Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to get in touch"

 

"to get in touch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 27

to get in touch {czasownik}

kontaktować się {czas. zwr.}
skontaktować się {czas. zwr.}

to get in touch with sb

skontaktować się z kimś

To have your product tested, please get in touch with the contact person at the respective national central bank.

W celu przetestowania urządzenia należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną we właściwym banku centralnym.

to get in touch {czas.} (też: to contact, to link)

kontaktować {czas. ndk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"to get in touch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to get in touch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.

Chcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .

Just get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.

Jeżeli macie problemy z wzajemnym uznawaniem, zgłoście się do Komisji.

So anyone sitting in and watching TV, get in touch with me.

Jeśli jakiś Szkot to ogląda, niech się ze mną zdzwoni.

Through the Internet, all journalists can express themselves freely and get in touch with the public.

Za pośrednictwem Internetu wszyscy dziennikarze mogą dowolnie wyrażać swoje opinie i nawiązywać kontakt ze społeczeństwem.

Sometimes, you may not be able to get in touch with a site's webmaster, or they may refuse to take down the content in question.

Czasami kontakt z webmasterem witryny może być niemożliwy lub webmaster nie zgodzi się na usunięcie kwestionowanej zawartości.

Secondly, get in touch with making some sound -- create sound.

Jest to nowy wymiar w życiu.

I will get in touch with them about this.

Zrobię to.

I kindly ask that you personally get in touch with the Council and the Commission as soon as possible in order to do this with proper parliamentary oversight.

Chciałbym pana prosić, aby osobiście skontaktował się pan jak najszybciej z Radą i Komisją, by zajęły się tą sprawą pod odpowiednim nadzorem parlamentarnym.

They have addresses for local information services, can help you get in touch with relevant organisations, and provide straightforward advice on a variety of topics.

Znajdziesz na nich adresy lokalnych służb informacyjnych, kanały kontaktu do odpowiednich instytucji oraz przystępne rady na różne tematy.

But what I am saying is that the EU must get more in touch with EU citizens.

Ja jednak twierdzę, że to UE musi być bliżej swoich obywateli.

I spoke about this before, and a brilliant person got in touch with me and said, "Okay, what can you do?"

Mówiłem o tym już wcześniej i ktoś inteligentny zapytał: "Co można zrobić?"

It is now in the court of the ministers who constantly tell us that we must get more in touch with EU citizens.

Teraz ruch należy do rady ministrów, która stale powtarza nam, że musimy być bliżej obywateli UE.

I can get a definition of these words just by touching them, and the definition will appear in the illustration corner.

Dotykając takiego słowa, można wywołać definicję, która zostanie wyświetlona w rogu.

We can put that up on a touch screen and you can play with that, and get more information about the clothing that you're interested in as you're trying it on.

Możemy je pokazać na ekranie dotykowym, i możesz bawić się nimi, oraz uzyskać więcej informacji na temat interesujących cię ubrań w trakcie przymierzania.

Well, that's because you've got receptors in your skin, touch and pain receptors, going back into your brain and saying "Don't worry, you're not being touched.

Jest tak dlatego, że receptory w skórze, receptory dotyku i bólu, wysyłają do mózgu komunikat: bez obaw - to nie ja jestem dotykany.

On the left side he's got a modern motorized prosthesis with those three joints, and he operates little pads in his shoulder that he touches to make the arm go.

U lewego boku ma nowoczesną mechaniczną protezę z trzema stawami, używa małych nakładek na swoim ramieniu, których dotyka, aby poruszyć ręką.

The words or phrases that are lit up in red are glossary words, so I can get a different definition by just touching the word, and the definition appears, superimposed over the illustration.

Słowa zaznaczone na czerwono znajdują się w glosariuszu. ~~~ Dotykając takiego słowa, wywołuję jego definicję, która pojawia się, zawieszona nad ilustracją.

If we had Redwood-like biology, if we got a touch of gangrene in our arm then we could just, you know, extract the nutrients extract the nutrients and the moisture out of it until it fell off.

Gdybyśmy byli jak sekwoje, zaatakowani gangreną moglibyśmy pobierać z chorego miejsca składniki odżywcze i wodę zanim by odpadło.
 

Wyniki z forum

"to get in touch" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

gerund · gestalt · gestapo · gestation · gestational · gesticulation · gesture · get · get-at-able · get-go · get-in-touch · get-together · get-up · getatable · getaway · getup · gew-gaw · gewgaw · geyser · GFR · GGO

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.