Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "increases"

 

"increases" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 501

increases {rzeczownik}

increases {l.mn.}

wzrosty {niemęskoos.}

Disproportionate increases in the Union budget, which some wish to see, are not acceptable.

Niedopuszczalne są nieproporcjonalne wzrosty w budżecie Unii, których domagają się niektórzy.

The current food price increases can be blamed partly on the poor harvest.

Obecne wzrosty cen żywności wynikają częściowo ze słabych zbiorów.

Recent price increases have been dramatic and unpredictable as a result of various speculations.

Ostatnie wzrosty cen były drastyczne i nieprzewidywalne, gdyż wynikały z różnych spekulacji.

The spectacular price increases, especially for basic cereals, risk starvation for millions of people.

Spektakularne wzrosty cen, zwłaszcza podstawowych zbóż, grożą milionom ludzi głodem.

high blood pressure, or increases in blood pressure

podwyższone ciśnienie tętnicze lub okresowe wzrosty ciśnienia krwi

increases {l.mn.}

przyrosty {niemęskoos.}

increase {rzeczownik}

increase {rzecz.} (też: enhancement)

increase {rzecz.} (też: enrichment)

increase {rzecz.} (też: intensification)

to increase {czasownik}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to boost, to reinforce, to escalate, to bump)

zwiększyć {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to advance, to augment, to enhance, to bump)

he/she/it increases (Present)

on/ona/ono zwiększa (Czas teraźniejszy)

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to intensify, to step up)

nasilić {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to accrue)

zwiększyć się {czas. zwr.}

to increase [increased|increased] {czas. przech.} (też: to make rich, to enrich, to expand)

wzbogacić {czas. przech.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to swell, to compound)

he/she/it increases (Present)

on/ona/ono powiększa (Czas teraźniejszy)

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to accumulate, to enlarge)

pomnożyć (powiększać) {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to accumulate, to enlarge)

pomnażać (powiększać) {czas.}

to increase [increased|increased] {czas. przech.} (też: to make rich, to enrich, to expand)

wzbogacać {czas. przech.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to multiply)

rozmnożyć {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to expand)

wzbogacić się (zwiększać się) {czas. zwr.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to expand)

bogacić się [bogacę się|bogacił się] (zwiększać się) {czas. zwr.}

he/she/it increases (Present)

on/ona/ono bogaci się (Czas teraźniejszy)

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to accrete, to grow)

przyrastać {czas.}

to increase [increased|increased] {czas.} (też: to grow)

  przyrosnąć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "increase":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "increases" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Investment in them increases productivity and reduces social security costs.

Inwestowanie w nie podnosi wydajność i obniża koszty zabezpieczenia społecznego.

It only increases the social problems and may permanently jeopardise social peace.

Pogłębia to jedynie problemy społeczne i może trwale zagrozić spokojowi społecznemu.

LUMIGAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.

Preparat LUMIGAN działa w podobny sposób zwiększając odpływ płynu z gałki ocznej.

We did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.

Nie poparliśmy tych poprawek, które zmierzały do ograniczenia wzrostu kwot.

The abundance, how many fish you have per square meter, increases almost 170 percent.

Obfitość organizmów - ilość ryb przypadających na m², wzrasta o prawie 170%.

TRAVATAN acts in the same way and increases the flow of fluid out of the eye.

Preparat TRAVATAN działa w taki sam sposób, zwiększając wypływ płynu z oka.

The most pronounced increases were observed in patients of low body weight (< 30 kg).

Ten efekt miał największe nasilenie u pacjentów o niewielkiej masie ciała (< 30 kg).

The plasma concentration increases with an accumulation factor of approximately 2.

Stężenie w osoczu wzrasta przy współczynniku kumulacji wynoszącym około 2.

Similar increases occurred at the femoral neck, trochanter, and intertrochanter.

Podobny wzrost stwierdzono w szyjce kości udowej, krętarzu i okolicy międzykrętarzowej.

We have already experienced large increases in the price of food products, last August.

W sierpniu tego roku byliśmy już świadkami gwałtownych wzrostów cen żywności.

Next time it will be 5%, when unemployment increases to 27 million unemployed.

Następnym razem, kiedy bezrobocie wzrośnie do 27 milionów, będzie to 5 %.

The fisheries sector is going through very difficult times due to fuel price increases.

Sektor rybołówstwa przechodzi bardzo trudny okres z powodu wzrostu cen paliwa.

For various reasons, we are seeing price increases, not only in Europe but worldwide.

Obserwujemy wzrost cen, z różnych powodów, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Speculative behaviour accounts for almost 50% of recent price increases.

Zachowania spekulacyjne są przyczyną niemalże 50 % niedawnych wzrostów cen.

By activating its receptors, zaleplon increases GABA's effects, which encourages sleep.

Poprzez aktywowanie receptorów zaleplon wzmacnia działanie GABA, co wspomaga zasypianie.

If overall standards are raised, the consequence will be cost increases.

Jeżeli zostaną podwyższone ogólne standardy, to w efekcie koszty wzrosną.

The rapid increases in the public debt and budget deficits are worrying.

Gwałtowny wzrost zadłużenia publicznego i deficytu budżetowego są niepokojące.

Corresponding increases in pharmacodynamic effects were more pronounced.

Odpowiednio do wzrostów tych wartości, działanie farmakodynamiczne było silniej wyrażone.

With additional Orfadin treatment, the survival rate increases to 82 %.

Przy dodatkowym leczeniu preparatem Orfadin współczynnik przeżycia wzrasta do 82 %.

When the amount of traffic doubles, the safety risk increases fourfold.

Gdy wielkość ruchu podwaja się, zagrożenie bezpieczeństwa wzrasta czterokrotnie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kroczyć ciężko do celu, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle

Podobne słowa

W słowniku rosyjsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.