Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "head"

 

"head" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-101 z 1775

head {rzeczownik}

head {rzecz.} (też: crust of bread, pate, heid, headpiece)

głowa {f.}

and the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah's son.

Między tem głową Efraimową będzie Samaryja, a głową Samaryi syn Romelijaszowy.

Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.

Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.

Well may you shake your head, Mr Watson: it would be better if you apologised.

Cóż, niech pan kręci głową, panie Watson: ale powinien pan lepiej przeprosić.

They are going to be cued these three square words: "like," "not" and "head."

Otrzymają nakierowanie tymi oto trzema słowami w ramkach: 'jak', 'nie' oraz 'głowa'.

Though his height mount up to the heavens, And his head reach unto the clouds;

By też wstąpiła aż do nieba hardość jego, a obłoku się dotknęła głowa jego:

head {rzecz.} [handl.]

osoba {f.} [handl.]

I then proceeded to tell the patient, once the patient was dressed, the standard things that the person must have heard in other institutions, which is, "This is not in your head.

Potem powiedziałem pacjentowi, kiedy tylko się ubrał, standardowe rzeczy, które osoba musiała słyszeć w innych instytucjach, to znaczy: "To nie w twojej głowie.

All this may not be surprising, for the dissident Hu Jia informs us that the head of security in Beijing is also the person in charge of organising the Olympic Games there.

Wszystko nie musi nas dziwić, gdyż dysydent Hu Jia informuje nas, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w Pekinie jest również odpowiedzialna za zorganizowanie tam igrzysk olimpijskich.

Because there's two heads inside one person when you think about it.

Gdy się nad tym zastanowić, w jednej osobie są przecież dwie osoby.

The same goes for some equipment for people with disabilities; these provisions are heading in the right direction.

To samo dotyczy sprzętu dla osób niepełnosprawnych; postanowienia te idą we właściwym kierunku.

This is an artificial argument to a certain degree, but is one which is actually going on in the heads of many people.

Jest to w pewnym stopniu sztuczny argument, który niemniej przemawia do wielu osób.

head {rzecz.} [handl.]

sztuka {f.} [handl.]

And great art would have "head": it would have interesting intellectual ideas and concepts.

Prawdziwa sztuka ma rozum: odwołuje się do ciekawych pomysłów i konceptów intelektualnych.

head (of animal) {rzecz.} (też: head of animal)

łeb {m.}

And here are the dietary factors going head to head against these drugs.

A tutaj mamy czynniki żywnościowe idące łeb w łeb z tymi lekami.

There is a pig's head and African cane rats.

Jest tu świński łeb i afrykańskie szczury trzcinowe.

I smashed his fucking head.

Rozwaliłem mu pieprzony łeb.

AIDS is coming back. ~~~ Ebola seems to be rearing its head with much too much frequency, and old diseases like cholera are becoming resistant to antibiotics.

Powraca AIDS; Ebola zdaje się podnosić łeb ze zbyt dużą częstotliwością, i stare choroby takie jak cholera stają się odporne na antybiotyki.

head {rzecz.} [fiz.]

ciśnienie (pary) {n.} [fiz.]

Therefore, the perfusion of the optic nerve head and intraocular pressure should be monitored.

Należy zatem kontrolować perfuzję tarczy nerwu wzrokowego oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Head injuries and increased intracranial pressure

Urazy głowy i zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

The head is held in line with the spine, so that you use strategic water pressure to raise your legs up -- very important, especially for people with lower body fat.

Głowę trzyma w jednej linii z kręgosłupem, żeby ciśnienie wody pomogło unieść nogi, co jest ważne dla szczupłych ludzi.

head {rzecz.} (też: director, manager, superintendent, supervisor)

kierownik {m.}

Head of Administration

kierownik ds. administracyjnych

Head of Administration

kierownik ds. administracji

Well, the foreman could see he was in over his head, I guess.

Kierownik musiał widzieć, że wpadł po uszy.

I moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network. ~~~ My job was to connect the brand with a Middle Eastern audience.

Przeniosłem się do Dubaju jako kierownik wydziału jednej z zachodnich stacji telewizyjnych.

head (of table) {rzecz.} (też: acme, apex, zenith, summit)

szczyt {m.}

The top head does account for most of the biomass, in some places up to 85 percent, like Kingman Reef, which is now protected.

Szczyt piramidy stanowi większość biomasy, w niektórych miejscach nawet 85%, np. rafa Kingmana, obecnie pod ochroną.

(PL) Mr President, the forthcoming European Council Summit is still going to be dominated by the recent elections of the President of the Council and the head of EU diplomacy.

(PL) Panie przewodniczący! Zbliżający się szczyt Rady Europejskiej nadal zdominowany będzie niedawnymi wyborami przewodniczącego Rady i szefowej unijnej dyplomacji.

The Commission proposes organising biennial summits of the heads of state or government.

Komisja proponuje organizowanie co dwa lata szczytu przywódców państw i rządów.

I have just come back from the SADEC Summit, where I spoke with heads of state.

Wróciłem właśnie ze szczytu SADEC, gdzie rozmawiałem z głowami państw.

Mr President, tomorrow the heads of Member States meet in summit.

Panie przewodniczący! Jutro głowy państw członkowskich spotykają się na szczycie.

head (of procession) {rzecz.} (też: forehead, brow, fore)

czoło {n.}

That is why the European Union could hold its head high at the Copenhagen conference.

Dlatego właśnie Unia Europejska mogła dumnie podnosić czoło na konferencji w Kopenhadze.

On the contrary, we have to face it head on and try to respond to it.

Przeciwnie, musimy stawić mu czoło i spróbować udzielić na nie odpowiedzi.

And I put a ring upon thy nose, and ear-rings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head.

Dałem też naczelnik na czoło twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronę ozdobną na głowę twoję;

Let us tackle what the citizens are asking us head on.

Podnieśmy czoło i zajmijmy się problemami, o rozwiązanie których proszą nas obywatele.

To address these, we need concrete proposals - proposals that are ambitious enough to meet the challenges we face head on.

Aby im stawić czoło, potrzebujmy konkretnych wniosków - wniosków, które są wystarczająco ambitne, sprostać wyzwaniom, jakie przed nami stoją.

head {rzecz.} [techn.]

głowica {f.} [techn.]

head {rzecz.} (też: chief, leader, warden, chieftain)

naczelnik {m.}

And I put a ring upon thy nose, and ear-rings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head.

Dałem też naczelnik na czoło twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronę ozdobną na głowę twoję;

Below these directors-general, there is another level containing 224 directors and 235 heads of unit.

Poniżej tych dyrektorów generalnych mamy kolejny szczebel, obejmujący 224 dyrektorów i 235 naczelników wydziałów.

head (on beer) {rzecz.} (też: foam, froth, spume, barm)

piana {f.}

head {rzecz.} (też: attachment, cap, cover, ferrule)

nasadka {f.}

head {rzecz.} (też: manageress, matron)

head (of celery) {rzecz.} (też: bulb, tuber)

bulwa {f.}

Mr. Potato Head: You going to make us, Woody?

Pan Bulwa: A co, zmusisz nas Chudy?

head {rzecz.} (też: boss, chief, leader, superior)

head (on boil, spot) {rzecz.} [med.]

czop {m.} [med.]

head {rzecz.}

nasada (kości) {f.}

head {rzecz.} [geogr.] (też: cape)

przylądek {m.} [geogr.]

head {rzecz.}

łebek {m.}

head (of bed) {rzecz.} (też: head of bed, bedside, headboard)

head {rzecz.} [sport.]

główka (rakiety) {f.} [sport.]

head {rzecz.} [sport.]

główka (kija) {f.} [sport.]

head (in plumbing) {rzecz.}

to head {czasownik}

to head [headed|headed] {czas.} (też: to lead, to conduct, to direct, to guide)

Sympathy and a cool head are, I believe, the two things which should guide our actions now.

Moim zdaniem współczucie i zdrowy rozsądek to dwa czynniki, które obecnie powinny kierować naszymi działaniami.

This is headed by Drew Endy and Tom Knight and a few other very, very bright individuals.

Kierują tym Drew Endy i Tom Knight oraz kilka innych bardzo, bardzo bystrych jednostek.

The world economy is heading into ever-increasing uncertainty.

Gospodarka światowa kieruje się w stronę wciąż rosnącej niepewności.

So are we voting and are we deciding with our hearts rather than with our brains and our heads on this?

Czy więc, głosując i decydując w tej sprawie, nie kierujemy się raczej sercem niż rozumem?

These subsidies would be remitted to the Ministry of Emergencies, which is headed by Dogan's deputy, Mrs. Emel Etem.

Dotacje te miałyby być przekazywane do Ministerstwa Sytuacji Kryzysowych, którym kieruje zastępca pana Dogana, pani Emel Etem.

to head [headed|headed] {czas.} (też: to lead, to conduct, to direct, to guide)

prowadzić {czas.}

Here my friend Jessica sent me a picture of her head laceration so I can save her a trip to the emergency room -- I can do some diagnostics that way.

Tu moja koleżanka Jessica przesłała mi zdjęcie swojej rany na głowie więc mogę jej oszczędzić podróży na izbę przyjęć -- mogę prowadzić diagnostykę tą drogą.

This dialogue is principally pursued through the heads of the EU missions in the countries concerned.

Dialog ten jest prowadzony głównie przez szefów misji UE w danym kraju.

In Europe we do not even conduct intensive research, even though we are heading for greater dependence, higher prices and conflict.

W Europie nawet nie prowadzimy intensywnych badań, chociaż podążamy w kierunku większej zależności, wyższych cen i konfliktu.

So where are we headed from here?

Więc dokąd nas to prowadzi?

The night before I was heading for Scotland, I was invited to host the final of "China's Got Talent" show in Shanghai with the 80,000 live audience in the stadium.

W noc poprzedzającą przyjazd do Szkocji zostałam zaproszona do prowadzenia finału chińskiego "Mam talent" w Szanghaju pośród 80 tysięcznej widowni na stadionie.
podążać {czas.}

This report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.

Odnośnie do polityki azylowej sprawozdanie podąża w szlachetnym kierunku.

How can it be that Sweden is heading in precisely the opposite direction?

Jak to możliwe, że Szwecja podąża w dokładnie odwrotnym kierunku?

Sweden is heading in precisely the opposite direction and will not meet that target by a long way.

Szwecja podąża w dokładnie przeciwnym kierunku i przez długi czas nie osiągnie tego celu.

The world economy is heading into ever-increasing uncertainty.

Gospodarka światowa kieruje się w stronę wciąż rosnącej niepewności.

So are we voting and are we deciding with our hearts rather than with our brains and our heads on this?

Czy więc, głosując i decydując w tej sprawie, nie kierujemy się raczej sercem niż rozumem?
podążyć {czas.}

to head [headed|headed] (for sth) {czas.}

orientować się (na coś) {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "head":

 

Podobne tłumaczenia

"head" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "head" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Ulrike Guérot, Head of Berlin Office of the European Council on Foreign Relations

Ulrike Guérot, Dyrektorka Berlińskiego Biura European Council on Foreign Relations

Then there are Heads of State or Government who say 'This is not a matter for us'.

Niektórzy szefowie państw lub rządów mówią z kolei: "To nie jest sprawa dla nas”.

It is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.

Należy zauważyć, że margines dostępny w dziale 4 wynosi jedynie 875 530 euro.

I headed the Middle East Peace Process section in the British Foreign Ministry.

Przewodziłem sekcji Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie w brytyjskim MSZ.

And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.

Każdy kiedy patrzył na te dane wiedział, że wszystko zmierza w złym kierunku.

Savers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.

Na przykład osoby oszczędzające i emeryci pytają się, do czego to wszystko zmierza.

Your presence at the head of the Council is already a guarantee of determination.

Już sama pana obecność w przewodnictwie Rady stanowi gwarancję determinacji.

No head of state or government will be able to get their hands on the regulation.

Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.

Heads of State or Government will address this issue at the October Council.

Przywódcy państw i rządów zajmą się tą kwestią na październikowym posiedzeniu Rady.

For me what counts is what people have in their heads, and you have nothing in yours

Dla mnie liczy się to co ludzie mają w głowach, a ty w swojej nie masz niczego.

They look upon their body as a form of transport for their heads, don't they?

Postrzegają swoje ciała jako środek transportu dla głowy. ~~~ Zauważyliście?

Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?

Czy w kierunku wielokulturowej Europy, czy raczej w kierunku państwa panislamskiego?

I am not saying that people from Barbary are heading for our shores like barbarians.

Nie mówię, że mieszkańcy Barbarii przybywają do naszych wybrzeży jak barbarzyńcy.

I hope the heads of government will not be too distracted by the situation in Egypt.

Mam nadzieję, że sytuacja w Egipcie nie odwróci zupełnie uwagi szefów rządów.

Then the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.

Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.

Then she clasped her hands to her head. I told her she could really believe me.

Na to ona się złapała rękami za głowę, a ja jej mówię, że może mi absolutnie wierzyć.

The MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.

Dowódca MONUC twierdzi, że mają one rozkaz otworzyć ogień, jeśli będzie to konieczne.

The countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.

Najlepsze są kraje północne, gdzie wskaźnik zbiórki wynosi 16 kg na mieszkańca.

In addition, however, we must level-headedly examine two negative elements.

Ponadto jednakże musimy dla równowagi przeanalizować dwa negatywne elementy.

The budget's unconditional priority is heading 1 (sustainable growth and employment).

Bezwarunkowym priorytetem budżetu jest dział 1 (trwały wzrost i zatrudnienie).
 

Wyniki z forum

"head" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

hazily · haziness · hazing · hazy · HCI · HDD · HDMMCD · HDTV · he · he-goat · head · head-butt · head-count · head-hunter · head-office · headache · headband · headbangers · headboard · headbutt · headcheese

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.