Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in common"

 

"in common" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 348

in common {przysłówek}

in common {przysł.} (też: commonly, jointly, collectively, collaboratively)

wspólnie {przysł.}

I do not think that we have achieved anything else in common.

Nie sądzę, aby udało nam się nam wspólnie osiągnąć cokolwiek innego.

In common with Martin Schulz and the rest of my Group, I am a strong supporter of the Mediterranean Union as a 'forced' Barcelona union or Barcelona process.

Wspólnie z Martinem Schulzem i resztą mojej grupy zdecydowanie popieramy Unię Śródziemnomorską jako "przymusową” unię barcelońską czy proces barceloński.

in {przyimek}

in {przyim.} (też: at, inside, into, on)

  w {przyim.}

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

Actos has been studied in clinical pharmacology studies and in clinical trials.

Actos badano w klinicznych badaniach farmakologicznych i w badaniach klinicznych.

in {przyim.} (też: within)

In the last 10 years, the number of deaths has gradually increased in Croatia.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zgonów w Chorwacji stopniowo wrastała.

Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.

Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.

Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.

% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.

And this is just a selection of things that were built in the last couple of years.

A to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.

Imagine that you’re interested in doing a triathlon sometime in the next few months.

Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.

in {przyim.}

Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.

Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.

The report also takes account of scientific research in this area of veterinary science.

Uwzględnione są w nim także potrzeby badań naukowych z zakresu weterynarii.

This includes the mainstreaming on the gender dimension in all the cooperation programmes.

Obejmuje to włączenie wymiaru płci do wszystkich projektów z zakresu współpracy.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.

My experience in regional policy has shown clearly that such risks exist.

Moje doświadczenia z zakresu polityki regionalnej jednoznacznie wskazują na takie zagrożenia.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in":

 

Podobne tłumaczenia

"in common" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in common" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Obviously we need to proceed more quickly in adopting a common immigration policy.

Bez wątpienia musimy przyspieszyć proces przyjęcia wspólnej polityki imigracyjnej.

Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.

Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.

At the same time, all are operating in the common market of the European Union.

Jednocześnie wszyscy rolnicy funkcjonują na wspólnym rynku Unii Europejskiej.

The following side effects are common (occur in more than 1 in 100 patients):

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

In a common market we need to work together because we have one common interest.

Na wspólnym rynku musimy działać razem, ponieważ mamy jeden wspólny interes.

There was also further investment in the Common Foreign and Security Policy.

Były też dalsze inwestycje we wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa.

They are common in adult patients, but uncommon in infants, children and adolescents.

Są częste u dorosłych pacjentów, ale niezbyt częste u niemowląt, dzieci i młodzieży.

Others are still in service when common sense suggests that they should not be.

Inne połączenia nadal funkcjonują, mimo że zdrowy rozsądek podpowiada, że nie powinny.

This was not present in the common position and was not supported by my group.

Kwestia ta nie była uwzględniona we wspólnym stanowisku i moja grupa jej nie popierała.

The regulation establishes a common framework in relation to market surveillance.

Rozporządzenie to ustanawia wspólne ramy sprawowania nadzoru nad rynkiem.

Very common (occurs in more than 1 in 10 infants): fever, diarrhoea, vomiting.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 niemowląt): gorączka, biegunka i wymioty.

But these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.

Tych troje ludzi nie znało się nawzajem, ale mają bardzo dużo wspólnego.

So how to put in place common minimum rules where none exist at present?

Więc jak można ustalić wspólne minimum zasad tam, gdzie żadnych obecnie nie ma?

Food security is another priority in the new common agricultural policy.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest kolejnym priorytetem nowej wspólnej polityki rolnej.

Greenpeace and Shell have nothing in common when they act as lobbyists.

Działając jako lobbyści, Greenpeace i Shell nie mają ze sobą nic wspólnego.

Secondly, rescuing Opel is in the common interests of Europe as a whole.

Po drugie, ratowanie Opla pozostaje we wspólnym interesie całej Europy.

They are common in adult patients, but uncommon in infants, children and adolescents.

Występują często u dorosłych pacjentów, a niezbyt często u niemowląt, dzieci i młodzieży.

Will they be ready to curb national interests in favour of the common, European good?

Czy będą one gotowe ograniczyć interesy narodowe na rzecz wspólnego, europejskiego dobra?

And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.

I jedną z rzeczy nam wspólnych jest głęboka potrzeba wyrażania siebie.

I very much regret that the two institutions did not succeed in finding any common ground.

Bardzo żałuję, że tym dwóm instytucjom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

imputability · imputable · imputation · imputed · IMR · imzad · in · in-amp · in-between · in-born · in-common · in-company · in-crowd · in-depth · in-ear · in-house · in-law · in-laws · in-patient · in-sessional · in-tray

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.