Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to give up"

 

"to give up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 234

to give up {czasownik}

to give up {czas.} (też: to abort, to resign, to forego, to renounce)

zrezygnować {czas.}

This is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.

Jest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.

He wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.

Chciał zrezygnować z niebezpiecznej nauki i zatrzymać tylko dobre części.

We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.

Nie możemy zrezygnować ze szczytnych zadań przyjętych w strategii lizbońskiej.

We must not give up on Doha and must reach an agreement soon.

Nie wolno nam zrezygnować z agendy dauhańskiej i musimy niebawem osiągnąć porozumienie.

We cannot give up on this objective for the Western Balkans.

Nie możemy zrezygnować z tego celu, jaki przyjęliśmy dla Bałkanów Zachodnich.

to give up {czas.} (też: to give back, to return, to vote, to hand over)

oddać {czas.}

I had to write five pages a day towards papers or I would have to give up five dollars.

Musiałem napisać dziennie pięć stron artykułów naukowych albo oddać pięć dolarów.

You don`t cross people who are willing to give up their souls.

Nie przekreślaj ludzi którzy są chętni oddać swoją duszę.

You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.

Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.

He didn't want to give up his wallet.

Nie chciał oddać portfela.

And in that pair, one person gets a message saying, "Do you want to give up some of your $10 you earned for being here and ship it to someone else in the lab?"

Jedna z osób w parze dostaje wiadomośći: "Czy chcesz oddać część z 10 dolarów, które zarobiłeś za przyjście i przekazać komuś w tym laboratorium?"

to give up {czas.} (też: to cast, to throw, to sling, to quit)

rzucić {czas.}

We owe this to the 70% of EU citizens who do not smoke and to the overwhelming majority of smokers who want to give up.

Jesteśmy to winni 70% ludności UE, która nie pali, oraz ogromnej większości palaczy, którzy chcą rzucić palenie.

You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.

Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.

to give up {czas.} (też: to resign from, to give up on, to resign, to forego)

rezygnować {czas.}

We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.

Nie wolno nam rezygnować z ogromnych korzyści, jakie może przynieść Unia Europejska.

We must not give up on creating something that is legally binding because of this so-called compromise.

Nie możemy rezygnować ze stworzenia prawnie wiążącego prawodawstwa z powodu tak zwanego kompromisu.

And I don't think that we should give up on beauty.

I nie sądzę, że powinniśmy rezygnować z piękna.

The cooperative infrastructure model says, why do you want to give up a quarter of the value?

-- świetnie, tak właśnie zrobię." Model współpracy w infrastrukturze mówi: "Czemu mam rezygnować z ćwierci wartości?"

For this reason, despite enormous efforts, we should not give up on coal too quickly as an accessible source of energy.

Dlatego pomimo ogromnych wysiłków nie należy rezygnować za szybko z węgla jako dostępnego źródła energii.

to give up {czas.} (też: to abandon, to leave, to shuck, to shed)

porzucić {czas.}

You need to give up on the ideal treaty - you know full well that it will never exist.

Musi pan porzucić myśl o idealnym traktacie - doskonale pan wie, że taki nigdy nie powstanie.

... I couldn't give up hope.

... Nie mogłem porzucić nadziei.

And yet, on the other hand, if I didn't feel this compassion, then I feel that it would be time for me to hang up my robe and give up being a rabbi.

Z drugiej strony, gdybym nie czuła tego współczucia nadszedłby dla mnie czas by odwiesić moją szatę i porzucić zawód rabina.

Will the citizens of the Central and Eastern European Member States have to give up hope of catching up to the EU standard of living within a reasonable deadline?

Czy obywatele państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej muszą porzucić nadzieję osiągnięcia unijnych standardów życia w rozsądnym terminie?

We cannot give up on our desires and hopes to make progress and simply relinquish such a fundamentally important matter, based on our values, to the category of hopes and dreams.

Nie możemy porzucić naszych pragnień i marzeń o osiągnięciu postępów i po prostu pozostawić sprawę tak podstawowej wagi, opartą na naszych wartościach, w sferze marzeń i nadziei.

to give up {czas.} (też: to undergo, to surrender, to capitulate, to give in)

poddać się {czas. zwr.}

to give up {czas.} (też: to abandon)

zarzucić (zaniechać) {czas.}

The political system must take responsibility, learn from its mistakes and give up its neo-liberal ideals.

System polityczny musi charakteryzować się odpowiedzialnością, należy uczyć się na błędach i zarzucić neoliberalne idee.

to give up {czas.} (też: to abandon, to forswear, to disown)

wyrzec się {czas. zwr.}

Will the other 26 then have to give up their ambitions?

Czy wtedy pozostałe 26 państw ma wyrzec się swoich ambicji?

What are we to say then about the other 26 countries which ratified the Treaty, some of them by referendum too, and which, from this point of view, would have to give up their choice?

Co mamy zatem powiedzieć o pozostałych 26 krajach, które ratyfikowały traktat, część z nich również w drodze referendum i które z tego punktu widzenia powinny wyrzec się swego wyboru?

to give up {czas.} (też: to surrender, to capitulate, to give in, to yield)

poddawać się {czas. zwr.}

to give up {czas.} (też: to abandon)

zarzucać [zarzucam|zarzucał] (zaniechać) {czas.}

We must never give up diplomacy as a means of discussion, persuasion and achieving results.

Nigdy nie powinniśmy zarzucać dyplomacji, ponieważ jest to dobry sposób na prowadzenie dyskusji, przekonywanie do swoich racji i osiągnięcie odpowiednich wyników.

Some of you - and I do understand this - told me 'you have given up on your aims, Mr President, because you accepted unanimity for the Council's decision'.

Niektórzy z was zarzucali mi - rozumiem nawet czemu - "panie prezydencie, poniechał pan swoich celów, ponieważ zaakceptował pan tryb jednomyślności w procesie decydowania w Radzie”.

to give up {czas.} (też: to ease up, to ease off)

odpuszczać (sobie) {czas.} [pot.]

to give up {czas.} (też: to abort, to desist, to forego, to forsake)

zaniechać {czas.}

The measures will make these ports give up the handling of freight that will be channelled to larger port facilities.

Środki te spowodują, że porty będą musiały zaniechać obsługiwania statków, które następnie zostaną oddelegowane do większych kompleksów portowych.

to give up {czas.} (też: to renounce, to promise oneself)

zarzekać się {czas. zwr.}

to give up {czas.} (też: to renounce, to promise oneself)

zarzec się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "give up":

 

Podobne tłumaczenia

"to give up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to give up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I tried this a couple of times and looked at this problem and gave up on it.

Sam spróbowałem parę razy: spojrzałem jeszcze na problem i ostatecznie rezygnowałem.

And one day she gives up on you and me, because we have no options for her.

I pewego dnia ona skreśla ciebie i mnie, bo nie mamy dla niej żadnych opcji.

(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.

Pan Peter Mandelson opuszcza tonący okręt i porzuca swój mostek kapitański.

But don't give up hope... because you never know what might happen in the future.

Ale nie porzucaj nadziei... bo nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość.

An expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.

Powołano także grupę ekspercką ds. chemikaliów, która ma doradzać Komisji.

They tried this back in the '60s and were too smart, and so they gave up.

Próbowali tego w latach 60tych i byli zbyt zarozumiali, więc się poddali.

This proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.

Wniosku takiego nie sporządzono, ale wraz ze Stephenem Hughesem nie przestaliśmy walczyć.

Built in a tough neighborhood where people have been given up for dead.

Zbudowany w ciężko dotkniętym sąsiedztwie, gdzie ludzi spisano na straty.

Britain may end up giving a total of GBP 23 billion to bolster the euro.

Łącznie Wielka Brytania może wydać 23 miliardy funtów na wsparcie euro.

We must be realistic yet confident and we must not think of giving up.

Musimy zachować realizm, a zarazem pewność siebie, i nie możemy się poddawać.

In order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.

Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.

I'm all for email and thinking while typing, but why give up old habits for new?

Popieram pisanie przemyślanych emaili, ale czy musimy porzucać stare nawyki na rzecz nowych?

Apidra should be given up to 15 minutes before or just after a meal.

Preparat Apidra należy podawać do 15 minut przed posiłkiem albo tuż po posiłku.

Parliament gave up 16 scrutiny instruments when it created the DCI.

Tworząc instrument współpracy na rzecz rozwoju, Parlament zrzekł się 16 instrumentów kontroli.

The second obstacle is connected with Syria, which refuses to give up its influence in Lebanon.

Druga przeszkoda ma związek z Syrią, która odmawia rezygnacji ze swoich wpływów w Libanie.

I think it is important to state this, because the European Union cannot give up its principles.

Myślę, że należy to stwierdzić, ponieważ Unia Europejska nie może porzucać swoich zasad.

And just because of someone's hunch, I wasn't going to give it up.

Jedynie czyjeś przeczucie wystarczyło mi, żeby się nie poddawać.

Does this mean that the Commission is more or less giving up on precarious employment relations?

Czy oznacza to, że Komisja przestaje zajmować się kwestią niepewnych stosunków zatrudnienia?

But this should definitely not be a reason to give up on China.

Nie powinno to być jednak powodem do przerwania rozmów z Chinami.

Give up some of your spare time to discover your native country and help others at the same time.

Poświęć trochę swojego wolnego czasu aby odkryć swój kraj i pomóc innym.
 

Wyniki z forum

"to give up" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

girlish · girls · girly · giro · girolle · girth · gismo · gist · git · give-and-take · give-up · giveaway · giveback · given · giver · giving · gizmo · gizmology · gizzard · gizzards · glabrate

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.