Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "gain"

 

"gain" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-70 z 760

gain {rzeczownik}

gain {rzecz.} (też: profit, cleanup)

zysk {m.}

The gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.

Zysk ze zwiększenia rozmiarów ciężarówek zostałby zniwelowany przez wzrost tonażu transportu.

Or is it gain [to him], that thou makest thy ways perfect?

albo co za zysk ma, gdy doskonałe pokazujesz drogi twoje?

It represents a gain for Europe's businesses as well as its people.

Stanowi on zysk dla przedsiębiorstw i obywateli Europy.

The gain for the world's climate would obviously be nil, but the social cost to Europeans would be unbearable.

Zysk dla światowego klimatu byłby oczywiście żaden, ale koszty społeczne dla Europejczyków byłyby olbrzymie.

For to me to live is Christ, and to die is gain.

Albowiem mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć zysk.

gain {rzecz.} (też: growth, height, augmentation, buildup)

wzrost {m.}

The expected weight gain for normal children between 5-12 years of age is 3 to 5 kg per year.

Oczekiwany wzrost masy ciała dla normalnych dzieci w wieku od 5 do 12 lat wynosi 3 do 5 kg rocznie.

The gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.

Zysk ze zwiększenia rozmiarów ciężarówek zostałby zniwelowany przez wzrost tonażu transportu.

The increase in taxes paid and the decrease in benefits received will, together, mean a net gain for the budget.

Wzrost wpływów podatkowych i zmniejszenie uzyskiwanej pomocy będą w sumie oznaczały zysk netto dla budżetu.

There are at least three possibilities: One possibility is that, as I gain weight, it causes you to gain weight.

Jedna możliwość jest taka, że mój wzrost masy powoduje twój przyrost na wadze, rodzaj indukcji, rodzaj przenoszenia z osoby na osobę.

The current immigration rate to Britain now results in a net population gain of over 200 000 people per year - or a net population gain of over 1 million people every five years.

Przy bieżącym wskaźniku imigracji do Wielkiej Brytanii wzrost netto liczby ludności wynosi ponad 200 000 osób rocznie - czyli ponad milion co pięć lat.

gain {rzecz.} (też: growth, accrual)

przyrost {m.}

Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with

Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą

Underactive thyroid gland which can cause tiredness or weight gain

Niedoczynność tarczycy, która może powodować zmęczenie lub przyrost masy ciała

hypercholesterolemia, weight gain, hyperglycemia, hunger

hipercholesterolemia, przyrost masy ciała, hiperglikemia, uczucie głodu

Weight gain: in clinical trials aripiprazole has not been shown to induce clinically relevant weight gain.

Przyrost masy ciała: wyniki badań klinicznych wskazują, że arypiprazol nie powoduje klinicznie istotnego przyrostu masy ciała.

Malformations and anomalies included significant alterations in the musculoskeletal system, body weight gain, and size.

Wady rozwojowe i nieprawidłowości obejmowały znaczne zmiany w układzie mięśniowo- szkieletowym, przyrost masy i wielkości ciała.

gain {rzecz.} (też: stride, headway, progression)

postęp {m.}

And what I'd like to argue is that that's not necessarily the case, as progress is simply a word for change, and with change you gain something, but you also lose something.

Chcę dowieść, że to niekoniecznie prawda, bo postęp to po prostu synonim zmiany, a zmiana coś nam daje, ale też coś zabiera.

Madam President, I am sure that your party in Germany will also support this pact, so that we have also gained ground here.

Pani Przewodnicząca! Jestem pewien, że Pani partia w Niemczech również poprze ten pakt, a zatem i w tym względzie zrobiliśmy postępy.

I voted for the motion for a resolution, because the report states quite clearly that since gaining its independence in 2006, Montenegro has made significant progress in internal reforms.

Głosowałam za projektem rezolucji, ponieważ sprawozdanie jasno stanowi, że po odzyskaniu niepodległości w 2006 roku Czarnogóra poczyniła znaczące postępy w obszarze reform wewnętrznych.

gain {rzecz.} [el.]

wzmocnienie {n.} [el.]

We Swedish Social Democrats believe that those committees that will gain a heavier workload with the entry into force of the Treaty of Lisbon need to be reinforced.

My, szwedzcy socjaldemokraci, uważamy, że konieczne jest wzmocnienie tych komisji, które wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zostaną obciążone większą ilością pracy.

gain {rzecz.} (też: advantage, avail, percentage, benefit)

korzyść {f.}

Those combating terrorism lose their moral credit balance with citizens in the course of this battle - which is a gain for the terrorists.

Osoby zwalczające terroryzm tracą w trakcie tej wojny wiarygodność moralną w oczach obywateli, co stanowi korzyść dla terrorystów.

gain {rzecz.}

zarobek {m.}

gain {rzecz.} (też: amelioration, improvement, perfection)

gain {rzecz.}

nacięcie (stolarstwo) {n.}

gain {rzecz.}

wrąb (stolarstwo) {m.}

to gain {czasownik}

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to win, to obtain)

zyskać {czas. dk}

We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.

Możemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.

Similarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.

Podobnie, Europa może zyskać bardzo wiele dzięki swej różnorodności kulturowej.

That is the only way to gain the public's endorsement of legal immigration.

To jedyny sposób, aby zyskać poparcie opinii publicznej dla legalnej imigracji.

This hypocritical approach must not gain a majority in this House.

Takie pełne hipokryzji podejście nie może zyskać większości w tym Parlamencie.

Only big business and major construction interests stand to gain.

Zyskać może tylko duży biznes i znaczące interesy związane z budownictwem.

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to earn, to win)

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to win)

wywalczyć {czas.}

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to attain)

wskórać {czas. dk}
dostąpić (łaski, zbawienia) {czas.} [wzn.]

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to attain)

dostępować [dostępuję|dostępował] (łaski, zbawienia) {czas. ndk} [wzn.]

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to elevate)

wynosić [wynoszę|wynosił] {czas.} [przen.]

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to acquire, to conquer, to chalk up, to carry off)

zdobyć {czas. dk}

I thought he was expecting to gain seats in the next European elections.

Myślałem, że spodziewa się zdobyć mandaty w kolejnych wyborach europejskich.

We have achieved a great deal together and we must once again gain the trust of our electorate.

Bardzo wiele udało nam się razem osiągnąć, więc musimy następny raz zdobyć zaufanie naszego elektoratu.

It is through these organisations that consumers gain strength and acquire more knowledge and information.

Dlatego, dzięki specjalnym organizacjom, będą mogli rosnąć w siłę oraz zdobyć więcej wiedzy i informacji.

If we want to gain the respect of our citizens, then we have to begin by respecting the limits of our competences.

Jeżeli chcemy zdobyć szacunek naszych obywateli, powinniśmy najpierw przestrzegać granic naszych kompetencji.

”I want to be of use, I want to help other people and gain some expert knowledge and learn languages while helping.

„Chcę zrobić coś pożytecznego, chcę pomagać innym ludziom, zdobyć doświadczenia i nauczyć się języka.

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to find, to work out, to come up with, to come by)

Over 30% complete tertiary education but, in spite of this, do not find work because the qualifications they have gained do not meet the needs of the market.

Ponad 30% uzyskuje dyplomy szkół wyższych ale mimo wszystko nie znajdują zatrudnienia bo uzyskane przez nich kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom rynku.

Southern Sudan is in a transitional period, as a great deal could still happen between now and 9 July, the date on which it formally gains its independence.

Południowy Sudan znajduje się obecnie w okresie przejściowym, gdyż jeszcze wiele może się zdarzyć między chwilą obecną a 9 lipca, dniem, kiedy formalnie uzyska niepodległość.

to gain [gained|gained] {czas.} (też: to find, to work out, to detect)

znaleźć {czas.}

to gain a foothold

znaleźć punkt oparcia
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "gain":

 

Podobne tłumaczenia

"gain" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "gain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.

Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.

In rats, decreased body weight gain of the offspring during lactation was observed.

Obserwowano zmniejszanie masy ciała u potomstwa w trakcie laktacji u szczurów.

Measures also need to be effective and proportionate to the gain of security.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa środki powinny być skuteczne i proporcjonalne.

This is a marathon that will only gain impetus in the context of the 2008 Olympics.

Jest to maraton, który w kontekście igrzysk w 2008 r. tylko nabierze impetu.

For everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.

Bo każdy skorzysta, jeśli w ten sposób będzie można uniknąć postępowania prawnego.

Bulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.

Reputacja Bułgarii jest szargana w imię krótkofalowych korzyści politycznych.

The EU gains its legitimacy from delivering, not least quality of life for citizens.

UE czerpie swą legitymizację z zapewniania nie najgorszej jakości życia obywatelom.

It clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.

Wyraźnie wskazuje ona na pragnienie uzyskania dalszych kompetencji za wszelką cenę.

It would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.

Dobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.

Secondly, women gained control over their reproductive lives through contraception.

Po drugie kobiety zyskały kontrolę nad swoim życiem rozrodczym poprzez antykoncepcję.

It is better if Europe gains a clearer identity by 'listening to the voters'.

Lepiej będzie, jeśli Europa ukształtuje swoją tożsamość poprzez "słuchanie wyborców”.

Common: oedema/ fluid retention Uncommon: appetite increase or decrease, weight gain.

Niezbyt często: zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała.

This amendment was seen as radical and did not gain the required majority.

Ta poprawka została uznana za radykalną i nie uzyskała niezbędnej większości.

That is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.

Tak opracowuje się politykę i tak uzyskuje się poparcie naszych obywateli.

This vision gains new importance in today's troubled political and economic situation.

Ta wizja zyskuje nowe znaczenie w obecnej trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej.

It is positive in all senses and enables both parties to make significant gains.

Jest ona pozytywna w każdym sensie i pozwala obydwu stronom odnosić znaczące korzyści.

For the Japanese, there would be gains in the automotive and ICT sectors.

Japończycy odnieśliby korzyści w sektorze motoryzacyjnym i technologii TIK.

These changes are interpreted as being secondary to decreased maternal body weight gain.

Zmiany te interpretuje się jako wtórne do zmniejszonego przyrostu masy ciała matki.

That first one is humans-versus-nature; we've won, there's no more gain.

Pierwszy to ludzie przeciwko naturze. ~~~ Wygraliśmy, nie ma więcej do wzięcia.

It also did not do so in order to gain political return from this condemnation.

Nie czyniła też tego, aby czerpać korzyści polityczne z tego potępienia.
 

Wyniki z forum

"gain" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

gadolinium · gadulka · Gaelic · gaffe · gaffer · gag · gaga · gage · gaiety · gaily · gain · gainer · gainful · gainings · gains · gait · gaiter · gaiters · gal · gala · galabiya

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.