Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Investigation"

 

"Investigation" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 576

Investigation {rzeczownik}

Investigation (Studies) {rzecz.} (też: Investigative Studies)

Although they are like in different contexts, one is magical, the other two are like investigation, I like those books because they have something special in them.

Wszystkie są podobne, choć kontekst jest inny, Jedna jest jakby magiczna, a reszta to detektywistyka. ~~~ Lubię te książki, bo jest w nich coś specjalnego.

investigation {rzeczownik}

investigation {rzecz.}

śledztwo {n.}

The Security Council has to have an investigation opened into the crimes of the regime.

Rada Bezpieczeństwa musi zainicjować śledztwo w sprawie zbrodni tego reżimu.

There needs to be an independent investigation into alleged breaches of human rights.

Należy przeprowadzić niezależne śledztwo w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka.

We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.

Mamy nadzieję, że śledztwo w sprawie naruszeń przyniesie konkretne rezultaty.

We will have to insist on the liberation of the arrested prisoners and a thorough investigation of the events.

Będziemy musieli nalegać na zwolnienie więźniów oraz szczegółowe śledztwo w sprawie tych wydarzeń.

So we learned that a number of cases had been resolved and many others were under investigation.

A zatem dowiedzieliśmy się, że wiele spraw zostało rozwiązanych, a w przypadku wielu innych prowadzone jest śledztwo.

investigation {rzecz.} (też: inquest, inquiry)

That is why I support this report, since this investigation is desperately necessary.

Dlatego też popieram sprawozdanie, gdyż to dochodzenie jest rozpaczliwie potrzebne.

Mr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.

Panie przewodniczący! Obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie w Portugalii.

In such cases, we should wait until the investigation comes to an end.

W takich przypadkach powinniśmy zaczekać, aż zakończy się dochodzenie.

There were strong protests. That was why I made my own investigation.

Z powodu ostrych protestów postanowiłem przeprowadzić dochodzenie na własną rękę.

Investigation of this matter must not be a pretext for further persecution of the opposition.

Dochodzenie w tej sprawie nie powinno być pretekstem do dalszych prześladowań opozycji.

investigation {rzecz.} (też: examination, test, exam)

egzamin {m.}

investigation {rzecz.} (też: consideration, advisement)

investigation {rzecz.} (też: research)

investigation {rzecz.}

indagacja {f.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "investigation":

 

Podobne tłumaczenia

"Investigation" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Investigation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Investigations Common: weight decreased, blood lactate dehydrogenase increased.

zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi,

Finally, Madam President, the Commissioner referred to a credible investigation.

I na koniec, pani przewodnicząca, pani komisarz wspomniała o rzetelnym dochodzeniu.

No specific investigations have been conducted in the elderly with ZYPADHERA.

Nie przeprowadzono specyficznych badań produktu ZYPADHERA u osób w podeszłym wieku.

We want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.

Chcemy zapewnić, by dochodzenia prowadzone przez OLAF znalazły swój finał w sądzie.

There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.

Istnieją również zaniedbania w dochodzeniu przestępstw popełnionych wobec kościołów.

ECB Decision on the rules applying to OLAF investigations - The Governing Council

Decyzja EBC na temat zasad obowiązujących przy dochodzeniach prowadzonych przez OLAF.

Investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation (

Badanie wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobieganie im (

Uncommon General disorders and administration site Uncommon Investigations

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często Badania diagnostyczne

Investigations Uncommon: increased SGOT and SGPT, increased creatinine, BUN increased

Badania Niezbyt czesto: zwiekszenie aktywnosci AspAT i AlAT, stezenia kreatyniny i BUN

As a result, valuable resources are lost to cumbersome repairs and investigations.

W efekcie cenne zasoby tracone są na rzecz uciążliwych napraw i dochodzeń.

First of all, we keep calling on Russia to ensure a proper investigation.

Przede wszystkim nieustannie wzywamy Rosję do zapewnienia odpowiedniego dochodzenia.

I am also mentioning this in view of the imminent European Investigation Order.

Mam tu na myśli również europejski nakaz dochodzeniowy, który niebawem wejdzie w życie.

This is particularly the case where the investigation rules are very precisely defined.

Jest tak szczególnie w przypadku, gdy ściśle określone są zasady prowadzenia dochodzeń.

Investigations Common (≥ 1/ 100 to < 1/ 10): liver function test abnormal

Badania Często (≥1/ 100 do < 1/ 10): nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

General disorders and administration site conditions Common Uncommon Investigations

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częste Niezbyt częste Badania

This investigation should be in accordance with international standards.

Dochodzenia te powinny przebiegać zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Yet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.

Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.

Asthenia Influenza-like illness Oedema peripheral Thirst Investigations:

Osłabienie Objawy grypopodobne Obrzęki obwodowe Pragnienie Badania dodatkowe:

Of course, the European Investigation Order needs careful implementation.

Wdrożenie europejskiego nakazu dochodzeniowego wymaga oczywiście uwagi.

We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.

Zbadamy, co się stało i przeprowadzimy dokładniejsze badania i analizy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.