Search for the most beautiful word
washhouses
congested

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "formidable"

 

"formidable" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 31

formidable {przymiotnik}

formidable {przym.} (też: astonishing, extraordinary, emergency)

nadzwyczajny {przym. m.}

formidable {przym.} (też: amazing, different, extraordinary, unusual)

niezwykły {przym. m.}

formidable {przym.} (też: tremendous, mighty, powerful, big)

potężny {przym. m.}

formidable {przym.} (też: nasty, threatening, dangerous, minacious)

groźny {przym. m.}

formidable {przym.} (też: huge, immense, exorbitant, outsized)

ogromny {przym. m.}

We must, however, understand that this will present a new and formidable problem, namely political acceptance of the decisions thus taken, on two levels.

Musimy jednak zrozumieć, że będzie to oznaczało nowy, ogromny problem, jakim będzie zapewnienie politycznej akceptacji decyzji podejmowanych w ten właśnie sposób: na dwóch szczeblach.

formidable {przym.} (też: daunting)

onieśmielający {przym. m.}

formidable {przym.} (też: compelling)

robiący wrażenie {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "formidable":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "formidable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Few people believed ten years ago that the euro would be such a formidable success.

Dziesięć lat temu niewielu ludzi uważało, że euro będzie tak wspaniałym sukcesem.

You cannot imagine how formidable you are as the Parliament of Europe.

Nie potraficie sobie wyobrazić, jak wielkie robicie wrażenie jako Parlament Europejski.

It is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.

To właśnie przed tym panem stoi potężne zadanie przeprowadzenia tej klasyfikacji semantycznej.

I am confident that we will succeed and overcome the formidable challenges.

Jestem pewien, że nam się uda i pokonamy te ogromne wyzwania.

In fact, every option has inherent and formidable drawbacks.

Tak naprawdę każda opcja posiada swoje nieodłączne i znaczące wady.

in writing. - (DE) Climate change is a serious issue and presents mankind with a formidable challenge.

na piśmie. - (DE) Zmiany klimatyczne to poważna sprawa i duże wyzwanie dla ludzkości.

There is some basis for this, because we have a formidable advantage.

Są ku temu pewne podstawy, jako że mamy znaczną przewagę.

I believe the customs system faces formidable challenges in the coming years.

Myślę, że system celny ma przed sobą ogromne wyzwania.

We really do face some formidable tasks in this area.

Mamy rzeczywiście do czynienia z robiącym wrażenie zadaniem w tym obszarze.

Gordon Brown suggested an entente formidable.

Gordon Brown zasugerował entente formidable.

And eventually you get to places where it is formidable and dangerous and unfortunately slides just don't do justice.

W końcu dociera się do niebezpiecznego miejsca. ~~~ niestety, slajdy nie oddają rzeczywistości.

Formidable hazards arise from these.

Stanowią one niewyobrażalne zagrożenie.

This is a formidable task, indeed.

Jest to faktycznie olbrzymie zadanie.

And so given these formidable obstacles, one might wonder and worry whether one will ever be able to decipher the Indus script.

Biorąc pod uwagę te znaczne trudności, można zacząć się zastanawiać i martwić, czy będziemy w stanie odczytać induskie pismo.

When will we at last provide a concrete response to the crucial demand, the formidable challenge represented by climate change?

Kiedy w końcu udzielimy konkretnej odpowiedzi na podstawową potrzebę tj. olbrzymie wyzwanie, które niosą ze sobą zmiany klimatyczne?

(FR) You are right, we have already sent a mission and I acknowledge the formidable character of that mission, seeing that you worked on it.

(FR) Ma Pan rację! Wysłaliśmy już misję i wiedząc, że Pan w niej uczestniczył przyznaję, że była nadzwyczajna.

The 19th century British politician Benjamin Disraeli once said: 'No government can be long secure without a formidable opposition'.

Dziewiętnastowieczny brytyjski polityk Benjamin Disraeli powiedział: "Żaden rząd nie może być długo bezpieczny bez budzącej respekt opozycji”.

The formidable rises in food prices are going to fuel protectionism and restrictions unless we focus on developing food production throughout the world.

Ogromne podwyżki cen żywności będą wspierać protekcjonizm i ograniczenia, chyba że skoncentrujemy się na rozwoju produkcji żywności na całym świecie.

The Union for the Mediterranean (UfM) is a formidable project which requires strong political involvement on the part of the European Parliament.

Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego jest potężnym projektem, wymagającym zdecydowanego zaangażowania politycznego ze strony Parlamentu Europejskiego.

We in Europe face the formidable challenge of investing as much as possible as quickly as possible in these new high-speed broadband networks.

W Europie stoimy w obliczu ogromnego wyzwania polegającego na jak najszybszym inwestowaniu jak największych pieniędzy w nowe, szybkie sieci szerokopasmowe.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

formant · format · formation · formative · formats · formatter · formatting · former · formerly · formic · formidable · formless · Formosa · forms · formula · formulae · formulaic · formulary · formulas · formulation · formwork

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.