sound, opinion)

głos {m.}

And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,

I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:

For if the trumpet give an uncertain voice, who shall prepare himself for war?

Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do boju gotować będzie?

And he whipped out his cellphone, dialed the number, and a voice said, "I'm up here."

Wyjął on swój telefon, wybrał numer a jakiś głos powiedział "Jestem tutaj."

The voice of Jehovah shaketh the wilderness; Jehovah shaketh the wilderness of Kadesh.

Na głos Pański z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Pański pustynai Kades.

So my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.

Tak więc mój głos w debacie nad opanowaniem cen energii nie został nigdzie odnotowany.

voice {rzecz.}

wokal {m.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "invoice":

Synonimy (angielski) dla "voice":

 

Podobne tłumaczenia

"invoice" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "invoice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It was becoming essential to do away with the administrative set-up linked to invoicing.

Najważniejsze było odejście od komplikacji administracyjnych związanych z fakturowaniem.

Nevertheless, we are in favour the cost of recycling and treatment being invoiced separately.

Niemniej jednak jesteśmy za odrębnym fakturowaniem kosztu recyklingu i przetwarzania.

Common system of value added tax as regards the rules on invoicing (

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących rachunkowości (

It is our company policy to invoice only in Euros.

Przyjmujemy tylko płatności w euro.

If you meet these initial requirements and would like to apply for monthly invoicing, contact your customer service representative.

Jeżeli spełniasz te wstępne wymagania i chcesz wystąpić o fakturowanie miesięczne, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem obsługi klienta.

Business operators should have a guarantee that their invoices will be paid on time irrespective of whether it is Poland, Spain, France or Malta.

Przedsiębiorca powinien mieć gwarancję, iż otrzyma swoją należność w terminie bez względu na to, czy jest to Polska, Hiszpania, Francja czy Malta.

There are disparities, however, with the rules in the different Member States, particularly as far as e-invoicing is concerned.

Istnieją jednak pewne rozbieżności między przepisami obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o e-fakturowanie.

In addition to the core SEPA products that are currently being developed, new opportunities, such as e-invoicing, can provide major benefits.

Nowości techniczne, takie jak elektroniczne fakturowanie, jako uzupełnienie obecnie opracowywanych podstawowych produktów SEPA, mogą przynieść znaczne korzyści.

I am specifically referring to one or two errors revealed such as the contravention of rules on procurement, over-invoicing and so on.

Mam tutaj na myśli konkretnie jeden lub dwa ujawnione błędy takie jak naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych, zawyżone fakturowanie i tym podobne.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.