Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "harm"

 

"harm" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 816

harm {rzeczownik}

harm {rzecz.} (też: damage, injury, loss, detriment)

szkoda {f.}

We have to prioritise an exit strategy that does not harm existing jobs and does not undermine the capacity to invest.

Priorytetem stać się musi strategia wychodzenia z kryzysu, która nie będzie ze szkodą dla istniejących miejsc pracy i nie podważy potencjału inwestowania.

I spoke to a farmer from Zimbabwe just last week at a conference in Brussels and the harm that has been done to the food production base of that country is quite horrific.

W ubiegłym tygodniu na konferencji w Brukseli rozmawiałam z rolnikiem z Zimbabwe i szkoda wyrządzona bazie produkcji żywności w tym kraju jest dość przerażająca.

It is a question of common interest and uncertainty harms all Europeans.

Chodzi tu kwestię wspólnych interesów, a niepewność szkodzi wszystkim Europejczykom.

Anyone who over-exploits raw materials is harming the next generation.

Każdy, kto nadmiernie wydobywa surowce działa na szkodę przyszłego pokolenia.

The entire global financial system, such as it exists today, is harmful to the real economy.

Cały światowy system finansowy, w swej obecnej postaci, szkodzi gospodarce realnej.

harm {rzecz.} (też: damage, lesion, impairment, corruption)

Raloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.

Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu.

Raloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.

Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ci y mo e spowodowa uszkodzenie płodu.

Herceptin can cause cardiotoxicity (harm to the heart), including heart failure.

Stosowanie preparatu Herceptin może powodować kardiotoksyczność (uszkodzenie serca), w tym zawał serca.

Alitretinoin may cause harm to the foetus.

Alitretinoina może spowodować uszkodzenie płodu.

It is not known whether ProQuad can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or affect reproduction capacity.

Nie wiadomo, czy ProQuad podany kobiecie w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu lub wpłynąć na zdolność rozrodczą.

harm {rzecz.} (też: damage, scathe, detriment, dent)

Significantly, they talk about the unauthorised disclosure of such information not disadvantaging, harming or prejudicing the essential interests of Europol.

Co znamienne, jest mowa o nieupoważnionym ujawnianiu takich informacji bez narażania i naruszania podstawowych interesów Europolu czy też uszczerbku dla nich.

The particular nature of the fishing industry in these regions justifies this aid being granted beyond 2009, without the marine environment being harmed in any way.

Szczególny charakter przemysłu rybackiego w tych regionach uzasadnia przyznawanie tej pomocy po 2009 r. bez żadnego uszczerbku dla środowiska morskiego.

harm {rzecz.} (też: mischief)

paskuda {f.}

to harm {czasownik}

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to hurt, to impair, to endanger, to detract)

zaszkodzić {czas.}

Pregnancy and breast-feeding It is not known if ADENURIC may harm your unborn child.

Ciąża i karmienie piersią Nie wiadomo, czy ADENURIC może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

The ingredients may pass into breast milk and so may harm your baby.

Składniki leku mogą przedostać się do mleka i mogą zaszkodzić dziecku.

We can turn it into an opportunity, or we can do harm to many people by handling it wrongly.

Możemy obrócić je w szansę lub z powodu niewłaściwego podejścia, zaszkodzić wielu ludziom.

It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to hurt, to mutilate)

uszkodzić {czas.}

It may harm the baby if conceived before, during or soon after treatment.

Może on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.

It may harm the baby if conceived before, during or after the treatment.

Może on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.

Evoltra may harm both male and female reproductive organs.

Lek Evoltra może uszkodzić męskie i żeńskie organy płciowe.

He puts out his tongue in order to remove the maggots, so as not to harm them.

Wysuwa język, by usunąć robaki, tak aby ich nie uszkodzić.

In case of pregnancy, your doctor may decide to modify your treatment, as Mimpara might harm the foetus.

W przypadku ciąży lekarz może zadecydować o zmianie leczenia, ponieważ lek Mimpara może uszkodzić płód.

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to disadvantage)

We cannot, however, ban people who wish to harm themselves from doing so.

Natomiast nie możemy zakazywać szkodzenia ludziom, kiedy sami sobie chcą szkodzić.

When food aid is offered but not properly thought out, it can violate the primo non nocere principle: 'do not harm'.

Jeżeli oferowana pomoc żywnościowa nie jest dokładnie przemyślana, może ona pogwałcić zasadę primo non nocere: "przede wszystkim nie szkodzić”.

Such a legislative measure will harm the employability of women in businesses, which will regard it as too great a burden to bear in the event of maternity.

Taki akt prawny będzie szkodzić możliwościom zatrudniania kobiet w przedsiębiorstwach, które uznają to za zbyt wielkie obciążenie w przypadku macierzyństwa.

The hundreds of artificial additives and the thousands of flavourings added to foods must not harm our health.

Setki sztucznych dodatków i tysiące substancji smakowych, które znajdują się obecnie na rynku substancji dodawanych do żywności, nie mogą szkodzić naszemu zdrowiu.

The recast of the RoHS Directive is aimed at preventing the use of hazardous substances that could harm the environment or human health.

Przekształcenie dyrektywy RoHS ma na celu zapobiegnięcie stosowaniu niebezpiecznych substancji, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu lub zdrowiu ludzkiemu.

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to hurt, to disadvantage)

krzywdzić {czas.}

In particular they should not harm the poorest of the poor.

W szczególności nie mogą krzywdzić najbiedniejszych z biednych.

In condemning violence against pregnant women, the report states, and I quote: 'the perpetrator thereby harms more than one person'.

Potępiając przemoc wobec kobiet ciężarnych w sprawozdaniu stwierdza się - cytuję - "sprawca krzywdzi więcej niż jedną osobę”.
  wyrządzać szkody {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "harm":

 

Podobne tłumaczenia

"harm" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "harm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Animal studies do not indicate harmful effects with respect to foetal development.

Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe oddziaływania na rozwój płodu.

Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.

Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.

There is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.

Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.

- (PL) Madam President, pesticides are harmful to the environment and to animals.

(PL) Pani przewodnicząca! Pestycydy są środkami groźnymi dla zwierząt i środowiska.

Without angiogenesis, the tumor remains the size of a pinpoint and it's not harmful.

Bez angiogenezy nowotwór jest rozmiaru główki od szpilki i nie jest szkodliwy.

This would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.

To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.

And the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.

I właściwie jeśli te rzeczy są nieszkodliwe to nie powinny być całkowicie odrzucone.

We are speeding up climate change and harming peoples who live in extreme poverty.

Przyspieszamy proces zmiany klimatu i szkodzimy ludziom żyjącym w skrajnym ubóstwie.

It was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.

Została ona tak bardzo rozwodniona, że spowodowałaby więcej złego niż dobrego.

We should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.

Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.

These chemicals, however, have a harmful effect on human health and the environment.

Te chemikalia mają jednak szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko.

Even the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.

Nawet najmniejsza dawka alkoholu i narkotyków podana dziecku jest wysoce szkodliwa.

Using ORACEA with the general anaesthetic methoxyfluorane may cause serious harm to the

Stosowanie leku ORACEA z metoksyfluranem, lekiem o ogólnym działaniu znieczulającym,

The blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.

Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.

We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.

Wykorzystamy kanały dyplomatyczne, a wy robicie więcej złego niż dobrego.

if you are pregnant ORACEA should not be used from the 4th month of because it may harm

jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 4. miesiąca, nie powinna stosować leku ORACEA,

In practice, the harmful effects of climate change are prevented by reducing emissions.

W praktyce szkodliwym skutkom zmian klimatu zapobiega się poprzez zmniejszenie emisji.

Mrs Harms, I would also like to make one thing clear about what you said.

Pani Poseł Harms, w związku z pani słowami pragnę również wyjaśnić jedną rzecz.

Official documents state that it is harmful for children to be bilingual.

W oficjalnych pismach stwierdza się, że dwujęzyczność jest dla dzieci szkodliwa.

The waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.

Śmieci zostałyby zamienione w popiół, co wywołałoby szkodliwe i śmiertelne emisje.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.