angielsko-polskie tłumaczenie słowa "investigation"

EN investigation angielskie tłumaczenie

investigation {rzecz.}
Investigation {rzecz.}

EN investigation
play_circle_outline
{rzeczownik}

investigation (też: inquiry, inquest)
It is the responsibility of the Belgian investigation body to carry this out.
Za dochodzenie to odpowiada belgijski organ dochodzeniowy.
Mr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie w Portugalii.
That is why I support this report, since this investigation is desperately necessary.
Dlatego też popieram sprawozdanie, gdyż to dochodzenie jest rozpaczliwie potrzebne.
investigation
We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
Mamy nadzieję, że śledztwo w sprawie naruszeń przyniesie konkretne rezultaty.
There needs to be an independent investigation into alleged breaches of human rights.
Należy przeprowadzić niezależne śledztwo w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka.
The Security Council has to have an investigation opened into the crimes of the regime.
Rada Bezpieczeństwa musi zainicjować śledztwo w sprawie zbrodni tego reżimu.
investigation (też: consideration, advisement)
investigation (też: research)
investigation
investigation (też: exam, examination, test)

Synonimy (angielski) dla "investigation":

investigation

Przykłady użycia - "investigation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCentral Bureau of Investigation
Englishprejudicing an investigation
EnglishFinally, Madam President, the Commissioner referred to a credible investigation.
I na koniec, pani przewodnicząca, pani komisarz wspomniała o rzetelnym dochodzeniu.
EnglishThere has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
Istnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.
EnglishI am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.
Mam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.
EnglishThis shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
To pokazuje, że wspólne zespoły dochodzeniowe stanowią wartość dodaną walki z terroryzmem.
EnglishBefore it does so, we must have a full and thorough investigation of the facts.
Zanim to zrobimy musimy przeprowadzić pełna i dokładną analizę faktów.
EnglishInvestigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (
Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im (
EnglishFirst of all, we keep calling on Russia to ensure a proper investigation.
Przede wszystkim nieustannie wzywamy Rosję do zapewnienia odpowiedniego dochodzenia.
EnglishWe have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
Natychmiast utorowaliśmy drogę do szczegółowych testów pod nadzorem europejskim.
EnglishPoland's response was to inform the Commission that a criminal investigation had been opened.
Polska w odpowiedzi powiadomiła Komisję, że zostało wszczęte postępowanie karne.
EnglishThis is particularly the case where the investigation rules are very precisely defined.
Jest tak szczególnie w przypadku, gdy ściśle określone są zasady prowadzenia dochodzeń.
EnglishThirdly, who actually initiates an investigation if any problems are detected?
Po trzecie, kto właściwie wszczyna dochodzenia w przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów?
EnglishThis investigation should be in accordance with international standards.
Dochodzenia te powinny przebiegać zgodnie ze standardami międzynarodowymi.
EnglishThis will prove invaluable to our rescue attempts... and any potential criminal investigation.
To może być nieocenione dla służb ratunkowych...... i dla przyszłego dochodzenia.
EnglishYet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.
EnglishOf course, the European Investigation Order needs careful implementation.
Wdrożenie europejskiego nakazu dochodzeniowego wymaga oczywiście uwagi.
EnglishSuch an investigation is, however, provided for in the regulation.
Jednakże w rozporządzeniu przewidziano przeprowadzenie takiego rozporządzenia.
EnglishWe will support that recommendation, as OLAF needs more time to conclude its investigation.
Poprzemy tę propozycję, gdyż OLAF potrzebuje więcej czasu na dokończenie swych analiz.
EnglishI hope that the investigation will be both serious and effective.
Mam nadzieję, że wspomniane badanie będzie zarówno poważne, jak i skuteczne.