Streszczenie

hangover {rzeczownik}
kac · przepicie

to {przyimek}
do · za · ku

to {spójnik}
aby · dla

pokaż szczegóły

Synonimy

hangover: holdover · katzenjammer

Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "hangover"

 

"hangover" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-8 z 8

hangover {rzeczownik}

hangover {rzecz.} (też: bottleache)

kac {m.}

It's like a hangover from protein.

To jak kac od nadmiaru protein.

We will be celebrating in December, and I hope that what will come afterwards will not be a hangover but the positive memory of the celebration itself and the reasons for it.

W grudniu będziemy świętować i mam nadzieję, że to, co nastąpi potem, to nie będzie kac, lecz pozytywne wspomnienie samego świętowania i jego powodów.

hangover {rzecz.}

przepicie {n.}

to {przyimek}

to {przyim.} (też: at, from, of, till)

do {przyim.}

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

Yet I wish to make three comments following your speech, Commissioner Georgieva.

Chciałbym jednak przedstawić trzy uwagi do wystąpienia pani komisarz Georgievej.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

Firstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.

Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

to {przyim.} (też: behind, after, for, pro)

za {przyim.}

All of us in this Chamber have the political responsibility to make this happen.

Każdy z nas w tej Izbie jest politycznie odpowiedzialny za to, by tak się stało.

I would like to thank you for the discussion and for the backing of Parliament.

Chciałbym podziękować państwu za dyskusję i za poparcie okazane przez Parlament.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

I naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.

Oczywiście głosowałam za przystąpieniem Rumunii i Bułgarii do obszaru Schengen.

I would like to thank the rapporteur, Mr Leinen, for the report he has submitted.

Chciałabym podziękować Panu Posłowi Leinenowi za sprawozdanie, które przedstawił.

to {przyim.} (też: at, toward, towards, unto)

ku {przyim.}

Reforms should look to the future and make the lives of ordinary people easier.

Reformy powinny być skierowane ku przyszłości i ułatwiać życie zwykłym ludziom.

However, to my surprise, I discovered that dictatorships do not crumble so easily.

Jednak, ku mojemu zdziwieniu, okazało się, że dyktatury tak łatwo nie upadają.

There are no signs for the time being that the price increase will come to an end.

Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, że wzrosty cen mają się ku końcowi.

We will make the road from violent activities into politics harder to travel.

Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.

One third of cases were settled amicably to the satisfaction of the complainant.

Jedną trzecią spraw załatwiono polubownie ku zadowoleniu składających skargi.

to {spójnik}

to {spójn.} (też: in order to, for, that, so that)

aby {spójn.}

We want interconnectors to be extended in order to permit cross-border exchange.

Chcemy rozwoju połączeń międzysieciowych, aby umożliwić wymianę transgraniczną.

We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.

Musimy ustanowić wymogi oznakowania mięsa, aby zapewnić jego identyfikowalność.

We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.

Chcemy, aby przywiązywano wagę do szkolenia kadr zajmujących kluczowe stanowiska.

However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.

Wolelibyśmy jednak, aby znakowanie chemikaliów znajdowało się w piątej kategorii.

And if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.

Aby przejść z obszaru kontroli do przepływu, potrzeba zwiększyć poziom trudności.

to {spójn.} (też: in order to)

dla {spójn.}

We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.

Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.

It was important to me for very specific tasks, too, to be listed in the report.

Dla mnie ważne było uwzględnienie w sprawozdaniu także bardzo konkretnych zadań.

We need to look at what adds value for the European Union and European taxpayers.

Musimy patrzeć na korzyści dla Unii Europejskiej i dla europejskich podatników.

The development of the common security and defence policy is a threat to peace.

Rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony stanowi zagrożenie dla pokoju.

These questions were put to and answered by a European consumer advice service.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "hangover":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "hangover" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is a hangover from the Cold War.

To pozostałość zimnej wojny.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: maniak komputerowy, frajer, konus, lamus, innowacyjny

Podobne słowa

hang-gliding · hang-out · hangar · hangdog · hanger · hanger-on · hanging · hangman · hangnail · hangout · hangover · hank · hankie · hanky · hanky-panky · Hanna · Hannah · Hanoi · Hanover · Hansa · Hanse

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.