angielsko-polskie tłumaczenie słowa "genuine"

EN genuine angielskie tłumaczenie

genuine {przym.}

EN genuine
play_circle_outline
{przymiotnik}

genuine (też: actual, bona fide, real, true)
I think glamour has a genuine appeal, has a genuine value.
Sądzę, że glamour cechuje prawdziwy powab, prawdziwa wartość.
This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.
Można temu zapobiec tylko nadając im prawdziwy autonomiczny status.
Political debate is robust and voters have a genuine choice.
Toczy się tam zdrowa debata polityczna, natomiast wyborcy mają prawdziwy wybór.
genuine (też: authentic, bona fide, decided, legitimate)
If in doubt, compare the banknote with one you know to be genuine.
W razie wątpliwości banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.
It is a genuine effort to reflect modern values within the European context.
To autentyczny wysiłek na rzecz oddania nowoczesnych wartości w europejskim kontekście.
An application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.
Wniosek o błękitną kartę może zostać odrzucony, jeśli drenaż mózgów stanowi autentyczny problem.
genuine (też: real, veritable)
genuine
play_circle_outline
z prawdziwego zdarzenia {przym. m.}
Yes, we need to map out a genuine European agenda.
Tak, musimy opracować europejski program z prawdziwego zdarzenia.
We will only be able to do this by constructing a genuine European asylum law, something which is becoming more urgent than ever.
Będziemy w stanie to uczynić tylko poprzez zbudowanie europejskiego prawa azylowego z prawdziwego zdarzenia, co staje się teraz pilniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
genuine (też: aboveboard, lawful, legal, legitimate)
genuine (też: interesting, legal, original, quaint)
Of course, we should also use it to support sound projects - I am thinking, for example, of a genuine Erasmus programme for trainees.
Oczywiście powinniśmy wykorzystywać je także do celów wspierania realizacji rozsądnych projektów; mam tutaj na myśli na przykład oryginalny program Erasmus dla stażystów.
For its part, by offering genuine development projects, the European Union will be a key partner in the future of both countries.
W tym względzie, oferując oryginalne projekty rozwojowe, Unia Europejska będzie w przyszłości kluczowym partnerem obydwu państw.

Synonimy (angielski) dla "genuine":

genuine

Przykłady użycia - "genuine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHence, there is a genuine emergency and the cause of it is Italian government policy.
Stąd mamy tu faktycznie kryzys, do którego doprowadziła polityka włoskiego rządu.
EnglishThe EU has every interest in promoting a genuine "strategic partnership” with Moscow.
UE ma interes w działaniu na rzecz realnego "partnerstwa strategicznego” z Moskwą.
EnglishOur objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
Naszym celem zdecydowanie musi być ustanowienie rzeczywistego i aktywnego partnerstwa.
EnglishSecondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.
Po drugie, musimy wypracować rzeczywistą solidarność między 27 państwami członkowskimi.
EnglishIt should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.
Powinien być narzędziem autentycznej spójności gospodarczej i społecznej.
EnglishThere must be books in our libraries bearing genuine witness to the famine in Ukraine.
W naszych bibliotekach muszą znaleźć się książki dające świadectwo głodowi na Ukrainie.
EnglishNor should this awareness desert us in view of the genuine achievements of this Treaty.
Nie powinniśmy utracić tej świadomości, z uwagi na faktyczne osiągnięcia tego Traktatu.
EnglishThis was the founding fathers' genuine wish for the creation of the European Union.
Dokładnie tego pragnęli ojcowie założyciele, tworząc Unię Europejską.
EnglishConsequently, a genuine increase is needed in public investment and research.
W konsekwencji konieczny jest rzeczywiści wzrost w zakresie inwestycji publicznych i badań.
EnglishI voted for this text, which represents genuine progress for women.
Głosowałam za przyjęciem tego tekstu, stanowiącego dla kobiet faktyczny postęp.
EnglishWe must implement genuine guarantees to protect the health of these women in the labour market.
Musimy wdrożyć rzeczywiste gwarancje ochrony zdrowia tych kobiet na rynku pracy.
EnglishTherefore, Lisbon cannot succeed without genuine reinforcement of the social dimension.
A zatem Lizbona nie może odnieść sukcesu bez faktycznego wzmocnienia wymiaru społecznego.
EnglishI should like to thank you for this really good and genuine debate today.
Chciałabym państwu podziękować za tę dobrą i szczerą debatę, jaką dziś przeprowadziliśmy.
EnglishOur policy towards Cuba must remain conditional on genuine changes there.
Kształt naszej polityki wobec Kuby musi nadal zależeć od rzeczywistych zmian w tym kraju.
EnglishToday, the only genuine European economic policy is monetary policy.
Obecnie jedyną rzeczywiście europejską polityką gospodarczą jest polityka pieniężna.
EnglishIt will also amount to genuine implementation of a policy of solidarity, and not protectionism.
Będzie to także faktyczna realizacja polityki solidarności, a nie protekcjonizmu.
EnglishWe are prepared to help those countries which are making genuine efforts to reduce emissions.
Jesteśmy gotowi pomóc krajom, które dokładają uczciwych starań, by zmniejszyć emisje.
EnglishI believe, therefore, that this endeavour deserves our genuine recognition.
Dlatego też uważam, że próba ta zasługuje na nasze szczere uznanie.
EnglishThis is the only way to ensure that consumers have genuine and effective protection.
Jest to jedyny sposób zapewnienia, że konsumenci będą otoczeni rzeczywistą i efektywną ochroną.
EnglishCulture is a sector that creates jobs and gives a genuine boost to economic growth.
Kultura bowiem to sektor, który tworzy miejsca pracy i który realnie pobudza wzrost gospodarczy.