Search for the most beautiful word
whitsuntide
paranormal

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "in"

 

"in" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 56013

in {przyimek}

in {przyim.} (też: at, inside, into, on)

  w {przyim.}

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

We only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.

Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.

The Commission can accept numerous amendments in full, in part or in principle.

Komisja może zaakceptować liczne poprawki w całości, w części lub co do zasady.

Actos has been studied in clinical pharmacology studies and in clinical trials.

Actos badano w klinicznych badaniach farmakologicznych i w badaniach klinicznych.

in {przyim.}

Find interesting links in the field of Hungarian society and citizenship.

Tutaj znajdziesz interesujące linki z zakresu społeczeństwa i obywatelstwa węgierskiego.

The report also takes account of scientific research in this area of veterinary science.

Uwzględnione są w nim także potrzeby badań naukowych z zakresu weterynarii.

This includes the mainstreaming on the gender dimension in all the cooperation programmes.

Obejmuje to włączenie wymiaru płci do wszystkich projektów z zakresu współpracy.

in writing. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.

na piśmie. - Głosowałem za wyłączeniem z zakresu przedmiotowej dyrektywy kolei zabytkowych.

My experience in regional policy has shown clearly that such risks exist.

Moje doświadczenia z zakresu polityki regionalnej jednoznacznie wskazują na takie zagrożenia.

in {przyim.} (też: within)

In the last 10 years, the number of deaths has gradually increased in Croatia.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zgonów w Chorwacji stopniowo wrastała.

Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.

Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.

Ninety-four percent (94 %) of the urinary excretion occurred in the first 72 hours.

% substancji wydalanej w moczu uległo wydaleniu w ciągu pierwszych 72 godzin.

And this is just a selection of things that were built in the last couple of years.

A to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.

Imagine that you’re interested in doing a triathlon sometime in the next few months.

Załóżmy, że zamierzasz w ciągu następnych kilku miesięcy trenować triathlon.

in-

in- (prefix indicating reversal) (też: non-, un-, ir-)

However, unless I am mistaken, this is not the case in the European Parliament.

Jednakże, o ile się nie mylę, nie jest tak w przypadku Parlamentu Europejskiego.

However, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.

Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.

We are focussing on better victim protection, not just in Germany, but in Europe.

Skupiamy się na lepszej ochronie ofiar, nie tylko w Niemczech, ale i w Europie.

It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.

Zdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.

Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.

Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "in":

 

Podobne tłumaczenia

"in" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Uncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.

U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.

Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

in writing. - (PL) Pedestrians and cyclists are often involved in road accidents.

na piśmie. - Piesi i rowerzyści są bardzo częstymi ofiarami wypadków drogowych.

Levemir 100 U/ ml solution for injection in a cartridge Penfill insulin detemir

Levemir 100 j. / ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie Penfill insulina detemir

The active substance in IVEMEND, fosaprepitant, is a ‘ prodrug ’ of aprepitant.

Substancja czynna preparatu IVEMEND, fosaprepitant, jest prolekiem aprepitantu.

We want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.

Domagamy się zmniejszenia faktycznego wpływu, na podstawie naukowej oceny ryzyka.

treatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described,

leczenia wystąpi u pacjentów pogorszenie czynności opisanych układów/ narządów,

treatment, patients deteriorate in any of the organ system functions described.

leczenia wystapi u pacjentów pogorszenie czynnosci opisanych ukladów/ narzadów;

Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Therefore, RELISTOR should only be administered with caution in these patients.

Dlatego zaleca się tylko ostrożne stosowanie produktu RELISTOR u tych pacjentów.

Very commonly reported side effects, likely to affect more than 10 in 100 people:

Bardzo częste działania niepożądane występujące u więcej niż 10 pacjentów na 100:

They were the actors of this global market, which I mentioned in the beginning.

Były głównymi aktorami na tym globalnym rynku, o którym wspomniałem na początku.

In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?

Jak możemy udzielić dalszego wsparcia - może poprzez wymianę najlepszych praktyk?

Kosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.

Kosowo można uznać za ostatnią część złożonych bałkańskich politycznych puzzli.

The discussion was very in-depth and very passionate, but also very thoughtful.

Dyskusja była bardzo pogłębiona i bardzo emocjonalna, ale także bardzo wnikliwa.

With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.

Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.

But Burmese civilians have shown unbridled bravery in coming out to demonstrate.

Ale cywile birmańscy okazali niepohamowaną odwagę, przychodząc na manifestację.

The EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.

UE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.
 

Wyniki z forum

"in" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

impulsivity · impunity · impure · impurity · imputability · imputable · imputation · imputed · IMR · imzad · in · in-amp · in-between · in-born · in-company · in-crowd · in-depth · in-ear · in-house · in-law · in-laws

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.