Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "great"

 

"great" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-49 z 5115

great {przymiotnik}

great {przym.} (też: big, large, outsized, grand)

wielki {przym. m.}

And great fear came upon the whole church, and upon all that heard these things.

I przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli.

A great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.

Wielki grecki filozof, Platon, powiedział, że tylko martwi widzieli koniec wojny.

And the area where we could really achieve great success is precisely Cyprus.

Obszarem, gdzie naprawdę moglibyście osiągnąć wielki sukces, jest właśnie Cypr.

In other words, it is not a great success from an environmental point of view.

Innymi słowy, z punktu widzenia ochrony środowiska nie jest to wielki sukces.

That is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.

Nie możemy tego zaakceptować, ponieważ czujemy, że zaprzepaszczono by wielki skarb.

great {przym.} (też: big, large, heavy, plentiful)

duży {przym. m.}

With 34 countries, the enthusiasm of the Mercosur members is not tremendously great.

Biorąc pod uwagę 34 kraje, entuzjazm członków Mercosuru nie jest zbyt duży.

Therefore, I say: it is not an ideal situation, but we have made a great step forward.

Dlatego mówię: nie jest to sytuacja idealna, ale uczyniliśmy duży krok naprzód.

So to unload that great weight -- if that indeed exists -- you can recline.

Aby zniwelować tak duży ciężar jeśli naprawdę istnieje, odchylasz się.

We are making great progress with this Directive, including on the five-year re-entry ban.

Tą dyrektywą osiągamy duży postęp, włączając w to pięcioletni zakaz ponownego wjazdu.

The rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.

Przepisy dotyczące płynów są nieskuteczne i wywołują duży sprzeciw.

great {przym.} (też: fine, excellent, beautiful, splendid)

świetny {przym. m.}

If a man named Jimbo came up to you in 2001 and said, "I've got a great idea!

Gdyby człowiek zwany Jimbo podszedł do was w 2001 i powiedział: "Mam świetny pomysł!

Here's a great article about an important election race that's happening.

Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.

OK? There's a great show on American television that you have to watch.

Jest świetny program w amerykańskiej telewizji, który powinniście obejrzeć.

And you're focused on me and why I'm such a great guy, and why you want to invest in me.

I myślisz tylko o mnie, o tym jaki jestem świetny i dlaczego chcesz we mnie zainwestować.

I mean, I thought it was a great idea, but I started building kayaks.

Znaczy, uznałem to za świetny pomysł, więc zacząłem budować kajaki.

great {przym.} (też: adept, notable, noted, eminent)

znakomity {przym. m.}

The Commission decided that last week and it will free up great potential.

Komisja zdecydowała o tym w ubiegłym tygodniu i tym samym uwolni znakomity potencjał.

The program has been great, weekday veg.

Znakomity system: jarskie dni robocze.

So it's, for me, a great product.

Jest to, moim zdanie, znakomity produkt.

I would like to say again how pleased I am with this proposal; it is, I believe, a great work of industrial policy.

Chciałbym ponownie zaznaczyć, jak bardzo jestem zadowolony z tego wniosku; uważam, że jest to znakomity rezultat polityki przemysłowej.

It has been a very great pleasure to work with you, and we have noted the excellent levels of cooperation there have been between Parliament and the Commission.

Współpraca z panią była wielką przyjemnością i zauważyliśmy znakomity poziom współpracy pomiędzy Parlamentem a Komisją.

great {przym.} (też: fine, hunky-dory)

fajny {przym. m.}

It's a great place for parties -- it was, it was only up for six weeks.

Ma wbudowany basen. ~~~ Bardzo, bardzo fajny.

This is another example of a project that somebody at Google was really passionate about, and they just, they got going, and it's really, really a great product, and really taking off.

To kolejny przykład czegoś, co powstało dzięki pasji pracownika Google'a. ~~~ Świetny produkt, który właśnie robi się popularny. ~~~ Google Answers, nowa rzecz, bardzo fajny pomysł.

So you don't need the greatest technology to do things that can work in movies.

W filmie można zrobić coś fajnego bez wielkiej technologii.

great {przym.} (też: delicious, fine, perfect, excellent)

wyborny {przym. m.}

great {przym.} (też: noble, magnanimous, forgiving, beneficent)

wielkoduszny {przym. m.}

great {przym.}

wielka {przym. f.}

[...] With great skill in composition, Tellkamp imposes his rhythm on the reader.

[…]Tellkamp z wielką kompozytorską zręcznością narzuca czytelnikowi własny rytm.

The second great quality of these reports is that they are generally accepted.

Drugą wielką wartością tych sprawozdań jest to, że są one powszechnie akceptowane.

Nevertheless, that does not mean that we will not act with great determination.

Niemniej jednak nie oznacza to, że nie będziemy działać z wielką determinacją.

Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with pure gold.

Uczynił także król stolicę wielką z kości słoniowej, i powlókł ją szczerem złotem.

I do not want to hide the fact that I have great sympathy for this latter solution.

Nie chcę ukrywać tego, że żywię wielką sympatię do tego ostatniego rozwiązania.

great {przym.} (też: enormous)

bajoński {przym. m.}

great {przym.}

wielkie {przym. n.}

We have great hopes for this region as we build a free and democratic Europe.

Wiążemy z tym regionem wielkie nadzieje na budowę Europy wolnej i demokratycznej.

(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.

(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.

It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.

Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.

Both sides are combining great expectations and hopes with strengthened cooperation.

Obie strony łączą wielkie oczekiwania i nadzieje ze wzmocnioną współpracą.

It is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.

To w istocie wielkie osiągnięcie, zarówno dla Europy, jak i dla każdego z nas.

great {wykrzyknik}

great {wykrz.}

super {wykrz.}

Now, the great thing about mapping applications -- it's not really 2D, it's kind of 3D.

Super sprawą w tej aplikacji jest to, że możemy obserwować to nie tylko 2D ale i w 3D.

Now imagine having a whole room of people saying, in effect, "I'm great and you're not."

Wyobraźcie sobie pokój pełen ludzi, mówiących: "Jestem super, a ty nie".

But if the cow was purple -- isn't that a great special effect?

Ale gdyby ta krowa była fioletowa - czy to nie byłby super efekt?

Life is great, oriented only by our values, no other guidance.

Życie jest super, kierowane jedynie naszymi wartościami, i niczym innym.

48 percent of working tribes say, these are employed tribes, say, "I'm great and you're not."

48% plemion mających pracę mówi, "Jestem super, a ty nie."

great {przysłówek}

great {przysł.} (też: excellent, gloriously)

świetnie {przysł.}

A great way to start, I think, with my view of simplicity is to take a look at TED.

Najpierw wytłumaczę, co dla mnie jest "proste". ~~~ TED pokazuje to świetnie.

Sounds great, but you get one more choice to earn a little bit more money.

Brzmi świetnie, ale dam wam jeszcze jedną okazję na zarobienie pieniędzy.

It really has done a great job and has made good recommendations and proposals.

Naprawdę świetnie wywiązała się ona z zadania i przedstawiła dobre zalecenia i wnioski.

And I thought, if I had some partners that could help me with this, that would be great.

I pomyślałam, że jeżeli miałabym współpracowników do pomocy, byłoby świetnie.

We have, you know, "The Day After Tomorrow" -- it looks great, right?

Mamy, na przykład "Pojutrze" ("The Day After Tomorrow") -- wygląda świetnie, prawda?

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajnie {przysł.} [pot.]

I thought, "Finally, oh yeah great, big company, I'm gonna work with somebody with money for tooling and molding."

Pomyślałem "Fajnie, nareszcie duża firma, będę pracował z kimś, kto ma pieniądze na obrabianie i odlewy."

It was really great bumping into you today.

Fajnie było wciąż na ciebie wpadać.

Isn't that great?

Fajnie, prawda?

Okay? ~~~ If everybody in this room goes out tonight and orders one of these things for 400 dollars, whatever it is, 300 people in the room doing it -- yeah, great.

Jeśli każda osoba z widowni kupiłaby dzisiaj zestaw za 400 $, jest was tu około trzystu – fajnie.

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajno {przysł.} [pot.]

great-

great- (też: proto-)

And so you have this record and, you know, this is my great-great-grandmother.

Mamy tutaj plik mojej pra-pra-babci. ~~~ Mamy tutaj plik mojej pra-pra-babci.

And I asked her what it felt like to hold a great-great-great-granddaughter.

I kiedy zapytałem jej jakie to uczucie trzymać pra-pra-pra-prawnuczkę.

For this 102 year old woman, her ikigai was simply her great-great-great-granddaughter.

Dla tej 102 latki, "Ikigai" to po prostu jej pra-pra-pra-prawnuczka.

This is Sweden, 1830, when my great-great-grandma was born.

Szwecja w 1830 gdy urodziła się moja pra prababcia.

If we can make it through the next 150 years, I think that your great great grandchildren will forget all about Malthus.

Jeśli uda nam się przetrwać następnych 150 lat to myślę, że nasze pra- pra- prawnuki zapomną o Malthusie.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "great":

 

Podobne tłumaczenia

"great" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "great" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Along with what I have mentioned, there is a great deal more that has been said.

Oprócz tego, o czym wspomniałam, mówiono tu o bardzo wielu innych zagadnieniach.

And people often say to me, "You know, this is great, but it's wildly idealistic.

Często ludzie mi powtarzają: "Wiesz co, to wspaniałe, ale dalece idealistyczne.

And they're not necessarily, you know, great ways of looking at the entire world.

A oni, no wiecie, niekoniecznie mają najlepszy ogląd sytuacji na całym świecie.

And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.

Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.

Your commitment can help bring great trust to a Palestinian-Israeli settlement.

Wasze zaangażowanie wniesie wiele ufności w porozumienie palestyńsko-izraelskie.

You have spoken with great conviction once again, Mr Alvaro, about data privacy.

Raz jeszcze, panie Alvaro, mówił pan z wielkim przekonaniem o prywatności danych.

Doses greater than 650 mg/ m2/ day have not been evaluated in patients with CTCL.

Dla dawek powyżej 650 mg/ m2 pc. / dobę nie prowadzono badań u pacjentów z CTCL.

There is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.

W skrócie, jest bardzo dużo do zrobienia i sugeruję, abyśmy zabrali się do pracy.

Now, there are a few places -- very few -- where great teachers are being made.

Istnieją miejsca - jest ich niewiele - gdzie kształci się wspaniałych nauczycieli.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

How many people know about XML? Oh, great, so it's the future of the web, right?

Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?

but your emotional affect goes up, which is great for having a mythic experience,

ale rośnie część emocjonalna, to dobre na mityczne przeżycia, chcesz tego czy nie.

Jehovah will cut off all flattering lips, The tongue that speaketh great things;

Każdy mówi kłamstwo z bliźnim swoim: usty pochlebnemi, dwojakiem sercem mówią.

A sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be

Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).

The proud have had me greatly in derision: [Yet] have I not swerved from thy law.

Pyszni bardzo się ze mnie naśmiewają; wszakże się od zakonu twego nie uchylam.

Accounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.

Z doniesień wiadomo, że ból jest tak dotkliwy, że ofiary często tracą przytomność.

I always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.

Zawsze uważałem go za wielkiego sojusznika w walce o obronę praw podstawowych.

Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.

Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.

Mr President, Tunisia, Egypt and Malaysia have a great tradition of tolerance.

Panie przewodniczący! Tunezja, Egipt i Malezja mają wspaniałą tradycję tolerancji.

You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.

Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.
 

Wyniki z forum

"great" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.