Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in order to"

 

"in order to" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 1364

in order to {spójnik}

in order to {spójn.} (też: for, to, that, so that)

aby {spójn.}

We want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.

Chcemy rozwoju połączeń międzysieciowych, aby umożliwić wymianę transgraniczną.

Perhaps it is worth reviewing such minor matters, in order to help our citizens.

Może warto dokonać przeglądu takich drobnych spraw, aby pomóc naszym mieszkańcom.

In order to do so, Europe needs to overcome the problem of the ageing population.

Aby ją zrealizować, Europa musi uporać się z problemem starzejącej się ludności.

But images don't need to be graphic in order to remind us of the tragedy of war.

Ale obrazy nie muszą być dosadne, aby przypominały nam, jaką tragedią jest wojna.

In order to prevent taxpayers suffering further harm, we must clear the decks.

Aby zapobiec dalszym szkodom wyrządzanym podatnikom, musimy oczyścić przedpole.

in order to {spójn.} (też: to)

dla {spójn.}

What are you going to do in order to defend the euro during the Czech Presidency?

Jakie działania zamierza pan podjąć dla obrony euro podczas prezydencji czeskiej?

There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.

Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.

In order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.

Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.

A common agricultural policy (CAP) is thus essential in order to ensure this objective.

Wspólna polityka rolna (WPR) ma zatem zasadnicze znaczenie dla realizacji tego celu.

Considerable financial and human effort is required in order to achieve these objectives.

Dla osiągnięcia tych celów konieczne są znaczne zasoby finansowe i ludzki wysiłek.

in order to {spójn.}

w celu {spójn.}

Dose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:

Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:

There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.

Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.

Bottles Keep the container tightly closed in order to protect from moisture.

Butelki Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

They have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.

Mają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.

First of all, Guantánamo was set up in order to protect all of our citizens.

Po pierwsze, Guantanamo utworzono w celu ochrony wszystkich naszych obywateli.

in order to {spójn.} (też: so that)

żeby {spójn.}

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

So what they do is they put gelatin back in, in order to retain the texture.

Więc dodaje się z powrotem żelatynę, żeby zachować strukturę tych produktów.

In order to do this, we need to be able to realise these opportunities in practice, too.

Żeby do tego doprowadzić, musimy umieć wykorzystać te możliwości również w praktyce.

In order to do that, again, we needed a client who was willing to take educational risks.

Żeby to zrobić, klient musiał zdecydować się na ten pouczający eksperyment.

And there's other genetic tricks you can play in order to get light-activated cells.

Można wykorzystać jeszcze inne genetyczne triki, żeby otrzymać komórki pobudzane światłem.

in order to {spójn.} (też: for)

ażeby {spójn.}

The European agricultural policy came about in order to support our farmers and enhance the quality of European produce, so as to strengthen the EU's position in the world marketplace.

Europejska polityka rolna powstała celem wspierania naszych rolników i podnoszenia jakości produktów europejskich, ażeby umocnić pozycję UE na rynku światowym.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"in order to" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in order to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This step is vital, in order to meet global challenges in the field of defence.

Jest ona konieczna do sprostania globalnym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa.

And to respectfully harmonize with them in order to foster a sustainable work.

By z szacunkiem harmonizować się z nimi i pielęgnować zrównoważony rozwój świata.

In order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.

Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.

Europe will need resources in order to do this: new and innovative resources.

Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów: nowych i innowacyjnych zasobów.

The citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.

By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.

Right now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.

Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.

They work in order to pay the bills, not because they have a disdain for motherhood.

Pracują, ponieważ muszą opłacić rachunki, a nie dlatego, że gardzą macierzyństwem.

What additional efforts will your Commission make in order to speed up this process?

Jakie dodatkowe wysiłki podejmie pańska Komisja, by przyspieszyć ten proces?

Other tests should be performed in order to confirm HIB infection during this period.

Leczenie przeciwgorączkowe powinno być zastosowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi. go

You may need to refresh the page in order to use extensions you've re-enabled.

Przed użyciem włączonego ponownie rozszerzenia może być konieczne odświeżenie strony.

Further choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.

Musimy dokonać też dalszych wyborów, tak abyśmy mogli dostosować się i chronić życie.

I believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.

Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.

The European Union must create a political framework in order to achieve this target.

Unia Europejska musi stworzyć ramy polityczne pozwalające na osiągnięcie tego celu.

We could therefore take a different path here in order to make these funds available.

Moglibyśmy zatem obrać inny sposób uzyskania możliwości wykorzystania tych funduszy.

In this office you do not need to go out in order to be in contact with nature.

W tym biurze nie musicie wychodzić na zewnątrz by być w kontakcie z naturą.

We will be looking at other ways and options in order to achieve unanimity.

Będziemy poszukiwać innych sposobów i opcji na osiągnięcie jednomyślności.

Why go further than what is needed in order to achieve the objectives of the Treaty?

Dlaczego mamy robić więcej niż to konieczne do osiągnięcia celów traktatu?

I call on Member States and the Commission to take the necessary measures in order to:

Wzywam Komisję i państwa członkowskie, by podjęły konieczne kroki na rzecz:

And I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.

Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.

if you experience diarrhoea, monitoring of your weight is recommended in order to avoid

u pacjentów przyjmujących niektóre leki przeciwdepresyjne (w przypadku przyjmowania
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.