EN head
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Technika
  3. Handel
  4. Fizyka
  5. Botanika
  6. Medycyna
  7. Geografia
  8. Sport

1. ogólne

head (też: headpiece, pate, nut, crust of bread)
and the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah's son.
Między tem głową Efraimową będzie Samaryja, a głową Samaryi syn Romelijaszowy.
This is a case of the proverbial ostrich with its head buried in the sand...
Oto mamy przypadek przysłowiowego strusia z głową schowaną w piasku...
Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.
Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.
head (też: director, executive, manager, supervisor)
Well, the foreman could see he was in over his head, I guess.
Kierownik musiał widzieć, że wpadł po uszy.
I moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network. ~~~ My job was to connect the brand with a Middle Eastern audience.
Przeniosłem się do Dubaju jako kierownik wydziału jednej z zachodnich stacji telewizyjnych.
And most importantly, he loaned me the head of research for the Heinz company.
A co najważniejsze, przydzielił mi kierownika działu badań z firmy Heinz.
head (też: manageress, matron)
head (też: attachment, cap, cover, filter)
head (też: chief, leader, warden, chieftain)
And I put a ring upon thy nose, and ear-rings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head.
Dałem też naczelnik na czoło twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronę ozdobną na głowę twoję;
Below these directors-general, there is another level containing 224 directors and 235 heads of unit.
Poniżej tych dyrektorów generalnych mamy kolejny szczebel, obejmujący 224 dyrektorów i 235 naczelników wydziałów.
head (też: boss, chief, leader, superior)
head
volume_up
nasada {f.} (kości)
Their foot is at about 200 degrees C and their head is out at three degrees C, so it's like having your hand in boiling water and your foot in freezing water.
U nasady mają 200 stopni, u szczytu 3 stopnie, jakby stały w lodowatej wodzie, z ręką w ukropie.
head
head (też: scone)
volume_up
łepetyna {f.} [pot.]

trending_flat
"of animal"

head (też: head of animal)
And here are the dietary factors going head to head against these drugs.
A tutaj mamy czynniki żywnościowe idące łeb w łeb z tymi lekami.
There is a pig's head and African cane rats.
Jest tu świński łeb i afrykańskie szczury trzcinowe.
I smashed his fucking head.

trending_flat
"of procession"

head (też: brow, fore, forehead)
That is why the European Union could hold its head high at the Copenhagen conference.
Dlatego właśnie Unia Europejska mogła dumnie podnosić czoło na konferencji w Kopenhadze.
On the contrary, we have to face it head on and try to respond to it.
Przeciwnie, musimy stawić mu czoło i spróbować udzielić na nie odpowiedzi.
Let us tackle what the citizens are asking us head on.
Podnieśmy czoło i zajmijmy się problemami, o rozwiązanie których proszą nas obywatele.

trending_flat
"of bed"

head (też: bedside, head of bed, headboard)

trending_flat
"of table"

head (też: acme, apex, peak, summit)
The top head does account for most of the biomass, in some places up to 85 percent, like Kingman Reef, which is now protected.
Szczyt piramidy stanowi większość biomasy, w niektórych miejscach nawet 85%, np. rafa Kingmana, obecnie pod ochroną.
The first was that it mobilised many more Heads of State or Government than the Kyoto Summit did.
Pierwszą z nich jest to, że zmobilizował znacznie większą liczbę szefów państw i rządów, niż szczyt w Kioto.
And then we have a lower biomass of carnivores, and a lower biomass of top head, or the sharks, the large snappers, the large groupers.
Później mamy niższą biomasę mięsożernych i niższe osobniki ze szczytu piramidy: rekiny, duże lucjany i grańce.

trending_flat
"of celery"

head (też: bulb, tuber)
Potato Head: You going to make us, Woody?

trending_flat
"in plumbing"

trending_flat
"on beer"

head (też: foam, froth, spume, barm)

2. Technika

head
volume_up
głowica {f.} [techn.]

3. Handel

head
volume_up
osoba {f.} [handl.]
The incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
Osoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
I imagined in my head, a kind of long line of individuals that were never going away, that would always be with us.
Wyobrażałam sobie coś w rodzaju długiej kolejki osób, które nigdy nie odchodziły, które zawsze byłyby wśród nas.
The protectionism that rears its head at various levels is an obstacle not only to the free movement of persons but also to the internal market.
Protekcjonizm, który straszy na różnych szczeblach, jest przeszkodą nie tylko w swobodnym przepływie osób, ale również dla rynku wewnętrznego.
head
volume_up
sztuka {f.} [handl.]
And great art would have "head": it would have interesting intellectual ideas and concepts.
Prawdziwa sztuka ma rozum: odwołuje się do ciekawych pomysłów i konceptów intelektualnych.
A year ago they were selling for GBP 60 a head; this year, GBP 2 a head.
Rok temu ich cena wynosiła 60 GBP za sztukę, a dziś jest to 2 GBP za sztukę.
We went to the six, and in each case the head of state said he would do it, he'd do a million.
. ~~~ Głowa państwa zgadzała się, zamawiała milion sztuk.

4. Fizyka

head
volume_up
ciśnienie {n.} [fiz.] (pary)
Therefore, the perfusion of the optic nerve head and intraocular pressure should be monitored.
Należy zatem kontrolować perfuzję tarczy nerwu wzrokowego oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe.
Head injuries and increased intracranial pressure
Urazy głowy i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
Stalevo may lower your blood pressure, which may make you feel light-headed or dizzy.
Lek Stalevo może obniżać ciśnienie krwi, co może powodować uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy.

5. Botanika

head (też: capitulum, anthodium)
volume_up
koszyczek {m.} [bot.]

6. Medycyna

trending_flat
"on boil, spot"

head
volume_up
czop {m.} [med.]

7. Geografia

head (też: cape)
volume_up
przylądek {m.} [geogr.]

8. Sport

head
volume_up
główka (kija) {f.} [sport.]
head

Przykłady użycia - "head" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishhead and neck support (hans)
Englishautomatic head parking
Englishhead access aperture
Englishhead seek time
Englishto hit the nail on the head
Englishto get something into someone's head
Englishto get something into someone's head
Englishto get something into someone's head
Englishto give sb a head start
Englishto keep a civil tongue in one's head
Englishto fall head over feet in love with sb
Englishto fall head over heels in love with sb
Englishto fall head over heels in love with sb
Englishto fall head over feet in love with sb
Englishto fall head over heels in love with sb
Englishto fall head over feet in love with sb
Englishto keep one's head
EnglishReich Security Head Office