Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in"

 

"in" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 72337

in {przyimek}

in {przyim.} (też: at, inside, into, on)

w {przyim.}

In Parkinson's disease, DaTSCAN has been studied in 254 patients in two studies.

W chorobie Parkinsona preparat DaTSCAN badano u 254 pacjentów w dwóch badaniach.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

Mountain roads, day and night, and even crooked Lombard Street in San Francisco.

Górskie drogi, w dzień i w nocy, nawet zakręcona Lombard Street w San Francisco.

Harden not your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness;

Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.

At therapeutic concentrations, 94 % of tadalafil in plasma is bound to proteins.

W stężeniach terapeutycznych, 94 % tadalafilu w osoczu jest związane z białkami.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in":

 

Podobne tłumaczenia

"in" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In children, the nature of the safety profile is similar to that seen in adults.

U dzieci istota profilu bezpieczeństwa jest podobna do obserwowanej u dorosłych.

There is no need for a dose adjustment in patients with impaired renal function.

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

NovoRapid Penfill 100 U/ ml Solution for injection in a cartridge Insulin aspart

NovoRapid Penfill 100 j. / ml Roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Insulina aspart

It may increase the amount of Tasigna in the blood, possibly to a harmful level.

Mogą one zwiększać stężenie leku Tasigna we krwi, nawet do stężenia szkodliwego.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

The External Representation of the EU and EMU, in ECB Monthly Bulletin, May 2011

The External Representation of the EU and EMU, Biuletyn Miesięczny EBC, maj 2011

The only way that I would say it was a mistake is in that we didn't react to it.

Ja powiedziałbym, że to błąd tylko dlatego, że my na tą nutę nie zareagowaliśmy.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

Insulin Human Winthrop Infusat 100 IU/ ml solution for injection in a cartridge.

Insulin Human Winthrop Infusat 100 j. m. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.

(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

I also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.

Zachęcam również Radę do zorganizowania nowej operacji, równoległej do Atalanty.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

President of the Commission. - I would not say 'in existence', frankly speaking.

przewodniczący Komisji. - Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że "nie istnieją”.

The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.

Sprawozdanie odnosi się do tych kwestii i głosowałem za przyjęciem jego zaleceń.

This is due to the rules on grants being too many in number and too complicated.

Wynika to ze zbyt licznych i zbyt skomplikowanych przepisów dotyczących dotacji.

This resolution provides such a response, and I therefore voted in favour of it.

Omawiana rezolucja stanowi taką odpowiedź, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

Those in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.

Ta krytyka nie spodoba się zapewne osobom, które popierają interwencje wojskowe.

There was no change in the infection rates in the pigs that were not vaccinated.

Nie zaobserwowano zmian częstości zakażeń u świń, które nie zostały zaszczepione.

The active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.

Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.
 

Wyniki z forum

"in" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.