Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "good evening"

 

"good evening" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-15 z 15

good evening

Mr President, good evening to all of my fellow Members who are still here in the Chamber.

Panie Przewodniczący! Dobry wieczór, witam wszystkich posłów, którzy wciąż przebywają na sali.

Mr President, good evening to each and every one of you.

Dobry wieczór, panie przewodniczący! Dobry wieczór państwu!

Well, I just wanted to quickly say good evening.

No więc chciałam tylko krótko powiedzieć dobry wieczór.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (SV) Good evening.

w imieniu grupy GUE/NGL - (SV) Dobry wieczór.

Good evening Madam President, Commissioner.

Dobry wieczór. Pani przewodnicząca, pani komisarz Reding!

good {przymiotnik}

good {przym.} (też: right)

dobra {przym. f.}

Another piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.

When I bought my first microwave I deliberately bought a good one that would last.

Kupując swoją pierwszą mikrofalówkę celowo kupiłam dobrą, która byłaby trwała.

And like all good soaps, it jumps 20 years when the audience interest changes.

I jak dobra telenowela, bierze w nawias 20 lat kiedy widzowie potrzebują zmian.

Everyone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.

Wszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.

(DE) Madam President, the Ombudsman's work is undoubtedly fundamentally good.

(DE) Pani przewodnicząca! Praca rzecznika jest bez wątpienia zasadniczo dobra.

good {przym.} (też: right)

dobre {przym.}

Good resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.

Dobre rezolucję są bezcelowymi usiłowaniami, jeśli ingerują w suwerenne narody.

in writing. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.

(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.

(DE) Pani przewodnicząca! Pan Bildt wygłosił dobre, jasne i zwięzłe przemówienie.

I had a very good meeting with Prime Minister Gruevski in Brussels on 24 March.

Odbyłem bardzo dobre spotkanie z premierem Grujewskim w Brukseli w dniu 24 marca.

I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.

Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.

good {przym.} (też: nice, fine, right, propitious)

dobry {przym. m.}

I believe that this is a good instrument for avoiding macroeconomic imbalances.

Uważam, że jest to dobry sposób unikania zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.

To dobry kierunek służący wzmocnieniu podejścia wspólnotowego, a nie rządowego.

Not everyone appreciates this yet, but we have nevertheless made a good start.

Na razie nie spotkała się z powszechnym uznaniem, ale i tak początek był dobry.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."

„Projekt dobry dla osób niewidomych i niedowidzących będzie dobry dla wszystkich”.

good {przysłówek}

good {przysł.} (też: aright, well, okay, fine)

dobrze {przysł.}

In view of this, it is good that the review conference will take place in Africa.

W tym kontekście jest dobrze, że konferencja przeglądowa odbędzie się w Afryce.

It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.

To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.

We also need to take a good look at the way in which aid statistics come about.

Powinniśmy się również dobrze przyjrzeć sposobowi powstawania statystyki pomocowej.

It is good that the period for exemptions has been shortened from 36 to 12 months.

Dobrze się stało, że okres stosowania wyłączeń został skrócony z 36 do 12 miesięcy.

Across Europe we are starting to talk about new nuclear capacity, and that is good.

W całej Europie zaczynamy mówić o nowych elektrowniach jądrowych - i to dobrze.

good {rzeczownik}

good {rzecz.} (też: goods, right, goodness, kindness)

dobro {n.}

It is the basis for the future of Europe and the common good of its inhabitants.

Będzie się na niej opierać przyszłość Europy i wspólne dobro jej mieszkańców.

And so again, it goes back to betting on good people doing good things.

Także powtarzam: wszystkie opiera się na stawianiu na dobrych ludzi czyniących dobro.

Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good from you.

Ale nieprawości wasze odwróciły to, a grzechy wasze zahamowały to dobro od was.

But when the protection of banking data is at issue, the good suddenly turns into the evil.

Kiedy jednak mówimy o ochronie danych bankowych, wtedy nagle dobro staje się złem.

My second fear is that, in trying to do good, we will do some harm.

Po drugie, obawiam się, że chcąc czynić dobro, spowodujemy pewne szkody.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "good":

 

Podobne tłumaczenia

"good evening" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "good evening" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

President Barroso's speech this evening was good.

Dzisiejsze wystąpienie pana przewodniczącego Barroso było udane.

President Barroso's speech this evening was good.

Dzisiejsze wystąpienie pana przewodniczącego Barroso było udane.

Member of the Commission. - Mr President, it is my good fortune to be able to respond happily to two subjects in Parliament this evening.

komisarz. - Panie przewodniczący! Jestem szczęśliwy, że mogę dziś wieczorem przedyskutować w Parlamencie dwa zagadnienia.

rapporteur. - Madam President, firstly, I would like to say that I know that, for good reasons, Commissioner De Gucht cannot be with us this evening.

sprawozdawca - Pani Przewodnicząca! Najpierw chciałbym powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, iż z istotnych względów pan komisarz De Gucht nie mógł przyjść na dzisiejsze posiedzenie.

There must be synergy between the three institutions; however, my thanks go to the European Parliament which, again this evening, has just given us a very good report.

Musi istnieć synergia między trzema instytucjami; jednakże swoje podziękowania kieruję do Parlamentu Europejskiego, który dziś wieczór ponownie uraczył nas znakomitym sprawozdaniem.

Why is it, on the radio news every evening, I hear the FTSE 100, the Dow Jones, the dollar pound ratio -- I don't even know which way the dollar pound ratio should go to be good news.

Dlaczego każdego wieczora, słyszę o FTSE 100, stosunku dolara do funta nawet nie wiem jaki powinien być żeby się cieszyć.

People do not really talk about the 100,000 women trafficked every year, except here, late in the evening; probably because they are goods, not citizens.

W rzeczywistości nie mówi się o 100 000 kobiet, które co roku podlegają handlowi ludźmi; wyjątkiem jest dzisiejszy wieczór; prawdopodobnie dlatego, że są one towarami, a nie obywatelkami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kandelabr, Błogosławieństwa z Kazania na Górze, Marsala, zero, od strony kierowcy

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-niemiecki.