Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "harm"

 

"harm" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 540

harm {rzeczownik}

harm {rzecz.} (też: damage, injury, loss, detriment)

szkoda {f.}

We hope that no harm will be done to this historic monument of cultural heritage belonging to the city of Barcelona.

Żywimy nadzieję, że nie zostanie wyrządzona żadna szkoda zabytkom dziedzictwa kulturowego należącym do miasta Barcelona.

The harm caused to thousands of victims by experimental policies to liberalise drugs confirms that evidence.

Potwierdzeniem tego jest szkoda, jaką wyrządzono tysiącom ofiar, wskutek eksperymentalnych strategii na rzecz liberalizacji narkotyków.

We have to prioritise an exit strategy that does not harm existing jobs and does not undermine the capacity to invest.

Priorytetem stać się musi strategia wychodzenia z kryzysu, która nie będzie ze szkodą dla istniejących miejsc pracy i nie podważy potencjału inwestowania.

I spoke to a farmer from Zimbabwe just last week at a conference in Brussels and the harm that has been done to the food production base of that country is quite horrific.

W ubiegłym tygodniu na konferencji w Brukseli rozmawiałam z rolnikiem z Zimbabwe i szkoda wyrządzona bazie produkcji żywności w tym kraju jest dość przerażająca.

And the air is harming them, and the food that's grown from the contaminated land is poisoning them.

Szkodzi im zanieczyszczone powietrze, żywność wychodowana na skażonej glebie zatruwa ich ciała.

harm {rzecz.} (też: damage, lesion, impairment)

Raloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.

Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu.

Raloxifene may cause foetal harm when administered to a pregnant woman.

Stosowanie raloksyfenu u kobiety w ci y mo e spowodowa uszkodzenie płodu.

Herceptin can cause cardiotoxicity (harm to the heart), including heart failure.

Stosowanie preparatu Herceptin może powodować kardiotoksyczność (uszkodzenie serca), w tym zawał serca.

Alitretinoin may cause harm to the foetus.

Alitretinoina może spowodować uszkodzenie płodu.

It is not known whether ProQuad can cause foetal harm when administered to a pregnant woman or affect reproduction capacity.

Nie wiadomo, czy ProQuad podany kobiecie w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu lub wpłynąć na zdolność rozrodczą.

harm {rzecz.} (też: damage, scathe, detriment)

harm {rzecz.} (też: mischief)

paskuda {f.}

to harm {czasownik}

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to hurt, to impair, to endanger, to detract)

zaszkodzić {czas.}

Pregnancy and breast-feeding It is not known if ADENURIC may harm your unborn child.

Ciąża i karmienie piersią Nie wiadomo, czy ADENURIC może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

The ingredients may pass into breast milk and so may harm your baby.

Składniki leku mogą przedostać się do mleka i mogą zaszkodzić dziecku.

We can turn it into an opportunity, or we can do harm to many people by handling it wrongly.

Możemy obrócić je w szansę lub z powodu niewłaściwego podejścia, zaszkodzić wielu ludziom.

It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to damage, to hurt, to mutilate)

uszkodzić {czas.}

It may harm a baby if conceived before, during or soon after treatment.

Może on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.

It may harm the baby if conceived before, during or soon after treatment.

Może on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.

It may harm the baby if conceived before, during or after the treatment.

Może on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.

Evoltra may harm both male and female reproductive organs.

Lek Evoltra może uszkodzić męskie i żeńskie organy płciowe.

He puts out his tongue in order to remove the maggots, so as not to harm them.

Wysuwa język, by usunąć robaki, tak aby ich nie uszkodzić.

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to disadvantage)

szkodzić {czas.}

We cannot, however, ban people who wish to harm themselves from doing so.

Natomiast nie możemy zakazywać szkodzenia ludziom, kiedy sami sobie chcą szkodzić.

It is unknown whether or not sitaxentan is excreted into human milk or if it could harm a nursing baby.

Nie odkryto, czy sitaksentan wydzielany jest do ludzkiego mleka ani czy też może szkodzić dziecku karmionemu piersią.

When food aid is offered but not properly thought out, it can violate the primo non nocere principle: 'do not harm'.

Jeżeli oferowana pomoc żywnościowa nie jest dokładnie przemyślana, może ona pogwałcić zasadę primo non nocere: "przede wszystkim nie szkodzić”.

Such a legislative measure will harm the employability of women in businesses, which will regard it as too great a burden to bear in the event of maternity.

Taki akt prawny będzie szkodzić możliwościom zatrudniania kobiet w przedsiębiorstwach, które uznają to za zbyt wielkie obciążenie w przypadku macierzyństwa.

The hundreds of artificial additives and the thousands of flavourings added to foods must not harm our health.

Setki sztucznych dodatków i tysiące substancji smakowych, które znajdują się obecnie na rynku substancji dodawanych do żywności, nie mogą szkodzić naszemu zdrowiu.

to harm [harmed|harmed] {czas.} (też: to hurt, to disadvantage)

krzywdzić {czas.}

In particular they should not harm the poorest of the poor.

W szczególności nie mogą krzywdzić najbiedniejszych z biednych.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "harm":

 

Podobne tłumaczenia

"harm" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "harm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It may increase the amount of Tasigna in the blood, possibly to a harmful level.

Mogą one zwiększać stężenie leku Tasigna we krwi, nawet do stężenia szkodliwego.

In order to prevent taxpayers suffering further harm, we must clear the decks.

Aby zapobiec dalszym szkodom wyrządzanym podatnikom, musimy oczyścić przedpole.

Animal studies do not indicate harmful effects with respect to foetal development.

Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe oddziaływania na rozwój płodu.

When you meet a new technology, stop, until it can be proven that there's no harm."

Bardzo powszechna w Europie. ~~~ Ta zasada, w skrócie, to "nic z nią nie rób".

It does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.

Nie zaszkodzi przypomnieć sobie, jak ważne są te debaty na temat rybołówstwa.

I tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.

Mówię wam, tak jak tu siedzicie, że to, co zrobiliście, zaszkodzi waszej reputacji.

Without angiogenesis, the tumor remains the size of a pinpoint and it's not harmful.

Bez angiogenezy nowotwór jest rozmiaru główki od szpilki i nie jest szkodliwy.

This substance may be harmful for people with phenylketonuria (a metabolic disease).

Ta substancja może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią (choroba metaboliczna).

And the thing is, if they're not harmful, they're not to be completely dismissed.

I właściwie jeśli te rzeczy są nieszkodliwe to nie powinny być całkowicie odrzucone.

We need, certainly, a special focus on alcohol-related harm in young people.

Musimy szczególnie skupić się na szkodach wyrządzonych przez alkohol u ludzi młodych.

It was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.

Została ona tak bardzo rozwodniona, że spowodowałaby więcej złego niż dobrego.

We should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.

Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.

Using ORACEA with the general anaesthetic methoxyfluorane may cause serious harm to the

Stosowanie leku ORACEA z metoksyfluranem, lekiem o ogólnym działaniu znieczulającym,

The blue line shows you people's responses on the average of all the harm questions.

Niebieska linia pokazuje średnią odpowiedzi na pytania dotyczące krzywdy.

if you are pregnant ORACEA should not be used from the 4th month of because it may harm

jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej 4. miesiąca, nie powinna stosować leku ORACEA,

We will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.

Wykorzystamy kanały dyplomatyczne, a wy robicie więcej złego niż dobrego.

Clofarabine may cause harm to unborn babies when used by pregnant women.

Klofarabina przyjmowana przez kobiety w ciąży może być szkodliwa dla płodu.

The reforms to date have done nothing but harm to Hungarian agriculture.

Dotychczas przeprowadzone reform wyrządziły rolnictwu Węgier jedynie szkodę.

In general, taking too much Axura should not result in any harm to you.

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Axura nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

In general, taking too much Ebixa should not result in any harm to you.

Na ogół zażycie zbyt dużej dawki leku Ebixa nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Hare · harebell · harelip · harem · hares · Hargeisa · haricot · hark · harlequin · harlot · harm · harmful · harmfulness · harmless · harmonic · harmonica · harmonics · harmonious · harmonisation · harmonization · harmony

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.