Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in"

 

"in" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 56203

in {przyimek}

in {przyim.} (też: at, inside, into, on)

  w {przyim.}

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

Because in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.

Ponieważ w balonie, jak w życiu, z łatwością podążamy w niezamierzonym kierunku.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

in {przyim.} (też: within)

In the last ten years, according to the United Nations, Africa has become poorer.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, według ONZ, Afryka stała się jeszcze uboższa.

In the last 10 years, the number of deaths has gradually increased in Croatia.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zgonów w Chorwacji stopniowo wrastała.

Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.

Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.

Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.

% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.

And this is just a selection of things that were built in the last couple of years.

A to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.

in {przyim.}

Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.

Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.

The report also takes account of scientific research in this area of veterinary science.

Uwzględnione są w nim także potrzeby badań naukowych z zakresu weterynarii.

This includes the mainstreaming on the gender dimension in all the cooperation programmes.

Obejmuje to włączenie wymiaru płci do wszystkich projektów z zakresu współpracy.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.

My experience in regional policy has shown clearly that such risks exist.

Moje doświadczenia z zakresu polityki regionalnej jednoznacznie wskazują na takie zagrożenia.

in-

in- (prefix indicating reversal) (też: non-, un-, ir-)

In our view, the compromise does not resolve this matter in a satisfactory way.

Naszym zdaniem kompromis nie rozwiązuje w satysfakcjonujący sposób tego problemu.

However, unless I am mistaken, this is not the case in the European Parliament.

Jednakże, o ile się nie mylę, nie jest tak w przypadku Parlamentu Europejskiego.

However, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.

Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.

We are focussing on better victim protection, not just in Germany, but in Europe.

Skupiamy się na lepszej ochronie ofiar, nie tylko w Niemczech, ale i w Europie.

Changes in neurological signalling have not been studied in experimental animals.

Nie badano zmian w przekazywaniu sygnałów przez nerwy u zwierząt laboratoryjnych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in":

 

Podobne tłumaczenia

"in" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.

Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

in writing. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.

na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.

I would like to mention a case in Belgium, since obviously this is where I work.

Chciałabym przywołać przykład Belgii, ponieważ właśnie tam pracuję na co dzień.

We want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.

Domagamy się zmniejszenia faktycznego wpływu, na podstawie naukowej oceny ryzyka.

Levemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir

Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir

The active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.

Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.

Kosowo można uznać za ostatnią część złożonych bałkańskich politycznych puzzli.

The discussion was very in-depth and very passionate, but also very thoughtful.

Dyskusja była bardzo pogłębiona i bardzo emocjonalna, ale także bardzo wnikliwa.

With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.

Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.

But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.

Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.

The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.

UE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.

This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.

Jest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.

In my humble opinion, something else is lacking - and that something is security.

Moim skromnym zdaniem, brakuje czegoś innego - i tym czymś jest bezpieczeństwo.

The EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.

UE funkcjonuje jako demokracja przedstawicielska, zgodnie z traktatem lizbońskim.

Traditionally, the plenary session in December is partly devoted to human rights.

Tradycyjnie grudniowa sesja plenarna po części poświęcona jest prawom człowieka.

We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.

Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.
 

Wyniki z forum

"in" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: mieć kontrolę, odzwierzęcy, brać w żyłę, ćpać, dodatek

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.