Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "human resources"

 

"human resources" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 112

human resources {rzeczownik}

human resources {l.mn.} (też: personnel)

kadry {niemęskoos.} [pot.]

Information and services related to employment and HR management can be found in the Human Resources section of the catalogue of services on the website of the Polish Chamber of Commerce.

Sekcja Kadry na stronie katalogu usług Krajowej Izby Gospodarczej zawiera informacje i usługi związane z zatrudnieniem i zarządzaniem kadrami.
zasoby ludzkie {niemęskoos.}

The Hungarian authorities have deployed massive human resources and equipment.

Władze węgierskie rozmieściły na tym terenie ogromne zasoby ludzkie i sprzętowe.

In my opinion, one of the bottlenecks is insufficient human resources.

Moim zdaniem, jednym takich wąskich gardeł są niewystarczające zasoby ludzkie.

massive investment in human resources in the area of health care.

masowe inwestycje w zasoby ludzkie w obszarze opieki zdrowotnej.

Those ambitions include, and I quote, investing in human resources and combating social exclusion.

Ambicje te obejmują, cytuję: inwestowanie w zasoby ludzkie i zwalczanie wykluczenia społecznego.

Your services have invested in the detail, in planning and in human resources.

Pani służby zadbały o szczegóły, planowanie i zasoby ludzkie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"human resources" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "human resources" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Effective human resources management appears to be Eurojust's main problem.

Najważniejszym problemem wydaje się być skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

We have also dedicated human resources to the implementation of FLEGT.

Ponadto oddelegowaliśmy pracowników do pracy nad wdrożeniem umów FLEGT.

Treating cholera patients also requires considerable human resources.

Leczenie osób zarażonych cholerą wymaga także znacznych zasobów ludzkich.

For Parliament the new procedure will require a strengthening of available human resources.

Od Parlamentu nowa procedura będzie wymagała wzmocnienia dostępnych zasobów kadrowych.

That is why the report gives attention to the importance of monitoring human resources.

To dlatego przedmiotowe sprawozdanie zwraca uwagę na znaczenie monitorowania zasobów ludzkich.

Innovation at company level requires appropriate human resources.

Innowacje na szczeblu firmy wymagają odpowiednich zasobów ludzkich.

The preparation of human resources is more important than the quality of buildings.

Od jakości budynków ważniejsze jest właściwe przygotowanie kadr.

The implementation of the functions mentioned requires sufficient human and financial resources.

Uruchomienie powyższych funkcji wymaga odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych.

We have reconfirmed the importance of investment in human resources.

Ponownie potwierdziliśmy znaczenie inwestycji w kapitał ludzki.

We still had no a link with the universities and thus no human resources management.

Nie mieliśmy ogniw łączących nas z uniwersytetami i w związku z tym zarządzania zasobami ludzkimi.

This suggestion allows an economy of scale in terms of financial, human and technical resources.

Propozycje te zapewniają ekonomię skali pod względem zasobów finansowych, ludzkich i technicznych.

NATO needs sufficient financial, military and human resources to be able to fulfil its mission.

By móc wypełnić swą misję, NATO potrzebuje odpowiednich zasobów finansowych, wojskowych i ludzkich.

The challenge of an information society shows the importance of human resources and social inclusion.

Wyzwanie społeczeństwa informatycznego wskazuje na znaczenie zasobów ludzkich i integracji społecznej.

This policy shows that we count on and develop human resources, and that they are central.

Taki program pokazuje, że polegamy na zasobach ludzkich, które rozwijamy i że one stanowią jego trzon.

This suggestion would provide an economy of scale in terms of financial, human and technical resources.

Ta sugestia zapewniłaby efekt skali w sensie zasobów finansowych, ludzkich i technicznych.

We believe it is important that our budget priorities are also reflected in the issue of human resources.

Uważamy, że nasze priorytety budżetowe powinny także znaleźć odzwierciedlenie w kwestii zasobów ludzkich.

Because of this forced exile, these countries are losing a substantial proportion of their human resources.

Kraje te w wyniku przymusowego wygnania tracą istotną część swoich zasobów ludzkich.

This suggestion enables an economy of scale at the level of financial, human and technical resources.

Propozycja ta pozwala na uzyskanie ekonomii skali na poziomie zasobów finansowych, ludzkich i technicznych.

The Congolese army continues to lack the human, technical and financial resources to carry out its mission.

Kongijskiej armii nadal brakuje zasobów ludzkich, technicznych i finansowych do prowadzenia jej misji.

That, of course, means strengthened international cooperation in the field of financial and human resources.

Oznacza to oczywiście wzmocnioną współpracę międzynarodową w dziedzinie zasobów finansowych i ludzkich.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

huh · huj · hulk · hulking · hull · hullabaloo · hullo · hum · human · human-induced · human-resources · humane · humanism · humanist · humanistic · humanistics · humanitarian · humanitarianism · humanitary · humanities · humanity

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.