Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "freedom"

 

"freedom" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 242

freedom {rzeczownik}

freedom {rzecz.} (też: liberty)

wolność {f.}

Freedom of expression is a fundamental human right and a cornerstone of democracy.

Wolność wypowiedzi do podstawowe prawo człowieka oraz kamień węgielny demokracji.

The independence of media governance and freedom of expression are not negotiable.

Niezależność zarządzania mediami i wolność wypowiedzi to wartości niezbywalne.

It is increasingly destructive of freedom of speech, writing and even thought.

To coraz bardziej niszcząca wolność wypowiedzi, treści pisanych, a nawet myśli.

We know there are different ways to freedom for people oppressed by dictators.

Znamy różne sposoby wybijania się na wolność dręczonych przez dyktatorów ludów.

Both types of dictatorial regime suppressed freedom, human rights and churches.

Oba te typy reżimu dyktatorskiego tłumiły wolność, prawa człowieka i kościoły.

freedom {rzecz.} (też: licence, license, latitude, ease)

swoboda {f.}

The fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.

Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.

Freedom of movement should not apply only to residents of the European Union.

Swoboda przemieszczania powinna dotyczyć nie tylko mieszkańców Unii Europejskiej.

I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.

Sądzę, że swoboda przemieszczania się jest przepustką do demokracji i wiedzy.

I have heard the words 'freedom, liberty and justice' bandied around in this debate.

Słyszałem, jak w tej debacie padały słowa "swoboda, wolność i sprawiedliwość”.

There is no conflict between freedom of movement and good social conditions.

Nie ma konfliktu między swobodą przepływu a solidnymi warunkami socjalnymi.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "freedom":

 

Podobne tłumaczenia

"freedom" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "freedom" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.

W wolnej Europie każdy musi mieć niczym nieograniczone prawo do własnych przekonań.

Freedom of movement is one of the key pillars of the European Single Market.

Swobodny przepływ stanowi jeden z kluczowych filarów Europejskiego Jednolitego Rynku.

The question of freedom of movement is not just a national matter, but a European one.

Swobodne przemieszczanie się nie jest wyłącznie sprawą krajową, ale europejską.

We call for freedom for Hu Jia in China and for Mikhail Khodorkovsky in Russia.

Wzywamy do uwolnienia Hu Jii w Chinach i Michaiła Chodorkowskiego w Rosji.

These issues are freedom of religious persuasion, minority rights and cultural rights.

Chodzi o prawo do własnych przekonań religijnych, prawa mniejszości i prawa kulturowe.

Only freedom from emissions has any importance, and now the emissions are not welcome.

Znaczenie ma tylko brak emisji, a obecnie emisje nie są przyjmowane z zadowoleniem.

We grant the working group the freedom to submit any necessary recommendations.

Sformułowanie wszelkich niezbędnych zaleceń w tej sprawie pozostawiamy grupie roboczej.

I had a half-brother named Sean, who died in " Operation Iraqi Freedom. "

Miałam przyrodniego brata Sean' a, który zginął w " Operaji Wyswobodzenia Iraku. "

Freedom of movement is one of the great achievements of the European Union.

Swobodny przepływ jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej.

One of the most crucial aspects of the Eastern Partnership is going to be visa freedom.

Jednym z najważniejszych aspektów partnerstwa wschodniego będzie zniesienie wiz.

Secondly, you also talked about the fifth freedom and the flow of knowledge.

Po drugie, wspominał pan również o piątej swobodzie i przepływie wiedzy.

One would think, how can thought not be free, who can limit its freedom and how?

Mogłoby się wydawać, że myśl musi być wolna, że nie można jej w żaden sposób ograniczyć.

I started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.

Otworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.

(NL) Women's freedom to make their own choices is a simple human right.

(NL) Możliwość dokonywania wyborów przez kobiety to po prostu jedno z praw człowieka.

I am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.

Wstrzymuję się od głosu, aby nie głosować przeciwko swobodnemu przemieszczaniu się w Unii.

Liberals were chiefly concerned with individual freedoms and the right of entrepreneurship.

Liberałowie byli głównie przejęci prawami indywidualnymi i prawem do przedsiębiorczości.

What is this if it does not make freedom of movement more effective?

Czym byłoby rozszerzenie, gdyby nie usprawniało swobodnego przemieszczania się?

Freedom of movement for workers within the Union - codified version (

Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii - wersja ujednolicona (

People -- for law to be the platform for freedom, people have to trust it.

Ponieważ przeszkodą na drodze do osiągnięcia sukcesu jest zaufanie.

He received this prize for the defence of freedoms we share across this Parliament.

Otrzymał ją za obronę praw, którymi cieszymy się w tym Parlamencie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik, podajnik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.