Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in"

 

"in" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 70176

in {przyimek}

in {przyim.} (też: at, inside, into, on)

  w {przyim.}

In Parkinson's disease, DaTSCAN has been studied in 254 patients in two studies.

W chorobie Parkinsona preparat DaTSCAN badano u 254 pacjentów w dwóch badaniach.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

This applies particularly in regard to possible regulations for social services.

Odnosi się to w szczególności do możliwych dyrektyw w sprawie usług społecznych.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

in {przyim.}

This is an important Citizens' Europe issue, especially in the recession.

Jest to ważne zagadnienie z zakresu Europy obywateli, zwłaszcza w czasach recesji.

Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.

Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.

The report also takes account of scientific research in this area of veterinary science.

Uwzględnione są w nim także potrzeby badań naukowych z zakresu weterynarii.

This includes the mainstreaming on the gender dimension in all the cooperation programmes.

Obejmuje to włączenie wymiaru płci do wszystkich projektów z zakresu współpracy.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in":

 

Podobne tłumaczenia

"in" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

President of the Commission. - I would not say 'in existence', frankly speaking.

przewodniczący Komisji. - Szczerze mówiąc, nie powiedziałbym, że "nie istnieją”.

This resolution provides such a response, and I therefore voted in favour of it.

Omawiana rezolucja stanowi taką odpowiedź, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

Those in favour of military interventions will not enjoy hearing this criticism.

Ta krytyka nie spodoba się zapewne osobom, które popierają interwencje wojskowe.

(DA) Mr President, everywhere in the world, streams of refugees are on the move.

(DA) Panie Przewodniczący! Wszędzie na świecie przepływają strumienie uchodźców.

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

This is due to the rules on grants being too many in number and too complicated.

Wynika to ze zbyt licznych i zbyt skomplikowanych przepisów dotyczących dotacji.

in writing. - I voted in favour of the compromise package on telecommunications.

na piśmie. - Głosowałem za przyjęciem kompromisowego pakietu telekomunikacyjnego.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.

Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

in writing. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.

na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.

Levemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir

Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir

The active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.

Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.

Deterioration of renal function may lead to a decrease in insulin requirements.

Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.

Jehovah is merciful and gracious, Slow to anger, and abundant in lovingkindness.

Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia.

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.

Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

We want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.

Domagamy się zmniejszenia faktycznego wpływu, na podstawie naukowej oceny ryzyka.
 

Wyniki z forum

"in" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: stwierdzić, wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.