Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "great"

 

"great" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-52 z 6907

great {przymiotnik}

great {przym.} (też: big, large, outsized, grand)

wielki {przym. m.}

Today could, therefore, be a great day for Europe and European social integration.

Dziś może zatem nadejść wielki dzień dla Europy i jej integracji społecznej.

Not as great a general as Napoleon, not as great a statesman as Frederick the Great."

Nie był wielkim generałem jak Napoleon, ani wielkim mężem stanu jak Fryderyk Wielki."

I would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.

Chciałbym tu gorąco pochwalić wielki profesjonalizm prezydencji szwedzkiej.

It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.

Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.

Great peace have they that love thy law; And they have no occasion of stumbling.

Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia.

great {przym.} (też: big, large, heavy, plentiful)

duży {przym. m.}

Therefore, I say: it is not an ideal situation, but we have made a great step forward.

Dlatego mówię: nie jest to sytuacja idealna, ale uczyniliśmy duży krok naprzód.

The rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.

Przepisy dotyczące płynów są nieskuteczne i wywołują duży sprzeciw.

Great emphasis has been placed here on the need for social dialogue.

Podczas tej debaty duży nacisk kładzie się na dialog społeczny.

The Treaty of Lisbon has already made a great contribution in this direction, but it is not enough.

Traktat lizboński pozwolił osiągnąć bardzo duży postęp w tej dziedzinie, ale to nie wystarczy.

It is a great regret for me personally because I was initially very enthusiastic about this proposal.

Osobiście czuję duży żal, ponieważ początkowo bardzo entuzjastycznie podchodziłem do tego wniosku.

great {przym.} (też: fine, excellent, beautiful, splendid)

świetny {przym. m.}

Here's a great article about an important election race that's happening.

Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.

OK? There's a great show on American television that you have to watch.

Jest świetny program w amerykańskiej telewizji, który powinniście obejrzeć.

And you're focused on me and why I'm such a great guy, and why you want to invest in me.

I myślisz tylko o mnie, o tym jaki jestem świetny i dlaczego chcesz we mnie zainwestować.

Volunteering is a great way to learn about languages, cultures and habits of other countries.

Wolontariat to świetny sposób na naukę języka, poznanie kultury i zwyczajów innych państw.

Then their other attribute is that they have this great chemistry.

Ich inną właściwością jest to, że mają świetny skład chemiczny.

great {przym.} (też: adept, notable, noted, eminent)

znakomity {przym. m.}

The program has been great, weekday veg.

Znakomity system: jarskie dni robocze.

So it's, for me, a great product.

Jest to, moim zdanie, znakomity produkt.

I would like to say again how pleased I am with this proposal; it is, I believe, a great work of industrial policy.

Chciałbym ponownie zaznaczyć, jak bardzo jestem zadowolony z tego wniosku; uważam, że jest to znakomity rezultat polityki przemysłowej.

It has been a very great pleasure to work with you, and we have noted the excellent levels of cooperation there have been between Parliament and the Commission.

Współpraca z panią była wielką przyjemnością i zauważyliśmy znakomity poziom współpracy pomiędzy Parlamentem a Komisją.

And more exciting was the fact that the person who took this photo was a guy named Jack Randall, the greatest living ichthyologist on Earth, the Grand Poobah of fish nerds, if you will.

Co więcej, ekscytujący jest sam fakt, że to zdjęcie wykonał sam Jack Randall, najznakomitszy żyjący ichtiolog na Ziem, gruba ryba wśród miłośników ryb.

great {przym.} (też: fine, hunky-dory, nice, dope)

fajny {przym. m.}

So you don't need the greatest technology to do things that can work in movies.

W filmie można zrobić coś fajnego bez wielkiej technologii.

great {przym.} (też: delicious, fine, perfect, excellent)

wyborny {przym. m.}

great {przym.} (też: noble, magnanimous, forgiving, beneficent)

wielkoduszny {przym. m.}

great {przym.} (też: admirable, glorious, wonderful, marvelous)

wspaniały {przym. m.}

This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.

To jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.

And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.

Byłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.

It is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.

Jest to wspaniały mechanizm, ale w dalszym ciągu wymaga znaczącej pomocy.

I know she will make a great success of her future career, and I wish her and her family well.

Wiem, że odniesie wspaniały sukces zawodowy, i życzę jej i jej rodzinie wszystkiego dobrego.

And George Homsey, a great guy, said, "Oh, the future is amazing.

A George Homsey, wspaniały facet, odrzekł: "Oh, przyszłość jest niesamowita.

great {przym.} (też: enormous)

bajoński {przym. m.}

great {przym.}

wielka {przym. f.}

I do not want to hide the fact that I have great sympathy for this latter solution.

Nie chcę ukrywać tego, że żywię wielką sympatię do tego ostatniego rozwiązania.

The temptation proves too great for our pro-European sorcerer's apprentices.

Pokusa okazuje się zbyt wielka dla naszych proeuropejskich uczniów czarnoksiężnika.

Mr President, there is a great weakness in the directive we are now discussing.

Panie przewodniczący! W dyrektywie, nad którą dziś dyskutujemy, jest wielka słabość.

And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.

A tedy ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką.

Despite the very difficult area concerned, it was a great pleasure to work with him.

Współpraca z nim pomimo bardzo trudnej dziedziny była wielką przyjemnością.

great {przym.}

wielkie {przym. n.}

(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.

(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.

It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.

Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.

Both sides are combining great expectations and hopes with strengthened cooperation.

Obie strony łączą wielkie oczekiwania i nadzieje ze wzmocnioną współpracą.

It is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.

To w istocie wielkie osiągnięcie, zarówno dla Europy, jak i dla każdego z nas.

for a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries.

Albowiem drzwi mi są otworzone wielkie i mocne, i mam wiele przeciwników.

great {wykrzyknik}

great {wykrz.} (też: brill)

super {wykrz.}

Life is great, oriented only by our values, no other guidance.

Życie jest super, kierowane jedynie naszymi wartościami, i niczym innym.

48 percent of working tribes say, these are employed tribes, say, "I'm great and you're not."

48% plemion mających pracę mówi, "Jestem super, a ty nie."

So I don't want somebody who's saying, "Hey, I've got a great idea in a business I know nothing about.

Nie chce widzieć nikogo, kto mi mówi: "Hej, mam super pomysł na biznes o którym nic nie wiem.

In fact, someone on Reddit thought, "Oh, what a great thing, we should all vote this up."

Ktoś na Reddit pomyślał: "Super, zagłosujmy na to!".

Because then how do we go from Stage Four, which is great, to Stage Five?

Jak przejść z Etapu 4, który jest super, do Etapu 5?

great {przysłówek}

great {przysł.} (też: excellent, gloriously)

świetnie {przysł.}

It really has done a great job and has made good recommendations and proposals.

Naprawdę świetnie wywiązała się ona z zadania i przedstawiła dobre zalecenia i wnioski.

And I thought, if I had some partners that could help me with this, that would be great.

I pomyślałam, że jeżeli miałabym współpracowników do pomocy, byłoby świetnie.

We have, you know, "The Day After Tomorrow" -- it looks great, right?

Mamy, na przykład "Pojutrze" ("The Day After Tomorrow") -- wygląda świetnie, prawda?

And you can have a hundred million of these homes, and it's great because they suck carbon.

Możemy mieć sto milionów takich domów. ~~~ To świetnie, bo pochłaniają dwutlenek węgla.

But if you just look and talk in another language ... Yeah, great.

Jednak jeśli tylko patrzysz, mówąc przy tym w obcym języku... Świetnie.

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajnie {przysł.} [pot.]

It was really great bumping into you today.

Fajnie było wciąż na ciebie wpadać.

Isn't that great?

Fajnie, prawda?

Okay? ~~~ If everybody in this room goes out tonight and orders one of these things for 400 dollars, whatever it is, 300 people in the room doing it -- yeah, great.

Jeśli każda osoba z widowni kupiłaby dzisiaj zestaw za 400 $, jest was tu około trzystu – fajnie.

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajno {przysł.} [pot.]

great! {wykrzyknik}

great! {wykrz.} [pot.]

  mega! {wykrz.} [pot.]

great-

great- (też: proto-)

For this 102 year old woman, her ikigai was simply her great-great-great-granddaughter.

Dla tej 102 latki, "Ikigai" to po prostu jej pra-pra-pra-prawnuczka.

If we can make it through the next 150 years, I think that your great great grandchildren will forget all about Malthus.

Jeśli uda nam się przetrwać następnych 150 lat to myślę, że nasze pra- pra- prawnuki zapomną o Malthusie.

Your great-great grandparents got by on muscle power, and yet we all think there's this huge power that's essential for our lifestyle.

Nasi pra-pra dziadkowie poruszali się za pomocą siły mięśni, a my ciągle myślimy, że ogromna siła jest konieczna w naszym stylu życia.

There could also be carbon that you are exhaling now that will be in the breath of your great-great-great-grandchildren. ~~~ Thank you.

Możliwe też, że węgiel, który właśnie wydychacie, znajdzie się w oddechu waszych pra-pra-pra-prawnuków.

The greatest illustration of this was in the Truth and Reconciliation Commission in South Africa.

Wspaniałym tego przykładem była Komisja Prawdy i Pojednania w Afryce Południowej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "great":

 

Podobne tłumaczenia

"great" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "great" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This requires much greater funding than is proposed by the European Commission.

Wymaga to znacznie większych funduszy niż zaproponowane przez Komisje Europejską.

Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.

W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.

Doses greater than 650 mg/ m2/ day have not been evaluated in patients with CTCL.

Dla dawek powyżej 650 mg/ m2 pc. / dobę nie prowadzono badań u pacjentów z CTCL.

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

Accounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.

Z doniesień wiadomo, że ból jest tak dotkliwy, że ofiary często tracą przytomność.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

How many people know about XML? Oh, great, so it's the future of the web, right?

Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?

Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.

Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.

On Monday, Hungary experienced the greatest disaster in the country's history.

W poniedziałek na Węgrzech doszło do największej katastrofy w historii tego kraju.

A sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be

Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).

It implies greater police and judicial cooperation between Schengen countries.

Oznacza też ściślejszą współpracę policji i sądów poszczególnych krajów strefy.

It will allow increased competition, greater choice for the travelling public.

Umożliwi większą konkurencję, zapewniając jednocześnie większy wybór podróżującym.

Greater mobility of students, researchers and lecturers will contribute to this.

Złoży się na nią większa mobilność studentów, badaczy naukowych i wykładowców.

It cannot be excluded that the effect of nilotinib is greater at steady state.

Nie można wykluczyć, że działanie nilotynibu nasili się w stanie stacjonarnym.

Europe is characterised by great territorial diversity and polycentric development.

Europę charakteryzuje ogromna terytorialna różnorodność i rozwój policentryczny.

However, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.

Jednak rozszerzenie jest inną kwestią, która wymaga bardzo ostrożnej analizy.

Certainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.

Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.

And it's also a great example of government getting in on the crowd-sourcing game.

To także doskonały przykład tego, jak rząd może wykorzystywać crowd-sourcing.

Is it good for the environment that goods are delivered from great distances?

Czy środowisku naturalnemu służy to, że towary dowożone są z odległych krajów?

Does Europe still want to be one of the world's great farms, together with Brazil?

Czy Europa, obok Brazylii, wciąż chce być jednym z największych gospodarstw świata?
 

Wyniki z forum

"great" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.