Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Investigation"

 

"Investigation" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 578

Investigation {rzeczownik}

Investigation (Studies) {rzecz.} (też: Investigative Studies)

Although they are like in different contexts, one is magical, the other two are like investigation, I like those books because they have something special in them.

Wszystkie są podobne, choć kontekst jest inny, Jedna jest jakby magiczna, a reszta to detektywistyka. ~~~ Lubię te książki, bo jest w nich coś specjalnego.

investigation {rzeczownik}

investigation {rzecz.}

śledztwo {n.}

This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.

Bardzo często zdarza się to, gdy śledztwo dotyczy wysokiej rangi urzędników.

The Security Council has to have an investigation opened into the crimes of the regime.

Rada Bezpieczeństwa musi zainicjować śledztwo w sprawie zbrodni tego reżimu.

There needs to be an independent investigation into alleged breaches of human rights.

Należy przeprowadzić niezależne śledztwo w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka.

We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.

Mamy nadzieję, że śledztwo w sprawie naruszeń przyniesie konkretne rezultaty.

We will have to insist on the liberation of the arrested prisoners and a thorough investigation of the events.

Będziemy musieli nalegać na zwolnienie więźniów oraz szczegółowe śledztwo w sprawie tych wydarzeń.

investigation {rzecz.} (też: inquest, inquiry)

That is why I support this report, since this investigation is desperately necessary.

Dlatego też popieram sprawozdanie, gdyż to dochodzenie jest rozpaczliwie potrzebne.

Mr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.

Panie przewodniczący! Obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie w Portugalii.

In such cases, we should wait until the investigation comes to an end.

W takich przypadkach powinniśmy zaczekać, aż zakończy się dochodzenie.

There were strong protests. That was why I made my own investigation.

Z powodu ostrych protestów postanowiłem przeprowadzić dochodzenie na własną rękę.

Investigation of this matter must not be a pretext for further persecution of the opposition.

Dochodzenie w tej sprawie nie powinno być pretekstem do dalszych prześladowań opozycji.

investigation {rzecz.} (też: examination, test, exam)

egzamin {m.}

investigation {rzecz.} (też: consideration, advisement)

investigation {rzecz.} (też: research)

investigation {rzecz.}

indagacja {f.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "investigation":

 

Podobne tłumaczenia

"Investigation" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Investigation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Investigations Common: weight decreased, blood lactate dehydrogenase increased.

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,

Finally, Madam President, the Commissioner referred to a credible investigation.

I na koniec, pani przewodnicząca, pani komisarz wspomniała o rzetelnym dochodzeniu.

No specific investigations have been conducted in the elderly with ZYPADHERA.

Nie przeprowadzono specyficznych badań produktu ZYPADHERA u osób w podeszłym wieku.

We want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.

Chcemy zapewnić, by dochodzenia prowadzone przez OLAF znalazły swój finał w sądzie.

There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.

Istnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.

ECB Decision on the rules applying to OLAF investigations - The Governing Council

Decyzja EBC na temat zasad obowiązujących przy dochodzeniach prowadzonych przez OLAF.

Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (

Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im (

Uncommon General disorders and administration site Uncommon Investigations

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często Badania diagnostyczne

Investigations Uncommon: increased SGOT and SGPT, increased creatinine, BUN increased

Badania Niezbyt czesto: zwiekszenie aktywnosci AspAT i AlAT, stezenia kreatyniny i BUN

As a result, valuable resources are lost to cumbersome repairs and investigations.

W efekcie cenne zasoby tracone są na rzecz uciążliwych napraw i dochodzeń.

First of all, we keep calling on Russia to ensure a proper investigation.

Przede wszystkim nieustannie wzywamy Rosję do zapewnienia odpowiedniego dochodzenia.

I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.

Mam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.

This is particularly the case where the investigation rules are very precisely defined.

Jest tak szczególnie w przypadku, gdy ściśle określone są zasady prowadzenia dochodzeń.

Investigations Common (≥ 1/ 100 to < 1/ 10): liver function test abnormal

Badania Często (≥1/ 100 do < 1/ 10): nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

General disorders and administration site conditions Common Uncommon Investigations

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częste Niezbyt częste Badania

This investigation should be in accordance with international standards.

Dochodzenia te powinny przebiegać zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Yet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.

Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.

Asthenia Influenza-like illness Oedema peripheral Thirst Investigations:

Osłabienie Objawy grypopodobne Obrzęki obwodowe Pragnienie Badania dodatkowe:

Of course, the European Investigation Order needs careful implementation.

Wdrożenie europejskiego nakazu dochodzeniowego wymaga oczywiście uwagi.

We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.

Zbadamy, co się stało i przeprowadzimy dokładniejsze badania i analizy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.