"fraction" po polsku

EN

"fraction" - polskie tłumaczenie

EN fraction
volume_up
{rzeczownik}

fraction (też: part, piece, portion, share)
Breast-feeding A small fraction of nifedipine passes into the breast milk.
Karmienie piersią Niewielka część nifedypiny przedostaje się do mleka.
The fraction of the dose extracted during haemodialysis is 51.9± 11.0 %.
Część dawki usuwana podczas hemodializy wynosi 51, 9± 11, 00 %.
Only a tiny fraction of that fund was used last year.
Jedynie mała część tego funduszu została wykorzystana w zeszłym roku.
fraction
The fraction of bortezomib bound to plasma proteins was not concentration- dependent.
Frakcja bortezomibu związanego z białkami osocza nie była zależna od stężenia produktu.
The unabsorbed fraction of ibandronic acid is eliminated unchanged in the faeces.
Niewchłonięta frakcja kwasu ibandronowego jest eliminowana w postaci nie zmienionej z kałem.
The fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).
Frakcja sitagliptyny związana w sposób odwracalny z białkami osocza jest mała (38 %).
fraction (też: fragment, shred)
Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.
This is a fraction of what we have to pay for anti-terrorism security measures!
Jest to ułamek tego, co musimy płacić za antyterrorystyczne środki bezpieczeństwa!
Whatever it is, a fraction of one percent is not enough.
Cokolwiek zdecydujecie, na pewno ułamek procenta nie wystarczy.
fraction

Synonimy (angielski) dla "fraction":

fraction
English

Przykłady użycia - "fraction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe unabsorbed fraction of ibandronic acid is eliminated unchanged in the faeces.
Kwas ibandronowy, który nie został wchłonięty, jest wydalany w stanie nie zmienionym z kałem.
EnglishBox containing 5 vials of powder fraction and 5 vials with 1 ml of solvent.
Karton zawierający 5 fiolek liofilizatu oraz 5 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.
EnglishBox containing 2 vials of powder fraction and 2 vials with 1 ml of solvent.
Karton zawierający 2 fiolek liofilizatu oraz 2 fiolek zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.
EnglishA large, unruly fraction of our trash will flow downriver to the sea.
Duża, niekontrolowana porcja naszych odpadków popłynie rzekami do morza.
EnglishBox containing 1 vial of powder fraction and 1 vial with 1 ml of solvent.
Karton zawierający 1 fiolke liofilizatu oraz 1 fiolke zawierających po 1 ml rozpuszczalnika.
EnglishGabapentin bioavailability (fraction of dose absorbed) tends to decrease with increasing dose.
Po podaniu doustnym gabapentyna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 2 – 3 godzinach.
EnglishRare: new onset of decreased left ventricular ejection fraction.
wystąpienie zmniejszenia frakcji wyrzutowej lewej komory serca.
EnglishIntrinsic clearance is therefore reduced, coupled with a higher unbound fraction of pioglitazone.
Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu ze wzrostem niezwiązanej frakcji leku.
EnglishBut it's really a tiny fraction of the size of an atomic nucleus.
Ale jest naprawdę niewielkim ułamkiem rozmiaru jądra atomu.
EnglishThis is one of the reasons why only a fraction of the rapes actually committed are being reported.
Jest to jeden z powodów, dla których jedynie cząstka gwałtów rzeczywiście popełnianych jest zgłaszana.
EnglishAs just a second example: these pyramidal cells, large cells, they can span a significant fraction of the brain.
Drugi przykład: te duże komórki w kształcie piramidy rozciągają się w znacznej części mózgu.
EnglishI can assure you that only a fraction of SWIFT data will be transferred under the interim agreement.
Mogę państwa zapewnić, że tylko mały odsetek danych SWIFT będzie przekazywany w ramach umowy tymczasowej.
EnglishAs a fraction of Gross Domestic Product, it amounted to 0.95%.
Budżet ten stanowił 0,95% produktu krajowego brutto.
EnglishIntrinsic clearance is therefore reduced, coupled with a higher unbound fraction of pioglitazone.
Powoduje to zmniejszenie wewnętrznego klirensu pioglitazonu, z jednoczesnym wzrostem niezwiązanej frakcji leku.
EnglishA large fraction of those people are in the United States.
Duży odsetek tych ludzi żyje w Stanach Zjednoczonych.
EnglishBecause this represents a very clean fraction of the sky.
To zdjęcie pochodzi z bardzo czystej części nieba.
EnglishThe elimination half-life of 9-hydroxy-risperidone and of the active antipsychotic fraction is 24 hours.
Okres półtrwania 9- hydroksyrysperydonu i czynnej frakcji o działaniu przeciwpsychotycznym wynosi 24 godziny.
EnglishCarbamazepine has been shown to decrease the plasma concentrations of the active antipsychotic fraction of risperidone.
Karbamazepina zmniejsza stężenie czynnej frakcji przeciwpsychotycznej rysperydonu w osoczu krwi.
EnglishThese would have enabled the reduction targets to be achieved at a fraction of the costs we are talking about now.
Umożliwiłyby one osiągnięcie celów w zakresie zmniejszenia kosztem ułamka kwot, o których teraz mówimy.
EnglishThe fraction of those that get the second replicator.
Odsetek tych z nich, które mają drugi replikator.