Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "guard"

 

"guard" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 292

guard {rzeczownik}

guard {rzecz.} (też: watch)

straż {f.}

The paramilitary Hungarian Guard has shown its violent face in Budapest.

Paramilitarna Straż Węgierska pokazała swoje brutalne oblicze w Budapeszcie.

The Coast Guard has been doing its best to rescue the missing people.

Straż przybrzeżna czyni wszystko, co w jej mocy, by ratować rozbitków.

Pilate said unto them, Ye have a guard: go, make it [as] sure as ye can.

Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcież, obwarujcie, jako umiecie.

That certainly applies to Mr Slota's verbal radicalism, but it also applies particularly to the Hungarian Guard.

Chodzi tu z całą pewnością o słowny radykalizm pana Sloty, ale również o Straż Węgierską.

(SK) The Hungarian Guard was once again one of the main topics in Slovakia and Hungary this weekend.

(SK) W zeszły weekend Straż Węgierska była po raz kolejny jednym z najważniejszych tematów na Słowacji i Węgrzech.

guard {rzecz.} [sport.]

kosz (rękojeści) {m.} [sport.]

guard {rzecz.} (też: watch)

warta {f.}

guard {rzecz.} (też: antimacassar, bracer)

guard {rzecz.} (też: watchman, warden, custodian)

strażnik {m.}

There I am, walking past the guard gate and the guard stops and says, "Pasaporte, pasaporte," and with an M16 pointed at me.

Jestem tam, przechodzę przez bramę i strażnik zatrzymuje się i mówi: "Pasaporte, pasaporte" z M16 skierowanym w moją stronę.

guard {rzecz.} (też: watch)

wachta {f.}

guard {rzecz.}

gwardia {f.}

If we lost one in every three cows in the winter, you know, the National Guard would be out.

Jeśli przez zimę stracilibyśmy co trzecią krowę, Gwardia Narodowa wyszłaby na ulice.

Unfortunately, the international forces were slow to act, with the exception of the Portuguese GNR (National Republican Guard).

Niestety międzynarodowe siły zbrojne zareagowały zbyt późno, poza Narodową Gwardią Republikańską w Portugalii.

One ray of hope is certainly that, more than a week ago, the Congolese presidential guard, in cooperation with the police, rounded up government soldiers engaged in looting.

Promykiem nadziei jest oczywiście to, że ponad tydzień temu kongijska gwardia prezydencka we współpracy z policją otoczyła plądrujących żołnierzy rządu.

Instead of keeping the PMOI on our terror list, we should put the revolutionary guards of Iran on the EU terror list.

Zamiast utrzymywać Irańską Organizację Mudżahedinów Ludowych na naszej liście terrorystów, powinniśmy na unijnej liście terrorystów umieścić rewolucyjną gwardię Iranu.

guard {rzecz.}

ciupas {m.}

guard (in boxing) {rzecz.} [sport.]

garda {f.} [sport.]

guard {rzecz.}

obstawa {f.}

guard {rzecz.}

garda (rękojeści) {f.}

guard {rzecz.} (też: defender, advocate, defense counsel, counsel for the defence)

obrońca {m.}

to guard {czasownik}

to guard [guarded|guarded] {czas.} (też: to cover, to cosset, to enshrine)

chronić {czas.}

The label will also guard against certain problems that might affect some consumers who suffer from allergies.

Etykieta będzie również chronić przed problemami, które mogą dotyczyć niektórych konsumentów cierpiących na alergie.

The governments of both countries must be given the opportunity to respond to the challenge and prove that they can successfully guard Europe's borders.

Rządy obu krajów muszą mieć możliwość zareagowania na wyzwania i udowodnienia, że można pomyślnie chronić granice Europy.

The answer is to support our troops by stopping the war and bringing them home to guard our own people against home grown but imported terrorists.

Rozwiązaniem jest wsparcie naszych żołnierzy poprzez zakończenie tej wojny i sprowadzenie ich do domu, tak by mogli chronić własnych obywateli przed krajowymi terrorystami z importu.

to guard [guarded|guarded] {czas.} (też: to watch over)

strzec {czas.}

However, we must be vigilant on this point and guard against any kind of demagogy.

Musimy jednak zachować czujność w tej kwestii i strzec się przed wszelkiego rodzaju demagogią.

I believe that we should be on our guard.

Wydaje mi się, że powinniśmy się strzec.

An American feminist writer has said that when we are offered solutions by those responsible for our problems we should be on our guard.

Amerykańska pisarka feministyczna powiedziała, że gdy ci, którzy są odpowiedzialni za nasze problemy, oferują nam ich rozwiązanie, powinniśmy się strzec.

Europe, which, in the future, will receive ever more investment, particularly from emerging countries, must guard against such abuses.

Jako że przyszłość przyniesie jeszcze więcej inwestycji, pochodzących szczególnie z gospodarek wschodzących, Europa musi się strzec przed takimi nadużyciami.

We have to do everything possible to guard this common area comprehensively so that illegal migrants, who aggravate the security situation in the Member States, cannot get in.

Musimy robić wszystko, aby wszechstronnie strzec tego wspólnego obszaru, żeby nie mieli tu wstępu nielegalni imigranci, którzy zagrażają bezpieczeństwu w krajach członkowskich.

to guard [guarded|guarded] {czas.} (też: to watch, to wake)

czuwać {czas.}

to guard [guarded|guarded] {czas.} (też: to occupy, to surround, to cover, to take)

obstawić {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "guard":

 

Podobne tłumaczenia

"guard" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "guard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The needle guard covers the needle after injection to prevent needle stick injury.

Po wykonaniu wstrzyknięcia osłonka igły osłania igłę, zapobiegając zranieniu igłą.

Thirty years have passed since my father's first job as a community game guard.

Trzydzieści lat minęło od czasu, kiedy mój ojciec zaczął ochraniać zwierzynę.

It is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.

Taki, abyśmy strzegli się każdej formy rewizjonizmu, każdej nieprawdy historycznej.

We have trained girls as carpenters, as masons, as security guards, as cab drivers.

Wyszkoliliśmy te dziewczyny na stolarzy, kamieniarzy, ochroniarzy, taksówkarzy.

Prisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.

Więźniowie wciąż rodzą się w obozach dla jeńców, długo po odejściu strażników.

When Paul speaks in a public hearing, he can't testify without armed guards.

Kiedy Paul przemawia publicznie, nie może wypowiadać się bez uzbrojonej ochrony.

The needle guard will not activate unless you empty the pre-filled syringe.

Zabezpieczenie igły uruchomi się wtedy, gdy ampułko - strzykawka będzie opróżniona.

single doses, 0.5 ml pre-filled syringes with needle guards and no needles.

pojedynczych dawek, ampułko- strzykawki po 0, 5 ml z osłonkami igły i bez igieł.

single doses, 0.5 ml pre-filled syringes with needle guards and 1 needle each.

pojedynczych dawek, ampułko- strzykawki po 0, 5 ml z osłonkami igły i każda z 1 igłą.

Replace the needle guard and place the syringe with the needle on a flat surface.

Założyć osłonkę ponownie na igłę i umieścić strzykawkę z igłą na płaskiej powierzchni.

This disease is an ongoing threat and we must not lower our guard against it!

Choroba ta jest ciągłym zagrożeniem i nie możemy usypiać naszej czujności!

Nevertheless, we must still remain on our guard, especially when it comes to agencies.

Niemniej jednak musimy pozostać czujni, szczególnie jeżeli chodzi o agencje.

single doses, 0.5 ml pre-filled syringes with needle guards and 2 needles each.

pojedynczych dawek, ampułko- strzykawki po 0, 5 ml z osłonkami igły i każda z 2 igłami.

The needle safety guard prevents needle stick injuries after use, so no special disposal

Osłona zabezpieczająca igłę zapobiega ukłuciom igłą po użyciu, więc nie jest wymagane

If the needle guard is not activated, an incomplete injection may have occurred.

Jeśli zabezpieczenie igły nie uruchomi się, może to świadczyć o niepełnym wstrzyknięciu.

Parliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.

Parlament powinien również odgrywać rolę psa w odniesieniu do siły euro.

Remove the needle guard from the syringe needle and check for air bubbles in the syringe.

Zdjąć osłonę igły i sprawdzić, czy w strzykawce nie ma bąbelków powietrza.

Now, unless you're a prison guard, the sentence "Some jobs are jails" is literally false.

I tak, poza strażnikami więziennymi, to zdanie jest dosłownie fałszywe.

I do not believe that any of these issues should make us lower our guard.

Nie uważam, aby którakolwiek z tych anomalii miała skłonić nas do zmniejszenia czujności.

Four for the fly swat and the rest for the ops room and no-one stands guard.

Cztery na klapkę na muchy a reszta na pomieszczenie operacyjne i nikt nie stoi na warcie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

GST · guacamole · Guadeloupe · Guam · guano · guarana · guarantee · guarantees · guarantor · guaranty · guard · guarded · guardedly · guardhouse · guardian · guardianship · guardrail · guards · guardsman · Guatemala · guava

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.