Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "forward"

 

"forward" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 2843

forward {przysłówek}

forward {przysł.} (też: forwards)

do przodu {przysł.}

It is both an important and a great step forward and also another small step forward.

Jest to zarówno ważny i ogromny krok naprzód, jak i kolejny niewielki krok do przodu.

Regarding Ukraine, there will be a summit, and we will move things forward.

Jeśli chodzi o Ukrainę, odbędzie się szczyt i będziemy posuwać się do przodu.

The situation is, as I have just said, a step forward, but a lot remains to be done.

Zrobiono, jak już powiedziałam, krok do przodu, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia.

This is a step forward, but direct aid from the West is still ruled out.

Jest to krok do przodu, lecz bezpośrednia pomoc z Zachodu jest wciąż wykluczona.

We move forward, and we get wiped out -- I mean, wiped out immediately.

Ruszamy do przodu i zostajemy rozgromieni -- w jednej chwili dosłownie rozgromieni.

forward {przysł.} (też: along, ahead)

naprzód {przysł.}

I understand from this discussion that we have to go forward with simplification.

Z ten dyskusji wyciągam wniosek, że posuwamy się naprzód stosując uproszczenia.

I believe this is a huge step forward for the interests of the European Union.

Uważam, że to wielki krok naprzód, jeżeli chodzi o interesy Unii Europejskiej.

Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.

Pamiętając o tym Europa będzie mogła kroczyć naprzód z wysoko uniesionym czołem.

The signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.

Podpisanie porozumienia handlowo-inwestycyjnego byłoby dużym krokiem naprzód.

This is why the study carried out by the Commission marks a first step forward.

Dlatego właśnie badanie przeprowadzone przez Komisję stanowi pierwszy krok naprzód.

forward {rzeczownik}

forward {rzecz.} [sport.] (też: forward (attacker), forwarder, hitter, striker)

napastnik {m.} [sport.]

forward {rzecz.} [sport.] (też: wing, winger)

skrzydłowy {m.} [sport.]

forward {czasownik}

forward [forwarded|forwarded] (imperative) {czas.} [komp.]

przekaż (tryb rozkazujący) {czas.} [komp.]

to forward {czasownik}

to forward [forwarded|forwarded] {czas.} (też: to suggest)

nasunąć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "forward":

 

Podobne tłumaczenia

"forward" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "forward" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Apart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.

Oprócz tego, wszyscy z radością oczekujemy powitania Chorwacji w tym Parlamencie.

Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.

Dziś dokonała ona gigantycznego kroku w kierunku ujednolicenia takiego systemu.

A true financial perspective has to look even further forward than seven years.

Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.

I look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.

Cieszę się na myśl o współpracy z Parlamentem w miarę postępowania negocjacji.

I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.

Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.

But the question is this: are we going to move social Europe forward together?

Należy jednak zadać sobie pytanie, czy chcemy dążyć do społecznej Europy wspólnie?

(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.

(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.

The Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.

Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.

The arguments put forward are serious and we will take them properly into account.

Przedstawiane argumenty są poważne i zostaną przez nas odpowiednio uwzględnione.

For this reason, I believe that it was a good choice to put forward Mr Van Rompuy.

Dlatego też uważam, że wybór na to stanowiska pana Van Rompuya był dobrym wyborem.

We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.

Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.

I look forward to continuing to work together with Parliament in this regard.

Bardzo się cieszę z możliwości dalszej współpracy z Parlamentem w tym względzie.

Therefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.

Dlatego sprawozdanie to jest pozytywnym krokiem w walce z tą poważną chorobą.

It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.

Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.

In conclusion, the Commission can support the amendments put forward by Mrs Hall.

Podsumowując, Komisja może poprzeć poprawki zgłoszone przez panią poseł hall.

I am also looking forward to working with your delegation when we come to Cancún.

Cieszę się zatem na myśl o współpracy z Państwa delegacją po przyjeździe do Cancún.

We are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.

Jesteśmy posłami do Parlamentu Europejskiego i będziemy prezentować nasze poglądy.

I am looking forward to studying the EU resolution which emerges from your debates.

Z niecierpliwością czekam na tekst rezolucji, która będzie wynikiem państwa debaty.

Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.

Tylko wtedy może wiarygodnie objąć przywództwo w Akrze i przedstawić ambitny plan.

We will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.

By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kibel, heroina, wytrysk, spłacalność, płyta ochronna

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.