Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "genuine"

 

"genuine" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 294

genuine {przymiotnik}

genuine {przym.} (też: true, real, truthful, full-blown)

prawdziwy {przym. m.}

This can be prevented only by granting them a genuine autonomous status.

Można temu zapobiec tylko nadając im prawdziwy autonomiczny status.

Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.

Niech ta strategia stanowi prawdziwy nowy start w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w Afryce.

Political debate is robust and voters have a genuine choice.

Toczy się tam zdrowa debata polityczna, natomiast wyborcy mają prawdziwy wybór.

I think glamour has a genuine appeal, has a genuine value.

Sądzę, że glamour cechuje prawdziwy powab, prawdziwa wartość.

It seems to me that the European Union, too, should do something to ensure that the dialogue is genuine.

Wydaje mi się, że Unia Europejska powinna też zrobić coś, aby ten dialog był prawdziwy.

genuine {przym.} (też: authentic, serious, canonic, canonical)

autentyczny {przym. m.}

It is a genuine effort to reflect modern values within the European context.

To autentyczny wysiłek na rzecz oddania nowoczesnych wartości w europejskim kontekście.

If in doubt, compare the banknote with one you know to be genuine.

W razie wątpliwości banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.

Every pharmacist can identify using a scanner whether a product is falsified or genuine.

Każdy farmaceuta może sprawdzić za pomocą skanera, czy produkt jest sfałszowany czy autentyczny.

An application for a Blue Card can be rejected if the brain drain is a genuine problem.

Wniosek o błękitną kartę może zostać odrzucony, jeśli drenaż mózgów stanowi autentyczny problem.

Genuine dialogue between the Belarusian authorities and the European Union should therefore be set up quickly.

Dlatego należy szybko podjąć autentyczny dialog pomiędzy władzami Białorusi a Unią Europejską.

genuine {przym.} (też: real, veritable)

istny {przym. m.}

genuine {przym.}

Yes, we need to map out a genuine European agenda.

Tak, musimy opracować europejski program z prawdziwego zdarzenia.

We will only be able to do this by constructing a genuine European asylum law, something which is becoming more urgent than ever.

Będziemy w stanie to uczynić tylko poprzez zbudowanie europejskiego prawa azylowego z prawdziwego zdarzenia, co staje się teraz pilniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

genuine {przym.} (też: aboveboard, legal, lawful, validated)

legalny {przym. m.}

genuine {przym.} (też: interesting, quaint, original, uncut)

oryginalny {przym. m.}

Of course, we should also use it to support sound projects - I am thinking, for example, of a genuine Erasmus programme for trainees.

Oczywiście powinniśmy wykorzystywać je także do celów wspierania realizacji rozsądnych projektów; mam tutaj na myśli na przykład oryginalny program Erasmus dla stażystów.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "genuine":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "genuine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Hence, there is a genuine emergency and the cause of it is Italian government policy.

Stąd mamy tu faktycznie kryzys, do którego doprowadziła polityka włoskiego rządu.

The EU has every interest in promoting a genuine "strategic partnership” with Moscow.

UE ma interes w działaniu na rzecz realnego "partnerstwa strategicznego” z Moskwą.

Our objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.

Naszym celem zdecydowanie musi być ustanowienie rzeczywistego i aktywnego partnerstwa.

It should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.

Powinien być narzędziem autentycznej spójności gospodarczej i społecznej.

Secondly, we need to develop genuine solidarity between the 27 Member States.

Po drugie, musimy wypracować rzeczywistą solidarność między 27 państwami członkowskimi.

There must be books in our libraries bearing genuine witness to the famine in Ukraine.

W naszych bibliotekach muszą znaleźć się książki dające świadectwo głodowi na Ukrainie.

Nor should this awareness desert us in view of the genuine achievements of this Treaty.

Nie powinniśmy utracić tej świadomości, z uwagi na faktyczne osiągnięcia tego Traktatu.

Our policy towards Cuba must remain conditional on genuine changes there.

Kształt naszej polityki wobec Kuby musi nadal zależeć od rzeczywistych zmian w tym kraju.

Therefore, Lisbon cannot succeed without genuine reinforcement of the social dimension.

A zatem Lizbona nie może odnieść sukcesu bez faktycznego wzmocnienia wymiaru społecznego.

I should like to thank you for this really good and genuine debate today.

Chciałabym państwu podziękować za tę dobrą i szczerą debatę, jaką dziś przeprowadziliśmy.

Nevertheless, the status quo does hold a genuine problem to be solved.

Jednakże status quo tworzy poważny problem, który wymaga rozwiązania.

Consequently, a genuine increase is needed in public investment and research.

W konsekwencji konieczny jest rzeczywiści wzrost w zakresie inwestycji publicznych i badań.

This was the founding fathers' genuine wish for the creation of the European Union.

Dokładnie tego pragnęli ojcowie założyciele, tworząc Unię Europejską.

Today, the only genuine European economic policy is monetary policy.

Obecnie jedyną rzeczywiście europejską polityką gospodarczą jest polityka pieniężna.

I believe, therefore, that this endeavour deserves our genuine recognition.

Dlatego też uważam, że próba ta zasługuje na nasze szczere uznanie.

I voted for this text, which represents genuine progress for women.

Głosowałam za przyjęciem tego tekstu, stanowiącego dla kobiet faktyczny postęp.

We have seen a genuine new impetus, with the presentation of the electricity directive.

Dowodem nowego, realnego rozmachu jest prezentacja dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej.

We are prepared to help those countries which are making genuine efforts to reduce emissions.

Jesteśmy gotowi pomóc krajom, które dokładają uczciwych starań, by zmniejszyć emisje.

Genuine harmony, unity, only come through trust, through mutual respect.

Rzeczywista harmonia i jedność powstają jedynie dzięki zaufaniu, dzięki wzajemnemu szacunkowi.

This can be done only by having recourse to genuine own resources.

Cel ten można zrealizować jedynie poprzez korzystanie z rzeczywistych środków własnych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.