"incentive" po polsku

EN

"incentive" - polskie tłumaczenie

EN incentive
volume_up
{rzeczownik}

incentive (też: boost, encouragement, prompting, stimulus)
Discovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science.
Odkrywanie takich rzeczy jest przyjemną zachętą do pracy jako naukowiec.
On top of that, the incentive to increase productivity is weakened.
Dodatkowo obniżana jest zachęta do poprawy produktywności.
The supply of fresh fruit in schools can be a huge incentive to eat healthily.
Dostarczanie do szkół świeżych owoców może stać się istotną zachętą do zdrowego odżywiania się.
incentive (też: fillip, goad, stimulus, actuation)
The euro is an important incentive for investments and economic growth, reducing vulnerability.
Wspólna waluta stanowi ważny bodziec dla inwestycji i wzrostu gospodarczego, ponieważ zmniejsza bezbronność całego obszaru.
It is important to point out that mobilisation of this fund should be an incentive for redeploying redundant workers.
Należy zauważyć, że uruchomienie tego funduszu powinno stanowić bodziec do przemieszczenia zwolnionych pracowników.
Only in this way is a strong incentive created for developing clean buses, lorries and private cars.
Tylko w ten sposób można zapewnić ostry bodziec do produkowania ekologicznie czystych autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych.
incentive (też: oestrum, stimilus)

Synonimy (angielski) dla "incentive":

incentive

Przykłady użycia - "incentive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.
Słaba i nieodpowiednia reakcja będzie zachęcała do naruszeń i je stymulowała.
EnglishThis relaxation reduces the incentive to develop new low-carbon technologies.
To rozprężenie osłabia bodźce do opracowywania nowych technologii niskoemisyjnych.
EnglishSecondly, the European perspective has been a great incentive for progress.
Po drugie, perspektywa europejska stanowiła potężny czynnik motywujący do postępu.
EnglishThis should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
EnglishSo in the face of that, you really need quite a strong incentive to use condoms.
W świetle tego potrzeba naprawdę silnego bodźca aby używać prezerwatyw.
EnglishWell you have to allocate dollars for that system and for that incentive pay.
Trzeba ulokować pieniądze w takim systemie i w stymulujących wypłatach.
EnglishYet this revised framework directive is no real incentive to us to do even better.
A jednak ta dyrektywa nie bardzo zachęca nas do lepszego, działania .
EnglishIn other words, the crisis should be seen as an incentive to implement the Lisbon strategy.
Inaczej mówiąc, należy uznać kryzys za zachętę do realizacji strategii lizbońskiej.
EnglishWe must give the forest owners an incentive not to chop down forests but to preserve them.
Musimy zachęcić właścicieli lasów do zachowania lasów, a nie do ich wyrębu.
EnglishThey would have a much greater incentive to finance the real economy.
Zyskałyby one znacznie większą motywację do finansowania gospodarki realnej.
EnglishThis will give us a good incentive to try out this transitional technology.
Da nam to dobrą zachętę do wypróbowania tej nowej technologii.
EnglishThe financial penalties are enough of an incentive to be careful in the selection of employees.
Kary finansowe stanowią dostateczną zachętę do tego, aby starannie dobierać pracowników.
EnglishGlobalization is increasing the demand for ideas, the incentive to create new ideas.
Globalizacja zwiększa zapotrzebowanie... ...na pomysły, dofinansowanie na tworzenie nowych pomysłów.
EnglishAnd higher oil prices mean a greater incentive to invest in energy R&D.
A wyższe ceny ropy oznaczają... ...większe dofinansowanie inwestycji w badania i rozwój energii.
EnglishIf necessary, we then have an incentive - in other words, sanctions.
Jeżeli to niezbędne, dysponujemy bodźcem - innymi słowy, sankcjami.
EnglishIt was the scale of that disaster that provided the incentive for the creation of the Solidarity Fund.
Skala tej klęski żywiołowej była bodźcem do utworzenia Funduszu Solidarności.
EnglishThe European perspective for Turkey has proved to be a key incentive for reforms in the country.
Europejska przyszłość Turcji okazuje się być najważniejszym bodźcem do reform w tym kraju.
EnglishThat is why the report, with its incentive for voluntary schemes, is the right approach.
Dlatego też sprawozdanie zachęcające do stosowania dobrowolnych programów jest słusznym podejściem.
EnglishWe also believe that priority should be given to so-called positive incentive measures.
Jesteśmy przekonani, że znaczenie priorytetowe należałoby nadać tzw. pozytywnym środkom motywującym.
EnglishMoreover, none of the players have any incentive to prevent this development.
Ponadto żaden z uczestniczących w systemie graczy nie ma motywacji, aby działaniom takim przeciwdziałać.