Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "incentive"

 

"incentive" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 213

incentive {rzeczownik}

incentive {rzecz.} (też: stimulus, boost, prompting, encouragement)

zachęta {f.}

Discovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science.

Odkrywanie takich rzeczy jest przyjemną zachętą do pracy jako naukowiec.

In times of crisis, these measures can be an important incentive for a number of industries.

W czasie kryzysu środki te mogą być ważną zachętą dla wielu branż.

This will also act as an incentive to the development of new safe and efficient technologies.

Podziała to również jako zachęta do rozwoju nowych, bezpiecznych oraz skutecznych technologii.

The supply of fresh fruit in schools can be a huge incentive to eat healthily.

Dostarczanie do szkół świeżych owoców może stać się istotną zachętą do zdrowego odżywiania się.

On top of that, the incentive to increase productivity is weakened.

Dodatkowo obniżana jest zachęta do poprawy produktywności.

incentive {rzecz.} (też: oestrum, stimulus, goad, actuation)

bodziec {m.}

It is important to point out that mobilisation of this fund should be an incentive for redeploying redundant workers.

Należy zauważyć, że uruchomienie tego funduszu powinno stanowić bodziec do przemieszczenia zwolnionych pracowników.

The euro is an important incentive for investments and economic growth, reducing vulnerability.

Wspólna waluta stanowi ważny bodziec dla inwestycji i wzrostu gospodarczego, ponieważ zmniejsza bezbronność całego obszaru.

Only in this way is a strong incentive created for developing clean buses, lorries and private cars.

Tylko w ten sposób można zapewnić ostry bodziec do produkowania ekologicznie czystych autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych.

This should provide an incentive to the market to realise low-energy houses and carry out renovations on a broad front.

Powinno to dać rynkowi bodziec do budowy domów zużywających niewiele energii oraz do prowadzenia prac renowacyjnych w szerokim zakresie.

Faced with the threat of having to fill their vessels with unprofitable fish, fishermen in the EU are getting an incentive to fish more selectively.

Stojąc jednak przed zagrożeniem zapełnienia swoich statków nierentownymi rybami, rybacy w UE otrzymują bodziec do prowadzenia bardziej wybiórczych połowów.

incentive {rzecz.} (też: oestrum, stimilus)

podnieta {f.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "incentive":

 

Podobne tłumaczenia

"incentive" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "incentive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.

To rozprężenie osłabia bodźce do opracowywania nowych technologii niskoemisyjnych.

A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.

Słaba i nieodpowiednia reakcja będzie zachęcała do naruszeń i je stymulowała.

This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.

Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.

Secondly, the European perspective has been a great incentive for progress.

Po drugie, perspektywa europejska stanowiła potężny czynnik motywujący do postępu.

We need to provide incentives for them to make changes where changes are needed.

Musimy zapewnić im bodźce do przeprowadzenia zmian tam, gdzie są potrzebne.

So the incentives are much larger to produce drugs which treat more people.

Więc bardziej opłaca się... ~~~ produkować leki, które leczą więcej ludzi.

So in the face of that, you really need quite a strong incentive to use condoms.

W świetle tego potrzeba naprawdę silnego bodźca aby używać prezerwatyw.

Well you have to allocate dollars for that system and for that incentive pay.

Trzeba ulokować pieniądze w takim systemie i w stymulujących wypłatach.

I do not even want to tell you that these positive incentives do not work.

Ja nawet nie chcę powiedzieć Pani, że to pozytywne wsparcie nie działa.

We can even talk about incentives in this regard, and that is obviously a positive thing.

Możemy nawet mówić w tym przypadku o zachętach, co jest oczywiście pozytywne.

We must give the forest owners an incentive not to chop down forests but to preserve them.

Musimy zachęcić właścicieli lasów do zachowania lasów, a nie do ich wyrębu.

That can't keep going on, because economic incentives and disincentives are very powerful.

Nie może tak dalej być, bo w ekonomii bodźce pobudzające i hamujące są potężne.

They would have a much greater incentive to finance the real economy.

Zyskałyby one znacznie większą motywację do finansowania gospodarki realnej.

Yet this revised framework directive is no real incentive to us to do even better.

A jednak ta dyrektywa nie bardzo zachęca nas do lepszego, działania .

In other words, the crisis should be seen as an incentive to implement the Lisbon strategy.

Inaczej mówiąc, należy uznać kryzys za zachętę do realizacji strategii lizbońskiej.

The report also emphasises positive and negative incentives to reduce discards.

W sprawozdaniu mówi się również o pozytywnych i negatywnych zachętach dla redukcji odrzutów.

This is how tax incentives can be used to get new models onto the streets.

Oto w jaki sposób można posłużyć się ulgami podatkowymi, by wprowadzić nowe modele na drogi.

If necessary, we then have an incentive - in other words, sanctions.

Jeżeli to niezbędne, dysponujemy bodźcem - innymi słowy, sankcjami.

Provision of support and incentives to SMEs developing medicinal products;

wspieranie i motywowanie małych i średnich przedsiębiorstw opracowujących produkty lecznicze;

The financial penalties are enough of an incentive to be careful in the selection of employees.

Kary finansowe stanowią dostateczną zachętę do tego, aby starannie dobierać pracowników.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.