Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "gauge"

 

"gauge" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 102

gauge {rzeczownik}

gauge {rzecz.} [Bryt.] (też: pointer, indicator, index, gage)

wskaźnik {m.}

The point is that we have to have a context, a gauge for our actions in all this.

Chodzi o to, że musimy mieć kontekst, wskaźnik naszych akcji w tym wszystkim.

You can see how much Liprolog is left by looking at the gauge on the side of the cartridge.

Można przekonać się, ile zostało preparatu Liprolog, patrząc na wskaźnik znajdujący się z boku wkładu.

gauge {rzecz.} [Bryt.] (też: coarseness, gage, heaviness, thickness)

grubość {f.}

gauge {rzecz.} [Bryt.] (też: measure, gage)

miernik {m.}

gauge {rzecz.} [Bryt.] (też: calibre, caliber, gage)

kaliber {m.}

gauge {rzecz.} [Bryt.] (też: intersection, cross-section, gage, range)

przekrój {m.}

gauge {rzecz.} (też: criterion, touchstone)

probierz {m.}

We will use this as a yardstick to gauge your performance.

Wykorzystamy ją jako probierz dla zmierzenia państwa skuteczności.

gauge {rzecz.} [techn.]

  przymiar {m.} [techn.]

to gauge {czasownik}

to gauge [gauged|gauged] {czas.} [Bryt.] (też: to rate, to gage, to evaluate, to weigh up)

ocenić {czas.}

The commander told me that a woman could gauge a potentially violent situation much better than men.

Ich dowództwo twierdziło, że kobieta może ocenić potencjalnie groźną sytuację lepiej od mężczyzny.

This will allow us to gauge effectively what our legislative activity is worth, and to make the necessary adjustments at the time of the four-year review.

Pozwoli to nam efektywnie ocenić wartość naszych działań legislacyjnych i wprowadzić niezbędne korekty w czasie przeglądu czteroletniego.

Brazil must gauge political developments in the region well and can do so primarily from the ambition of its neighbour Venezuela to dominate the continent.

Brazylia musi właściwie ocenić zmiany polityczne w regionie i może tego dokonać głównie przez pryzmat dążeń swojego sąsiada, Wenezueli, do zdominowania kontynentu.

Also, to what extent is it gauging whether budget support is actually helping countries' development?

A także, w jakim stopniu ocenia, czy wsparcie budżetowe rzeczywiście pomaga w rozwoju tych krajów?

I feel that in the main the European Parliament has properly gauged the value of these provisions which are set to truly Europeanise our railways.

Mam wrażenie, że zasadniczo Parlament Europejski prawidłowo ocenił wartość tych postanowień, których celem jest nadanie naszym kolejom prawdziwie europejskiego charakteru.

to gauge [gauged|gauged] {czas.} (też: to appraise, to estimate, to rate, to gage)

oceniać [oceniam|oceniał] {czas. ndk}

Also, to what extent is it gauging whether budget support is actually helping countries' development?

A także, w jakim stopniu ocenia, czy wsparcie budżetowe rzeczywiście pomaga w rozwoju tych krajów?

The Commission is carefully following the discussion and gauging, on the basis of contacts with the other institutions, when such a proposal should be adopted by the Commission.

Komisja dokładnie śledzi te dyskusje i na podstawie kontaktów z innymi instytucjami ocenia, kiedy powinna przyjąć taki wniosek.

to gauge [gauged|gauged] {czas.} [Bryt.] (też: to fasten, to make fast, to determine, to fix)

ustalić {czas.}

to gauge [gauged|gauged] {czas.} [Bryt.] (też: to gage, to do the math, to tally up, to tally)

policzyć {czas.}

to gauge [gauged|gauged] {czas.} [Bryt.] (też: to measure, to gage)

zmierzyć {czas.}

(FR) Mr President, I am one of those who was present at the start of the Galileo project, and so I am perhaps rather better placed to gauge the extent of the delay.

(FR) Panie przewodniczący! Byłem jedną z osób obecnych przy rozpoczęciu projektu Galileo, a zatem być może jestem w lepszej sytuacji, aby zmierzyć skalę opóźnienia.

to gauge [gauged|gauged] {czas.} (też: to mete out, to levy, to dish out)

wymierzyć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "gauge":

 

Podobne tłumaczenia

"gauge" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gauge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The validity of declarations of support will be gauged by the Member States.

Ważność deklaracji poparcia będzie weryfikowana przez państwa członkowskie.

Replace the 18-gauge needle with a 25-gauge needle for subcutaneous injection.

Zmienić igłę nr 18 na igłę nr 25 przeznaczoną do wstrzyknięć podskórnych.

Change to the third 19-gauge (35 mm or 50 mm) needle prior to injection.

Przed wstrzyknięciem należy przymocować trzecią igłę 19 G (35 mm lub 50 mm).

29, 30 or 31 gauge (diameter 0.25 - 0.33mm) and 12.7, 8 or 5mm length.

29, 30 lub 31 G (średnica 0, 25 – 0, 33 mm) i o długości 12, 7 mm, 8 mm lub 5 mm.

I am pleased that isolated, narrow-gauged and preserved railways will be exempt.

Cieszy mnie to, że odizolowane, wąskotorowe i przestarzałe koleje zostaną z tego wyłączone.

a needle for the subcutaneous injection (for example 0.4 x 13 mm [27 gauge 0.5 inch]);

igłę (na przykład 0, 4  13 mm [ 27 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku podskórnego;

a long needle (for example 0.8 x 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for

długą igłę (na przykład 0, 8  40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki

a long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for

długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki z

The broad-gauge railway line from Vladivostok reaches the border of the EU at Čierna nad Tisou.

Szerokotorowa linia kolejowa z Władywostoku sięga do granicy UE w Czernej nad Cisą.

The dispersion should be withdrawn from the vial using a syringe with a 18 to 20 gauge sterile

Roztwór należy pobrać z fiolki przy użyciu strzykawki połączonej z jałową igłą kalibru 18 lub 20

A fresh subcutaneous needle (recommended 25-gauge) should then be firmly attached to the syringe.

Świeżą igłę do wstrzyknięć podskórnych (zalecana 25 G) mocno nałożyć na strzykawkę.

29 (thin), 30 or 31 (thinner) gauge (diameter 0.25-0.33mm) and

29 (cienkie), 30 lub 31 (jeszcze cieńsze) (średnica 0, 25- 0, 33 mm) i

gauge (diameter 0.25- 0.33mm) and 12.7, 8 or 5mm length can be used.

Mała osłonka igły lub 31 (cieńszych) o średnicy (0, 25- 0, 33 mm) i długości 12, 7 mm, 8 mm lub 5 mm.

a long needle (for example 0.8 × 40 mm [21 gauge 1.5 inch]) to be used to add water for injections to

z długą igłę (na przykład 0, 8 × 40 mm [ 21 rozmiar 1, 5 cala ]) w celu dodania wody do fiolki

Prefilled Type I glass syringe with bromobutyl rubber stopper, 27 gauge stainless steel needle with ed

Ampułko- strzykawka ze szkła typu I z zatyczką z kauczuku bromobutylowego, igła ze stali Pr

Take the 21-gauge needle out of its wrapping and place it firmly onto the tip (nozzle) of the syringe.

Igłę o rozmiarze 21 G wyjąć z opakowania i nałożyć mocno na końcówkę (dyszę) strzykawki.

Type I glass barrel (1 ml) affixed with a 27 gauge x 12.7 mm needle and stoppered with a bromobutyl du

na 6. 4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu ia Nie zamrażać. len

Now the solidarity of the European Union is also being gauged.

Teraz mierzona jest również solidarność Unii Europejskiej.

a short needle (for example 0.3 × 13 mm [30 gauge 0.5 inch]) for the subcutaneous injection;

lekiem PegIntron; krótką igłę (na przykład 0, 3 × 13 mm [ 30 rozmiar 0, 5 cala ]) do wykonania zastrzyku

Ask your healthcare professional which needle gauge and length is best for you.

Należy skonsultować z personelem medycznym jaka średnica i długość igieł będzie najbardziej odpowiednia.
 

Wyniki z forum

"gauge" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

gathered · gatherer · gathering · gator · GATT · gauche · gaud · gaudily · gaudiness · gaudy · gauge · Gaul · gault · gaunt · gauntlet · Gaussian · gauze · gauzy · gavage · gavel · gavotte

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.