Search for the most beautiful word
starched
oilcan

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "great"

 

"great" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-49 z 7346

great {przymiotnik}

great {przym.} (też: big, large, outsized, grand)

wielki {przym. m.}

A great Greek philosopher, Plato, said that only the dead will see an end to war.

Wielki grecki filozof, Platon, powiedział, że tylko martwi widzieli koniec wojny.

And the area where we could really achieve great success is precisely Cyprus.

Obszarem, gdzie naprawdę moglibyście osiągnąć wielki sukces, jest właśnie Cypr.

Great is Jehovah, and greatly to be praised; And his greatness is unsearchable.

Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkość jego nie może być dościgniona.

In other words, it is not a great success from an environmental point of view.

Innymi słowy, z punktu widzenia ochrony środowiska nie jest to wielki sukces.

In my homeland, Solidarność was born, a great movement for human rights, ...

W mojej ojczyźnie narodził się ruch Solidarność, wielki ruch praw człowieka...

great {przym.} (też: big, large, heavy, plentiful)

duży {przym. m.}

With 34 countries, the enthusiasm of the Mercosur members is not tremendously great.

Biorąc pod uwagę 34 kraje, entuzjazm członków Mercosuru nie jest zbyt duży.

Therefore, I say: it is not an ideal situation, but we have made a great step forward.

Dlatego mówię: nie jest to sytuacja idealna, ale uczyniliśmy duży krok naprzód.

We are making great progress with this Directive, including on the five-year re-entry ban.

Tą dyrektywą osiągamy duży postęp, włączając w to pięcioletni zakaz ponownego wjazdu.

The rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.

Przepisy dotyczące płynów są nieskuteczne i wywołują duży sprzeciw.

Great emphasis has been placed here on the need for social dialogue.

Podczas tej debaty duży nacisk kładzie się na dialog społeczny.

great {przym.} (też: fine, excellent, beautiful, splendid)

świetny {przym. m.}

Here's a great article about an important election race that's happening.

Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.

OK? There's a great show on American television that you have to watch.

Jest świetny program w amerykańskiej telewizji, który powinniście obejrzeć.

And you're focused on me and why I'm such a great guy, and why you want to invest in me.

I myślisz tylko o mnie, o tym jaki jestem świetny i dlaczego chcesz we mnie zainwestować.

Volunteering is a great way to learn about languages, cultures and habits of other countries.

Wolontariat to świetny sposób na naukę języka, poznanie kultury i zwyczajów innych państw.

Then their other attribute is that they have this great chemistry.

Ich inną właściwością jest to, że mają świetny skład chemiczny.

great {przym.} (też: adept, notable, noted, eminent)

znakomity {przym. m.}

The Commission decided that last week and it will free up great potential.

Komisja zdecydowała o tym w ubiegłym tygodniu i tym samym uwolni znakomity potencjał.

The program has been great, weekday veg.

Znakomity system: jarskie dni robocze.

So it's, for me, a great product.

Jest to, moim zdanie, znakomity produkt.

I would like to say again how pleased I am with this proposal; it is, I believe, a great work of industrial policy.

Chciałbym ponownie zaznaczyć, jak bardzo jestem zadowolony z tego wniosku; uważam, że jest to znakomity rezultat polityki przemysłowej.

It has been a very great pleasure to work with you, and we have noted the excellent levels of cooperation there have been between Parliament and the Commission.

Współpraca z panią była wielką przyjemnością i zauważyliśmy znakomity poziom współpracy pomiędzy Parlamentem a Komisją.

great {przym.} (też: fine, hunky-dory)

fajny {przym. m.}

So you don't need the greatest technology to do things that can work in movies.

W filmie można zrobić coś fajnego bez wielkiej technologii.

great {przym.} (też: delicious, fine, perfect, excellent)

wyborny {przym. m.}

great {przym.} (też: noble, magnanimous, forgiving, beneficent)

wielkoduszny {przym. m.}

great {przym.}

wielkie {przym. n.}

We have great hopes for this region as we build a free and democratic Europe.

Wiążemy z tym regionem wielkie nadzieje na budowę Europy wolnej i demokratycznej.

(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.

(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.

It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.

Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.

Both sides are combining great expectations and hopes with strengthened cooperation.

Obie strony łączą wielkie oczekiwania i nadzieje ze wzmocnioną współpracą.

It is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.

To w istocie wielkie osiągnięcie, zarówno dla Europy, jak i dla każdego z nas.

great {przym.}

wielka {przym. f.}

Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with pure gold.

Uczynił także król stolicę wielką z kości słoniowej, i powlókł ją szczerem złotem.

Nevertheless, that does not mean that we will not act with great determination.

Niemniej jednak nie oznacza to, że nie będziemy działać z wielką determinacją.

I do not want to hide the fact that I have great sympathy for this latter solution.

Nie chcę ukrywać tego, że żywię wielką sympatię do tego ostatniego rozwiązania.

Great Britain, in particular, is making considerable use of this derogation.

Z możliwości stosowania tego odstępstwa korzysta przede wszystkim Wielka Brytania.

The temptation proves too great for our pro-European sorcerer's apprentices.

Pokusa okazuje się zbyt wielka dla naszych proeuropejskich uczniów czarnoksiężnika.

great {przym.} (też: enormous)

bajoński {przym. m.}

great {wykrzyknik}

great {wykrz.} (też: brill)

super {wykrz.}

Now, the great thing about mapping applications -- it's not really 2D, it's kind of 3D.

Super sprawą w tej aplikacji jest to, że możemy obserwować to nie tylko 2D ale i w 3D.

Now imagine having a whole room of people saying, in effect, "I'm great and you're not."

Wyobraźcie sobie pokój pełen ludzi, mówiących: "Jestem super, a ty nie".

But if the cow was purple -- isn't that a great special effect?

Ale gdyby ta krowa była fioletowa - czy to nie byłby super efekt?

Life is great, oriented only by our values, no other guidance.

Życie jest super, kierowane jedynie naszymi wartościami, i niczym innym.

48 percent of working tribes say, these are employed tribes, say, "I'm great and you're not."

48% plemion mających pracę mówi, "Jestem super, a ty nie."

great {przysłówek}

great {przysł.} (też: excellent, gloriously)

świetnie {przysł.}

Sounds great, but you get one more choice to earn a little bit more money.

Brzmi świetnie, ale dam wam jeszcze jedną okazję na zarobienie pieniędzy.

It really has done a great job and has made good recommendations and proposals.

Naprawdę świetnie wywiązała się ona z zadania i przedstawiła dobre zalecenia i wnioski.

And I thought, if I had some partners that could help me with this, that would be great.

I pomyślałam, że jeżeli miałabym współpracowników do pomocy, byłoby świetnie.

We have, you know, "The Day After Tomorrow" -- it looks great, right?

Mamy, na przykład "Pojutrze" ("The Day After Tomorrow") -- wygląda świetnie, prawda?

And you can have a hundred million of these homes, and it's great because they suck carbon.

Możemy mieć sto milionów takich domów. ~~~ To świetnie, bo pochłaniają dwutlenek węgla.

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajnie {przysł.} [pot.]

It was really great bumping into you today.

Fajnie było wciąż na ciebie wpadać.

Isn't that great?

Fajnie, prawda?

Okay? ~~~ If everybody in this room goes out tonight and orders one of these things for 400 dollars, whatever it is, 300 people in the room doing it -- yeah, great.

Jeśli każda osoba z widowni kupiłaby dzisiaj zestaw za 400 $, jest was tu około trzystu – fajnie.

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajno {przysł.} [pot.]

great-

great- (też: proto-)

And I asked her what it felt like to hold a great-great-great-granddaughter.

I kiedy zapytałem jej jakie to uczucie trzymać pra-pra-pra-prawnuczkę.

For this 102 year old woman, her ikigai was simply her great-great-great-granddaughter.

Dla tej 102 latki, "Ikigai" to po prostu jej pra-pra-pra-prawnuczka.

If we can make it through the next 150 years, I think that your great great grandchildren will forget all about Malthus.

Jeśli uda nam się przetrwać następnych 150 lat to myślę, że nasze pra- pra- prawnuki zapomną o Malthusie.

Your great-great grandparents got by on muscle power, and yet we all think there's this huge power that's essential for our lifestyle.

Nasi pra-pra dziadkowie poruszali się za pomocą siły mięśni, a my ciągle myślimy, że ogromna siła jest konieczna w naszym stylu życia.

There could also be carbon that you are exhaling now that will be in the breath of your great-great-great-grandchildren. ~~~ Thank you.

Możliwe też, że węgiel, który właśnie wydychacie, znajdzie się w oddechu waszych pra-pra-pra-prawnuków.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "great":

 

Podobne tłumaczenia

"great" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "great" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Along with what I have mentioned, there is a great deal more that has been said.

Oprócz tego, o czym wspomniałam, mówiono tu o bardzo wielu innych zagadnieniach.

And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.

Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.

And they're not necessarily, you know, great ways of looking at the entire world.

A oni, no wiecie, niekoniecznie mają najlepszy ogląd sytuacji na całym świecie.

There is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.

W skrócie, jest bardzo dużo do zrobienia i sugeruję, abyśmy zabrali się do pracy.

I agree that we need greater trust and understanding between the EU and Russia.

Zgadzam się, że w stosunkach UE-Rosja potrzeba większego zaufania i zrozumienia.

This requires much greater funding than is proposed by the European Commission.

Wymaga to znacznie większych funduszy niż zaproponowane przez Komisje Europejską.

We must ensure fair and greater competition among agricultural goods suppliers.

Musimy zapewnić uczciwą i większą konkurencję wśród dostawców produktów rolnych.

Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.

W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.

Doses greater than 650 mg/ m2/ day have not been evaluated in patients with CTCL.

Dla dawek powyżej 650 mg/ m2 pc. / dobę nie prowadzono badań u pacjentów z CTCL.

When opting for a career in science, women face a greater challenge than men do.

Wybierając karierę naukową, kobiety stają przed większym wyzwaniem niż mężczyźni.

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

Accounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.

Z doniesień wiadomo, że ból jest tak dotkliwy, że ofiary często tracą przytomność.

Mr President, Tunisia, Egypt and Malaysia have a great tradition of tolerance.

Panie przewodniczący! Tunezja, Egipt i Malezja mają wspaniałą tradycję tolerancji.

In other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.

Pod innymi względami sprawozdanie pana posła Piepera jest bardziej kontrowersyjne.

We have not yet realised that prevention would cost a great deal less than a cure.

Jeszcze nie zrozumieliśmy, że zapobieganie kosztuje znacznie mniej, niż leczenie.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

How many people know about XML? Oh, great, so it's the future of the web, right?

Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?

but your emotional affect goes up, which is great for having a mythic experience,

ale rośnie część emocjonalna, to dobre na mityczne przeżycia, chcesz tego czy nie.

Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.

Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.

Therefore, a very great deal remains to be done, but you have our support in this.

Dlatego też pozostaje nam wiele do zrobienia, niemniej ma pan tu nasze poparcie.
 

Wyniki z forum

"great" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niepotrzebnie się trudzić, prowodyr, wsadzić kogoś do więzienia, wrócić do nałogu, bronić się do ostatnich sił

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.