Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "gain"

 

"gain" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 838

gain {rzeczownik}

gain {rzecz.} (też: profit, cleanup)

zysk {m.}

Power can also be positive sum, where your gain can be my gain.

Gra sił moze również mieć wynik dodatni, gdzie mój zysk może być Twoim zyskiem.

The gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.

Zysk ze zwiększenia rozmiarów ciężarówek zostałby zniwelowany przez wzrost tonażu transportu.

Or is it gain [to him], that thou makest thy ways perfect?

albo co za zysk ma, gdy doskonałe pokazujesz drogi twoje?

It represents a gain for Europe's businesses as well as its people.

Stanowi on zysk dla przedsiębiorstw i obywateli Europy.

With trade, there's mutual interdependency and mutual gain between parties.

Handel oznacza współzależność i wspólny zysk obu grup.

gain {rzecz.} (też: growth, height, augmentation, buildup)

wzrost {m.}

The expected weight gain for normal children between 5-12 years of age is 3 to 5 kg per year.

Oczekiwany wzrost masy ciała dla normalnych dzieci w wieku od 5 do 12 lat wynosi 3 do 5 kg rocznie.

The gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.

Zysk ze zwiększenia rozmiarów ciężarówek zostałby zniwelowany przez wzrost tonażu transportu.

The increase in taxes paid and the decrease in benefits received will, together, mean a net gain for the budget.

Wzrost wpływów podatkowych i zmniejszenie uzyskiwanej pomocy będą w sumie oznaczały zysk netto dla budżetu.

There are at least three possibilities: One possibility is that, as I gain weight, it causes you to gain weight.

Jedna możliwość jest taka, że mój wzrost masy powoduje twój przyrost na wadze, rodzaj indukcji, rodzaj przenoszenia z osoby na osobę.

The current immigration rate to Britain now results in a net population gain of over 200 000 people per year - or a net population gain of over 1 million people every five years.

Przy bieżącym wskaźniku imigracji do Wielkiej Brytanii wzrost netto liczby ludności wynosi ponad 200 000 osób rocznie - czyli ponad milion co pięć lat.

gain {rzecz.} (też: growth, accrual)

przyrost {m.}

Was weight gain in one person actually spreading to weight gain in another person?

Czy przyrost wagi u jednej osoby faktycznie przekłada się na przyrost wagi u kogoś innego ?

Underactive thyroid gland which can cause tiredness or weight gain, overactive thyroid gland

Niedoczynność tarczycy, która może powodować zmęczenie lub przyrost masy ciała,

Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with

Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą

Underactive thyroid gland which can cause tiredness or weight gain

Niedoczynność tarczycy, która może powodować zmęczenie lub przyrost masy ciała

hypercholesterolemia, weight gain, hyperglycemia, hunger

hipercholesterolemia, przyrost masy ciała, hiperglikemia, uczucie głodu

gain {rzecz.} [el.]

wzmocnienie {n.} [el.]

Ultimately, economic policies must gain more legitimacy through greater intervention by Parliament under the codecision process.

I strategie polityczne w zakresie gospodarki muszą wreszcie otrzymać większą legitymację poprzez wzmocnienie głosu Parlamentu Europejskiego w postaci procedury współdecyzji.

We Swedish Social Democrats believe that those committees that will gain a heavier workload with the entry into force of the Treaty of Lisbon need to be reinforced.

My, szwedzcy socjaldemokraci, uważamy, że konieczne jest wzmocnienie tych komisji, które wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zostaną obciążone większą ilością pracy.

gain {rzecz.} (też: stride, headway, progression)

postęp {m.}

And what I'd like to argue is that that's not necessarily the case, as progress is simply a word for change, and with change you gain something, but you also lose something.

Chcę dowieść, że to niekoniecznie prawda, bo postęp to po prostu synonim zmiany, a zmiana coś nam daje, ale też coś zabiera.

Madam President, I am sure that your party in Germany will also support this pact, so that we have also gained ground here.

Pani Przewodnicząca! Jestem pewien, że Pani partia w Niemczech również poprze ten pakt, a zatem i w tym względzie zrobiliśmy postępy.

I voted for the motion for a resolution, because the report states quite clearly that since gaining its independence in 2006, Montenegro has made significant progress in internal reforms.

Głosowałam za projektem rezolucji, ponieważ sprawozdanie jasno stanowi, że po odzyskaniu niepodległości w 2006 roku Czarnogóra poczyniła znaczące postępy w obszarze reform wewnętrznych.

gain {rzecz.} (też: advantage, avail, percentage, benefit)

korzyść {f.}

Those combating terrorism lose their moral credit balance with citizens in the course of this battle - which is a gain for the terrorists.

Osoby zwalczające terroryzm tracą w trakcie tej wojny wiarygodność moralną w oczach obywateli, co stanowi korzyść dla terrorystów.

Instead of costs, we really should be talking about gains for the European Union.

Zamiast o kosztach, powinniśmy raczej dyskutować o korzyściach dla Unii Europejskiej.

gain {rzecz.}

zarobek {m.}

gain {rzecz.}

nacięcie (stolarstwo) {n.}

gain {rzecz.} (też: amelioration, improvement, perfection)

gain {rzecz.}

wrąb (stolarstwo) {m.}

to gain {czasownik}

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to win, to obtain)

zyskać {czas.}

We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.

Możemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.

Similarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.

Podobnie, Europa może zyskać bardzo wiele dzięki swej różnorodności kulturowej.

That is the only way to gain the public's endorsement of legal immigration.

To jedyny sposób, aby zyskać poparcie opinii publicznej dla legalnej imigracji.

This hypocritical approach must not gain a majority in this House.

Takie pełne hipokryzji podejście nie może zyskać większości w tym Parlamencie.

Only big business and major construction interests stand to gain.

Zyskać może tylko duży biznes i znaczące interesy związane z budownictwem.

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to earn, to win)

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to secure, to win)

wywalczyć {czas.}

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to attain)

dostąpić (łaski, zbawienia) {czas.} [wzn.]

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to attain)

wskórać {czas.}

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to attain)

dostępować [dostępuję|dostępował] (łaski, zbawienia) {czas.} [wzn.]
wynosić {czas.} [przen.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "gain":

 

Podobne tłumaczenia

"gain" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.

Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.

If we do, we will be trampling over all the social standards we gained previously.

Jeśli na to pozwolimy, zdepczemy wszystkie wypracowane dotychczas normy społeczne.

In rats, decreased body weight gain of the offspring during lactation was observed.

Obserwowano zmniejszanie masy ciała u potomstwa w trakcie laktacji u szczurów.

Measures also need to be effective and proportionate to the gain of security.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa środki powinny być skuteczne i proporcjonalne.

As for helping victims, we will make it easier for them to gain access to justice.

Jeżeli chodzi o pomoc ofiarom, ułatwimy im dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

The action taken by the government has gained recognition in international markets.

Te działania, podjęte przez rząd, zdobyły uznanie na rynkach międzynarodowych.

This is a marathon that will only gain impetus in the context of the 2008 Olympics.

Jest to maraton, który w kontekście igrzysk w 2008 r. tylko nabierze impetu.

For everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.

Bo każdy skorzysta, jeśli w ten sposób będzie można uniknąć postępowania prawnego.

Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.

Reputacja Bułgarii jest szargana w imię krótkofalowych korzyści politycznych.

The EU gains its legitimacy from delivering, not least quality of life for citizens.

UE czerpie swą legitymizację z zapewniania nie najgorszej jakości życia obywatelom.

It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.

Wyraźnie wskazuje ona na pragnienie uzyskania dalszych kompetencji za wszelką cenę.

It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.

Dobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.

Because that's what I take from the theme of this conference: Gained in Translation.

To właśnie rozumiem poprzez temat tej konferencji: "Zyskane w tłumaczeniu".

Secondly, women gained control over their reproductive lives through contraception.

Po drugie kobiety zyskały kontrolę nad swoim życiem rozrodczym poprzez antykoncepcję.

It is better if Europe gains a clearer identity by 'listening to the voters'.

Lepiej będzie, jeśli Europa ukształtuje swoją tożsamość poprzez "słuchanie wyborców”.

Common: oedema/ fluid retention Uncommon: appetite increase or decrease, weight gain.

Niezbyt często: zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała.

This amendment was seen as radical and did not gain the required majority.

Ta poprawka została uznana za radykalną i nie uzyskała niezbędnej większości.

That is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.

Tak opracowuje się politykę i tak uzyskuje się poparcie naszych obywateli.

This vision gains new importance in today's troubled political and economic situation.

Ta wizja zyskuje nowe znaczenie w obecnej trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej.

It is positive in all senses and enables both parties to make significant gains.

Jest ona pozytywna w każdym sensie i pozwala obydwu stronom odnosić znaczące korzyści.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: służyć za przyzwoitkę, strzelić karpia, oryginał, ekscentryk, czubek

Podobne słowa

gadolinium · gadulka · Gaelic · gaffe · gaffer · gag · gaga · gage · gaiety · gaily · gain · gainer · gainful · gainings · gains · gait · gaiter · gaiters · gal · gala · galactic

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.