EN gain
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Elektronika

1. ogólne

gain (też: augmentation, boost, growth, height)
The gain from increasing the size of lorries would be eaten up by the increase in transport tonnage.
Zysk ze zwiększenia rozmiarów ciężarówek zostałby zniwelowany przez wzrost tonażu transportu.
The expected weight gain for normal children between 5-12 years of age is 3 to 5 kg per year.
Oczekiwany wzrost masy ciała dla normalnych dzieci w wieku od 5 do 12 lat wynosi 3 do 5 kg rocznie.
The increase in taxes paid and the decrease in benefits received will, together, mean a net gain for the budget.
Wzrost wpływów podatkowych i zmniejszenie uzyskiwanej pomocy będą w sumie oznaczały zysk netto dla budżetu.
gain (też: accrual, growth)
hypercholesterolemia, weight gain, hyperglycemia, hunger
hipercholesterolemia, przyrost masy ciała, hiperglikemia, uczucie głodu
Underactive thyroid gland which can cause tiredness or weight gain
Niedoczynność tarczycy, która może powodować zmęczenie lub przyrost masy ciała
Some of the height gain obtained with treating short children/ adolescents born SGA with
Przyrost wzrostu uzyskany dzięki leczeniu somatropiną niskich dzieci i młodzieży z niską masą
gain (też: profit, cleanup)
It represents a gain for Europe's businesses as well as its people.
Stanowi on zysk dla przedsiębiorstw i obywateli Europy.
Or is it gain [to him], that thou makest thy ways perfect?
albo co za zysk ma, gdy doskonałe pokazujesz drogi twoje?
For to me to live is Christ, and to die is gain.
Albowiem mnie życiem jest Chrystus, a umrzeć zysk.
gain (też: account, advantage, avail, benefit)
The heart of her husband trusteth in her, And he shall have no lack of gain.
Serce męża jej ufa jej, a na korzyściach schodzić mu nie będzie.
Those combating terrorism lose their moral credit balance with citizens in the course of this battle - which is a gain for the terrorists.
Osoby zwalczające terroryzm tracą w trakcie tej wojny wiarygodność moralną w oczach obywateli, co stanowi korzyść dla terrorystów.
However, the reasons for which an elected representative decides to prefer one interest ahead of another must be based on his convictions, and not on personal gain.
Niemniej jednak powody, dla których wybrany przedstawiciel postanawia przedkładać jeden interes nad innymi, muszą być oparte na jego przekonaniu, a nie na osobistych korzyściach.
gain
play_circle_outline
wrąb {m.} (stolarstwo)
gain (też: headway, progression, stride)
And what I'd like to argue is that that's not necessarily the case, as progress is simply a word for change, and with change you gain something, but you also lose something.
Chcę dowieść, że to niekoniecznie prawda, bo postęp to po prostu synonim zmiany, a zmiana coś nam daje, ale też coś zabiera.
The European Union has a lot to gain from a closer partnership with Brazil in order to progress on global issues of common concern.
Unia Europejska może dużo zyskać na bliższym partnerstwie z Brazylią, dzięki któremu może osiągnąć postępy w sprawach światowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Madam President, I am sure that your party in Germany will also support this pact, so that we have also gained ground here.
Pani Przewodnicząca! Jestem pewien, że Pani partia w Niemczech również poprze ten pakt, a zatem i w tym względzie zrobiliśmy postępy.
gain (też: amelioration, improvement, perfection)
gain
play_circle_outline
nacięcie {n.} (stolarstwo)

2. Elektronika

We Swedish Social Democrats believe that those committees that will gain a heavier workload with the entry into force of the Treaty of Lisbon need to be reinforced.
My, szwedzcy socjaldemokraci, uważamy, że konieczne jest wzmocnienie tych komisji, które wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego zostaną obciążone większą ilością pracy.

Przykłady użycia - "gain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto gain a foothold
Englishto gain a toehold in sth
Englishto gain a toehold in sth
Englishto gain control over sb
Englishto gain control over sb
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
EnglishMeasures also need to be effective and proportionate to the gain of security.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa środki powinny być skuteczne i proporcjonalne.
EnglishIn rats, decreased body weight gain of the offspring during lactation was observed.
Obserwowano zmniejszanie masy ciała u potomstwa w trakcie laktacji u szczurów.
EnglishThat is how you make policy, and it is how you gain the support of our citizens.
Tak opracowuje się politykę i tak uzyskuje się poparcie naszych obywateli.
EnglishFor everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.
Bo każdy skorzysta, jeśli w ten sposób będzie można uniknąć postępowania prawnego.
EnglishThis is a marathon that will only gain impetus in the context of the 2008 Olympics.
Jest to maraton, który w kontekście igrzysk w 2008 r. tylko nabierze impetu.
EnglishIt would be helpful to gain some reassurances from the Commission in these regards.
Dobrze by było uzyskać w tym zakresie jakieś zapewnienie ze strony Komisji.
EnglishIt clearly demonstrates the desire to gain further competences at any cost.
Wyraźnie wskazuje ona na pragnienie uzyskania dalszych kompetencji za wszelką cenę.
EnglishThis puts the European idea at risk and allows narrow-minded nationalism to gain ground.
To zagrożenie dla idei europejskiej i zachęta dla ograniczającego nacjonalizmu.
EnglishIn other words, it is perfectly possible for citizens to gain access to this information.
Innymi słowy, obywatele nie mają żadnego problemu z dostępem do tych informacji.
EnglishIt also did not do so in order to gain political return from this condemnation.
Nie czyniła też tego, aby czerpać korzyści polityczne z tego potępienia.
EnglishThat first one is humans-versus-nature; we've won, there's no more gain.
Pierwszy to ludzie przeciwko naturze. ~~~ Wygraliśmy, nie ma więcej do wzięcia.
EnglishThis amendment was seen as radical and did not gain the required majority.
Ta poprawka została uznana za radykalną i nie uzyskała niezbędnej większości.
EnglishNow in 1957, Ghana was the first sub-Saharan country to gain its independence.
W 1957, Ghana była pierwszym krajem na południe od Sahary, która osiągnęła niepodległość.
EnglishCommon: oedema/ fluid retention Uncommon: appetite increase or decrease, weight gain.
Niezbyt często: zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała.