Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "gentile"

 

"gentile" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 83

gentile {rzeczownik}

gentile (not Jew) {rzecz.}

goj {m.}

gentile (not of one's own church) {rzecz.} (też: religious dissenter)

gentile {przymiotnik}

gentile {przym.}

nieżydowski {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "gentile":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gentile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; And let all the peoples praise him.

I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie go wszyscy ludzie.

but we preach Christ crucified, unto Jews a stumblingblock, and unto Gentiles foolishness;

Ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo;

For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you, even as it is written.

Albowiem imię Boże dla was bluźnione bywa między pogany, jako napisano.

delivering thee from the people, and from the Gentiles, unto whom I send thee,

Wyrywając cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam,

Wherefore my judgment is, that we trouble not them that from among the Gentiles turn to God;

Przetoż moje zdanie jest, żeby nie trwożyć tych, którzy się z poganów do Boga nawracają.

[even] us, whom he also called, not from the Jews only, but also from the Gentiles?

Których i powołał, to jest nas, nie tylko z Żydów, ale i z poganów.

A light for revelation to the Gentiles, And the glory of thy people Israel.

Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego.

For this cause I Paul, the prisoner of Christ Jesus in behalf of you Gentiles,--

Dlatego ja Paweł jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan;

Ye know that when ye were Gentiles [ye were] led away unto those dumb idols, howsoever ye might led.

Wiecie, iż gdyście poganami byli, do bałwanów niemych, jako was wodzono, daliście się prowadzić.

Symeon hath rehearsed how first God visited the Gentiles, to take out of them a people for his name.

Szymon powiedział, jako Bóg najpierwej wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu.

We being Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,

My, którzyśmy z przyrodzenia Żydowie a nie z pogan grzesznicy,

And he said unto me, Depart: for I will send thee forth far hence unto the Gentiles.

I rzekł do mnie: Idźże, boć ja cię do pogan daleko poślę.

The land of Zebulun and the land of Naphtali, Toward the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles,

Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea poganów;

Be it known therefore unto you, that this salvation of God is sent unto the Gentiles: they will also hear.

Niechże wam tedy wiadomo będzie, iż poganom posłane jest to zbawienie Boże, a oni słuchać będą.

For he shall be delivered up unto the Gentiles, and shall be mocked, and shamefully treated, and spit upon:

Bo będzie wydany poganom, i będzie naśmiewany, i zelżony, i uplwany:

And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.

I zasię mówi: Weselcie się poganie z ludem jego.

Now the apostles and the brethren that were in Judaea heard that the Gentiles also had received the word of God.

I usłyszeli Apostołowie i bracia, którzy byli w Judzkiej ziemi, że i poganie przyjęli słowo Boże.

yea and before governors and kings shall ye be brought for my sake, for a testimony to them and to the Gentiles.

Także przed starosty i przed króle wodzeni będziecie dla mnie, na świadectwo przeciwko nim i poganom.

Now if their fall, is the riches of the world, and their loss the riches of the Gentiles; how much more their fulness?

A ponieważ upadek ich jest bogactwem świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, jakoż daleko więcej ich zupełność?

to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles; straightway I conferred not with flesh and blood:

Aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi;
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

genocidal · genocide · Genoese · genome · genotype · genre · gent · genteel · genteelness · gentian · gentile · gentility · gentle · gentleman · gentlemanly · gentlemen · gentleness · gentlewoman · gently · gentrification · gentry

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.