Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "inclusive"

 

"inclusive" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 176

inclusive {przysłówek}

inclusive {przysł.}

włącznie {przysł.}

Amendments 32 to 37 inclusive have therefore lapsed.

Zatem poprawki 32 do 37 włącznie upadają.

weight 50-100 kg inclusive) and 10 mg (body weight > 100 kg) once daily, the body weight-adjusted doses provide similar exposure across all body weight categories.

7, 5 mg (masa ciała 50- 100 kg włącznie) i 10 mg (masa ciała > 100 kg) jeden raz na dobę, dawki dostosowane do masy ciała zapewniały podobną ekspozycję we wszystkich kategoriach wagowych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"inclusive" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "inclusive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The second Irish referendum shows what can be achieved when we are truly inclusive.

Drugie irlandzkie referendum pokazało, co można osiągnąć naprawdę przychylną postawą.

This will allow Europe to experience intelligent, sustainable and inclusive growth.

W ten sposób bowiem zapewnimy Europie inteligentny, zrównoważony i zintegrowany wzrost.

There is no possibility of drawing up a definitive and inclusive list of its operatives.

Nie ma możliwości sporządzenia zamkniętej i wyłącznej listy jej działań.

We also agree concerning the issues around the inclusive labour market.

Zgadzamy się również w kwestiach powiązanych z integracyjnym rynkiem pracy.

The Commission should have done more to make the negotiations more inclusive.

Komisja powinna była dołożyć więcej starań, by negocjacje przebiegały bardziej globalnie.

For me, the direction is clear: I want a Europe which is open, inclusive and green.

Dla mnie kierunek jest jasny: chcę Europy otwartej, opartej na integracji i ekologicznej.

A safe and inclusive Europe can only be built using these instruments.

Bezpieczna i jednocząca Europa może być zbudowana tylko poprzez użycie tych instrumentów.

We also need to ensure that inclusive education in this regard plays a major part.

Musimy ponadto dopilnować, by edukacja integracyjna w tym zakresie odgrywała znaczną rolę.

An inclusive dialogue is required, leading to a political settlement.

Potrzebny jest wszechstronny dialog, prowadzący do uzgodnień politycznych.

But they also provide an opportunity to launch an inclusive political process.

Dają jednak również możliwość rozpoczęcia procesu politycznego o charakterze integracyjnym.

My own work focuses on making philanthropy more effective and capitalism more inclusive.

W pracy skupiam się na zwiększaniu efektywności filantropii i włączaniu ludzi w kapitalizm.

We have to be as open and as inclusive as possible while explaining these benefits to them.

Objaśniając im owe korzyści, musimy wykazać maksymalną przychylność i otwartość.

What we need to ensure is that this new society is an inclusive one.

Naszym zadaniem jest uczynić z tego nowego społeczeństwa społeczeństwo integracyjne.

It is a further step in support of an open and inclusive Europe 2020.

Jest to kolejny krok w kierunku otwartej Europy 2020 dla wszystkich.

My suggestion is that this process should be as inclusive and as open as possible.

Proponuję, aby ten proces był jak najbardziej włączający i otwarty.

Secondly, it is a global, single, inclusive, balanced and coherent policy framework.

Po drugie, są to globalne, jednolite, integracyjne, zrównoważone i całościowe ramy polityczne.

It also sets out an ambitious, inclusive and detailed vision for the future of maritime policy.

Zawiera ono też ambitną, pełną otwartości i szczegółową wizję przyszłości polityki morskiej.

These are not constructive and inclusive responses, in keeping with Member States' commitments.

To nie są konstruktywne ani integracyjne reakcje zgodne z zobowiązaniami państw członkowskich.

The EU 2020 growth strategy must be sustainable and inclusive.

Strategia na rzecz wzrostu UE 2020 musi być trwała i globalna.

We have laid the ground for an inclusive service that is based on equality and an esprit de corps.

Stworzyliśmy podstawy integracyjnej służby opartej na równości i na duchu koleżeństwa.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.