Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "freedom"

 

"freedom" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 1844

freedom {rzeczownik}

freedom {rzecz.} (też: liberty)

wolność {f.}

Freedom of expression is a fundamental human right and a cornerstone of democracy.

Wolność wypowiedzi do podstawowe prawo człowieka oraz kamień węgielny demokracji.

The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.

Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.

It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.

To coraz bardziej niszcząca wolność wypowiedzi, treści pisanych, a nawet myśli.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

freedom {rzecz.} (też: licence, license, latitude, ease)

swoboda {f.}

The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.

Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.

Freedom of movement should not apply only to residents of the European Union.

Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.

I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.

Sądzę, że swoboda przemieszczania się jest przepustką do demokracji i wiedzy.

I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.

Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.

There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.

Nie ma konfliktu między swobodą przepływu a solidnymi warunkami socjalnymi.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "freedom":

 

Podobne tłumaczenia

"freedom" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "freedom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Various Members of this House emerged from that disaster to join us in freedom.

Wielu posłów do PE wyłoniło się z tej klęski, aby połączyć się z nami w wolności.

We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.

Znów zyskaliśmy trochę więcej wolności i zbliżyliśmy się do siebie o kolejny krok.

The trial will be followed closely by all those who defend freedom of expression.

Proces ten będą uważnie śledzić wszyscy ci, którzy bronią wolności wypowiedzi.

They are not interested in freedom of information in Europe, but only in Italy...

Nie jest zainteresowana wolnością informacji w Europie, ale jedynie we Włoszech...

A European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.

Europejski tekst może zawierać zwolnienia z zakazu, palarnie i obszary swobody.

And so I ask you: what does 'normalisation' mean with regard to religious freedom?

Dlatego pytam pana: co oznacza "normalizacja” w odniesieniu do swobody religijnej?

In the ranking produced by Freedom House, Azerbaijan has the status of 'Not Free'.

Według rankingu Freedom House, Azerbejdżan posiada status państwa bez wolności.

Actually, I had this taxi driver telling me, "Listen, I am breathing freedom.

Wygrana to godność mieszkańców Egiptu. ~~~ Wygrana to godność mieszkańców Egiptu.

In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.

W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.

We are talking about freedom, security and justice: three fundamental principles.

Mówimy o wolności, bezpieczeństwie i sprawiedliwości: trzech podstawowych zasadach.

Europe will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.

Europa nie będzie tolerować dławienia wolności przez białoruskiego dyktatora.

Europeans must, of course, be the friends of the peoples and the allies of freedom.

Europejczycy muszą oczywiście być przyjaciółmi narodów i sojusznikami wolności.

They should have freedom of choice and the opportunity to make their own decisions.

Należy im zapewnić swobodę wyboru oraz możliwość podejmowania własnych decyzji.

What we advocate is a healthy balance between security and personal freedom.

Opowiadamy się za zdrową równowagą pomiędzy bezpieczeństwem i wolnością osobistą.

This is connected with freedom of expression, which is a core European value.

Wiąże się to z wolnością słowa, która stanowi podstawową europejską wartość.

Racist discourse is an abuse of freedom of expression and cannot be tolerated.

Rasistowskie wypowiedzi stanowią nadużycie wolności słowa i nie można ich tolerować.

This in turn touches on the issue of freedom of movement within the European Union.

To z kolei wiąże się z kwestią swobody poruszania się w granicach Unii Europejskiej.

I personally denounce human rights violations when it comes to freedom of the press.

Osobiście potępiam naruszanie praw człowieka w odniesieniu do wolności prasy.

There is no freedom of expression, and the media, radio and television are not free.

Nie ma wolności słowa, środki masowego przekazu - radio, telewizja nie są wolne.

There is therefore a close relationship between freedom, democracy and human rights.

Istnieje zatem ścisły związek między wolnością, demokracją i prawami człowieka.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.