Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in"

 

"in" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 56760

in {przyimek}

in {przyim.} (też: at, inside, into, on)

  w {przyim.}

In Parkinson's disease, DaTSCAN has been studied in 254 patients in two studies.

W chorobie Parkinsona preparat DaTSCAN badano u 254 pacjentów w dwóch badaniach.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

This applies particularly in regard to possible regulations for social services.

Odnosi się to w szczególności do możliwych dyrektyw w sprawie usług społecznych.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

in {przyim.}

This is an important Citizens' Europe issue, especially in the recession.

Jest to ważne zagadnienie z zakresu Europy obywateli, zwłaszcza w czasach recesji.

Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.

Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.

The report also takes account of scientific research in this area of veterinary science.

Uwzględnione są w nim także potrzeby badań naukowych z zakresu weterynarii.

This includes the mainstreaming on the gender dimension in all the cooperation programmes.

Obejmuje to włączenie wymiaru płci do wszystkich projektów z zakresu współpracy.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.

in {przyim.} (też: within)

In the last ten years, according to the United Nations, Africa has become poorer.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, według ONZ, Afryka stała się jeszcze uboższa.

In the last 10 years, the number of deaths has gradually increased in Croatia.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zgonów w Chorwacji stopniowo wrastała.

Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.

Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.

Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.

% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.

And this is just a selection of things that were built in the last couple of years.

A to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.

in-

in- (prefix indicating reversal) (też: non-, un-, ir-)

President of the Commission. - I would not say 'in existence', frankly speaking.

przewodniczący Komisji. - Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że "nie istnieją”.

I cannot see that making investments in poor countries more expensive is useful.

Nie sądzę, aby zwiększanie kosztów inwestycji w biednych krajach było przydatne.

It is a shame that the President-in-Office cannot be present for the whole time.

Żałuję, że urzędujący przewodniczący nie może być obecny w trakcie całej debaty.

In our view, the compromise does not resolve this matter in a satisfactory way.

Naszym zdaniem kompromis nie rozwiązuje w satysfakcjonujący sposób tego problemu.

However, unless I am mistaken, this is not the case in the European Parliament.

Jednakże, o ile się nie mylę, nie jest tak w przypadku Parlamentu Europejskiego.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in":

 

Podobne tłumaczenia

"in" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

in writing. - I voted in favour of the compromise package on telecommunications.

na piśmie. - Głosowałem za przyjęciem kompromisowego pakietu telekomunikacyjnego.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.

Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

in writing. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.

na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.

Levemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir

Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir

The active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.

Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.

Deterioration of renal function may lead to a decrease in insulin requirements.

Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.

Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

We want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.

Domagamy się zmniejszenia faktycznego wpływu, na podstawie naukowej oceny ryzyka.

We want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.

Chcemy rozwoju połączeń międzysieciowych, aby umożliwić wymianę transgraniczną.

treatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described,

leczenia wystąpi u pacjentów pogorszenie czynności opisanych układów/ narządów,

treatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described.

leczenia wystapi u pacjentów pogorszenie czynnosci opisanych ukladów/ narzadów;

Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Therefore, RELISTOR should only be administered with caution in these patients.

Dlatego zaleca się tylko ostrożne stosowanie produktu RELISTOR u tych pacjentów.

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

They were the actors of this global market, which I mentioned in the beginning.

Były głównymi aktorami na tym globalnym rynku, o którym wspomniałem na początku.

Imagine a rabbit in a field, eating grass, and the rabbit's going to see a fox.

Wyobraźcie sobie zająca na polu, jedzącego trawę. ~~~ I ten zając zauważa lisa.
 

Wyniki z forum

"in" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: filia, oddział, przeznaczyć, przydzielić, orzekać

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.