Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Insert"

 

"Insert" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 393

Insert {rzeczownik}

Insert {rzecz.} [komp.] (też: Ins key)

Ins {m.} [komp.]

Insert {rzecz.} [komp.] (też: Ins key)

klawisz Insert {m.} [komp.]

insert {rzeczownik}

insert {rzecz.} (też: insertion, inset, liner)

wkładka {f.}

ml: amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and amber polypropylene dosing syringe.

ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml presentation: amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylenedosing syringe.

ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml presentation: amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and an amber polypropylene dosing syringe.

ml: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml presentation: amber glass bottle (type III) with polyethylene child resistant closure, polyethylene insert and clear polypropylene dosing syringe.

ml podziałka: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

ml and 150 ml presentation: amber glass bottle (type III) with polypropylene child resistant closure, polyethylene insert and clear polypropylene dosing syringe.

ml i 150 ml podziałka: butelka ze szkła amber (typ III) z bezpiecznym dla dzieci zamknięciem z polipropylenu, polietylenowa wkładka i strzykawka z polipropylenu amber.

insert {rzecz.} (też: inset, interpolation)

wstawka {f.}

insert {rzecz.} [druk.] (też: inset, plate, paste, interleaf)

  wklejka {f.} [druk.]

to insert {czasownik}

to insert [inserted|inserted] {czas.} (też: to fit, to locate, to invest, to put)

umieścić {czas.}

Insert the cartridge into the Omnitrope Pen 10 following the instructions for use provided with the pen.

Umieścić wkład w penie Omnitrope Pen 10 zgodnie z instrukcją stosowania dostarczoną z penem.

Insert nozzle of syringe into opening of white stopper.

Umieścić koniec strzykawki w otworze znajdującym się w białym korku.

Insert tip firmly into opening of the bottle adapter.

Mocno umieścić końcówkę podajnika w otwartej nasadce.

Insert the cartridge into the pen for injection.

Umieścić wkład w penie do wstrzykiwania.

Insert the syringe into the bottle 3.

Umieścić dozownik w butelce.

to insert [inserted|inserted] {czas.} (też: to poke in)

wsunąć {czas. dk}

Next, insert the tip of the measuring syringe into the centre opening of the bottle and press down firmly (See Figure 1).

Następnie należy wsunąć koniec strzykawki dozującej do widocznego pośrodku otworu w butelce i mocno wcisnąć strzykawkę (patrz ryc.

Insert the syringe needle into the vial through the centre of the rubber stopper and remove 15 ml concentrate for solution for infusion.

Wsunąć igłę strzykawki do fiolki przez środkową część gumowego korka i pobrać 15 ml koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji.

to insert [inserted|inserted] {czas.} (też: to enter, to put in)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "insert":

 

Podobne tłumaczenia

"Insert" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Insert" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Transposons are just small pieces of DNA that randomly insert in the genetic code.

Transposony są małymi fragmentami DNA, które losowo wstawiają się w kod genetyczny.

By inserting this text into European law, we have a guarantee of its efficacy.

Włączając ten tekst do europejskiego prawa, mamy gwarancję jego skuteczności.

Gently insert the cannula into the teat canal; carefully infuse the product.

Delikatnie wprowadzić kaniulę do kanału strzyku i ostrożnie wstrzyknąć produkt.

Insertion of a flexible in-dwelling venous catheter is recommended, see section 4.4.

Zaleca się założenie na stałe elastycznego cewnika dożylnego, patrz punkt 4. 4.

Insert the spike through the rubber closure into the vial of Rapilysin 10 U.

Wprowadzić nakłuwacz przez gumowy korek fiolki leku Rapilysin 10 jednostek.

Insert the needle in the ampoule of solvent and withdraw the total amount of solvent.

Włożyć igłę do ampułki z rozpuszczalnikiem i pobrać całą objętość rozpuszczalnika.

Rapinyl is a small white sublingual tablet to be inserted under the tongue.

Rapinyl jest małą, białą tabletką podjęzykową, którą należy umieszczać pod językiem.

If you see blood in the syringe, remove the needle and re-insert it in another place.

Jeśli w strzykawce widać krew, należy wyjąć igłę i wbić ją w inne miejsce.

Insert a 20 G plastic cannula in a large antecubital vein, preferably of the right arm.

Fiolka zawierająca produkt jest przeznaczona do użycia tylko u jednego pacjenta.

Insert the needle into the longer-acting insulin vial and inject the air.

Włożyć igłę do fiolki z insuliną dłużej działającą i wstrzyknąć powietrze.

Gently hold a fold of skin from thigh or abdomen and insert needle straight into skin.

Należy delikatnie unieść fałd skóry uda lub brzucha i wprowadzić igłę prosto pod skórę.

To insert an image inside of a cell, you may use one of the following four options: ~~~

Aby wstawić obraz w komórce, możesz skorzystać z jednej z następujących czterech opcji:

The CHMP also inserted texts on the interaction of risperidone with food.

CHMP wprowadził również tekst dotyczący interakcji risperydonu z pokarmem.

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

There are four ways to insert a new, blank slide into your presentation:

Istnieją cztery sposoby na wstawienie nowego, pustego slajdu do prezentacji:

Just select the text you want to use from the menu to insert it directly into the field.

Wystarczy wybrać odpowiedni tekst z menu, aby wstawić go bezpośrednio do pola.

The E2 glycoprotein gene was inserted into the genome of a baculovirus, an insect virus.

Gen glikoproteiny E2 został wprowadzony do genomu wirusa roślinnego - bakulowirusa.

Please agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.

Proszę, żebyśmy zgodzili się na wpisanie słowa "prawda”: pojednanie z prawdą i pamięcią.

The following chapter shall be inserted at the beginning of Title III of the EAEC Treaty:

Na początku tytułu III Traktatu EWEA dodaje się następujący nowy rozdział:

Insert the two vials (Fibrinogen and Thrombin) into the two sterile vial cups.

Wprowadzić obydwie fiolki (z fibrynogenem i trombiną) do dwóch sterylnych uchwytów fiolek.
 

Wyniki z forum

"Insert" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.