Search for the most beautiful word
money
varies

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "found"

 

"found" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 2149

found {przymiotnik}

found {przym.}

znalezione {przym.}

I have taken note of Parliament's desire for a compromise solution to be found.

Odnotowałem pragnienie Parlamentu, żeby znalezione zostało kompromisowe rozwiązanie.

The eventual solution to the Chinese challenge is to be found not in China, but in Africa itself.

Ostateczne rozwiązanie problemu Chin powinno być znalezione nie w Chinach, ale w samej Afryce.

The ALDE Group would like a solution to be found to this.

Grupa ALDE chciałaby, aby zostało znalezione jakieś rozwiązanie tego problemu.

If there had been, it would have been found long ago.

Gdyby takowe istniało, zostałoby ono znalezione dawno temu.

And these solutions will certainly be found now.

Takie rozwiązania na pewno zostaną znalezione również teraz.

found {przym.}

znaleziony {przym. m.}

Add thou not unto his words, Lest he reprove thee, and thou be found a liar.

Nie przydawaj do słów jego, aby cię nie karał, a byłbyś znaleziony w kłamstwie.

Seek ye Jehovah while he may be found; call ye upon him while he is near:

Szukajcie Pana, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki blisko jest.

Here, moreover, it is required in stewards, that a man be found faithful.

A tegoć więc szukają przy szafarzach, aby każdy znaleziony był wiernym.

for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.

Albowiem ten syn mój umarł był, a zasię ożył; zginął był, i znaleziony jest; i poczęli się weselić.

The meth found in his lungs and nasal passages matches the meth that juiced Angela and the good doctor here.

Pył znaleziony w jego płucach i nozdrzach jest taki sam jaki Angela i dobry doktor wypili.

found {przym.}

znaleziona {przym. f.}

Man knoweth not the price thereof; Neither is it found in the land of the living.

Nie wie człowiek śmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi żyjących.

That balance has, I think, been found in this report.

W tym sprawozdaniu, uważam, równowaga ta została znaleziona.

It was found on a corpse we found buried... in the backyard of the drug dealer Marcos de Sousa, known as Marcão.

Została znaleziona na szkielecie, który odkopaliśmy... za domem handlarza narkotyków Marcos de Sousa, znanego jako Marcăo.

But where shall wisdom be found?

Ale mądrość gdzież może być znaleziona?

Mr. Shoop, why did you tell the arresting officers that the vodka found in the possession of Mr. Gremp and Mr. Frazier belonged to you?

Panie Shoop, dlaczego powiedział pan policjantom, że wódka znaleziona w posiadaniu panów Grempa i Fraziera należy do pana?

to found {czasownik}

to found [founded|founded] {czas.} (też: to establish, to erect, to put in place, to assume)

założyć {czas.}

Why would two women who were enjoying successful careers in investment banking in the corporate sector leave to found a financial services firm?

Dlaczego dwie kobiety, odnoszące sukcesy w bankowości inwestycyjnej, opuściły korporację, aby założyć firmę oferującą usługi finansowe?

Just as it was not easy to found a university in Bohemia to compare with the Sorbonne, it is not easy to take over the EU presidency from France.

Podobnie jak niełatwo było założyć w Czechach uniwersytet, który mógłby równać się z Sorboną, tak niełatwo jest obejmować prezydencję UE po Francji.

The company has been doubling in size ever since I founded it, or greater.

Odkąd ją założyłam, firma rozrosła się co najmniej dwukrotnie, i wciąż się rozrasta.

In 1835, James Gordon Bennett founded the first mass-circulation newspaper in New York City.

W r. 1835 James Gordon Bennett założył pierwszą powszechną gazetę w Nowym Jorku.

(The mountains rose, the valleys sank down) Unto the place which thou hadst founded for them.

Wstąpiły góry, zniżyły się doliny na miejsce, któreś im założył.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to assume, to establish, to set, to envision)

This is the Hewlett-Packard garage. ~~~ We know everyone who starts a business in a garage ends up founding Hewlett-Packard.

Oto garaż, w którym powstał Hewlett-Packard Wiadomo, każdy, kto rozpoczyna swój biznes w garażu, kończy zakładając Hewlett-Packard.

When Scott Heiferman founded Meetup, he thought it would be used for, you know, train spotters and cat fanciers -- classic affinity groups.

Gdy Scott Heiferman zakładał Meetup, myślał, że stanie się to jak zwykle, platformą dla miłośników kolei i wielbicieli kotów.

At the age of 19, I was on the national leadership of this organization in the U.K. At the age of 21, I was co-founding this organization in Pakistan.

W wieku 19 lat znalazłem się na kierowniczym szczeblu w Wielkiej Brytanii. ~~~ W wieku 21 lat współuczestniczyłem w zakładaniu tej organizacji w Pakistanie.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to erect, to establish, to set up, to set)

ustanowić {czas.}

This Treaty established the European Union (EU) and amended the founding treaties of the European Communities by adding a new chapter on economic and monetary policy.

Traktat ten ustanowił Unię Europejską i znowelizował traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich, uzupełniając je o nowy rozdział w sprawie polityki gospodarczej i pieniężnej.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to set up, to erect, to establish)

ustanawiać {czas.}

We are not here to re-found the EU.

Nie jesteśmy tutaj po to, aby na nowo ustanawiać Unię Europejską.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to establish)

ufundować {czas.}

to found [founded|founded] {czas.} (też: to ground)

ugruntować {czas.}

to found [founded|founded] {czas.} (też: to endow, to establish)

fundować {czas.}

find {rzeczownik}

find {rzecz.} (też: trove)

to find {czasownik}

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to come up with)

znaleźć {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to come up with)

znajdować {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to hunt up, to retrieve, to scavenge)

wyszukać {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to discover, to unveil, to unlock, to upturn)

odkrywać {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to seek out, to search out)

odszukać {czas.}

to found (Infinitive)

odszukać (Bezokolicznik)

I found (Simple past)

ja (m) odszukałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) odszukałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on odszukał (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) odszukaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) odszukaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni odszukali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) odszukałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) odszukałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona odszukała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) odszukałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) odszukałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one odszukały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono odszukało (Czas przeszły)

you found (Imperative)

ty odszukaj (Tryb rozkazujący)

you found (Imperative)

wy odszukajcie (Tryb rozkazujący)

to find [found|found] {czas.} (też: to come upon, to meet, to come across, to walk in on sb)

zastać {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to find out)

znajdywać {czas.}

to find [found|found] {czas.}

doszukać się (znaleźć) {czas. zwr.}

to found (Infinitive)

doszukać się (Bezokolicznik)

I found (Simple past)

ja (m) doszukałem się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) doszukałeś się (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on doszukał się (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) doszukaliśmy się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) doszukaliście się (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni doszukali się (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) doszukałam się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) doszukałaś się (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona doszukała się (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) doszukałyśmy się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) doszukałyście się (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one doszukały się (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono doszukało się (Czas przeszły)

you found (Imperative)

ty doszukaj się (Tryb rozkazujący)

you found (Imperative)

wy doszukajcie się (Tryb rozkazujący)

to find [found|found] {czas.} (też: to track down, to trace, to discover)

odnajdować {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

skonstatować {czas.} [wzn.]

to find [found|found] {czas.} (też: to ascertain, to take note, to establish, to state)

konstatować {czas.}

to find [found|found] (sb/sth) {czas.} (też: to come across)

natrafiać (na kogoś/coś) {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

konstatować {czas.} [wzn.]

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come across, to walk in on sb, to catch sb in)

zastawać {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to get to know, to recognise, to learn, to introduce)

poznawać {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come to know, to know, to recognise)

poznać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "found":

Synonimy (angielski) dla "find":

 

Podobne tłumaczenia

"found" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "found" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.

Jest to temat dość delikatny, który nie znalazł do tej pory dobrego rozwiązania.

However, we have at the same time found that life at the border has deteriorated.

Jednocześnie dowiadujemy się jednak, że obniżyła się jakość życia przy granicy.

The urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.

Stężenia w moczu są 5- 10- krotnie większe od wartości stwierdzanych w osoczu.

They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.

Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.

In fact, the highest percentage of persons abusing alcohol is found in Europe.

Najwyższy odsetek osób nadużywających alkohol odnotowuje się właśnie w Europie.

The police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.

Policja odnalazła ją skuloną w pozycji siedzącej, zakopaną dwa metry pod ziemią.

We found out they're really smart, and we found out that they can teach each other.

Dowiedzieliśmy się, że są naprawdę sprytne oraz, że mogą się uczyć od siebie.

Tylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:

Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:

And David found that there were many problems that technology could not solve.

I Dawid zauważył, że jest wiele problemów, których technologia nie mogła rozwiązać.

Were there none found that returned to give glory to God, save this stranger?

Nie znaleźli się, aby się wrócili, i dali chwałę Bogu, jedno ten cudzoziemiec?

Analogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.

Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.

and having found a ship crossing over unto Phoenicia, we went aboard, and set sail.

A tam znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicyi, wsiadłszy weń, jechaliśmy.

It blocks the path to the EU; it prevents a solution being found with Greece.

Zablokuje drogę do UE; uniemożliwi znalezienie rozwiązania wspólnie z Grecją.

This has already happened several times to date and solutions were always found.

Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.

Haven't found the information you need? Do you have a problem to solve? References

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?

What I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.

Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.

Of the metabolites found in urine only about 1 % have been formed through oxidation.

Jedynie 1 % metabolitów entakaponu wydalanych w moczu powstaje w wyniku utleniania.

C and urea are harmless naturally occurring substances which are found in your body.

C i mocznik są nieszkodliwymi substancjami, naturalnie występującymi w organizmie.

What we did was we found what were the locally available sources of biomass.

To co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.

But we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.

Ale zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.
 

Wyniki z forum

"found" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.