angielsko-polskie tłumaczenie słowa "inclusive"

EN inclusive angielskie tłumaczenie

inclusive {przysł.}

EN inclusive
play_circle_outline
{przysłówek}

inclusive
Amendments 32 to 37 inclusive have therefore lapsed.
weight 50-100 kg inclusive) and 10 mg (body weight > 100 kg) once daily, the body weight-adjusted doses provide similar exposure across all body weight categories.
7, 5 mg (masa ciała 50- 100 kg włącznie) i 10 mg (masa ciała > 100 kg) jeden raz na dobę, dawki dostosowane do masy ciała zapewniały podobną ekspozycję we wszystkich kategoriach wagowych.

Przykłady użycia - "inclusive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe second Irish referendum shows what can be achieved when we are truly inclusive.
Drugie irlandzkie referendum pokazało, co można osiągnąć naprawdę przychylną postawą.
EnglishThis will allow Europe to experience intelligent, sustainable and inclusive growth.
W ten sposób bowiem zapewnimy Europie inteligentny, zrównoważony i zintegrowany wzrost.
EnglishWe have to be as open and as inclusive as possible while explaining these benefits to them.
Objaśniając im owe korzyści, musimy wykazać maksymalną przychylność i otwartość.
EnglishWe also need to ensure that inclusive education in this regard plays a major part.
Musimy ponadto dopilnować, by edukacja integracyjna w tym zakresie odgrywała znaczną rolę.
EnglishFor me, the direction is clear: I want a Europe which is open, inclusive and green.
Dla mnie kierunek jest jasny: chcę Europy otwartej, opartej na integracji i ekologicznej.
EnglishThe Commission should have done more to make the negotiations more inclusive.
Komisja powinna była dołożyć więcej starań, by negocjacje przebiegały bardziej globalnie.
EnglishBut they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.
Dają jednak również możliwość rozpoczęcia procesu politycznego o charakterze integracyjnym.
EnglishWe also agree concerning the issues around the inclusive labour market.
Zgadzamy się również w kwestiach powiązanych z integracyjnym rynkiem pracy.
EnglishMy suggestion is that this process should be as inclusive and as open as possible.
Proponuję, aby ten proces był jak najbardziej włączający i otwarty.
EnglishThere is no possibility of drawing up a definitive and inclusive list of its operatives.
Nie ma możliwości sporządzenia zamkniętej i wyłącznej listy jej działań.
EnglishWhat we need to ensure is that this new society is an inclusive one.
Naszym zadaniem jest uczynić z tego nowego społeczeństwa społeczeństwo integracyjne.
EnglishAn inclusive dialogue is required, leading to a political settlement.
Potrzebny jest wszechstronny dialog, prowadzący do uzgodnień politycznych.
EnglishSecondly, it is a global, single, inclusive, balanced and coherent policy framework.
Po drugie, są to globalne, jednolite, integracyjne, zrównoważone i całościowe ramy polityczne.
EnglishMy own work focuses on making philanthropy more effective and capitalism more inclusive.
W pracy skupiam się na zwiększaniu efektywności filantropii i włączaniu ludzi w kapitalizm.
EnglishA safe and inclusive Europe can only be built using these instruments.
Bezpieczna i jednocząca Europa może być zbudowana tylko poprzez użycie tych instrumentów.
EnglishFirstly, the EU 2020 strategy must be an inclusive strategy.
W pierwszym rzędzie, strategia "UE 2020” musi być strategią otwartą na integrację.
EnglishIt is a further step in support of an open and inclusive Europe 2020.
Jest to kolejny krok w kierunku otwartej Europy 2020 dla wszystkich.
EnglishWe have laid the ground for an inclusive service that is based on equality and an esprit de corps.
Stworzyliśmy podstawy integracyjnej służby opartej na równości i na duchu koleżeństwa.
EnglishIt also sets out an ambitious, inclusive and detailed vision for the future of maritime policy.
Zawiera ono też ambitną, pełną otwartości i szczegółową wizję przyszłości polityki morskiej.
EnglishThis would allow for a credible transition to a more inclusive system of government.
Umożliwiłoby to wiarygodną transformację do systemu rządów bardziej sprzyjającemu włączeniu społecznemu.