Search for the most beautiful word
shooting down
trump

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "increases"

 

"increases" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 643

increases {rzeczownik}

increases {l.mn.}

wzrosty {niemęskoos.}

Disproportionate increases in the Union budget, which some wish to see, are not acceptable.

Niedopuszczalne są nieproporcjonalne wzrosty w budżecie Unii, których domagają się niektórzy.

The current food price increases can be blamed partly on the poor harvest.

Obecne wzrosty cen żywności wynikają częściowo ze słabych zbiorów.

Recent price increases have been dramatic and unpredictable as a result of various speculations.

Ostatnie wzrosty cen były drastyczne i nieprzewidywalne, gdyż wynikały z różnych spekulacji.

The spectacular price increases, especially for basic cereals, risk starvation for millions of people.

Spektakularne wzrosty cen, zwłaszcza podstawowych zbóż, grożą milionom ludzi głodem.

high blood pressure, or increases in blood pressure

podwyższone ciśnienie tętnicze lub okresowe wzrosty ciśnienia krwi

increases {l.mn.}

przyrosty {niemęskoos.}

increase {rzeczownik}

increase {rzecz.} (też: enhancement)

increase {rzecz.} (też: enrichment)

increase {rzecz.} (też: intensification)

to increase {czasownik}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to boost, to reinforce, to escalate, to bump)

zwiększyć {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to advance, to augment, to enhance, to bump)

zwiększać {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to intensify, to step up)

nasilić {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to accrue)

zwiększyć się {czas. zwr.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to swell, to compound)

powiększać {czas.}

to increase [increased|increased] {czas. przech.} (też: to make rich, to enrich, to expand)

wzbogacić {czas. przech.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to accumulate, to enlarge)

pomnożyć (powiększać) {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to expand)

wzbogacić się (zwiększać się) {czas. zwr.}

to increase [increased|increased] {czas. przech.} (też: to make rich, to enrich, to expand)

wzbogacać {czas. przech.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to accumulate, to enlarge)

pomnażać (powiększać) {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to multiply)

rozmnożyć {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to expand)

bogacić się [bogacę się|bogacił się] (zwiększać się) {czas. zwr.}

he/she/it increases (Present)

on/ona/ono bogaci się (Czas teraźniejszy)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "increase":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "increases" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Adapting to these standards increases costs and weakens their competitive position.

Dostosowanie się do tych norm zwiększa koszty i osłabia ich konkurencyjną pozycję.

Soaring prices and compensatory wage increases are the worst enemies of prosperity.

Rosnące ceny i mający je zrekompensować wzrost płac to najgorsi wrogowie dobrobytu.

LUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.

Preparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.

Fareston increases the QTc interval in a dose-related manner (see also section 4.4).

Fareston powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT (porównaj punkt 4. 4).

Investment in them increases productivity and reduces social security costs.

Inwestowanie w nie podnosi wydajność i obniża koszty zabezpieczenia społecznego.

This increases our credibility, as Mr Jáuregui's report very rightly states.

Zwiększa to naszą wiarygodność, jak słusznie stanowi sprawozdanie posła Jáureguiego.

It only increases the social problems and may permanently jeopardise social peace.

Pogłębia to jedynie problemy społeczne i może trwale zagrozić spokojowi społecznemu.

TRAVATAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.

Preparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.

The most pronounced increases were observed in patients of low body weight (< 30 kg).

Ten efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).

The abundance, how many fish you have per square meter, increases almost 170 percent.

Obfitość organizmów - ilość ryb przypadających na m², wzrasta o prawie 170%.

We did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.

Nie poparliśmy tych poprawek, które zmierzały do ograniczenia wzrostu kwot.

It reduces people's freedom and increases the costs of healthcare unnecessarily.

Ogranicza ludzką wolność i niepotrzebnie zwiększa koszty opieki zdrowotnej.

These increases in prices will be reflected on consumer prices but to a lower extent.

Chciałabym przytoczyć przykład chleba, podstawowego produktu żywnościowego.

The plasma concentration increases with an accumulation factor of approximately 2.

Stężenie w osoczu wzrasta przy współczynniku kumulacji wynoszącym około 2.

Similar increases occurred at the femoral neck, trochanter, and intertrochanter.

Podobny wzrost stwierdzono w szyjce kości udowej, krętarzu i okolicy międzykrętarzowej.

We have already experienced large increases in the price of food products, last August.

W sierpniu tego roku byliśmy już świadkami gwałtownych wzrostów cen żywności.

It also significantly increases their legal certainty right from the outset.

Ponadto w znacznym stopniu od samego początku zwiększa ich pewność prawa.

Next time it will be 5%, when unemployment increases to 27 million unemployed.

Następnym razem, kiedy bezrobocie wzrośnie do 27 milionów, będzie to 5 %.

For various reasons, we are seeing price increases, not only in Europe but worldwide.

Obserwujemy wzrost cen, z różnych powodów, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

The fisheries sector is going through very difficult times due to fuel price increases.

Sektor rybołówstwa przechodzi bardzo trudny okres z powodu wzrostu cen paliwa.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.