Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "insufficient"

 

"insufficient" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 276

insufficient {przymiotnik}

insufficient {przym.} (też: in short supply)

niewystarczający {przym. m.}

The recovery plan is insufficient and has no focus.

Plan naprawy jest niewystarczający, a ponadto trudno dostrzec w nim jakiś cel.

The crisis has clearly shown that even bank capital has been insufficient regarding solvability and solvency.

Kryzys dowiódł ponad wszelką wątpliwość, że nawet kapitał bankowy był niewystarczający do zapewnienia wypłacalności.

This objective was already insufficient.

Cel ten był niewystarczający już w przeszłości.

In my opinion, this represents an effective, albeit as yet insufficient, contribution to dealing with the current crisis.

Moim zdaniem jest to skuteczny, jakkolwiek wciąż niewystarczający, wkład w walkę z bieżącym kryzysem.

The budget of EUR 90 million proposed by the Commission would have proved to be insufficient to achieve the scheme's objective.

Zaproponowany przez Komisję budżet 90 milionów euro okazałby się niewystarczający dla osiągnięcia celów programu.

insufficient {przym.} (też: unsatisfactory (grade), lax)

niedostateczny {przym. m.}

Sadly, human rights dialogues still take insufficient account of this.

Niestety dialog dotyczący praw człowieka w niedostateczny sposób bierze to pod uwagę.

If you have the impression that the effect of ADVATE is insufficient, talk to your doctor.

Jeżeli odnosi się wrażenie, że skutek działania leku ADVATE jest niedostateczny, należy powiedzieć o tym z lekarzowi.

Another part of the problem is that insufficient stress was placed on improving the economic efficiency of the service provided.

Inny aspekt tego problemu jest taki, że niedostateczny nacisk położono na poprawę efektywności ekonomicznej świadczonych usług.

Bulgaria has repeatedly and justifiably been criticized for its insufficient administrative capacity and for the shortcomings in the work of institutions.

Bułgaria wielokrotnie i słusznie była krytykowana za niedostateczny potencjał administracyjny oraz błędy w działaniu instytucji.

sufficient {przymiotnik}

sufficient {przym.} (też: enough)

wystarczające {przym.}

A single vaccination is sufficient to provide protection during the risk period.

Pojedyncze szczepienie jest wystarczające do zapewnienia ochrony w okresie ryzyka.

Personally, I am convinced that existing resources are more or less sufficient.

Osobiście jestem przekonany, że bieżące środki są mniej więcej wystarczające.

This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.

Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.

To this end, we must ensure that the border authorities have sufficient resources.

W tym celu musimy zapewnić organom kontroli granicznej wystarczające zasoby.

Sufficient resources will be available for migration policy, including Frontex.

Dostępne będą wystarczające środki na politykę migracji, włącznie z agencją Frontex.

sufficient {przym.} (też: enough)

wystarczająca {przym. f.}

Swallow the tablets with a sufficient amount of fluid (e. g. one glass of water).

Tabletki należy połykać, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

Sufficient regulation of metallic mercury compounds and mercury has been arranged.

Uzgodniona została wystarczająca kontrola związków rtęci metalicznej i samej rtęci.

Swallow Keppra tablets with a sufficient quantity of liquid (e. g. a glass of water).

Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu, (np. szklanką wody).

Swallow Keppra tablets with a sufficient quantity of liquid (e. g. a glass of water).

Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody).

Citizens are worried that there will not be sufficient healthcare for all.

Obywatele martwią się, że nie wszyscy otrzymają wystarczającą opiekę zdrowotną.

sufficient {przym.} (też: adequate, ample, enough)

wystarczający {przym. m.}

I am afraid that the compromise achieved is not sufficient in the circumstances.

Obawiam się, że kompromis osiągnięty nie jest w obecnej sytuacji wystarczający.

To this, I would like to add that no data collection system is sufficient in itself.

Chciałabym dodać, że żaden system zbierania danych sam w sobie nie jest wystarczający.

Do you think, Mr President, that this measure to help them is sufficient?

Czy uważa pan, panie przewodniczący, że sposób udzielania im pomocy jest wystarczający?

CARS 21 was, and remains, a praiseworthy plan, but it is far from sufficient.

Plan CARS 21 był i nadal jest godny pochwały, ale nie jest wystarczający.

Only in this way can GDP make a sufficient contribution to policy debate and decision making.

Tylko w ten sposób PKB może wnosić wystarczający wkład w debatę polityczną i proces decyzyjny.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "insufficient":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "insufficient" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

with growth disturbance due to insufficient secretion of growth hormone (GH).

z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi niedostatecznym wydzielaniem hormonu wzrostu

At the general directorate level the representation of women is still insufficient.

Na szczeblu dyrekcji generalnych reprezentacja kobiet jest wciąż niezadowalająca.

It is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.

Jest to raczej konsekwencja niedostatecznego wyszkolenia i braku doświadczenia.

Lip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.

Wobec tak poważnego kryzysu humanitarnego gołosłowne deklaracje są niewystarczające.

You say you mean to remain vigilant, but I think that is rather insufficient.

Mówi pan, że zamierza pan zachować czujność, ale myślę, że to nie wystarczy.

metformin, in patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic

metforminą, u pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą), u których glikemia nie jest

However, I consider the measures featured in the report to be insufficient.

Uważam jednak, że środki przedstawione w sprawozdaniu są niewystarczające.

Animal studies are insufficient with respect to effects on pregnancy (see section 5.3).

W czasie podawania produktu Dynepo w trakcie badań klinicznych nie odnotowano żadnych o

Growth disturbance due to insufficient secretion of growth hormone (GH).

Zaburzenia wzrostu wynikające z niedostatecznego wydzielania hormonu wzrostu (GH).

There is insufficient equipment available, and we do not have a reliable donor database.

Dysponujemy niedostateczną ilością sprzętu i nie mamy wiarygodnej bazy danych o dawcach.

Social security in this respect is insufficient in many European countries.

Zabezpieczenia socjalne z tym związane są w wielu krajach europejskich niewystarczające.

In my opinion, one of the bottlenecks is insufficient human resources.

Moim zdaniem, jednym takich wąskich gardeł są niewystarczające zasoby ludzkie.

The decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.

Decyzja ta proponuje półśrodki, które z definicji są niewystarczające.

if you are over 65.Insufficient numbers of patients over 65 years of age have been studied.

pacjenci w wieku powyżej 65 lat.Nie przeprowadzano badań leku Atripla

However, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.

Mimo to wymiar miejski nie zyskał jak dotąd wystarczającego uznania.

metformin, in patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control

metforminą, u pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą), u których glikemia nie jest

The second is insufficient production of food and poor distribution.

Drugim - niewystarczająca produkcja żywności i jej zła dystrybucja.

We must not work like this. The provisions of the energy report are insufficient.

Nie możemy działać w taki sposób, zapisy sprawozdania w sprawach energii są niewystarczające.

Measures taken to combat discrimination against the Roma continue to be insufficient.

Cały czas środki podejmowane w celu przeciwdziałania dyskryminacji Romów są niewystarczające.

Insufficient information is available on interactions with other protease inhibitors.

O interakcjach z innymi inhibitorami enzymów proteolitycznych nie ma dostatecznych informacji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.