angielsko-polskie tłumaczenie słowa "individual"

EN individual angielskie tłumaczenie

individual {rzecz.}
individual {przym.}

EN individual
play_circle_outline
{rzeczownik}

individual (też: entity, unit)
It's a phenomenon that I think any organization or individual can tap into.
To jest zjawisko, z którego każda organizacja albo jednostka może odnieść pożytek.
In America, the primary locus of choice is the individual.
W Ameryce głównym źródłem wyboru jest jednostka.
We want a European Union based on the central role of the individual.
Chcemy, aby w Unii Europejskiej to właśnie jednostka odgrywała główną rolę.
individual (też: character)
Instead, it generated an atmosphere in which each child was seen -- not as an individual on his own, but as the representative of something larger.
Zamiast, generowało to atmosferę, gdzie każde dziecko było spostrzegane nie jako indywiduum same w sobie, lecz przedstawiciel czegoś większego.
The modern individual, who is responsible for himself alone without ideological support and experiences this as excessive demands, is at the heart of most of these mosaics.
W centrum większości tych teatralnych mozaik stoi współczesne indywiduum, które musi bez ideologicznej podpory odpowiadać samo za siebie i odczuwa to jako ciężar ponad siły.

Synonimy (angielski) dla "individual":

individual

Przykłady użycia - "individual" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishindividual time trial 
Englishto give individual form
EnglishSo then I went the whole American way, with competitions, team and individual.
Wtedy zrobiłam wszystko po amerykańsku, z rywalizacja, zespołową i indywidualną.
EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Błędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.
EnglishThis will increase the individual European citizen's sense of belonging to Europe.
Pozwoli to na wzmocnienie u obywateli Europy poczucia przynależności do Europy.
EnglishTherefore, these conclusions will have a long-term effect on every individual.
Z tego względu te konkluzje będą miały długoterminowy wpływ na każdego obywatela.
EnglishREGRANEX should not be used for more than 20 weeks in any individual patient.
U żadnego pacjenta preparatu REGRANEX nie należy stosować dłużej niż 20 tygodni.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishYou can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Mogą państwo również przeczytać o prawie do zakładania funduszy dla osób fizycznych.
EnglishThe inter-individual variation in kinetics may be large, up to 70 CV% for AUC.
Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.
EnglishVaccination in high-risk groups should be considered on an individual basis.
Wskazania do szczepienia w grupach wysokiego ryzyka należy ustalać indywidualnie.
EnglishDepending on your individual situation a blood transfusion may be preferable.
W zależności od indywidualnej sytuacji lepszym leczeniem może być transfuzja krwi.
EnglishYour child should not take a double dose to make up for a forgotten individual dose.
Dziecko nie powinno przyjąć dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishThis subject concerns us all, for it does not relate solely to each individual state.
Problem ten dotyczy nas wszystkich, gdyż nie odnosi się tylko do jednego kraju.
EnglishHowever, we cannot, Mr President, declare a crusade against one individual country.
Panie przewodniczący! Nie możemy jednak wypowiedzieć krucjaty pojedynczemu krajowi.
EnglishThe other thing I want to urge you to do is take an interest in the individual.
Kolejną rzeczą, do której chce was skłonić jest zainteresowanie się innymi.
EnglishThis is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
Takie podejście przenosi odpowiedzialność za ochronę na osoby indywidualne.
EnglishNow we have been allowed to have individual votes on an own-initiative report.
Teraz umożliwiono nam głosowanie indywidualne nad sprawozdaniem z inicjatywy własnej.
EnglishThis involves protecting the individual's legitimate right to free expression.
Związane są one z ochroną przysługującego człowiekowi prawa wolności słowa.
EnglishEven working with individual companies is not probably going to get us there.
Nawet praca z indywidualnymi firmami to prawdopodobnie za mało dla osiągnięcia celu.