×Wyniki dla "in". Nie znaleziono wyników dla"in-vivo".

Streszczenie

in {przyimek}
w · z zakresu

pokaż szczegóły

Synonimy

in: inwards · inward · inch

Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in vivo"

Wyniki dla "in". Nie znaleziono wyników dla"in-vivo".
 

"in vivo" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 101

in {przyimek}

in {przyim.} (też: at, inside, into, on)

w {przyim.}

In Parkinson's disease, DaTSCAN has been studied in 254 patients in two studies.

W chorobie Parkinsona preparat DaTSCAN badano u 254 pacjentów w dwóch badaniach.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

This applies particularly in regard to possible regulations for social services.

Odnosi się to w szczególności do możliwych dyrektyw w sprawie usług społecznych.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

in {przyim.}

This is an important Citizens' Europe issue, especially in the recession.

Jest to ważne zagadnienie z zakresu Europy obywateli, zwłaszcza w czasach recesji.

Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.

Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.

The report also takes account of scientific research in this area of veterinary science.

Uwzględnione są w nim także potrzeby badań naukowych z zakresu weterynarii.

This includes the mainstreaming on the gender dimension in all the cooperation programmes.

Obejmuje to włączenie wymiaru płci do wszystkich projektów z zakresu współpracy.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.
Nie do końca to, czego szukasz? Poinformuj nas, że brakuje tłumaczenia hasła "in vivo".
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in":

 

Podobne tłumaczenia

"in vivo" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in vivo" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Agomelatine inhibits neither CYP1A2 in vivo nor the other CYP450 in vitro.

Agomelatyna nie hamuje CYP1A2 in vivo ani innego izoenzymu CYP450 in vitro.

In vitro and in vivo studies indicate that venlafaxine is a weak inhibitor of CYP2D6.

Badania in vitro oraz in vivo wskazują, że wenlafaksyna jest słabym inhibitorem CYP2D6.

No in vivo human pharmacokinetic interaction studies have been performed.

Nie przeprowadzano badań interakcji farmakokinetycznych in vivo u ludzi.

An in-vivo study showed that voriconazole inhibited the metabolism of efavirenz.

Badania in- vivo wykazały, że worykonazol hamuje metabolizm efawirenzu.

Residual activity in vivo for viruses with MPI-values < 95 % has not been determined.

Aktywność rezydualna in vivo przeciwko wirusom z wartością MPI < 95 % nie była określana.

No in vivo data are available and the clinical relevance is unknown.

Brak danych in vivo jak również nie jest znane znaczenie kliniczne tego faktu.

The paralytic efficacy of Xeomin and Botox was analysed by electromyography (EMG) in vivo in

działanie porażenne preparatów Xeomin i Botox analizowano metodą elektromiografii (EMG) in

Both in vitro and in vivo studies showed no signs of QT prolongation.

Badania in vitro i in vivo nie ujawniły oznak wydłużenia odcinka QT.

Long-term in vivo carcinogenicity studies have not been conducted.

Nie prowadzono długoterminowych badań in vivo działania rakotwórczego.

Mutagenicity In vitro and in vivo tests did not indicate a genotoxic potential of tacrolimus.

Mutagenność Badania in vitro oraz in vivo nie wykazały potencjału genotoksycznego takrolimusu.

Lacosamide does not inhibit or induce the enzyme CYP2C19 in vivo.

Lakozamid nie hamuje ani nie indukuje aktywności enzymu CYP2C19 in vivo.

The active components in vivo are clomipramine and its major metabolite, desmethylclomipramine.

Aktywność in vivo wykazuje klomipramina oraz jej główny metabolit – dezmetyloklomipramina.

The potential for inhibition of CYP2C8 in vivo appears to be low.

Wydaje się, że potencjalne działanie hamujące na CYP2C8 in vivo jest małe.

In vitro and in vivo studies with etravirine revealed no evidence of a mutagenic potential.

Badania etrawiryny in vitro i in vivo nie wykazały przejawów potencjału mutagennego etrawiryny.

Therefore the CHMP considered in vivo data to be necessary to confirm therapeutic equivalence.

Zatem CHMP uznał, że do potwierdzenia równoważności leczniczej niezbędne są wyniki badań in vivo.

Interaction studies with a 3A4 inhibitor have not been carried out in vivo.

Nie przeprowadzono in vivo badań interakcji z inhibitorem 3A4.

In vivo, the t1/2 of MTIC was similar to that of TMZ, 1.8 hr.

In vivo, t1/ 2 MTIC jest podobne do okresu półtrwania temozolomidu i wynosił 1, 8 godziny.

In vivo studies suggest that lumiracoxib has low potential for interactions with CYP2C9 substrates.

Badania in vivo sugerują, że lumirakoksyb ma małą zdolność interakcji z substratami CYP2C9.

In vitro and in vivo tests did not indicate a genotoxic potential of tacrolimus.

ro ob Mutagenność Badania in vitro oraz in vivo nie wykazały potencjału genotoksycznego takrolimusu.

CYP3A4 appears to contribute to the metabolism of etoricoxib in vivo.

Metabolizm etorykoksybu in vivo zachodzi z udziałem CYP3A4.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niegotowe, moduł zależny, superprojekt, konflikt scalania, scal

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.