Search for the most beautiful word
glutinous rice
mill certificate

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to give up"

 

"to give up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-56 z 235

to give up {czasownik}

to give up {czas.} (też: to abort, to resign, to forego, to renounce)

zrezygnować {czas.}

This is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.

Jest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.

He wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.

Chciał zrezygnować z niebezpiecznej nauki i zatrzymać tylko dobre części.

We must not give up the noble objectives adopted in the Lisbon Strategy.

Nie możemy zrezygnować ze szczytnych zadań przyjętych w strategii lizbońskiej.

We must not give up on Doha and must reach an agreement soon.

Nie wolno nam zrezygnować z agendy dauhańskiej i musimy niebawem osiągnąć porozumienie.

We cannot give up on this objective for the Western Balkans.

Nie możemy zrezygnować z tego celu, jaki przyjęliśmy dla Bałkanów Zachodnich.

to give up {czas.} (też: to give back, to return, to vote, to hand over)

oddać {czas.}

I had to write five pages a day towards papers or I would have to give up five dollars.

Musiałem napisać dziennie pięć stron artykułów naukowych albo oddać pięć dolarów.

You don`t cross people who are willing to give up their souls.

Nie przekreślaj ludzi którzy są chętni oddać swoją duszę.

You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.

Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.

He didn't want to give up his wallet.

Nie chciał oddać portfela.

And in that pair, one person gets a message saying, "Do you want to give up some of your $10 you earned for being here and ship it to someone else in the lab?"

Jedna z osób w parze dostaje wiadomośći: "Czy chcesz oddać część z 10 dolarów, które zarobiłeś za przyjście i przekazać komuś w tym laboratorium?"

to give up {czas.} (też: to cast, to throw, to sling, to quit)

rzucić {czas.}

We owe this to the 70% of EU citizens who do not smoke and to the overwhelming majority of smokers who want to give up.

Jesteśmy to winni 70% ludności UE, która nie pali, oraz ogromnej większości palaczy, którzy chcą rzucić palenie.

You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.

Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.

to give up {czas.} (też: to resign from, to give up on, to resign, to forego)

rezygnować {czas.}

We must not give up the huge benefits that the European Union can bring.

Nie wolno nam rezygnować z ogromnych korzyści, jakie może przynieść Unia Europejska.

We must not give up on creating something that is legally binding because of this so-called compromise.

Nie możemy rezygnować ze stworzenia prawnie wiążącego prawodawstwa z powodu tak zwanego kompromisu.

And I don't think that we should give up on beauty.

I nie sądzę, że powinniśmy rezygnować z piękna.

The cooperative infrastructure model says, why do you want to give up a quarter of the value?

-- świetnie, tak właśnie zrobię." Model współpracy w infrastrukturze mówi: "Czemu mam rezygnować z ćwierci wartości?"

For this reason, despite enormous efforts, we should not give up on coal too quickly as an accessible source of energy.

Dlatego pomimo ogromnych wysiłków nie należy rezygnować za szybko z węgla jako dostępnego źródła energii.

to give up {czas.} (też: to abandon, to leave, to shuck, to shed)

porzucić {czas.}

You need to give up on the ideal treaty - you know full well that it will never exist.

Musi pan porzucić myśl o idealnym traktacie - doskonale pan wie, że taki nigdy nie powstanie.

... I couldn't give up hope.

... Nie mogłem porzucić nadziei.

And yet, on the other hand, if I didn't feel this compassion, then I feel that it would be time for me to hang up my robe and give up being a rabbi.

Z drugiej strony, gdybym nie czuła tego współczucia nadszedłby dla mnie czas by odwiesić moją szatę i porzucić zawód rabina.

Will the citizens of the Central and Eastern European Member States have to give up hope of catching up to the EU standard of living within a reasonable deadline?

Czy obywatele państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej muszą porzucić nadzieję osiągnięcia unijnych standardów życia w rozsądnym terminie?

We cannot give up on our desires and hopes to make progress and simply relinquish such a fundamentally important matter, based on our values, to the category of hopes and dreams.

Nie możemy porzucić naszych pragnień i marzeń o osiągnięciu postępów i po prostu pozostawić sprawę tak podstawowej wagi, opartą na naszych wartościach, w sferze marzeń i nadziei.

to give up {czas.} (też: to undergo, to surrender, to capitulate, to give in)

poddać się {czas. zwr.}

to give up {czas.} (też: to abandon)

zarzucić (zaniechać) {czas.}

The political system must take responsibility, learn from its mistakes and give up its neo-liberal ideals.

System polityczny musi charakteryzować się odpowiedzialnością, należy uczyć się na błędach i zarzucić neoliberalne idee.

to give up {czas.} (też: to abandon, to forswear, to disown)

wyrzec się {czas. zwr.}

Will the other 26 then have to give up their ambitions?

Czy wtedy pozostałe 26 państw ma wyrzec się swoich ambicji?

What are we to say then about the other 26 countries which ratified the Treaty, some of them by referendum too, and which, from this point of view, would have to give up their choice?

Co mamy zatem powiedzieć o pozostałych 26 krajach, które ratyfikowały traktat, część z nich również w drodze referendum i które z tego punktu widzenia powinny wyrzec się swego wyboru?

to give up {czas.} (też: to abort, to desist, to forego, to forsake)

zaniechać {czas.}

The measures will make these ports give up the handling of freight that will be channelled to larger port facilities.

Środki te spowodują, że porty będą musiały zaniechać obsługiwania statków, które następnie zostaną oddelegowane do większych kompleksów portowych.

to give up {czas.} (też: to surrender, to capitulate, to give in, to yield)

poddawać się {czas. zwr.}

to give up {czas.} (też: to abandon)

zarzucać [zarzucam|zarzucał] (zaniechać) {czas.}

We must never give up diplomacy as a means of discussion, persuasion and achieving results.

Nigdy nie powinniśmy zarzucać dyplomacji, ponieważ jest to dobry sposób na prowadzenie dyskusji, przekonywanie do swoich racji i osiągnięcie odpowiednich wyników.

Some of you - and I do understand this - told me 'you have given up on your aims, Mr President, because you accepted unanimity for the Council's decision'.

Niektórzy z was zarzucali mi - rozumiem nawet czemu - "panie prezydencie, poniechał pan swoich celów, ponieważ zaakceptował pan tryb jednomyślności w procesie decydowania w Radzie”.

to give up {czas.} (też: to ease up, to ease off)

odpuszczać (sobie) {czas.} [pot.]

to give up {czas.} (też: to renounce, to promise oneself)

zarzekać się {czas. zwr.}

to give up {czas.} (też: to renounce, to promise oneself)

zarzec się {czas. zwr.}

to give {czasownik}

to give [gave|given] {czas.} (też: to proffer, to dish out)

dać {czas.}

It is an instrument for solving problems and one that we should give a chance to.

Jest on instrumentem rozwiązywania problemów, któremu powinniśmy dać szansę.

What you have to do is figure out what people really want and give it to them.

Jedyne czego potrzebujesz to odkryć czego ludzie na prawdę chcą i dać im to.

We must give young people the skills they need to realise their potential.

Musimy dać młodym umiejętności, których potrzebują do realizacji ich potencjału.

We need to empower people to remember the compassionate ethos, and to give guidelines.

Musimy dać ludziom prawo do pamiętania o etosie współczucia, i musimy dawać wskazówki.

In London, the European Union must also give a strong message rejecting protectionism.

W Londynie Unia Europejska musi również dać mocne przesłanie odrzucając protekcjonizm.

to give [gave|given] {czas.} (też: to administer, to dispense, to proffer, to deal)

dawać [daję|dawał] {czas.}

And I learned that you have to give that in this environment, because it's tough.

Nauczyłem się, że musisz z siebie dawać w takim środowisku, ponieważ jest ciężko.

We need to empower people to remember the compassionate ethos, and to give guidelines.

Musimy dać ludziom prawo do pamiętania o etosie współczucia, i musimy dawać wskazówki.

At the same time, it wants to give us things, and what it gives us is basically progress.

Jednocześnie, technologia chce coś nam dawać. ~~~ To, co nam daje to po prostu postęp.

Do not give carte blanche when it comes to the European State aid map.

Gdy w grę wchodzi europejska mapa pomocy państwa nie należy dawać wolnej ręki.

to give sb permission to do sth

dawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś

to give [gave|given] {czas.} (też: to convey, to hand, to hand over, to pass)

przekazać {czas.}

After the technical assessments, we will be able to give a response on that point.

Odpowiedź w tej kwestii będziemy mogli przekazać po wykonaniu ocen technicznych.

Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?

Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?

Therefore, I would like to wish the Commission courage and give my warm thanks to the ECB.

W związku z tym chciałbym życzyć Komisji odwagi i przekazać moje gorące podziękowania EBC.

I want to give this clear message: coordination alone is not enough.

Chcę przekazać następujący jasny komunikat: sama koordynacja nie wystarczy.

I would now like to give the floor to my colleague, Mrs Ferrero-Waldner.

Pragnę przekazać głos mojej koleżance, pani Benicie Ferrero-Waldner.

to give [gave|given] {czas.} (też: to provide, to grant, to pay, to dispense)

udzielić {czas.}

If you all talk for such a long time then I cannot give the floor to the others.

Jeżeli wszyscy będziecie mówić tak długo, nie będę mógł udzielić głosu innym.

It is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.

Dlatego też trudno jest w tej chwili udzielić szczegółowych odpowiedzi na ten temat.

So, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.

Zatem niestety nie zawsze mogę udzielić głosu widząc podniesioną niebieską kartkę.

Unfailing solidarity is today the best answer that we can give the markets.

Niezłomna solidarność jest dziś najlepszą odpowiedzią, jakiej możemy udzielić rynkom.

President-in-Office of the Council. - I can give you a short answer - yes!

urzędujący przewodniczący Rady. - Mogę udzielić pani poseł krótkiej odpowiedzi. Tak!

to give [gave|given] {czas.} (też: to puff out, to inflate, to broadcast, to send)

nadać {czas.}

Now that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.

Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.

It may give impetus to the entire enlargement policy and enhance its success.

Może ono nadać impet całej polityce rozszerzenia i zwiększyć jej powodzenie.

To conclude, the EU should give a new impetus to the neighbourhood programme.

I wreszcie uważam, że UE powinna nadać nowy impuls programowi sąsiedztwa.

In this way, you will be able to give it another mobility-related function.

W ten sposób będzie można nadać jej nową funkcję związaną z mobilnością.

That is what will enable us to give new momentum to a bold and confident European Union.

Pozwoli nam to nadać nowy impuls odważnej i pewnej własnych możliwości Unii Europejskiej.

to give [gave|given] {czas.} (też: to provide, to dish out)

We need to give a positive answer to that question, which we do not always do.

Musimy udzielać na te pytania pozytywnych odpowiedzi, co nie zawsze robimy.

For the umpteenth time we say: stop pretending that you can give lessons to the world.

Po raz kolejny mówimy: przestańcie udawać, że możecie udzielać lekcji światu.

Doctors must be able to give their patients recommendations on medicines.

Lekarze muszą być w stanie udzielać pacjentom zaleceń dotyczących leków.

And we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.

I musimy udzielać wszelkiego wsparcia w tym kierunku: europejskie młyny mielą wolno, ale mielą.

Therefore, let me say it again: stop pretending that you can give lessons to the world.

Dlatego, chciałbym to raz jeszcze powtórzyć: przestańmy udawać, że możemy udzielać światu lekcji

to give [gave|given] {czas.} (też: to sacrifice, to dedicate, to hallow, to expend)

poświęcić {czas.}

That is something that we should give particular consideration to in this connection.

Jest to element, któremu należy poświęcić szczególną uwagę w tym kontekście.

We should also give more consideration to children in pre-school institutions.

Ponadto powinniśmy poświęcić więcej uwagi dzieciom w przedszkolach.

We have to really give our full attention to our education systems.

Naprawdę musimy poświęcić całą naszą uwagę systemom kształcenia.

This is a serious situation to which we must give our full attention.

To poważna sytuacja, której musimy w pełni poświęcić uwagę.

We need to give increased attention to the situation of children affected by this conflict situation.

Więcej uwagi musimy poświęcić sytuacji dzieci, które dotknęła rzeczona sytuacja konfliktu.

to give [gave|given] {czas.} (też: to inflict)

zadać {czas.}

I can only give you one supplementary question and that is it, I am afraid.

Może pani zadać tylko jedno pytanie dodatkowe i to wszystko.

We need to ask ourselves the real questions and, depending on the answers we give, adapt our budgetary framework for the period 2014-2020.

Musimy zadać sobie rzeczywiście istotne pytania i, zależnie od odpowiedzi, jakich udzielimy, dostosować nasze ramy budżetowe na okres 2014-2020.

Once the Company has supplied responses to the questions, the CHMP reviews them and may, before give an opinion, ask any remaining questions (at day 180) to the Company.

Po dostarczeniu przez firmę odpowiedzi na te pytania, CHMP dokonuje ich przeglądu i może, przed wydaniem opinii, zadać nowe pytania (w dniu 180.).

Moreover, it is very much the question whether a prior assessment of the market impact and a public evaluation of the new services will not give commercial competitors too much of a head start.

Co więcej, należy zadać pytanie, czy uprzednia ocena skutków rynkowych i publiczna ocena nowych usług nie zapewni zbyt wielkiej przewagi konkurentom komercyjnym.

This status code gives Googlebot information about your site and the requested page.

Kod stanu dostarcza Googlebotowi informacje na temat witryny i żądanej strony.

to give [gave|given] {czas.} (też: to introduce, to offer, to present with, to put on the stage)

przedstawiać {czas.}

(SV) I do not need to give you any further details of the terrible case of Dawit Isaak.

(SV) Nie muszę przedstawiać żadnych dodatkowych szczegółów przerażającej sprawy Dawita Isaaka.

I am here to ask questions rather than give insights, and I have a number of questions.

Nie jestem tu po to, by przedstawiać własne spostrzeżenia, lecz raczej by zadawać pytania, a mam ich kilka.

We will fail to achieve these goals if we start by excluding core issues or give a different impression of our principles, different to what we have back home.

Nie zrealizujemy naszych celów, jeśli zaczniemy od wyłączenia kluczowych wątków lub będziemy przedstawiać nasze zasady w świetle innym, niż postrzegamy je na własnym podwórku.

We cannot give to young people an image of Europe as a society that is closed, intolerant, inward-looking and that disregards respect for other people.

Nie możemy przedstawiać młodym ludziom obrazu Europy jako społeczeństwa zamkniętego, nietolerancyjnego, wpatrzonego w siebie i lekceważącego konieczność szanowania innych ludzi.

It depends on the opinion that is given to me by experts of the EFSA.

Jest to uzależnione od opinii, jaką przedstawiają mi eksperci EFSA.

to give [gave|given] {czas.} (też: to send, to hand over, to devolve, to get sth across)

przekazywać {czas.}

And then I kind of flipped that around and thought, well I could give it to the neo-Nazis.

I wtedy odwróciłem tok myślenia i stwierdziłem, że przecież mógłbym przekazywać go neonazistom.

They cannot give data from the EU database or the Prüm database and I was very clear on that point.

Nie mogą przekazywać danych z unijnej bazy danych lub z bazy danych Prüm i w tym punkcie wyraziłam się jasno.

Do we wish to give developing countries the means to benefit from their own resources instead of seeing these confiscated?

Czy chcemy przekazywać krajom rozwijającym się środki, aby mogły korzystać z własnych zasobów zamiast miałyby narażać się na ich konfiskatę?

It is also crucial to give EU citizens clear and comprehensive fact-based information on the implications of Iceland's accession.

Również bardzo ważne jest, aby przekazywać obywatelom UE jasne, zrozumiałe i oparte na faktach informacje o skutkach przystąpienia Islandii do UE.

My answer is that if the Member States have Memoranda of Understanding and bilateral agreements, they may be able to give data on their own nationals.

Moja odpowiedź jest taka, że skoro państwa członkowskie mają protokoły ustaleń i umowy dwustronne, mogą przekazywać dane o własnych obywatelach.

to give [gave|given] {czas.} (też: to present, to make a donation, to donate)

Of the first of your dough ye shall give unto Jehovah a heave-offering throughout your generations.

Z pierwszych ciast waszych ofiarować będziecie Panu ofiarę podnoszenia w narodziech waszych.

And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put the fifth part thereof unto it, and shall give unto the priest the holy thing.

A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.

This is the oblation that ye shall offer: the sixth part of an ephah from a homer of wheat; and ye shall give the sixth part of an ephah from a homer of barley;

A tak będzie ofiara podnoszenia, którą ofiarować będziecie szóstą część Efy z Chomeru pszenicy, także szóstą część Efy dacie z Chomeru jęczmienia.

And on the eighth day he shall take to him two turtle-doves, or two young pigeons, and come before Jehovah unto the door of the tent of meeting, and give them unto the priest:

A jeźliby z ptastwa całopalenia ofiarę chciał kto ofiarować Panu, tedy niech przyniesie z synogarlic, albo z gołąbiąt ofiarę swoję.

For every euro that the EU gives, it steals thousands from these countries.

Za każde ofiarowane przez siebie euro, UE kradnie ich tym krajom tysiące.

to give [gave|given] {czas.} (też: to give as a gift, to present, to condone)

darować {czas.}

And the king said unto Haman, The silver is given to thee, the people also, to do with them as it seemeth good to thee.

I rzekł król do Hamana: Srebroć to daruję, i ten lud, abyś z nim czynił, coć się podoba.

But we received, not the spirit of the world, but the spirit which is from God; that we might know the things that were freely given to us of God.

Aleśmy my nie przyjęli ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga darowane;

I refer here to a case that is well known in Poland, of a baker whose business folded because he was required to pay taxes on bread he gave to poor people.

Nawiązuję tu do znanego z Polski przykładu doprowadzania do bankructwa piekarza wolontariusza, który został obciążony podatkami za chleb darowany ubogim.

to give [gave|given] {czas.} (też: to unmark)

odznaczyć {czas.}

My view is that what was missing from the award given to Bandera was an expression of regret for innocent victims of the struggle.

Moje zdanie jest takie, że w uzasadnieniu przyznania tego odznaczenia Banderze zabrakło wyrażenia żalu w związku z niewinnymi ofiarami tej walki.

to give [gave|given] {czas.} (też: to hand over to, to hand to, to proffer)

wręczyć {czas.}

I would like to give my second present to Mr Barrot.

Drugi prezent pragnę wręczyć panu komisarzowi Barrotowi.

The prize giving ceremony will be on Wednesday, 16 December in Strasbourg.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w środę 16 grudnia w Strasburgu.

to give [gave|given] {czas.} (też: to offer)

częstować {czas.}

to give [gave|given] {czas.} (też: to hold)

wyprawić (przyjęcie, ucztę, bal) {czas.}

to give [gave|given] {czas.} (też: to hold)

wyprawiać (przyjęcie, ucztę, bal) {czas.}

to give [gave|given] {czas.} (też: to lend, to afford, to loan, to grant)

użyczyć {czas.}

to give [gave|given] {czas.}

odznaczać {czas.}

to give [gave|given] (sb sth/sth to sb) {czas.}

obdarowywać (kogoś czymś) {czas.}

to give [gave|given] {czas.} (też: to donate)

ofiarowywać {czas.}

Every year, the airlines in Europe are given EUR 14 billion by European taxpayers, because, in contrast to the fuel used by the railways, kerosene is not subject to taxation.

Każdego roku podatnicy europejscy ofiarowują liniom lotniczym w Europie 14 miliardów euro, ponieważ w przeciwieństwie do paliwa wykorzystywanego przez koleje kerozyna nie podlega opodatkowaniu.

to give [gave|given] {czas.} (też: to lend, to loan, to grant)

użyczać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "give up":

Synonimy (angielski) dla "give":

 

Podobne tłumaczenia

"to give up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to give up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I tried this a couple of times and looked at this problem and gave up on it.

Sam spróbowałem parę razy: spojrzałem jeszcze na problem i ostatecznie rezygnowałem.

And one day she gives up on you and me, because we have no options for her.

I pewego dnia ona skreśla ciebie i mnie, bo nie mamy dla niej żadnych opcji.

(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.

Pan Peter Mandelson opuszcza tonący okręt i porzuca swój mostek kapitański.

But don't give up hope... because you never know what might happen in the future.

Ale nie porzucaj nadziei... bo nigdy nie wiadomo co przyniesie przyszłość.

An expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.

Powołano także grupę ekspercką ds. chemikaliów, która ma doradzać Komisji.

They tried this back in the '60s and were too smart, and so they gave up.

Próbowali tego w latach 60tych i byli zbyt zarozumiali, więc się poddali.

This proposal never came, but Stephen Hughes and I did not give up the fight.

Wniosku takiego nie sporządzono, ale wraz ze Stephenem Hughesem nie przestaliśmy walczyć.

Built in a tough neighborhood where people have been given up for dead.

Zbudowany w ciężko dotkniętym sąsiedztwie, gdzie ludzi spisano na straty.

Britain may end up giving a total of GBP 23 billion to bolster the euro.

Łącznie Wielka Brytania może wydać 23 miliardy funtów na wsparcie euro.

We must be realistic yet confident and we must not think of giving up.

Musimy zachować realizm, a zarazem pewność siebie, i nie możemy się poddawać.

In order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.

Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.

I'm all for email and thinking while typing, but why give up old habits for new?

Popieram pisanie przemyślanych emaili, ale czy musimy porzucać stare nawyki na rzecz nowych?

Apidra should be given up to 15 minutes before or just after a meal.

Preparat Apidra należy podawać do 15 minut przed posiłkiem albo tuż po posiłku.

Parliament gave up 16 scrutiny instruments when it created the DCI.

Tworząc instrument współpracy na rzecz rozwoju, Parlament zrzekł się 16 instrumentów kontroli.

The second obstacle is connected with Syria, which refuses to give up its influence in Lebanon.

Druga przeszkoda ma związek z Syrią, która odmawia rezygnacji ze swoich wpływów w Libanie.

I think it is important to state this, because the European Union cannot give up its principles.

Myślę, że należy to stwierdzić, ponieważ Unia Europejska nie może porzucać swoich zasad.

And just because of someone's hunch, I wasn't going to give it up.

Jedynie czyjeś przeczucie wystarczyło mi, żeby się nie poddawać.

Does this mean that the Commission is more or less giving up on precarious employment relations?

Czy oznacza to, że Komisja przestaje zajmować się kwestią niepewnych stosunków zatrudnienia?

But this should definitely not be a reason to give up on China.

Nie powinno to być jednak powodem do przerwania rozmów z Chinami.

So, I'd about given up trying to get my hands on one of these.

Niewielu ludzi zgodziłoby się otworzyć swoją ostatnią butelkę na życzenie dziennikarza.
 

Wyniki z forum

"to give up" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niegotowe, moduł zależny, superprojekt, konflikt scalania, scal

Podobne słowa

girlish · girls · girly · giro · girolle · girth · gismo · gist · git · give-and-take · give-up · giveaway · giveback · given · giver · giving · gizmo · gizmology · gizzard · gizzards · glabrate

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.