angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to give up"

EN to give up angielskie tłumaczenie

EN to give up
volume_up
{czasownik}

to give up (też: to abdicate, to abort, to forego, to renounce)
volume_up
zrezygnować {czas. dk}
We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.
Nie możemy zrezygnować ze szczytnych zadań przyjętych w strategii lizbońskiej.
He wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.
Chciał zrezygnować z niebezpiecznej nauki i zatrzymać tylko dobre części.
This is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.
Jest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.
to give up (też: to concede, to give back, to hand in, to hand over)
volume_up
oddać {czas. dk}
He didn't want to give up his wallet.
You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.
Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.
Now whatever you give up gets tripled in the other person's account.
Każda suma, jaką oddasz zostanie potrojona na koncie drugiej osoby.
to give up (też: to abdicate, to drop, to forego, to forgo)
volume_up
rezygnować {czas. ndk}
We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.
Nie wolno nam rezygnować z ogromnych korzyści, jakie może przynieść Unia Europejska.
And I don't think that we should give up on beauty.
I nie sądzę, że powinniśmy rezygnować z piękna.
The cooperative infrastructure model says, why do you want to give up a quarter of the value?
Model współpracy w infrastrukturze mówi: "Czemu mam rezygnować z ćwierci wartości?"
to give up (też: to leave, to leave behind, to shed, to shuck)
You need to give up on the ideal treaty - you know full well that it will never exist.
Musi pan porzucić myśl o idealnym traktacie - doskonale pan wie, że taki nigdy nie powstanie.
I couldn't give up hope.
So I had to give up the first dream, and I focused on the second."
Porzuciłam więc pierwsze marzenie i skoncentrowałam się na drugim".
to give up (też: to drop out, to dump, to flip, to quit)
volume_up
rzucić {czas.}
You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.
Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.
What did you ever give up for me?
I could never give up men.
to give up (też: to give in, to surrender, to undergo, to yield)
volume_up
poddać się {czas. zwr.}
to give up
volume_up
zarzucić {czas.} (zaniechać)
Nobody should be in any doubt that the European Parliament will not give up on reform in China and, of course, in Tibet.
Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że Parlament Europejski nie zarzuci kwestii reform w Chinach i, oczywiście, w Tybecie.
The backward steps made by Turkey ought to convince even its most enthusiastic supporters to give up on the idea that this country should join the European project.
Czynione przez Turcję kroki wstecz powinny przekonać nawet jej najzagorzalszych sympatyków do zarzucenia pomysłu włączenia tego kraju do europejskiego projektu.
to give up (też: to disavow, to disown, to forswear, to renounce)
volume_up
wyrzec się {czas. zwr.}
Will the other 26 then have to give up their ambitions?
Czy wtedy pozostałe 26 państw ma wyrzec się swoich ambicji?
What are we to say then about the other 26 countries which ratified the Treaty, some of them by referendum too, and which, from this point of view, would have to give up their choice?
Co mamy zatem powiedzieć o pozostałych 26 krajach, które ratyfikowały traktat, część z nich również w drodze referendum i które z tego punktu widzenia powinny wyrzec się swego wyboru?
to give up (też: to give in, to surrender, to undergo, to yield)
volume_up
poddawać się {czas. zwr.}
to give up (też: to abandon, to abort, to desist, to forego)
volume_up
zaniechać {czas. dk}
The measures will make these ports give up the handling of freight that will be channelled to larger port facilities.
Środki te spowodują, że porty będą musiały zaniechać obsługiwania statków, które następnie zostaną oddelegowane do większych kompleksów portowych.
The Commission is offering the Member States a voluntary quota buy-back scheme in order to motivate milk producers to partially or definitively give up milk production.
Komisja oferuje państwom członkowskim dobrowolny system wykupu kwot w celu zachęcenia producentów mleka do częściowego lub całkowitego zaniechania produkcji.
to give up (też: to abandon)
volume_up
zarzucać {czas. ndk} (zaniechać)
We must never give up diplomacy as a means of discussion, persuasion and achieving results.
Nigdy nie powinniśmy zarzucać dyplomacji, ponieważ jest to dobry sposób na prowadzenie dyskusji, przekonywanie do swoich racji i osiągnięcie odpowiednich wyników.
And in the '80s now, they give up communist planning and they go for market economy, and it moves faster even than social life.
A teraz w latach 80-tych, zarzucają oni komunistyczne planowanie rodziny i przyjmują gospodarkę rynkową i to zmienia się szybciej niż życie społeczne.
to give up (też: to ease off, to ease up)
volume_up
odpuszczać {czas. ndk} [pot.] (sobie)
to give up (też: to renounce, to promise oneself)
volume_up
zarzekać się {czas. zwr.}
to give up (też: to renounce, to promise oneself)
volume_up
zarzec się {czas. zwr.}
to give up
volume_up
spasować {czas. dk} [pot.]

Przykłady użycia - "to give up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto give sth up to sb
Englishto give sth up to sb
Englishto give sth up to sb
Englishto give sth up to sb
Englishto give sth up to sb
Englishto give sb up
Englishto give sb up for lost
Englishnever give up
EnglishBut don't give up hope... because you never know what might happen in the future.
Ale nie porzucaj nadziei... bo nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
Powołano także grupę ekspercką ds. chemikaliów, która ma doradzać Komisji.
EnglishIn order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.
EnglishThis proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.
Wniosku takiego nie sporządzono, ale wraz ze Stephenem Hughesem nie przestaliśmy walczyć.
EnglishI think it is important to state this, because the European Union cannot give up its principles.
Myślę, że należy to stwierdzić, ponieważ Unia Europejska nie może porzucać swoich zasad.
EnglishGive up some of your spare time to discover your native country and help others at the same time.
Poświęć trochę swojego wolnego czasu aby odkryć swój kraj i pomóc innym.
EnglishThe second obstacle is connected with Syria, which refuses to give up its influence in Lebanon.
Druga przeszkoda ma związek z Syrią, która odmawia rezygnacji ze swoich wpływów w Libanie.
EnglishUntil it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Dopóki nie zostanie ostatecznie odrzucony, imperializm nigdy nie przyzna się do klęski ani się nie podda.
EnglishIf your system is designed so that you have to give up a quarter of the value, re-engineer the system.
Jeśli twój system zakłada utratę ćwierci wartości - zaprojektuj go od nowa.
EnglishThere is probably no one here who would stand up and give three cheers for the Muslim Brotherhood.
Prawdopodobnie nie ma tu nikogo, kto by wstał i wiwatował na cześć Bractwa Muzułmańskiego.