Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "forward"

 

"forward" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-59 z 2719

forward {przysłówek}

forward {przysł.} (też: forwards)

do przodu {przysł.}

This is a step forward, but direct aid from the West is still ruled out.

Jest to krok do przodu, lecz bezpośrednia pomoc z Zachodu jest wciąż wykluczona.

We move forward, and we get wiped out -- I mean, wiped out immediately.

Ruszamy do przodu i zostajemy rozgromieni -- w jednej chwili dosłownie rozgromieni.

Soon we will also go forward with a proposal on credit-rating agencies.

Niedługo posuniemy również do przodu prace nad wnioskiem dotyczącym agencji ratingowych.

Such an attitude is needed if the European project is to move forward.

Taka postawa jest potrzebna, jeżeli europejski projekt ma ruszyć do przodu.

The only solution is to move forward on the issue of political union.

Jedynym rozwiązaniem jest popchnąć do przodu sprawę unii politycznej.

forward {przysł.} (też: along, ahead)

naprzód {przysł.}

Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.

Pamiętając o tym Europa będzie mogła kroczyć naprzód z wysoko uniesionym czołem.

The signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.

Podpisanie porozumienia handlowo-inwestycyjnego byłoby dużym krokiem naprzód.

This is why the study carried out by the Commission marks a first step forward.

Dlatego właśnie badanie przeprowadzone przez Komisję stanowi pierwszy krok naprzód.

It is very easy to block any step forward, any reform of the European instructions.

Łatwo jest blokować każdy krok naprzód, każdą reformę europejskich wytycznych.

An era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.

Również epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.

forward {rzeczownik}

forward {rzecz.} [sport.] (też: forward (attacker), forwarder, hitter, striker)

napastnik {m.} [sport.]

forward {rzecz.} [sport.] (też: wing, winger)

skrzydłowy {m.} [sport.]

forward {czasownik}

forward [forwarded|forwarded] (imperative) {czas.} [komp.]

przekaż (tryb rozkazujący) {czas.} [komp.]

forward {przymiotnik}

forward {przym.} (też: insolent, impudent, pushy, cheeky)

bezczelny {przym. m.}

forward {przym.} (też: former, last, previous, prior)

przedni {przym. m.}

to forward {czasownik}

to forward [forwarded|forwarded] {czas.} (też: to suggest, to draw)

nasunąć {czas. dk}

to forward [forwarded|forwarded] {czas.} (też: to give, to send, to hand over, to devolve)

You can create an unlimited number of filters, but only 20 filters can forward to other addresses.

Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę filtrów, ale tylko 20 filtrów może przekazywać wiadomości na inne adresy.

It shall also be forwarded to the European Parliament for information.

Wniosek przekazywany jest również do wiadomości Parlamentu Europejskiego.

The same applies to the forwarding of data to third countries.

To samo odnosi się do przekazywania danych do krajów trzecich.

All opinions are forwarded to the EU decision-making bodies and then published in the EU's Official Journal.

Wszystkie opinie są przekazywane organom decyzyjnym Unii, a następnie publikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

This annual report shall also be forwarded to the Committee of the Regions and to the Economic and Social Committee.

Sprawozdanie roczne jest również przekazywane Komitetowi Regionów i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

to forward [forwarded|forwarded] {czas.} (też: to give, to convey, to hand, to hand over)

przekazać {czas. dk}

I look forward to reporting back to my constituents - the hundreds of them who have contacted me about this - and reporting on real progress here.

Z niecierpliwością czekam, aż będę mogła przekazać swoim wyborcom - setki osób zwracały się do mnie z tą sprawą - informację o osiągnięciu postępu.

We will see what we can do to pass the message to Council, and we very much look forward to the proposals coming from the Commission later in the year.

Zobaczymy, co możemy zrobić, aby to przesłanie przekazać Radzie i z niecierpliwością oczekujemy na wnioski ze strony Komisji w późniejszym okresie w tym roku.

That is the information I wanted to pass on to you today and I look forward to listening to the comments here in this House concerning these difficult problems.

Te właśnie informacje chciałem państwu dziś przekazać i chętnie wysłucham państwa uwag na forum tej izby dotyczących podejmowanych, trudnych problemów.

In other words, if my data is stored somewhere in country A and country A decides to forward data, will my data also be forwarded to a third country?

Innymi słowy, jeżeli moje dane są przechowywane gdzieś w kraju A i kraj A zdecyduje się przekazać dane, to czy moje dane zostaną również przekazane do kraju trzeciego?

This administration then forwarded her application to the Dutch authorities.

Następnie instytucja ta przekazała jej wniosek do właściwych organów w Holandii.

to forward [forwarded|forwarded] {czas.} (też: to redirect)

przekierować {czas. dk}

If you're using a Google forwarding number, your call extensions can also appear on desktop search.

Jeśli stosujesz numer przekierowania Google, rozszerzenia połączeń mogą się pojawiać również przy wyszukiwaniu na komputerach.

However, to show a forwarding number, your call extensions need to get a minimum number of clicks in a four-week period.

Jednak wyświetlanie numeru przekierowania wymaga, aby rozszerzenia połączeń uzyskiwały w okresie czterech tygodni pewną minimalną liczbę kliknięć.

These reports shall also be forwarded to the Court of Auditors.

Sprawozdania te są również przesyłane do Trybunału Obrachunkowego.

The opinion of the Committee, together with a record of its proceedings, shall be forwarded to the European Parliament, to the Council and to the Commission.

Opinia Komitetu, jak również protokół z jego obrad, są przesyłane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

The opinion of the Committee, together with a record of its proceedings, shall be forwarded to the European Parliament, to the Council and to the Commission.

Opinia Komitetu, jak również protokół z jego obrad są przesyłane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.
przesłać (dalej) {czas. dk}

The EU needs to convey a clear and consistent message in order to move the negotiations forward.

Unia Europejska musi przesłać wyraźne i spójne przesłanie w celu zapewnienia postępów w negocjacjach.

Time does not permit me to read them all out, but the list will be forwarded to the honourable Member.

Czas nie pozwala mi na przeczytanie ich wszystkich, ale lista zostanie przesłana do pana posła.

You will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.

Nadawca zostanie poinformowany, droga elektroniczną, do którego oddziału zostało przesłane jego pytanie.

The recommendation was immediately submitted to the rapporteur and certain Members of the European Parliament and forwarded to the Council of the Union.

Zalecenie zostało bezzwłocznie przekazane sprawozdawczyni i niektórym posłom Parlamentu Europejskiego oraz przesłane do Rady Unii Europejskiej.

In accordance with Rule 123, it will be forwarded to its addressees and published, together with the names of the signatories, in the Texts Adopted of the sitting of 18 May 2010.

Zgodnie z art. 123 zostanie ono przesłane do adresatów i opublikowane wraz z nazwiskami sygnatariuszy w tekstach przyjętych posiedzenia z dnia 18 maja 2010 r.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "forward":

 

Podobne tłumaczenia

"forward" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "forward" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A true financial perspective has to look even further forward than seven years.

Prawdziwa perspektywa finansowa musi znacznie wykraczać poza okres siedmioletni.

I look forward to working with Parliament as we go forward in these negotiations.

Cieszę się na myśl o współpracy z Parlamentem w miarę postępowania negocjacji.

I mean we're essentially using technology to just jam evolution into fast-forward.

Bardzo silnie wykorzystujemy technikę żeby wrzucić naszej ewolucji piąty bieg.

(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.

(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.

The Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.

Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.

The arguments put forward are serious and we will take them properly into account.

Przedstawiane argumenty są poważne i zostaną przez nas odpowiednio uwzględnione.

We have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.

Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.

Therefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.

Dlatego sprawozdanie to jest pozytywnym krokiem w walce z tą poważną chorobą.

It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.

Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.

We are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.

Jesteśmy posłami do Parlamentu Europejskiego i będziemy prezentować nasze poglądy.

Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.

Tylko wtedy może wiarygodnie objąć przywództwo w Akrze i przedstawić ambitny plan.

We will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.

By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.

I look forward to working with you to achieve the results that we all desire.

Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.

As the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.

Tak jak powiedziała pani komisarz, przedstawił on ważkie i kompleksowe sprawozdanie.

I think that here too, we can look forward to continued good cooperation in future.

Myślę, że i w tej dziedzinie możemy liczyć na dalszą dobrą współpracę w przyszłości.

We look forward, subject to the approval of this House, to seeing you on that side.

Mamy nadzieję, że za zgodą tej Izby, będziemy cię mogli zobaczyć po stronie Komisji.

The Hungarian Presidency has made considerable efforts to take this dossier forward.

Prezydencja węgierska podjęła znaczne wysiłki, aby osiągnąć postępy w tej sprawie.

As a result, I believe that it would not be wise to bring forward the 2015 deadline.

Dlatego uważam, że zmiana terminu na wcześniejszy niż 2015 r. byłaby niewłaściwa.

I have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.

Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.

I am looking forward to a fruitful discussion on this very important issue.

Mam nadzieję, że odbędzie się owocna dyskusja na ten niezwykle ważny temat.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.