Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "great"

 

"great" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-51 z 6973

great {przymiotnik}

great {przym.} (też: big, large, outsized, grand)

wielki {przym. m.}

In my homeland, Solidarność was born, a great movement for human rights, ...

W mojej ojczyźnie narodził się ruch Solidarność, wielki ruch praw człowieka...

Today could, therefore, be a great day for Europe and European social integration.

Dziś może zatem nadejść wielki dzień dla Europy i jej integracji społecznej.

Not as great a general as Napoleon, not as great a statesman as Frederick the Great."

Nie był wielkim generałem jak Napoleon, ani wielkim mężem stanu jak Fryderyk Wielki."

I would like to applaud the great professionalism of the Swedish Presidency.

Chciałbym tu gorąco pochwalić wielki profesjonalizm prezydencji szwedzkiej.

It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.

Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.

great {przym.} (też: big, large, heavy, plentiful)

duży {przym. m.}

With 34 countries, the enthusiasm of the Mercosur members is not tremendously great.

Biorąc pod uwagę 34 kraje, entuzjazm członków Mercosuru nie jest zbyt duży.

Therefore, I say: it is not an ideal situation, but we have made a great step forward.

Dlatego mówię: nie jest to sytuacja idealna, ale uczyniliśmy duży krok naprzód.

We are making great progress with this Directive, including on the five-year re-entry ban.

Tą dyrektywą osiągamy duży postęp, włączając w to pięcioletni zakaz ponownego wjazdu.

The rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.

Przepisy dotyczące płynów są nieskuteczne i wywołują duży sprzeciw.

Great emphasis has been placed here on the need for social dialogue.

Podczas tej debaty duży nacisk kładzie się na dialog społeczny.

great {przym.} (też: fine, excellent, beautiful, splendid)

świetny {przym. m.}

Here's a great article about an important election race that's happening.

Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.

OK? There's a great show on American television that you have to watch.

Jest świetny program w amerykańskiej telewizji, który powinniście obejrzeć.

And you're focused on me and why I'm such a great guy, and why you want to invest in me.

I myślisz tylko o mnie, o tym jaki jestem świetny i dlaczego chcesz we mnie zainwestować.

Volunteering is a great way to learn about languages, cultures and habits of other countries.

Wolontariat to świetny sposób na naukę języka, poznanie kultury i zwyczajów innych państw.

Then their other attribute is that they have this great chemistry.

Ich inną właściwością jest to, że mają świetny skład chemiczny.

great {przym.} (też: adept, notable, noted, eminent)

znakomity {przym. m.}

The Commission decided that last week and it will free up great potential.

Komisja zdecydowała o tym w ubiegłym tygodniu i tym samym uwolni znakomity potencjał.

The program has been great, weekday veg.

Znakomity system: jarskie dni robocze.

So it's, for me, a great product.

Jest to, moim zdanie, znakomity produkt.

I would like to say again how pleased I am with this proposal; it is, I believe, a great work of industrial policy.

Chciałbym ponownie zaznaczyć, jak bardzo jestem zadowolony z tego wniosku; uważam, że jest to znakomity rezultat polityki przemysłowej.

It has been a very great pleasure to work with you, and we have noted the excellent levels of cooperation there have been between Parliament and the Commission.

Współpraca z panią była wielką przyjemnością i zauważyliśmy znakomity poziom współpracy pomiędzy Parlamentem a Komisją.

great {przym.} (też: fine, hunky-dory, nice)

fajny {przym. m.}

So you don't need the greatest technology to do things that can work in movies.

W filmie można zrobić coś fajnego bez wielkiej technologii.

great {przym.} (też: delicious, fine, perfect, excellent)

wyborny {przym. m.}

great {przym.} (też: noble, magnanimous, forgiving, beneficent)

wielkoduszny {przym. m.}

great {przym.} (też: admirable, glorious, wonderful, marvelous)

wspaniały {przym. m.}

This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.

To jest farmer w Teksasie autorstwa Albert Allard, wspaniały portrecista.

And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.

Byłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.

It is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.

Jest to wspaniały mechanizm, ale w dalszym ciągu wymaga znaczącej pomocy.

I know she will make a great success of her future career, and I wish her and her family well.

Wiem, że odniesie wspaniały sukces zawodowy, i życzę jej i jej rodzinie wszystkiego dobrego.

And George Homsey, a great guy, said, "Oh, the future is amazing.

A George Homsey, wspaniały facet, odrzekł: "Oh, przyszłość jest niesamowita.

great {przym.}

wielkie {przym. n.}

We have great hopes for this region as we build a free and democratic Europe.

Wiążemy z tym regionem wielkie nadzieje na budowę Europy wolnej i demokratycznej.

(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.

(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.

It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud.

Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni.

Both sides are combining great expectations and hopes with strengthened cooperation.

Obie strony łączą wielkie oczekiwania i nadzieje ze wzmocnioną współpracą.

It is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.

To w istocie wielkie osiągnięcie, zarówno dla Europy, jak i dla każdego z nas.

great {przym.}

wielka {przym. f.}

I do not want to hide the fact that I have great sympathy for this latter solution.

Nie chcę ukrywać tego, że żywię wielką sympatię do tego ostatniego rozwiązania.

The temptation proves too great for our pro-European sorcerer's apprentices.

Pokusa okazuje się zbyt wielka dla naszych proeuropejskich uczniów czarnoksiężnika.

Mr President, there is a great weakness in the directive we are now discussing.

Panie przewodniczący! W dyrektywie, nad którą dziś dyskutujemy, jest wielka słabość.

And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.

A tedy ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką.

Despite the very difficult area concerned, it was a great pleasure to work with him.

Współpraca z nim pomimo bardzo trudnej dziedziny była wielką przyjemnością.

great {przym.} (też: enormous)

bajoński {przym. m.}

great {wykrzyknik}

great {wykrz.} (też: brill)

super {wykrz.}

Now, the great thing about mapping applications -- it's not really 2D, it's kind of 3D.

Super sprawą w tej aplikacji jest to, że możemy obserwować to nie tylko 2D ale i w 3D.

Now imagine having a whole room of people saying, in effect, "I'm great and you're not."

Wyobraźcie sobie pokój pełen ludzi, mówiących: "Jestem super, a ty nie".

Life is great, oriented only by our values, no other guidance.

Życie jest super, kierowane jedynie naszymi wartościami, i niczym innym.

48 percent of working tribes say, these are employed tribes, say, "I'm great and you're not."

48% plemion mających pracę mówi, "Jestem super, a ty nie."

So I don't want somebody who's saying, "Hey, I've got a great idea in a business I know nothing about.

Nie chce widzieć nikogo, kto mi mówi: "Hej, mam super pomysł na biznes o którym nic nie wiem.

great {przysłówek}

great {przysł.} (też: excellent, gloriously)

świetnie {przysł.}

Sounds great, but you get one more choice to earn a little bit more money.

Brzmi świetnie, ale dam wam jeszcze jedną okazję na zarobienie pieniędzy.

It really has done a great job and has made good recommendations and proposals.

Naprawdę świetnie wywiązała się ona z zadania i przedstawiła dobre zalecenia i wnioski.

And I thought, if I had some partners that could help me with this, that would be great.

I pomyślałam, że jeżeli miałabym współpracowników do pomocy, byłoby świetnie.

We have, you know, "The Day After Tomorrow" -- it looks great, right?

Mamy, na przykład "Pojutrze" ("The Day After Tomorrow") -- wygląda świetnie, prawda?

And you can have a hundred million of these homes, and it's great because they suck carbon.

Możemy mieć sto milionów takich domów. ~~~ To świetnie, bo pochłaniają dwutlenek węgla.

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajnie {przysł.} [pot.]

It was really great bumping into you today.

Fajnie było wciąż na ciebie wpadać.

Isn't that great?

Fajnie, prawda?

Okay? ~~~ If everybody in this room goes out tonight and orders one of these things for 400 dollars, whatever it is, 300 people in the room doing it -- yeah, great.

Jeśli każda osoba z widowni kupiłaby dzisiaj zestaw za 400 $, jest was tu około trzystu – fajnie.

great {przysł.} [pot.] (też: in a cool way)

fajno {przysł.} [pot.]

great-

great- (też: proto-)

And I asked her what it felt like to hold a great-great-great-granddaughter.

I kiedy zapytałem jej jakie to uczucie trzymać pra-pra-pra-prawnuczkę.

For this 102 year old woman, her ikigai was simply her great-great-great-granddaughter.

Dla tej 102 latki, "Ikigai" to po prostu jej pra-pra-pra-prawnuczka.

If we can make it through the next 150 years, I think that your great great grandchildren will forget all about Malthus.

Jeśli uda nam się przetrwać następnych 150 lat to myślę, że nasze pra- pra- prawnuki zapomną o Malthusie.

Your great-great grandparents got by on muscle power, and yet we all think there's this huge power that's essential for our lifestyle.

Nasi pra-pra dziadkowie poruszali się za pomocą siły mięśni, a my ciągle myślimy, że ogromna siła jest konieczna w naszym stylu życia.

There could also be carbon that you are exhaling now that will be in the breath of your great-great-great-grandchildren. ~~~ Thank you.

Możliwe też, że węgiel, który właśnie wydychacie, znajdzie się w oddechu waszych pra-pra-pra-prawnuków.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "great":

 

Podobne tłumaczenia

"great" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "great" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And they're not necessarily, you know, great ways of looking at the entire world.

A oni, no wiecie, niekoniecznie mają najlepszy ogląd sytuacji na całym świecie.

This requires much greater funding than is proposed by the European Commission.

Wymaga to znacznie większych funduszy niż zaproponowane przez Komisje Europejską.

We must ensure fair and greater competition among agricultural goods suppliers.

Musimy zapewnić uczciwą i większą konkurencję wśród dostawców produktów rolnych.

Faced with this type of barbaric act, even greater barbarism is hard to imagine.

W obliczu takich aktów barbarzyństwa trudno sobie wyobrazić większe okrucieństwo.

Doses greater than 650 mg/ m2/ day have not been evaluated in patients with CTCL.

Dla dawek powyżej 650 mg/ m2 pc. / dobę nie prowadzono badań u pacjentów z CTCL.

Globalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.

Lecz globalizacja ma mniejszy lub większy wpływ na wszystkie działania człowieka.

Accounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.

Z doniesień wiadomo, że ból jest tak dotkliwy, że ofiary często tracą przytomność.

We have not yet realised that prevention would cost a great deal less than a cure.

Jeszcze nie zrozumieliśmy, że zapobieganie kosztuje znacznie mniej, niż leczenie.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

How many people know about XML? Oh, great, so it's the future of the web, right?

Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?

but your emotional affect goes up, which is great for having a mythic experience,

ale rośnie część emocjonalna, to dobre na mityczne przeżycia, chcesz tego czy nie.

Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.

Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.

Therefore, a very great deal remains to be done, but you have our support in this.

Dlatego też pozostaje nam wiele do zrobienia, niemniej ma pan tu nasze poparcie.

I expect measures that provide an even greater impetus to personal initiative.

Oczekuję środków, które nadadzą osobistej inicjatywie jeszcze większego rozmachu.

On Monday, Hungary experienced the greatest disaster in the country's history.

W poniedziałek na Węgrzech doszło do największej katastrofy w historii tego kraju.

A sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be

Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).

It implies greater police and judicial cooperation between Schengen countries.

Oznacza też ściślejszą współpracę policji i sądów poszczególnych krajów strefy.

It will allow increased competition, greater choice for the travelling public.

Umożliwi większą konkurencję, zapewniając jednocześnie większy wybór podróżującym.

Greater mobility of students, researchers and lecturers will contribute to this.

Złoży się na nią większa mobilność studentów, badaczy naukowych i wykładowców.

It cannot be excluded that the effect of nilotinib is greater at steady state.

Nie można wykluczyć, że działanie nilotynibu nasili się w stanie stacjonarnym.
 

Wyniki z forum

"great" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.