×Czy chodziło Ci o to inveigh, in view of?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in vivo"

Tłumaczenie

"in vivo" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o to inveigh, in view of?
 

Podobne tłumaczenia

"in vivo" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in vivo" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

No evidence has been found of any mutagenic effect, neither in vivo nor in vitro.

Nie znaleziono dowodów na działanie mutagenne ani w badaniach in vivo ani in vitro.

Concomitant administration of OAT3 inhibitors has not been evaluated in vivo.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów OAT3 nie było oceniane w warunkach in vivo.

Agomelatine inhibits neither CYP1A2 in vivo nor the other CYP450 in vitro.

Agomelatyna nie hamuje CYP1A2 in vivo ani innego izoenzymu CYP450 in vitro.

Becaplermin was not mutagenic in a battery of in vitro and in vivo tests.

Bekaplermin nie wykazywał działania mutagennego w licznych testach in vivo i in vitro.

Venlafaxine was not mutagenic in a wide range of in vitro and in vivo tests.

W wielu badaniach in vitro oraz in vivo nie potwierdzono również działania mutagennego.

Atosiban was neither oncogenic nor mutagenic in in vitro and in vivo tests.

W testach in vitro i in vivo atozyban nie miał właściwości onkogennych ani mutagennych.

In vitro and in vivo studies indicate that venlafaxine is a weak inhibitor of CYP2D6.

Badania in vitro oraz in vivo wskazują, że wenlafaksyna jest słabym inhibitorem CYP2D6.

No in vivo human pharmacokinetic interaction studies have been performed.

Nie przeprowadzano badań interakcji farmakokinetycznych in vivo u ludzi.

Pregabalin is not genotoxic based on results of a battery of in vitro and in vivo tests.

W serii testów przeprowadzonych in vitro i in vivo pregabalina nie była genotoksyczna.

An in-vivo study showed that voriconazole inhibited the metabolism of efavirenz.

Badania in- vivo wykazały, że worykonazol hamuje metabolizm efawirenzu.

Residual activity in vivo for viruses with MPI-values < 95 % has not been determined.

Aktywność rezydualna in vivo przeciwko wirusom z wartością MPI < 95 % nie była określana.

Pemetrexed has been shown to be clastogenic in the in vivo micronucleus test in the mouse.

In vivo w teście mikrojądrowym u myszy wykazano klastogenność pemetreksedu.

No phase 2 conjugates of either compound have been identified in vivo.

W badaniach in vivo nie znaleziono żadnych koniugatów 2 fazy żadnego z tych dwóch związków.

There was no evidence of toxicity to mitochondria in vitro or in vivo.

Nie udowodniono działania toksycznego na mitochondria ani w warunkach in vitro ani in vivo.

No in vivo data are available and the clinical relevance is unknown.

Brak danych in vivo jak również nie jest znane znaczenie kliniczne tego faktu.

The paralytic efficacy of Xeomin and Botox was analysed by electromyography (EMG) in vivo in

działanie porażenne preparatów Xeomin i Botox analizowano metodą elektromiografii (EMG) in

Both in vitro and in vivo studies showed no signs of QT prolongation.

Badania in vitro i in vivo nie ujawniły oznak wydłużenia odcinka QT.

Genotoxicity was not observed in a battery of in vitro and in vivo tests.

Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.

Genotoxicity was not observed in the usual battery of in vitro and in vivo tests.

Nie obserwowano genotoksyczności w szeregu badań in vitro i in vivo.

Tipranavir showed no evidence of genetic toxicity in a battery of in vitro and in vivo tests.

Jednakże typranawir nie wykazywał genetycznej toksyczności w serii badań in vitro i in vivo.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.