Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hygiene"

 

"hygiene" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-17 z 17

hygiene {rzeczownik}

hygiene {rzecz.}

higiena {f.}

I see the health problems, the malaria, the respiratory and hygiene problems.

Widzę problemy zdrowotne, malarię, kłopoty z oddychaniem i higieną.

Women in prison, too, must be provided with appropriate health and hygiene facilities, different to those of the men.

Kobiety przebywające w więzieniu mają potrzeby związane z higieną i opieką zdrowotną, które różnią się od potrzeb mężczyzn.

(DE) Mr President, ladies and gentlemen, food and hygiene go together; there is absolutely no doubt about that.

(DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Żywność i higiena są ściśle powiązane, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości.

Hygiene of foodstuffs (debate)

Higiena środków spożywczych (debata)

Hygiene of foodstuffs (

Higiena środków spożywczych (
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hygiene":

 

Podobne tłumaczenia

"hygiene" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hygiene" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.

Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.

In the interests of good hygiene, wash your hands after administering the tablets to the dog.

Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu psu tabletek należy umyć ręce.

There is widespread hunger and there is a lack of basic hygiene.

Panuje głód, brak podstawowych środków higienicznych.

This summer's floods have left thousands of Romanian citizens without a shelter and hygiene conditions.

Powodzie tego lata pozbawiły tysiące obywateli rumuńskich dachu nad głową i odpowiednich warunków sanitarnych.

The purpose of their flight is different and therefore they do not understand why they have to part with basic hygiene products.

Cel ich lotu jest inny i dlatego nie rozumieją, dlaczego muszą rozstawać się z podstawowymi przyborami toaletowymi.

And the amazing thing to me is that now you would think this woman would like have excellent oral hygiene.

miała najczystsze zęby w kraju.

It is precisely these children who pick up basic habits of hygiene in pre-school facilities and also gradually learn rules of behaviour.

To właśnie te dzieci uczą się podstawowych nawyków higienicznych w strukturach przedszkolnych i tam też uczą się reguł zachowania.

The vaccine does not provide complete protection and it is important to adhere to dietary and hygiene advice to avoid diarrhoeal diseases.

Szczepionka nie zapewnia całkowitej ochrony i dlatego istotne jest przestrzeganie zaleceń dietetycznych i higienicznych dla uniknięcia chorób biegunkowych.

Blankets, mattresses, water containers, tents and hygiene equipment have been provided by 13 Member States as part of an initial joint EU aid package.

W ramach pierwszego wspólnego unijnego pakietu pomocy 13 państw członkowskich dostarczyło koce, materace, pojemniki na wodę, namioty i urządzenia higieniczne.

Slums such as Cité Soleil are especially prone to contagion due to very bad hygiene conditions and poor access to clean water.

Slumsy, takie jak Cité Soleil, są szczególnie narażone na epidemię ze względu na bardzo złe warunki higieniczne oraz brak dostatecznego dostępu do czystej wody.

Treatment in this patient population is therefore recommended only in men who are able or willing to follow the daily foreskin hygiene routine.

Leczenie w tej populacji pacjentów jest zatem zalecane tylko u mężczyzn, którzy są w stanie lub są skłonni przestrzegać codziennych zabiegów higienicznych napletka.

The frequency of heat waves, floods and fires on uncultivated land may lead to the occurrence of other diseases, to inadequate hygiene conditions and deaths.

Częstość występowania fal upałów, powodzi i pożarów na nieużytkach może prowadzić do wystąpienia innych chorób, nieodpowiednich warunków sanitarnych i przypadków zgonów.

Hygiene skills and knowledge about how to manage minor ailments without medical help are no longer passed from one generation to the next, as was traditionally the case.

Brak przekazywanych tradycyjnie między pokoleniami umiejętności higienicznych i radzenia sobie z drobniejszymi dolegliwościami bez pomocy medycznej.

Also, the category of pharmaceutical products is widened to cover all absorbent hygiene products, particularly children's nappies and medical equipment for the disabled.

Poszerzona zostaje również kategoria produktów farmaceutycznych, o wszystkie pochłaniające środki higieniczne, szczególnie pieluchy dla niemowląt oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

Ignorance, in that all too often, girls and women are still prevented from gaining a basic education, which would simply enable them to read and understand simple health and hygiene recommendations.

Ignorancji, ponieważ nazbyt często dziewczęta i kobiety wciąż pozbawiane są podstawowej edukacji, która po prostu pozwoliłaby im czytać i rozumieć proste zalecenia zdrowotne i higieniczne.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

hydroplane · hydroplaning · hydrops · hydrosphere · hydrotherapy · hydroureter · hydroxide · Hydrus · hyena · hygge · hygiene · hygienic · hygienist · hygroma · hygroscopic · Hyi · hylozoism · hymen · hymn · hymnic · hyoid

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.