Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "greetings!"

 

"greetings!" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 27

greetings! {wykrzyknik}

greetings! {wykrz.}

serwus! {wykrz.}

greeting {rzeczownik}

greeting {rzecz.} (też: wish, want, desire)

życzenie {n.}

I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.

Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.

greeting {rzecz.} (też: welcome)

greeting {rzecz.} (też: welcome, reception)

powitanie {n.}

Greeting chimpanzees embracing.

Szympansy ściskają się na powitanie.

greeting {rzecz.} (też: salutation)

to greet {czasownik}

to greet [greeted|greeted] {czas.} (też: to welcome, to bid)

powitać {czas. dk}

And to see all the people coming out to greet me and standing along the cliff tops and clapping and cheering, I just felt like a movie star.

A zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy przyszli mnie powitać i stali wzdłuż klifu klaszcząc i pozdrawiając mnie, czułam się jak gwiazda filmowa.

(ES) Mr Zapatero, for a Spaniard, such as I am, it is an honour to greet you here, as you take your turn as the President of the European Union.

(ES) Panie premierze! Dla mnie, jako Hiszpana, to zaszczyt powitać pana tu w chwili, gdy przejmuje pan pałeczkę jako przewodniczący Unii Europejskiej.

rapporteur. - (DE) Mr President, ladies and gentlemen, as a Brandenburger I would of course particularly like to greet Mrs Hübner.

sprawozdawca. - (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Jako Brandenburczyk chciałbym oczywiście w sposób szczególny powitać panią komisarz Hübner.

I would like to greet and extend a warm welcome to all of you who spoke up on behalf of Ingrid Betancourt and are here in the European Parliament today.

Chciałbym gorąco powitać wszystkich, którzy ujęli się za Ingrid Betancourt i są dziś z nami w Parlamencie Europejskim.

And my favorite feature, which is a flower in a vase that wilts when you leave in disappointment, and then when you come back, it comes up to greet you, happy to see you.

I mój ulubiony element: kwiat w wazonie, który więdnie z rozczarowania, kiedy wychodzisz, a gdy wracasz, uszczęśliwiony podnosi się, żeby cię powitać.

to greet [greeted|greeted] {czas.} (też: to welcome, to salute, to receive, to hail)

witać [witam|witał] {czas. ndk}

And this is the scene that greets you in McMurdo.

To jest sceneria, która wita Was w McMurdo.

This particular one is called Eetwidomayloh, "he who greets with fire," and you can just see that about him, you know -- that's his character.

Ten nazywa się Eetwidomayloh, "witający ogniem". ~~~ I to po prostu po nim widać -- taki ma charakter.

Later on at night, when I returned home, I turned on the television and saw the pictures: the Berlin Wall was down, the borders were open and people were greeting each other.

Do mieszkania wróciłem późnym wieczorem, włączyłem telewizor i dowiedziałem się wszystkiego: mur padł, granice stały otworem, ludzie witali się.
przywitać {czas. dk}

So his greeting was not particularly warm, but they did say, well, OK -- let's hear your questions on your survey.

Nie przywitali go ciepło, ale zgodzili się posłuchać pytań.

The strategy was greeted with some scepticism, which was reasonable considering the complete failure of the Lisbon Strategy.

Przywitano ją z pewnym sceptycyzmem, który był uzasadniony całkowitym niepowodzeniem strategii lizbońskiej.

to greet [greeted|greeted] {czas.} (też: to hail, to acknowledge, to say hello)

to greet [greeted|greeted] {czas.} (też: to arrive)

zawitać {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "greeting":

Synonimy (angielski) dla "greet":

 

Podobne tłumaczenia

"greetings!" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "greetings!" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(HU) Thank you, Madam President, and greetings to the new Commissioner.

(HU) Dziękuję, pani przewodnicząca! Pozdrawiam również nową panią komisarz.

Mrs McGuinness, thank you, and many greetings to your visitors' group.

Pani poseł McGuinness! Dziękuję i pozdrawiam grupę gości.

Firstly, Mr Rangel, thank you for your greetings.

Po pierwsze, panie pośle Rangel, dziękuję za gratulacje.

Mr President, greetings to Commissioner Füle.

Panie przewodniczący! Pozdrowienia dla komisarza Fülego.

As we mark the 100th anniversary of International Women's Day, I would like to convey my greetings to all women.

Ponieważ obchodzimy setną rocznicę ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet, chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim kobietom.

Birthday greetings!

Urodzinowe Życzenia!

Member of the Commission. - (DE) Madam President, honourable Members, Mrs Hedegaard wants me to pass on her greetings to you.

komisarz - (DE) Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Posłowie! Pani komisarz Hedegaard chce, bym Państwu od niej przekazał wyrazy uszanowania.

(DE) Mr President, I would like to turn to Mr Karas and ask him to convey the European Parliament's greetings to the schoolgirl whom he mentioned.

(DE) Panie przewodniczący, chciałbym zwrócić się do pana Karasa i poprosić go o przekazanie pozdrowień uczennicy, o której wspomniał.

It also gives me great pleasure to extend my warmest greetings to his wife, Salwa Ahmed Faragalla Ali, who has always stood by his side at difficult times in his life.

Mam również przyjemność przekazać moje najserdeczniejsze życzenia jego żonie, pani Salwie Ahmed Faragalla Ali, która zawsze wspierała swojego męża w trudnych momentach.

Lastly, in the hope that primitive punishments, such as stoning and hanging, will be eliminated for ever throughout the world, we send you our warmest greetings.'

Mając nadzieję, że tak prymitywne kary, jak ukamienowanie czy szubienica zostaną raz na zawsze zlikwidowane na całym świecie, przesyłamy wam nasze najgorętsze pozdrowienia”.

'It is a great pleasure to send greetings to all the distinguished participants in this important session of the European Parliament on intercultural dialogue.

"Z wielką przyjemnością przekazuję pozdrowienia wszystkim szanownym uczestnikom tego jakże ważnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, które dotyczy dialogu międzykulturowego.

She invited me to join her on her return to Pakistan, and it was very much a heart-wrenching moment for me when I received her New Year's greetings days after she had been murdered.

Zaprosiła mnie, aby przyjechała do niej po jej powrocie do Pakistanu i niezwykle bolesnym momentem było dla mnie, gdy w kilka dni po jej śmierci przyszły od niej życzenia noworoczne.

May I offer them my warmest greetings.

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, panem Anderssonem, jej przewodniczącym, z panią Anne Van Lancker, panią Ria Oomen-Ruijten, z panem Jiřím Maštálką i innymi. Chcę ich gorąco pozdrowić.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.