angielsko-polskie tłumaczenie słowa "great"

EN great angielskie tłumaczenie

great {przym.}
great {przysł.}
great! {wykrz.}
PL
great {wykrz.}
PL
PL

EN great
volume_up
{przymiotnik}

great (też: big, forceful, grand, huge)
volume_up
wielki {przym. m.}
So it is a great day for Europe and a great day for European consumers.
Jest to zatem wielki dzień dla Europy i wielki dzień dla europejskich konsumentów.
Not as great a general as Napoleon, not as great a statesman as Frederick the Great."
Nie był wielkim generałem jak Napoleon, ani wielkim mężem stanu jak Fryderyk Wielki."
For Jehovah is a great God, And a great King above all gods.
Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów.
great (też: big, heavy, large, plentiful)
volume_up
duży {przym. m.}
The rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.
Przepisy dotyczące płynów są nieskuteczne i wywołują duży sprzeciw.
This means that we have to place a great deal of emphasis on their quality.
Oznacza to, że musimy położyć duży nacisk na ich jakość.
Great emphasis has been placed here on the need for social dialogue.
Podczas tej debaty duży nacisk kładzie się na dialog społeczny.
great (też: amazing, awesome, beautiful, excellent)
volume_up
świetny {przym. m.}
There's a great show on American television that you have to watch.
Jest świetny program w amerykańskiej telewizji, który powinniście obejrzeć.
Then their other attribute is that they have this great chemistry.
Ich inną właściwością jest to, że mają świetny skład chemiczny.
Here's a great article about an important election race that's happening.
Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.
great (też: adept, brilliant, eminent, excellent)
volume_up
znakomity {przym. m.}
The program has been great, weekday veg.
So it's, for me, a great product.
Jest to, moim zdanie, znakomity produkt.
I would like to say again how pleased I am with this proposal; it is, I believe, a great work of industrial policy.
Chciałbym ponownie zaznaczyć, jak bardzo jestem zadowolony z tego wniosku; uważam, że jest to znakomity rezultat polityki przemysłowej.
great (też: fine, nice, hunky-dory, dope)
volume_up
fajny {przym. m.}
It was hard on the cats, but it made a great little instrument.
Nie było to miłe dla kotów, ale wychodziły bardzo fajne instrumenty.
So now, what's great about these free-stylers, they will get cued different words.
Tak więc, to co jest fajne w tych free-style'owcach że otrzymają różne słowa - wskazówki.
But here is what's really great.
great (też: delicious, excellent, fine, perfect)
volume_up
wyborny {przym. m.}
great (też: beneficent, big-hearted, greathearted, magnanimous)
volume_up
wielkoduszny {przym. m.}
great (też: enormous)
volume_up
bajoński {przym. m.}
great
volume_up
wielka {przym. f.}
But they had great diversity, and, inside, great complexity.
Ale miały one wielką różnorodność, a wewnątrz - wielką złożoność.
Parliament represents the citizens, hence our great responsibility.
Parlament reprezentuje obywateli, stąd nasza wielka odpowiedzialność.
The Commission will work towards this goal with purpose and with great determination.
Komisja będzie z wielką determinacją dążyć do osiągnięcia tego celu.
great
volume_up
wielkie {przym. n.}
Great countries and great nations should be magnanimous.
Wręcz przeciwnie - wielkie państwa i wielkie narody powinny być wspaniałomyślne.
the great trials which thine eyes saw, the signs, and those great wonders:
Pokusy wielkie, które widziały oczy twoje, znaki, i cuda one wielkie.
He said: 'A great victory is a great danger.
Powiedział mianowicie: "Wielkie zwycięstwo jest wielkim niebezpieczeństwem.
great (też: admirable, amazing, awesome, beautiful)
volume_up
wspaniały {przym. m.}
See, my dad was a great, great man in many ways.
Zobaczcie, mój ojciec był wspaniały, wspaniały pod wieloma względami.
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
Byłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.
This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
To jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.

Synonimy (angielski) dla "great":

great

Przykłady użycia - "great" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishgreat minds think alike
Englishnot amount to a great deal
Englishto go to great lengths
Englisha whopping great lie
Englishto go to great lengths
Englishto come as a great shock
Englishwith great relish
Englishgreat talkers are little doers
Englishto cross the great divide
Englishto cross the great divide
Englishto cross the great divide
Englishto be another of life's great mysteries
być jedną z zagadek, jakie ma dla nas życie
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishIt's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.
Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.
EnglishOh, great, so it's the future of the web, right?
Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?
EnglishEurope is characterised by great territorial diversity and polycentric development.
Europę charakteryzuje ogromna terytorialna różnorodność i rozwój policentryczny.
EnglishMr President, the new Treaty offers great opportunities for development cooperation.
sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Rozwoju. - (NL) Panie przewodniczący!
EnglishAccounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.
Z doniesień wiadomo, że ból jest tak dotkliwy, że ofiary często tracą przytomność.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Uważam, że sam fakt, że musimy dziś przeprowadzać tę debatę, przynosi nam ujmę.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Podobnie, Europa może zyskać bardzo wiele dzięki swej różnorodności kulturowej.