Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in common"

 

"in common" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 791

in common {przysłówek}

in common {przysł.} (też: commonly, jointly, collectively, collaboratively)

wspólnie {przysł.}

I do not think that we have achieved anything else in common.

Nie sądzę, aby udało nam się nam wspólnie osiągnąć cokolwiek innego.

In common with Martin Schulz and the rest of my Group, I am a strong supporter of the Mediterranean Union as a 'forced' Barcelona union or Barcelona process.

Wspólnie z Martinem Schulzem i resztą mojej grupy zdecydowanie popieramy Unię Śródziemnomorską jako "przymusową” unię barcelońską czy proces barceloński.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"in common" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in common" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obviously we need to proceed more quickly in adopting a common immigration policy.

Bez wątpienia musimy przyspieszyć proces przyjęcia wspólnej polityki imigracyjnej.

That will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.

To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.

Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.

Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.

At the same time, all are operating in the common market of the European Union.

Jednocześnie wszyscy rolnicy funkcjonują na wspólnym rynku Unii Europejskiej.

The following side effects are common (occur in more than 1 in 100 patients):

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

We need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.

Musimy współpracować w zakresie rozwiązywania konfliktów we wspólnych obszarach.

In a common market we need to work together because we have one common interest.

Na wspólnym rynku musimy działać razem, ponieważ mamy jeden wspólny interes.

There was also further investment in the Common Foreign and Security Policy.

Były też dalsze inwestycje we wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

Those both on the right and on the left in this Chamber share common values.

Ci, którzy reprezentują lewicę i prawicę w tym Parlamencie wyznają te same wartości.

They are common in adult patients, but uncommon in infants, children and adolescents.

Są częste u dorosłych pacjentów, ale niezbyt częste u niemowląt, dzieci i młodzieży.

And this is a little clip from an elementary school, which is very common in England.

Zaprezentuję wam krótkie wideo nagrane w szkole podstawowej jakich wiele w Anglii.

I also intend to keep a strong second pillar in the future common agricultural policy.

Chcę również utrzymania mocnego drugiego filaru w przyszłej wspólnej polityce rolnej.

Others are still in service when common sense suggests that they should not be.

Inne połączenia nadal funkcjonują, mimo że zdrowy rozsądek podpowiada, że nie powinny.

The greatest improvements were observed in relation to the common agricultural policy.

Największe postępy zaobserwowano w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej.

We need to take a sensible approach in order to identify a common position.

Musimy przyjąć rozsądne podejście w celu znalezienia wspólnego stanowiska.

This was not present in the common position and was not supported by my group.

Kwestia ta nie była uwzględniona we wspólnym stanowisku i moja grupa jej nie popierała.

Walking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.

To zabawne, gdy idziecie, poruszacie się ramię w ramię we wspólnym kierunku.

That is our duty today, to adopt such policies, in defence of our common currency.

Dzisiaj jest naszym obowiązkiem przyjąć taką politykę w obronie naszej wspólnej waluty.

The regulation establishes a common framework in relation to market surveillance.

Rozporządzenie to ustanawia wspólne ramy sprawowania nadzoru nad rynkiem.

In particular, severe depression was more common in those with a history of depression.

W szczególności u chorych z przebytą depresją częściej występowała ciężka depresja.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przewód rurowy, wodociąg, gazociąg, nawiernik, otwór termiczny

Podobne słowa

imputability · imputable · imputation · imputed · IMR · imzad · in · in-amp · in-between · in-born · in-common · in-company · in-crowd · in-depth · in-house · in-law · in-laws · in-patient · in-sessional · in-tray · in-your-face

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.