Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "genuine"

 

"genuine" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 574

genuine {przymiotnik}

genuine {przym.} (też: true, real, truthful, full-blown)

prawdziwy {przym. m.}

That is what we want: a genuine single market without tax-made obstacles.

To jest to, czego chcemy: prawdziwy jednolity rynek bez przeszkód pochodzenia podatkowego.

This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.

Można temu zapobiec tylko nadając im prawdziwy autonomiczny status.

Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.

Niech ta strategia stanowi prawdziwy nowy start w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Afryce.

Political debate is robust and voters have a genuine choice.

Toczy się tam zdrowa debata polityczna, natomiast wyborcy mają prawdziwy wybór.

I think glamour has a genuine appeal, has a genuine value.

Sądzę, że glamour cechuje prawdziwy powab, prawdziwa wartość.

genuine {przym.} (też: authentic, serious, canonic, canonical)

autentyczny {przym. m.}

It is a genuine effort to reflect modern values within the European context.

To autentyczny wysiłek na rzecz oddania nowoczesnych wartości w europejskim kontekście.

If in doubt, compare the banknote with one you know to be genuine.

W razie wątpliwości banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.

Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.

Każdy farmaceuta może sprawdzić za pomocą skanera, czy produkt jest sfałszowany czy autentyczny.

An application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.

Wniosek o błękitną kartę może zostać odrzucony, jeśli drenaż mózgów stanowi autentyczny problem.

Genuine dialogue between the Belarusian authorities and the European Union should therefore be set up quickly.

Dlatego należy szybko podjąć autentyczny dialog pomiędzy władzami Białorusi a Unią Europejską.

genuine {przym.} (też: real, veritable)

istny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "genuine":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "genuine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is really only then that democracy will have a genuine chance in Central Asia.

Bowiem naprawdę tylko wtedy demokracja zyska prawdziwą szansę w Azji Środkowej.

All three features can be seen from the front and back of genuine banknotes.

Na autentycznym banknocie wszystkie trzy elementy są widoczne po obu jego stronach.

From a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.

Z geopolitycznego punktu widzenia prawdziwym zagrożeniem jest bez wątpienia Iran.

And praise really does have to be genuine, but she takes responsibility for that.

Pochwała naprawdę musi być szczera, lecz ona bierze za to odpowiedzialność.

It is a genuine European perspective on the future of the European project.

Jest to prawdziwie europejska perspektywa przyszłości projektu europejskiego.

Hence, there is a genuine emergency and the cause of it is Italian government policy.

Stąd mamy tu faktycznie kryzys, do którego doprowadziła polityka włoskiego rządu.

The EU has every interest in promoting a genuine "strategic partnership” with Moscow.

UE ma interes w działaniu na rzecz realnego "partnerstwa strategicznego” z Moskwą.

The EU must treat Ukraine as a genuine partner and give it clear messages.

UE musi traktować Ukrainę jak prawdziwego partnera i wysyłać jej jasne sygnały.

We have not been open enough to the idea of genuine access to these countries.

Nie okazaliśmy wystarczającego otwarcia na pomysł prawdziwego dostępu dla tych krajów.

Our objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.

Naszym celem zdecydowanie musi być ustanowienie rzeczywistego i aktywnego partnerstwa.

Genuine sustainability cannot be achieved without ensuring that pensions are adequate.

Prawdziwej stabilności nie da się osiągnąć bez zagwarantowania adekwatności emerytur.

We need genuine democratic parliamentary control and we also need genuine transparency.

Potrzebujemy prawdziwie demokratycznej kontroli oraz prawdziwej przejrzystości.

It should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.

Powinien być narzędziem autentycznej spójności gospodarczej i społecznej.

Secondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.

Po drugie, musimy wypracować rzeczywistą solidarność między 27 państwami członkowskimi.

Our decision is based on a genuine fear that tuna will be exploited and overfished.

Nasza decyzja wynika z prawdziwych obaw, że tuńczyk zostanie wyniszczony i przełowiony.

There must be books in our libraries bearing genuine witness to the famine in Ukraine.

W naszych bibliotekach muszą znaleźć się książki dające świadectwo głodowi na Ukrainie.

Nor should this awareness desert us in view of the genuine achievements of this Treaty.

Nie powinniśmy utracić tej świadomości, z uwagi na faktyczne osiągnięcia tego Traktatu.

The recognition of the Roma genocide is therefore a genuine act of remembrance.

Uznanie ludobójstwa Romów jest w związku z tym prawdziwym aktem pamięci.

Now is the time to initiate real and genuine accession negotiations with the country.

Nadszedł czas, by rozpocząć prawdziwe negocjacje akcesyjne z tym krajem.

This requires changes and the creation of a genuine, unified, united and cohesive Europe.

To wymaga zmian i stworzenia prawdziwej, zjednoczonej, solidarnej, spójnej Europy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.