Search for the most beautiful word
selection criterion
entitlements

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fraction"

 

"fraction" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 110

fraction {rzeczownik}

fraction {rzecz.} (też: part, share, piece, portion)

część {f.}

Breast-feeding A small fraction of nifedipine passes into the breast milk.

Karmienie piersią Niewielka część nifedypiny przedostaje się do mleka.

The fraction of the dose extracted during haemodialysis is 51.9± 11.0 %.

Część dawki usuwana podczas hemodializy wynosi 51, 9± 11, 00 %.

After an oral dose, the non-absorbed fraction recovered in faeces was 20-30 %.

Po przyjęciu dawki doustnej niewchłonięta część dawki odzyskana z kału stanowiła 20- 30 % dawki podanej.

A small fraction (less than 8 %) of the administered dose appears in the urine, primarily as metabolites.

Bardzo mała część podanej dawki (poniżej 8 %) wydalana jest z moczem, przede wszystkim jako metabolity.

Only a tiny fraction of that fund was used last year.

Jedynie mała część tego funduszu została wykorzystana w zeszłym roku.

fraction {rzecz.}

frakcja {f.}

The fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).

Frakcja sitagliptyny związana w sposób odwracalny z białkami osocza jest mała (38 %).

The fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).

Frakcja sitagliptyny zwi zana w sposób odwracalny z białkami osocza jest niska (38 %).

The fraction of bortezomib bound to plasma proteins was not concentration- dependent.

Frakcja bortezomibu związanego z białkami osocza nie była zależna od stężenia produktu.

The fraction of bortezomib bound to plasma proteins was not concentration-dependent.

Frakcja bortezomibu związanego z białkami osocza nie była zależna od stężenia produktu.

The unabsorbed fraction of ibandronic acid is eliminated unchanged in the faeces.

Niewchłonięta frakcja kwasu ibandronowego jest eliminowana w postaci nie zmienionej z kałem.

fraction {rzecz.} (też: fragment, shred)

ułamek {m.}

This is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!

Jest to ułamek tego, co musimy płacić za antyterrorystyczne środki bezpieczeństwa!

Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.

I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.

And that's just a tiny fraction of all species that have ever lived on the planet in past times.

A to tylko tyci ułamek wszystkich gatunków, które istniały na naszej planecie w przeszłości.

Whatever it is, a fraction of one percent is not enough.

Cokolwiek zdecydujecie, na pewno ułamek procenta nie wystarczy.

for a fraction of a second

na ułamek sekundy

fraction {rzecz.}

to fraction {czasownik}

to fraction [fractioned|fractioned] {czas.} [rzadk.] (też: to divide, to split, to separate, to share)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fraction":

 

Podobne tłumaczenia

"fraction" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fraction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And if you look at things like the iPhone app, the fraction is considerably larger.

A jeżeli spojrzeć na pochodne aplikacji np. w iPhonie, to nawet trochę więcej.

After an oral dose, the non-absorbed fraction recovered in faeces was 20-30%.

Po podaniu dawki doustnej, zawartość nie wchłoniętej frakcji w kale wynosiła 20- 30 %.

The fractional removal of levetiracetam was 51 % during a typical 4-hour dialysis session.

Podczas typowej 4- godzinnej dializy zostaje usunięte 51 % lewetyracetamu.

A large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.

Duża, niekontrolowana porcja naszych odpadków popłynie rzekami do morza.

Box containing 1 vial of powder fraction and 1 vial with 1 ml of solvent.

Karton zawierający 1 fiolke liofilizatu oraz 1 fiolke zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.

Box containing 5 vials of powder fraction and 5 vials with 1 ml of solvent.

Karton zawierający 5 fiolek liofilizatu oraz 5 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.

Box containing 2 vials of powder fraction and 2 vials with 1 ml of solvent.

Karton zawierający 2 fiolek liofilizatu oraz 2 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.

The unabsorbed fraction of ibandronic acid is eliminated unchanged in the faeces.

Kwas ibandronowy, który nie został wchłonięty, jest wydalany w stanie nie zmienionym z kałem.

Gabapentin bioavailability (fraction of dose absorbed) tends to decrease with increasing dose.

Po podaniu doustnym gabapentyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 2 – 3 godzinach.

Mean values for unbound fractions of fentanyl in plasma are estimated to be between 13 and 21 %.

Ocenia się, że średnie wartości niezwiązanych frakcji fentanylu w osoczu wynoszą od 13 do 21 %.

Rare: new onset of decreased left ventricular ejection fraction.

wystąpienie zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory serca.

Intrinsic clearance is therefore reduced, coupled with a higher unbound fraction of pioglitazone.

Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu ze wzrostem niezwiązanej frakcji leku.

But it's really a tiny fraction of the size of an atomic nucleus.

Ale jest naprawdę niewielkim ułamkiem rozmiaru jądra atomu.

This is one of the reasons why only a fraction of the rapes actually committed are being reported.

Jest to jeden z powodów, dla których jedynie cząstka gwałtów rzeczywiście popełnianych jest zgłaszana.

I can assure you that only a fraction of SWIFT data will be transferred under the interim agreement.

Mogę państwa zapewnić, że tylko mały odsetek danych SWIFT będzie przekazywany w ramach umowy tymczasowej.

In both cases, we are concerned with fractions of a per mille of these countries' gross national products.

W obydwu przypadkach chodzi o ułamki promila produktów narodowych brutto tych państw.

A large fraction of those people are in the United States.

Duży odsetek tych ludzi żyje w Stanach Zjednoczonych.

As a fraction of Gross Domestic Product, it amounted to 0.95%.

Budżet ten stanowił 0,95% produktu krajowego brutto.

The elimination half-life of 9-hydroxy-risperidone and of the active antipsychotic fraction is 24 hours.

Okres półtrwania 9- hydroksyrysperydonu i czynnej frakcji o działaniu przeciwpsychotycznym wynosi 24 godziny.

Because this represents a very clean fraction of the sky.

To zdjęcie pochodzi z bardzo czystej części nieba.
 

Wyniki z forum

"fraction" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

foxy · foyer · FPM · fps · FPU · Fr. · FRA-X · fracas · fracking · fractal · fraction · fractional · fractions · fractious · fracture · fractured · frag · fragile · fragility · fragipan · fragment

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.