EN found
play_circle_outline
{przymiotnik}

And these solutions will certainly be found now.
Takie rozwiązania na pewno zostaną znalezione również teraz.
If there had been, it would have been found long ago.
Gdyby takowe istniało, zostałoby ono znalezione dawno temu.
The eventual solution to the Chinese challenge is to be found not in China, but in Africa itself.
Ostateczne rozwiązanie problemu Chin powinno być znalezione nie w Chinach, ale w samej Afryce.
found
Add thou not unto his words, Lest he reprove thee, and thou be found a liar.
Nie przydawaj do słów jego, aby cię nie karał, a byłbyś znaleziony w kłamstwie.
Here's the latest virus we've found, in a file called Server.exe.
To ostatni znaleziony wirus, w pliku "server.exe"
And when the voice came, Jesus was found alone.
A gdy się stał on głos, znaleziony jest sam Jezus.
found
Man knoweth not the price thereof; Neither is it found in the land of the living.
Nie wie człowiek śmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi żyjących.
That balance has, I think, been found in this report.
W tym sprawozdaniu, uważam, równowaga ta została znaleziona.
But where shall wisdom be found?
Ale mądrość gdzież może być znaleziona?

Synonimy (angielski) dla "found":

found

Przykłady użycia - "found" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto be found guilty of
Englishlost and found
Englishlost and found office
EnglishThey wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishTylvalosin has activity against the following mycoplasma species found in chickens:
Tylwalozyna działa przeciwko następującym gatunkom mykoplazm występującym u kur:
EnglishThe solutions found in these countries are proportionate to the resources available.
Rozwiązania zastosowane w tych krajach są proporcjonalne do posiadanych zasobów.
EnglishWhat we did was we found what were the locally available sources of biomass.
To co zrobiliśmy, to rozpoznaliśmy, jakie były lokalnie dostępne źródła biomasy.
EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishI wonder if they would have found so much inspiration from surfing the internet.
Zastanawiam się, czy znaleźliby aż tyle inspiracji korzystając z Internetu.
EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishSo I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.
A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.
EnglishWere there none found that returned to give glory to God, save this stranger?
Nie znaleźli się, aby się wrócili, i dali chwałę Bogu, jedno ten cudzoziemiec?
EnglishI said at the time that nothing prepared me for what I found when we were there.
Wspomniałem wtedy, że nic nie mogło mnie przygotować na to, co zobaczyłem.
EnglishC and urea are harmless naturally occurring substances which are found in your body.
C i mocznik są nieszkodliwymi substancjami, naturalnie występującymi w organizmie.
EnglishHowever, I have always found it rather difficult to understand its main priorities.
Jednakże zawsze trudności sprawiało mi zrozumienie jej głównych priorytetów.
EnglishOf the metabolites found in urine only about 1 % have been formed through oxidation.
Jedynie 1 % metabolitów entakaponu wydalanych w moczu powstaje w wyniku utleniania.
EnglishThe urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.
Stężenia w moczu są 5- 10 razy większe od wartości stwierdzanych w osoczu.
EnglishHe found increasingly that people who drank from the pump were getting sick.
Przekonało go to jeszcze bardziej, że ludzie, którzy pili wodę z pompy zachorowali.