Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "formidable"

 

"formidable" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 23

formidable {przymiotnik}

formidable {przym.} (też: amazing, different, extraordinary, unusual)

niezwykły {przym. m.}

formidable {przym.} (też: astonishing, extraordinary, emergency)

nadzwyczajny {przym. m.}

formidable {przym.} (też: huge, immense, exorbitant, outsized)

ogromny {przym. m.}

We must, however, understand that this will present a new and formidable problem, namely political acceptance of the decisions thus taken, on two levels.

Musimy jednak zrozumieć, że będzie to oznaczało nowy, ogromny problem, jakim będzie zapewnienie politycznej akceptacji decyzji podejmowanych w ten właśnie sposób: na dwóch szczeblach.

formidable {przym.} (też: nasty, threatening, dangerous, minacious)

groźny {przym. m.}

formidable {przym.} (też: tremendous, mighty, powerful, big)

potężny {przym. m.}

formidable {przym.} (też: compelling, impressive)

robiący wrażenie {przym. m.}

formidable {przym.} (też: daunting)

onieśmielający {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "formidable":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "formidable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Few people believed ten years ago that the euro would be such a formidable success.

Dziesięć lat temu niewielu ludzi uważało, że euro będzie tak wspaniałym sukcesem.

You cannot imagine how formidable you are as the Parliament of Europe.

Nie potraficie sobie wyobrazić, jak wielkie robicie wrażenie jako Parlament Europejski.

In fact, every option has inherent and formidable drawbacks.

Tak naprawdę każda opcja posiada swoje nieodłączne i znaczące wady.

in writing. - (DE) Climate change is a serious issue and presents mankind with a formidable challenge.

na piśmie. - (DE) Zmiany klimatyczne to poważna sprawa i duże wyzwanie dla ludzkości.

There is some basis for this, because we have a formidable advantage.

Są ku temu pewne podstawy, jako że mamy znaczną przewagę.

We really do face some formidable tasks in this area.

Mamy rzeczywiście do czynienia z robiącym wrażenie zadaniem w tym obszarze.

Gordon Brown suggested an entente formidable.

Gordon Brown zasugerował entente formidable.

And eventually you get to places where it is formidable and dangerous and unfortunately slides just don't do justice.

W końcu dociera się do niebezpiecznego miejsca. ~~~ niestety, slajdy nie oddają rzeczywistości.

Formidable hazards arise from these.

Stanowią one niewyobrażalne zagrożenie.

This is a formidable task, indeed.

Jest to faktycznie olbrzymie zadanie.

And so given these formidable obstacles, one might wonder and worry whether one will ever be able to decipher the Indus script.

Biorąc pod uwagę te znaczne trudności, można zacząć się zastanawiać i martwić, czy będziemy w stanie odczytać induskie pismo.

When will we at last provide a concrete response to the crucial demand, the formidable challenge represented by climate change?

Kiedy w końcu udzielimy konkretnej odpowiedzi na podstawową potrzebę tj. olbrzymie wyzwanie, które niosą ze sobą zmiany klimatyczne?

Nevertheless, use of this formidable tool, which is a gateway to knowledge and a springboard to the learning society, is not without risk.

Niemniej jednak korzystanie z tego potężnego narzędzia, stanowiącego furtkę do wiedzy i trampolinę dla uczącego się społeczeństwa, nie jest pozbawione ryzyka.

Taxation is also a formidable tool that the EU must use if it is to implement its chosen strategies, because it does not have all that many tools.

Opodatkowanie jest także wspaniałym narzędziem, które UE musi wykorzystać, jeśli ma zamiar wdrożyć wybrane strategie, ponieważ nie posiada ona tak wielu narzędzi.

We face some very formidable common challenges, and I believe that more active cooperation between Europe and the United States can make the world a better place.

Stoimy w obliczu niebywałych wspólnych wyzwań i moim zdaniem aktywniejsza współpraca między Europą i Stanami Zjednoczonymi może sprawić, że świat stanie się lepszy.

The fact that we have 27 legal regimes is one of the most formidable barriers encountered by entrepreneurs and consumers in the EU who wish to take advantage of the benefits of the Internal Market.

27 reżimów prawnych to jedna z najbardziej dotkliwych barier, które napotykają przedsiębiorcy i konsumenci UE chcący skorzystać z dobrodziejstw rynku wewnętrznego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

formant · format · formation · formative · formats · formatter · formatting · former · formerly · formic · formidable · formless · Formosa · formosity · forms · formula · formulae · formulaic · formulary · formulas · formulation

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.