"in order to" po polsku

EN

"in order to" - polskie tłumaczenie

EN in order to
volume_up
{spójnik}

in order to (też: for, so that, that, to)
volume_up
aby {spójn.}
Europe needs a competitive and innovative economy in order to be successful.
Aby osiągnąć sukces, Europa potrzebuje konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.
Parlament Europejski musi zatwierdzić ten wybór, aby zyskał on ważność.
in order to (też: to)
volume_up
dla {spójn.}
This is essential in order to ensure fair and undistorted competition.
Ma to zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania uczciwej i niezakłóconej konkurencji.
There is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
In order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.
in order to (też: to)
volume_up
w celu {spójn.}
In order to maintain this, it is important to remain extremely vigilant.
W celu utrzymania takiej sytuacji niezbędne jest zachowanie szczególnej czujności.
Would it mean streaming the Internet in order to identify violations?
Czy miałoby to oznaczać streaming Internetu w celu zidentyfikowania naruszeń?
In order for VIAGRA to be effective, sexual stimulation is required.
W celu skutecznego działania preparatu Viagra niezbędna jest stymulacja seksualna.
in order to (też: so that)
volume_up
żeby {spójn.}
Community means are essential here in order to achieve the objectives that have been set.
I tutaj środki wspólnotowe są niezbędne, żeby osiągnąć założone cele.
And in order to build prosperity, we need security in place.
Żeby zbudować dobrą koniunkturę, potrzebujemy sprawnie działającego systemu bezpieczeństwa.
In order to claim victory, you sacrificed 133 innocent slaves
Żeby uzyskać zwycięstwo, poświęciłeś 133 niewinnych niewolników.
in order to (też: for)
volume_up
ażeby {spójn.}
The European agricultural policy came about in order to support our farmers and enhance the quality of European produce, so as to strengthen the EU's position in the world marketplace.
Europejska polityka rolna powstała celem wspierania naszych rolników i podnoszenia jakości produktów europejskich, ażeby umocnić pozycję UE na rynku światowym.
The primary objective of the PPE-DE Group is to increase eco-innovation within the Union, in order that the EU economy may be the most competitive in low carbon emission technologies.
Głównym celem grupy PPE-DE jest rozwój innowacji ekologicznych w obrębie Unii, ażeby gospodarka UE mogła być najbardziej konkurencyjna w zakresie technologii niskoemisyjnych.

Przykłady użycia - "in order to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishThey have an obligation to do so in order to maintain our cultural heritage.
Mają obowiązek podjęcia tych działań, w celu zachowania dziedzictwa kulturowego.
EnglishPortugal is capable of putting its public accounts in order with discipline.
Portugalia jest zdolna narzucić dyscyplinę w sferze swoich finansów publicznych.
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishEurope will need resources in order to do this: new and innovative resources.
Europa będzie potrzebowała w tym celu zasobów: nowych i innowacyjnych zasobów.
EnglishDose adjustment in order to maintain haemoglobin values at the desired level:
Dostosowanie dawki w celu utrzymania stężeń hemoglobiny na wymaganym poziomie:
EnglishRight now we need to make urgent decisions in order to overcome the economic crisis.
Teraz musimy pilnie podjąć decyzje służące przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego.
EnglishFurther choices are also needed so that we can adapt in order to protect lives.
Musimy dokonać też dalszych wyborów, tak abyśmy mogli dostosować się i chronić życie.
EnglishI request that the order of voting on the amendments be amended under Rule 155(2).
Wnioskuję o zmianę porządku głosowania nad poprawkami na podstawie artykułu 155 ust.
EnglishWe offer our collaboration in order to simplify procedures as far as possible.
Proponujemy naszą współpracę w celu możliwie jak największego uproszczenia procedur.
EnglishIn order to minimize the weight, it's very thin, it's as thin as a sandwich wrapper.
W celu zminimalizowania wagi jest ona bardzo cienka, taka, jak papier śniadaniowy.
EnglishFirst of all, Guantánamo was set up in order to protect all of our citizens.
Po pierwsze, Guantanamo utworzono w celu ochrony wszystkich naszych obywateli.
EnglishBut if that is what we intend to do, we must also put our own house in order.
Jeśli jednak chcemy to osiągnąć, najpierw musimy posprzątać we własnym domu.
EnglishThis option would result in a Europe which is second class in the new global order.
Ten wybór sprawi, że Europa w nowym porządku świata będzie krajem drugiej kategorii.
EnglishI also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Ja również chciałem zgłosić uwagę formalną dotyczącą harmonogramu i to ważną uwagę.
EnglishI believe that at times, we have to be pragmatic in order to overcome the difficulty.
Uważam, że chcąc przezwyciężyć trudności musimy niekiedy postępować pragmatycznie.
EnglishStore in the original blister in order to protect from moisture and light.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
EnglishKeep the container tightly closed in order to protect from light and moisture
Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
EnglishStore in the original package in order to protect from light and moisture.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.