×Czy chodziło Ci o inline?

Streszczenie

Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in line"

Tłumaczenie

"in line" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o inline?
 

Podobne tłumaczenia

"in line" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in line" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.

UE funkcjonuje jako demokracja przedstawicielska, zgodnie z traktatem lizbońskim.

The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.

Poprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.

The means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.

Środki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.

Regarding renewable energy, it is generally in line with the Commission's text.

Jeżeli chodzi o energię odnawialną, w zasadzie odpowiada on tekstowi Komisji.

As a reminder, 80 million people are living below the poverty line in Europe.

Pragnę przypomnieć, że poniżej progu ubóstwa żyje w Europie 80 milionów osób.

Indeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.

Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.

Do not infuse Replagal concomitantly in the same intravenous line with other agents.

Nie podawać preparatu Replagal z innymi lekami przez ten sam dostęp dożylny.

You'll need to add the following lines (in bold) to the tracking code on your pages.

Do kodu śledzenia na stronach należy dodać następujące wiersze (pogrubione).

This Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.

Artykuł ten jest zgodny z Protokołem w sprawie prawa azylu załączonym do Konstytucji.

Of course, they must be couched in line with European social cohesion principles.

Oczywiście należy je formułować zgodnie z europejskimi zasadami spójności społecznej.

Among them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.

Wśród nich jest wers w definicji EMAS, który uznałam za szczególnie istotny.

Over 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.

Obecnie w Unii Europejskiej poniżej progu ubóstwa żyje ponad 85 tysięcy osób.

Regional policy is investing in all EU regions, in line with the Europe 2020 goals.

Inwestycje dokonywane są we wszystkich regionach UE zgodnie ze strategią Europa 2020.

There are at least two things I would like to mention which are not in line with that.

Pragnę wspomnieć przynajmniej o dwóch rzeczach, które są w tym zakresie sprzeczne.

In line with the agenda, we shall close this item and move on to the next.

Zgodnie z porządkiem obrad zamykamy ten punkt i przechodzimy do następnego.

This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.

Jest to budżet bardziej oszczędnościowy, zgodnie z tym, o co poprosiły Komisja i Rada.

That is in line with our definition of price stability: less than 2%, but close to 2%.

Jest to zgodne z naszą definicją stabilności cen: mniej niż 2 %, ale blisko 2 %.

Even the BBC offers on-line courses in German as a foreign language on its portal.

Również angielska stacja BBC oferuje na swym portalu kursy online języka niemieckiego.

They mean that one in six citizens is now living below the poverty line - one in six!

Znaczą, że jeden na sześciu obywateli żyje poniżej granicy ubóstwa - jeden na sześciu!

The money is lent on favourable terms to projects in line with EU policy objectives.

Pożyczki udzielane są na korzystnych warunkach na projekty zgodne z celami polityki UE.
 

Wyniki z forum

"in line" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-niemieckim.