Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "grey"

 

"grey" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 61

grey {przymiotnik}

grey {przym.} [Bryt.] (też: ashy, gray, drab, drear)

szary {przym. m.}

You'll see a grey status message indicating sync progress or the time when your Documents List was last synced.

Zobaczysz szary komunikat ze stanem wskazujący postęp synchronizacji lub czas ostatniej synchronizacji listy dokumentów.

Our budget was not whiter than white, but greyer than grey and darker than dark and I am very unhappy about that.

Nasz budżet nie był bielszy niż biel, ale intensywnie szary, a miejscami ciemniejszy od czerni, i bardzo mnie to martwi.

Type 1 glass 10 ml-vial with a grey bromobutyl stopper and an aluminium seal, with a royal blue cap.

Fiolka o objętości 10 ml ze szkła typu 1 oraz szary, wykonany z bromobutylu korek pokryty aluminiową folią z niebieskim zamknięciem.

Printing ink grey:

Tusz (szary) do nadruku:

These were the first cloned calves, the first cloned grey wolves, and then, finally, the first cloned piglets: Alexis, Chista, Carrel, Janie and Dotcom.

To były pierwsze sklonowane cielaki, pierwszy sklonowany wilk szary. ~~~ pierwsze sklonowane prosiątka: pierwsze sklonowane prosiątka: Alexis, Chista, Carrel, Janie i Kropkacom.

grey {przym.} (też: ashen, ashy, gray, light grey)

popielaty {przym. m.}

grey {przym.} [Bryt.] (też: gray-haired, grey-haired, hoary, grizzly)

siwy {przym. m.}

gra {rzeczownik}

game {rzecz.}

gra {f.} (też: zabawa, zwierzyna, partyjka, dziczyzna)

ECONOMIA is a game that explains, in a simplified way, how monetary policy works.

Gra ECONOMIA przedstawia w uproszczeniu, na czym polega polityka pieniężna.

If I start the little game here that the kids have done, it'll crash the space ship.

Jeśli tak zrobię, gra zrobiona przez dzieci pokazuje, że rakieta spadnie.

What often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.

Coś, co często wydaje się grą, może prowadzić do urazów psychicznych na całe życie.

What we are, in fact, doing on human rights with the Chinese is a game.

Nasze działania w zakresie praw człowieka w Chinach to tak naprawdę tylko gra.

Is discharge an interinstitutional game, as has been said in the past?

Czy absolutorium jest tylko międzyinstytucjonalną grą, jak kiedyś mawiano?

play {rzecz.}

gra {f.} (też: zabawa, sztuka teatralna)

This is no more than well-organised political play-acting between left and right.

Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.

It is not just a play on words but a real hope that must materialise.

To nie jest tylko gra słów, ale prawdziwa nadzieja, która musi się zmaterializować.

It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.

Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie, gdy jej matka zajmuje się domem.

And rough-and-tumble play is a great learning medium for all of us.

Ostra gra jest dla wszystkich świetnym sposobem na uczenie się.

I like to think of this as the Atari Pong of this blended-reality play.

To jak Atari Pong To jak Atari Pong gra wymieszana z realem.

sport {rzecz.}

gra {f.} (też: sport, dyscyplina sportu, dyscyplina sportowa)

Sport plays a more important role than had previously been recognised in the Commission and Council.

Sport gra znacznie ważniejszą rolę, niż dostrzegały to w przeszłości Komisja i Rada.

Probably starting with sports games, which are going to become much more interactive.

Prawdopodobnie zacznie się od gier sportowych, które staną się dużo bardziej interaktywne.

In this connection, I should point out that the funding of sporting activities benefits greatly from gambling.

W tym kontekście, chciałbym wskazać, że finansowanie działalności sportowej czerpie duże korzyści z gier losowych.

Our children are doing brilliantly in sports.

Nasze dzieci są świetne w grach zespołowych.

Many sports are subsidised from the profits of state-run lotteries as well as licensed gambling.

Wiele dyscyplin sportu jest subsydiowanych z zysków pochodzących z prowadzonych przez państwo loterii oraz licencjonowanych gier losowych.

act {rzecz.}

gra {f.} (też: czynność, działanie, akt, akcja)

So if we say that we have 143 simplification initiatives, this means that several thousand acts are affected.

A zatem, jeśli mówimy, że mamy 143 inicjatywy dotyczące uproszczenia, oznacza to, że w grę wchodzi kilka tysięcy aktów prawnych.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "grey":

Synonimy (polski) dla "gra":

 

Podobne tłumaczenia

"grey" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "grey" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Do NOT remove the grey stopper or aluminium ring around the top of the vial.

NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego kapsla nałożonego na szyjkę fiolki.

In particular, they were obsessed with the story of Grey Poupon. ~~~ Right?

Ich obsesją w latach '80 była musztarda, a zwłaszcza historia marki "Grey Poupon".

China's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.

W tym przypadku problemy Chin wynikają ze starzenia się Państwa Środka.

We must strive to achieve the best results regarding these grey areas.

Musimy dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w odniesieniu do tych szarych stref.

This is a grey area outside the scope of the control to which budgetary expenditure is subject.

To zielony obszar pozostający poza kontrolą, której podlegają wydatki budżetowe.

DO NOT remove the grey stopper or aluminium ring around the top of the vial (see Diagram 1).

NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego kapsla nałożonego na szyjkę fiolki (patrz Rysunek 1).

They are grey, diamond shaped film-coated tablets, marked with the code ‘ GXEJ7’ on one side.

Tabletki są koloru białego, w kształcie rombu z wytłoczonym symbolem “ GX EJ7 " po jednej stronie.

The Lantus Solostar is grey with a purple injection button.

Wstrzykiwacz Lantus SoloStar jest koloru szarego z fioletowym przyciskiem podania insuliny.

Years of work on this legislation have turned Mr Ferber's hair grey.

Pan Ferber przez lata pracy nad ustawą zdążył osiwieć.

The other Rolls Royce pulls up, and he says, do you have any Grey Poupon?

Reklama: facet w Rolls-Roysie je Grey Poupon, podjeżdża drugi Rolls Royce, kierowca pyta: masz Grey Poupon?

They're all common ones: Chinese jasmine, Japanese sencha, Earl Grey and a special blend that we prepared.

Wszystkie są popularne, chińska jaśminowa, japońska sencha, Earl Grey i specjalna mieszanka przygotowana przez nas.

The Humira pre-filled pen is a single-use grey- and plum-coloured pen which contains a glass syringe with Humira.

Wstrzykiwacz do jednorazowego użycia jest szarego i śliwkowego koloru i zawiera szklaną strzykawkę z lekiem Humira.

The bottom of the chamber MUST be above the grey button.

W momencie, gdy inhalator jest całkowicie go

As a political prisoner in Communist Poland, I was given a quarter of a bar of grey soap that had to last six months.

Jako więzień polityczny w komunistycznej Polsce otrzymałam ćwierć kostki szarego mydła na pół roku.

The Trudexa pre-filled pen is a single-use grey- and plum-coloured pen which contains a glass syringe with Trudexa.

do Wstrzykiwacz do jednorazowego użycia jest szarego i śliwkowego koloru i zawiera szklaną strzykawkę z lekiem Trudexa.

And I wish Godspeed to Aubrey de Grey, and other people like him, to try to do something about this as soon as possible.

I życzę pomyślności Aubrey'owi de Grey i innym jemu podobnym.

Grey Poupon came along, with a Dijon.

Firma Grey Poupon wprowadziła dijon.

And the whole thing, after they did that, Grey Poupon takes off!

Grey Poupon strasznie się rozkręcił.

The report, which we have read with great interest, provides some insights, but also includes many grey areas.

Sprawozdanie, które czytaliśmy z wielkim zainteresowaniem, zawiera pewne spostrzeżenia, ale również zawiera wiele szarych stref.

With the vial upright on a flat surface, such as a table, insert the needle straight through the centre ring of the grey stopper.

nie powierzchni, np. na stole i wbić igłę prostopadle w środkowy pierścień szarego korka.
 

Wyniki z forum

"grey" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.