Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "found"

 

"found" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-69 z 2019

found {przymiotnik}

found {przym.}

znalezione {przym.}

The eventual solution to the Chinese challenge is to be found not in China, but in Africa itself.

Ostateczne rozwiązanie problemu Chin powinno być znalezione nie w Chinach, ale w samej Afryce.

If there had been, it would have been found long ago.

Gdyby takowe istniało, zostałoby ono znalezione dawno temu.

And these solutions will certainly be found now.

Takie rozwiązania na pewno zostaną znalezione również teraz.

All of the ones we've found, by the way, are in this little, teeny, tiny corner where we live, in the Milky Way.

Przy okazji, wszystkie znalezione przez nas leżą w małym, drobnym zakątku, w którym żyjemy, w Drodze Mlecznej.

The first item is the most relevant match we found, the second is the next most relevant, and so on down the list.

Znalezione elementy są podane w kolejności od najbardziej do najmniej trafnego odpowiednika.

found {przym.}

znaleziony {przym. m.}

Add thou not unto his words, Lest he reprove thee, and thou be found a liar.

Nie przydawaj do słów jego, aby cię nie karał, a byłbyś znaleziony w kłamstwie.

for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.

Albowiem ten syn mój umarł był, a zasię ożył; zginął był, i znaleziony jest; i poczęli się weselić.

The meth found in his lungs and nasal passages matches the meth that juiced Angela and the good doctor here.

Pył znaleziony w jego płucach i nozdrzach jest taki sam jaki Angela i dobry doktor wypili.

Here's the latest virus we've found, in a file called Server.exe.

To ostatni znaleziony wirus, w pliku "server.exe"

Every one that is found shall be thrust through; and every one that is taken shall fall by the sword.

Ktokolwiek znaleziony będzie, przebity będzie; a każdy, którzy się kolwiek do nich przyłączy, od miecza polęże.

found {przym.}

znaleziona {przym. f.}

Man knoweth not the price thereof; Neither is it found in the land of the living.

Nie wie człowiek śmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi żyjących.

Requested page was not found.

Żądana strona nie została znaleziona.

That balance has, I think, been found in this report.

W tym sprawozdaniu, uważam, równowaga ta została znaleziona.

It was found on a corpse we found buried... in the backyard of the drug dealer Marcos de Sousa, known as Marcão.

Została znaleziona na szkielecie, który odkopaliśmy... za domem handlarza narkotyków Marcos de Sousa, znanego jako Marcăo.

But where shall wisdom be found?

Ale mądrość gdzież może być znaleziona?

to found {czasownik}

to found [founded|founded] {czas.} (też: to establish, to erect, to put in place, to put)

założyć {czas.}

Just as it was not easy to found a university in Bohemia to compare with the Sorbonne, it is not easy to take over the EU presidency from France.

Podobnie jak niełatwo było założyć w Czechach uniwersytet, który mógłby równać się z Sorboną, tak niełatwo jest obejmować prezydencję UE po Francji.

The company has been doubling in size ever since I founded it, or greater.

Odkąd ją założyłam, firma rozrosła się co najmniej dwukrotnie, i wciąż się rozrasta.

This is scandalous and this situation needs to change 90 years after the founding of the ILO.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna i 90 lat po założeniu MOP musi się zmienić.

(The mountains rose, the valleys sank down) Unto the place which thou hadst founded for them.

Wstąpiły góry, zniżyły się doliny na miejsce, któreś im założył.

So in order to do that, I founded a charter called Gua Africa, where we put kids in school.

I żeby to zrobić, założyłem instytucję charytatywną Gua Africa.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to assume, to establish, to set, to envision)

When Scott Heiferman founded Meetup, he thought it would be used for, you know, train spotters and cat fanciers -- classic affinity groups.

Gdy Scott Heiferman zakładał Meetup, myślał, że stanie się to jak zwykle, platformą dla miłośników kolei i wielbicieli kotów.

At the age of 19, I was on the national leadership of this organization in the U.K. At the age of 21, I was co-founding this organization in Pakistan.

W wieku 19 lat znalazłem się na kierowniczym szczeblu w Wielkiej Brytanii. ~~~ W wieku 21 lat współuczestniczyłem w zakładaniu tej organizacji w Pakistanie.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to erect, to establish, to set up, to set)

ustanowić {czas.}

This Treaty established the European Union (EU) and amended the founding treaties of the European Communities by adding a new chapter on economic and monetary policy.

Traktat ten ustanowił Unię Europejską i znowelizował traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich, uzupełniając je o nowy rozdział w sprawie polityki gospodarczej i pieniężnej.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to set up, to erect, to establish)

ustanawiać {czas. ndk}

We are not here to re-found the EU.

Nie jesteśmy tutaj po to, aby na nowo ustanawiać Unię Europejską.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to establish)

ufundować {czas. dk}

to found [founded|founded] {czas.} (też: to ground)

ugruntować {czas. dk}

The only long-term guarantee for public services is real European legislation, not judicial decisions, however well-founded they may be.

Jedyną długookresową gwarancją usług publicznych jest prawdziwe prawodawstwo europejskie, a nie orzecznictwo sądowe, bez względu na to, jak dobrze jest ugruntowane.

We must ensure that consumers have a well-founded sense of security when shopping on the internal market and that, even when they end up in dispute, they can easily get help and redress.

Musimy dopilnować, by konsumenci mieli ugruntowane poczucie bezpieczeństwa zakupów na rynku wewnętrznym oraz, by nawet w przypadku sporu mogli łatwo uzyskać pomoc i zadośćuczynienie.

to found [founded|founded] {czas.} (też: to endow, to establish)

fundować {czas. ndk}

to found [founded|founded] {czas.} (też: to locate)

  posadowić {czas.}

find {rzeczownik}

find {rzecz.} (też: trove)

to find {czasownik}

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to gain, to detect)

znaleźć {czas.}

I found (Simple past)

ja (m) znalazłem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) znalazłeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on znalazł (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) znaleźliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) znaleźliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni znaleźli (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) znalazłam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) znalazłaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona znalazła (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) znalazłyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) znalazłyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one znalazły (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono znalazło (Czas przeszły)

found (Past participle)

znaleziony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to come up with, to come by, to gain)

I found (Simple past)

ja (m) znajdowałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) znajdowałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on znajdował (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) znajdowaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) znajdowaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni znajdowali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) znajdowałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) znajdowałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona znajdowała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) znajdowałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) znajdowałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one znajdowały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono znajdowało (Czas przeszły)

found (Past participle)

znajdowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to find [found|found] {czas.} (też: to hunt up, to retrieve, to scavenge, to look sth up)

wyszukać {czas. dk}

to find [found|found] {czas.} (też: to discover, to unveil, to unlock, to upturn)

I found (Simple past)

ja (m) odkrywałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) odkrywałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on odkrywał (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) odkrywaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) odkrywaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni odkrywali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) odkrywałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) odkrywałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona odkrywała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) odkrywałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) odkrywałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one odkrywały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono odkrywało (Czas przeszły)

found (Past participle)

odkrywany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to find [found|found] {czas.} (też: to seek out, to search out)

odszukać {czas. dk}

I found (Simple past)

ja (m) odszukałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) odszukałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on odszukał (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) odszukaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) odszukaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni odszukali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) odszukałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) odszukałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona odszukała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) odszukałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) odszukałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one odszukały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono odszukało (Czas przeszły)

to find [found|found] {czas.} (też: to come upon, to meet, to come across, to walk in on sb)

zastać {czas. dk}

to find [found|found] {czas.} (też: to find out)

znajdywać {czas. ndk}

to find [found|found] {czas.}

doszukać się (znaleźć) {czas. zwr.}

I found (Simple past)

ja (m) doszukałem się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) doszukałeś się (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on doszukał się (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) doszukaliśmy się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) doszukaliście się (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni doszukali się (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) doszukałam się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) doszukałaś się (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona doszukała się (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) doszukałyśmy się (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) doszukałyście się (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one doszukały się (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono doszukało się (Czas przeszły)

to find [found|found] {czas.} (też: to track down, to trace, to discover)

odnajdować {czas. ndk}

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

skonstatować {czas. dk} [wzn.]

to find [found|found] (sb/sth) {czas.} (też: to come across)

natrafiać (na kogoś/coś) {czas. ndk}

to find [found|found] {czas.} (też: to ascertain, to take note, to establish, to state)

I found (Simple past)

ja (m) konstatowałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) konstatowałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on konstatował (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) konstatowaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) konstatowaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni konstatowali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) konstatowałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) konstatowałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona konstatowała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) konstatowałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) konstatowałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one konstatowały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono konstatowało (Czas przeszły)

found (Past participle)

konstatowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

I found (Simple past)

ja (m) konstatowałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) konstatowałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on konstatował (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) konstatowaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) konstatowaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni konstatowali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) konstatowałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) konstatowałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona konstatowała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) konstatowałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) konstatowałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one konstatowały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono konstatowało (Czas przeszły)

found (Past participle)

konstatowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come across, to walk in on sb, to catch sb in)

zastawać {czas. ndk}

to find [found|found] (sth) {czas.}

uważać [uważam|uważał] (coś za) {czas. ndk}

I found (Simple past)

ja (m) uważałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) uważałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on uważał (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) uważaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) uważaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni uważali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) uważałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) uważałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona uważała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) uważałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) uważałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one uważały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono uważało (Czas przeszły)

found (Past participle)

uważany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to find [found|found] {czas.} (też: to detect)

wykrywać {czas. ndk}

to find [found|found] {czas.} (też: to get to know, to recognise, to learn, to introduce)

poznawać {czas. ndk}

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come to know, to know, to recognise)

poznać {czas. dk}

I found (Simple past)

ja (m) poznałem (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (m) poznałeś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

on poznał (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (m) poznaliśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (m) poznaliście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

oni poznali (Czas przeszły)

I found (Simple past)

ja (f) poznałam (Czas przeszły)

you found (Simple past)

ty (f) poznałaś (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ona poznała (Czas przeszły)

we found (Simple past)

my (f) poznałyśmy (Czas przeszły)

you found (Simple past)

wy (f) poznałyście (Czas przeszły)

they found (Simple past)

one poznały (Czas przeszły)

he/she/it found (Simple past)

ono poznało (Czas przeszły)

found (Past participle)

poznany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "found":

Synonimy (angielski) dla "find":

 

Podobne tłumaczenia

"found" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "found" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.

Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.

Tylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:

Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:

Were there none found that returned to give glory to God, save this stranger?

Nie znaleźli się, aby się wrócili, i dali chwałę Bogu, jedno ten cudzoziemiec?

What I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.

Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.

Analogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.

Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.

This has already happened several times to date and solutions were always found.

Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.

Of the metabolites found in urine only about 1 % have been formed through oxidation.

Jedynie 1 % metabolitów entakaponu wydalanych w moczu powstaje w wyniku utleniania.

C and urea are harmless naturally occurring substances which are found in your body.

C i mocznik są nieszkodliwymi substancjami, naturalnie występującymi w organizmie.

What we did was we found what were the locally available sources of biomass.

To co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.

But we've found that the way we present our ideas it makes a big difference.

Ale zauważyliśmy, że sposób, w jaki przedstawiamy nasze pomysły, robi dużą różnicę.

However, I have always found it rather difficult to understand its main priorities.

Jednakże zawsze trudności sprawiało mi zrozumienie jej głównych priorytetów.

The solutions found in these countries are proportionate to the resources available.

Rozwiązania zastosowane w tych krajach są proporcjonalne do posiadanych zasobów.

He found increasingly that people who drank from the pump were getting sick.

Przekonało go to jeszcze bardziej, że ludzie, którzy pili wodę z pompy zachorowali.

Rather, I think that answers must be given as soon as the solution is found.

Myślę raczej, że odpowiedzi należy udzielać wtedy, gdy istnieje rozwiązanie.

Above all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.

Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.

I ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?

Pytam, cóż się w tym wypadku stało z założycielskim mitem idei europejskiej?

This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.

Ten los połączył nas dla naszego wspólnego dobra, zgodnie z wizją ojców założycieli.

Are the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?

Czy wartości, które przekazali nam ojcowie-założyciele Europy, wciąż mają znaczenie?

One of the key principles on which the EU was founded is that of solidarity.

Jedną z kluczowych zasad, na których opiera się UE, jest zasada solidarności.

The certification system must be founded on social and environmental considerations.

System certyfikacji powinien opierać się na społecznych i środowiskowych względach.
 

Wyniki z forum

"found" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.