Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "gender"

 

"gender" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 1035

gender {rzeczownik}

gender {rzecz.} [gram.]

rodzaj {m.} [gram.]

Indeed, an attempt to impose Europe-wide regulation of the presentation of the two genders in advertising would create some kind of homogenised sterile stereotype.

I taka próba narzucenia ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących przedstawiania obydwu płci w reklamach doprowadziłaby do powstania pewnego rodzaju jednorodnego i jałowego stereotypu.

gender {rzecz.} [socjol.]

płeć kulturowa {f.} [socjol.]

gender {rzecz.} [socjol.]

płeć społeczna {f.} [socjol.]

gender {rzecz.} [socjol.]

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "gender":

 

Podobne tłumaczenia

"gender" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gender" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

Gender had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.

Płeć nie wpływała w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.

The main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.

Główną przyczyną jest brak jasnej i jednoznacznej perspektywy równouprawnienia.

What I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.

Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.

Gender - No gender differences were observed after adjustment for body weight.

Płeć - Nie obserwowano różnic zależnych od płci po dostosowaniu dawki do masy ciała.

There is no evidence for any relevant gender, race or circadian variability.

Brak dowodów na jakąkolwiek zmienność związaną z płcią, rasą i rytmem dobowym.

Age and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.

Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.

Gender Plasma concentrations of anidulafungin in healthy men and women were similar.

Płeć Stężenia anidulafunginy w osoczu u zdrowych mężczyzn i kobiet są zbliżone.

A service that represents the European Union in geographic and gender terms too.

Służba ta reprezentuje również Unię Europejską pod względem geograficznym oraz płci.

Gender No dosage adjustment is necessary based on gender (see section 5.2).

Płeć Nie jest konieczne dostosowywanie dawki ze względu na płeć (patrz punkt 5. 2).

We use the person's age and their gender to start to fill in the personalized risks.

Korzystamy z informacji o wieku i płci danej osoby aby oszacować ich osobiste ryzyko.

The European Union has always led the way when it comes to gender equality.

Unia Europejska zawsze odgrywała wiodącą rolę w sprawach równouprawnienia płci.

I am sure that this will affect the health of our citizens of both genders.

Jestem przekonany, że wywrze on wpływ na zdrowie naszych obywateli obojga płci.

Gender and race: no dosage adjustment based on gender or race is required.

Płeć i rasa: nie jest wymagane modyfikowanie dawkowania w zależności od płci i rasy.

I am also very pleased that the resolution covers gender equality as well.

Bardzo cieszę się również, że rezolucja odnosi się też do sprawy równości płci.

We are moving forward, but progress in the area of gender equality is slow.

Robimy postępy, ale postęp w sferze równouprawnienia płci następuje wolno.

The Commission has adopted a new strategy on gender equality for the period 2010-2015.

Komisja przyjęła nową strategię w sprawie równouprawnienia płci na okres 2010-2015.

The gender perspective has definitely become more important at an international level.

Perspektywa równości płci zdecydowanie nabrała znaczenia na szczeblu międzynarodowym.

He is right, we still have some progress to make in terms of gender equality.

Ma pan rację, mamy jeszcze trochę do zrobienia w sprawie równouprawnienia.

This is to do with the European Institute for Gender Equality and its funding.

Chodzi tutaj o Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i jego finansowanie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.