Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hygiene"

 

"hygiene" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 77

hygiene {rzeczownik}

hygiene {rzecz.}

higiena {f.}

I see the health problems, the malaria, the respiratory and hygiene problems.

Widzę problemy zdrowotne, malarię, kłopoty z oddychaniem i higieną.

Women in prison, too, must be provided with appropriate health and hygiene facilities, different to those of the men.

Kobiety przebywające w więzieniu mają potrzeby związane z higieną i opieką zdrowotną, które różnią się od potrzeb mężczyzn.

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, food and hygiene go together; there is absolutely no doubt about that.

(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Żywność i higiena są ściśle powiązane, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości.

Hygiene of foodstuffs (debate)

Higiena środków spożywczych (debata)

Hygiene of foodstuffs (

Higiena środków spożywczych (
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hygiene":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hygiene" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Slovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.

Słowaccy producenci są często krytykowani w zakresie higieny środków spożywczych.

The food hygiene regulation specifies the hygiene rules for meat production.

Rozporządzenie dotyczące higieny żywności określa zasady higieny w produkcji mięsa.

Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.

Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.

In the interests of good hygiene, wash your hands after administering the tablets to the dog.

Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu psu tabletek należy umyć ręce.

On the feed hygiene regulations, they want guidance and a workshop.

W zakresie przepisów dotyczących higieny pasz domagają się doradztwa i warsztatów.

The hygiene package has given rise to debate in several Member States, including Sweden.

Pakiet dotyczący higieny zapoczątkował debatę w kilku państwach członkowskich, w tym w Szwecji.

That also applies to the hygiene regulations for the food sector.

To odnosi się także do rozporządzeń w sprawie higieny w sektorze żywności.

Secondly, I want to clarify once again that we are not putting aside our hygiene regulations.

Po drugie, jeszcze raz chcę wyjaśnić, że nie odkładamy na bok rozporządzeń w dziedzinie higieny.

The EU must comply with the strict rules on food quality, hygiene and safety.

UE musi przestrzegać surowych uregulowań dotyczących jakości żywności, higieny i bezpieczeństwa.

We want to roll back bureaucracy and we want to maintain hygiene standards.

Chcemy powstrzymać biurokrację i utrzymać standardy higieny.

In Europe, we have the strictest animal welfare and hygiene regulations in the world.

W Europie mamy najbardziej restrykcyjne na świecie przepisy dotyczące dobrostanu i higieny zwierząt.

This is not about changing the current food hygiene rules.

Tu nie chodzi o zmianę obowiązujących obecnie zasad higieny żywności.

(DE) Mr President, Commissioner, we are not talking about whether we want more hygiene or less hygiene.

(DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Nie chodzi o to, czy chcemy większej czy mniejszej higieny.

In future, as now, everyone must comply with our food hygiene rules.

W przyszłości, tak jak ma to miejsce obecnie, wszyscy będą musieli stosować nasze zasady higieny żywności.

There is widespread hunger and there is a lack of basic hygiene.

Panuje głód, brak podstawowych środków higienicznych.

In both of these countries, however, it turned out that the hygiene laws were not the cause of the problem.

W obu tych krajach jednakże okazało się, że przepisy odnośnie do higieny nie stanowiły przyczyny problemu.

What is the price paid for a lack of hygiene and safety in the workplace?

Jaka jest cena braku higieny i bezpieczeństwa pracy?

No-one wants us to lose our high hygiene standards.

Nikt nie chce utraty naszych wysokich standardów higieny.

This summer's floods have left thousands of Romanian citizens without a shelter and hygiene conditions.

Powodzie tego lata pozbawiły tysiące obywateli rumuńskich dachu nad głową i odpowiednich warunków sanitarnych.

I have set to work on his proposals on food hygiene and I have been making enquiries in the Netherlands.

Zabrałam się do pracy nad wnioskami dotyczącymi higieny żywności jak również zasięgnęłam informacji w Holandii.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

hydropathy · hydrophobia · hydrophobic · hydroplane · hydroplaning · hydrops · hydrotherapy · hydroxide · Hydrus · hyena · hygiene · hygienic · hygienist · hygroma · hygroscopic · Hyi · hylozoism · hymen · hymn · hymnic · hype

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.