angielsko-polskie tłumaczenie słowa "gender"

EN gender angielskie tłumaczenie

gender {rzecz.}

EN gender
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. gramatyka
  2. Socjologia

1. gramatyka

gender
It is only with these kinds of rights that we will be able to tackle gender inequality.
Tylko dzięki tego rodzaju prawom będziemy mogli skutecznie walczyć z brakiem równouprawnienia.
There was the challenge to traditional gender roles in paragraph 13 and, in paragraph 14, something approaching a hatred of new images on the internet.
W ustępie 13 sprawozdawczyni rozprawiła się z tradycyjnym modelem płci, a w ustępie 14 przedstawiła coś w rodzaju nienawiści do nowych ilustracji w Internecie.
What is more, extending the application of the directive to the victims of any kind of violence, not just the victims of gender-based violence, represents a further milestone.
Co więcej, rozciągnięcie zastosowania dyrektywy na ofiary wszelkiego rodzaju przemocy, a nie tylko na ofiary przemocy uwarunkowanej płciowo, to kolejny milowy krok.

Synonimy (angielski) dla "gender":

gender

Przykłady użycia - "gender" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishgovernment plenipotentiary for gender equality
pełnomocnik rządu do spraw równouprawnienia
EnglishIt may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.
Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.
EnglishGender had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.
Płeć nie wpływała w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.
EnglishThe main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
Główną przyczyną jest brak jasnej i jednoznacznej perspektywy równouprawnienia.
EnglishA service that represents the European Union in geographic and gender terms too.
Służba ta reprezentuje również Unię Europejską pod względem geograficznym oraz płci.
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishAge and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.
Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.
EnglishGender Plasma concentrations of anidulafungin in healthy men and women were similar.
Płeć Stężenia anidulafunginy w osoczu u zdrowych mężczyzn i kobiet są zbliżone.
EnglishThe European Union has always led the way when it comes to gender equality.
Unia Europejska zawsze odgrywała wiodącą rolę w sprawach równouprawnienia płci.
EnglishGender - No gender differences were observed after adjustment for body weight.
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała.
EnglishThere is no evidence for any relevant gender, race or circadian variability.
Brak dowodów na jakąkolwiek zmienność związaną z płcią, rasą i rytmem dobowym.
EnglishOnce again, today's debate proves how much the issue of gender equality matters to us.
Dzisiejsza debata raz jeszcze dowodzi, jak ważne są dla nas sprawy równości płci.
EnglishI am also very pleased that the resolution covers gender equality as well.
Bardzo cieszę się również, że rezolucja odnosi się też do sprawy równości płci.
EnglishGender A 3-4-fold increase in Cmax is apparent for women compared to men.
Płeć U kobiet stwierdza się 3 - 4- krotnie większe stężenie Cmax niż u mężczyzn.
EnglishThis is to do with the European Institute for Gender Equality and its funding.
Chodzi tutaj o Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i jego finansowanie.
Englishra Gender - No gender differences were observed after adjustment for body weight.
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała. cz
EnglishGender - No gender differences were observed after adjustment for body weight. ro
Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała. cz
EnglishGender No dosage adjustment is necessary based on gender (see section 5.2).
Płeć Nie jest konieczne dostosowywanie dawki ze względu na płeć (patrz punkt 5. 2).
EnglishThe Commission has adopted a new strategy on gender equality for the period 2010-2015.
Komisja przyjęła nową strategię w sprawie równouprawnienia płci na okres 2010-2015.
EnglishMatters of gender equality must be strengthened and integrated in the new strategy.
Należy położyć większy nacisk na sprawy równości płci i włączyć je do nowej strategii.