Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "forever"

 

"forever" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 70

forever {przysłówek}

forever {przysł.} (też: always)

zawsze {przysł.}

To us, 17 September will forever remain a day of shame for Stalin's Russia.

17 września pozostanie dla nas na zawsze dniem hańby stalinowskiej Rosji.

Otherwise, jobs and a beautiful and unique species will be lost forever.

W przeciwnym razie miejsca pracy i piękne i unikalne gatunki zostaną utracone na zawsze.

You can also select individual items and click Delete forever to purge them from your Trash.

Możesz też wybrać poszczególne elementy i kliknąć Usuń na zawsze, aby usunąć je z Kosza.

Isn't it weird that my 47-year-old husband is forever losing the car?

Czy to nie dziwne że mój 47-letni mąż zawsze zapomina o samochodzie?

It'll never happen again in India, because now it was once and forever.

To się więcej nie wydarzy w Indiach, ponieważ było to raz na zawsze.

forever {przysł.} (też: forevermore, till the end of time)

na zawsze {przysł.}

To us, 17 September will forever remain a day of shame for Stalin's Russia.

17 września pozostanie dla nas na zawsze dniem hańby stalinowskiej Rosji.

Otherwise, jobs and a beautiful and unique species will be lost forever.

W przeciwnym razie miejsca pracy i piękne i unikalne gatunki zostaną utracone na zawsze.

You can also select individual items and click Delete forever to purge them from your Trash.

Możesz też wybrać poszczególne elementy i kliknąć Usuń na zawsze, aby usunąć je z Kosza.

It'll never happen again in India, because now it was once and forever.

To się więcej nie wydarzy w Indiach, ponieważ było to raz na zawsze.

But there is no reason to stay limited of mind and fearful forever.

Ale nie ma powodu, by na zawsze tkwić w umysłowych ograniczeniach i lękach.

forever {przysł.} (też: eternally, permanently, perpetually, evermore)

wiecznie {przysł.}

Except if they locked the doors and kept us here literally forever, that would happen.

O ile nie zamkną drzwi i nie będą nas tu trzymać wiecznie, to się nie to zdarzy.

As a result of their violence, both groups will be forever reviled.

W rezultacie popełnionych przez nie zbrodni obie grupy będą wiecznie potępione.

Secondly, it is true that we are in the midst of a crisis, but the crisis will not last forever.

Po drugie, prawdą jest, że znajdujemy się w środku kryzysu, ale kryzys nie będzie trwał wiecznie.

But historic moments are transient - they do not last forever.

Jednakże chwile historyczne przemijają - nie trwają wiecznie.

And may it run forever, because it gives people like me a living.

Niech trwa wiecznie, bo daje prace ludziom takim jak ja.

forever {przysł.} (też: always, continuously, constantly, still)

ciągle {przysł.}

(PL) Mr President, the EU economy continues to be the strongest, but this eldorado will not necessarily last forever.

(PL) Panie przewodniczący! Gospodarka unijna jest ciągle najsilniejsza, ale to Eldorado nie musi trwać wiecznie.

forever {przysł.}

na wieki {przysł.}

Oh give thanks unto Jehovah; for he is good; For his lovingkindness [endureth] forever.

Wysławiajcie Pana; albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie jego.

They really knew it'd last forever, because they'd build it out of absolutely huge stones.

Oto piękny projekt, który miał przetrwać na wieki, bo zbudowano go z przeogromnych kamieni.

Sihon king of the Amorites; For his lovingkindness [endureth] forever;

Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

The grass withereth, the flower fadeth; but the word of our God shall stand forever.

Trawa usycha, kwiat opada; ale słowo Boga naszego trwa na wieki.

forever and ever

na wieki wieków
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "forever":

 

Podobne tłumaczenia

"forever" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "forever" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is not a question of forever redefining our goals here, as we know them well.

Dobrze wiemy, że nie chodzi o to, byśmy bez końca na nowo definiowali tutaj nasze cele.

As things now stand we can state that part of our post-war legacy has gone forever.

Dzisiejszy wymiar pozwala nam mówić o końcu tego powojennego dziedzictwa.

"Machine a thing of beauty, and a joy forever." ~~~ "Perfect running."

„Ta maszyna to samo piękno i nieustanna radość.” „Działa doskonale.”

In my view, that would be an extremely unwieldy approach and would take forever to achieve.

W mojej opinii byłoby to wyjątkowo niewydolne działanie. Jego realizacja zajęłaby całe wieki.

And I realized that perhaps the Western world will not continue to dominate the world forever.

Uświadomiłem sobie, że być może Zachód nie będzie dominował nad światem w nieskończoność.

And the light that shone off of her eyes was a place I could have stayed forever.

W światło promieniujące z jej oczu mogłam wpatrywać się bez końca.

This feeling's a wonderful thing. ~~~ It's the forever-always-on museum.

To dziwny moment, kiedy takie rzeczy pojawiają się same z siebie.

She dies by your hands, or you die by hers and the land suffers forever as foretold.

Zginie z twoich rąk, albo cię zabije, a ta ziemia będzie przeklęta jak zostało przepowiedziane.

And, in principle, it could've gone on forever, with perfect celibacy on the part of the hosts.

W zasadzie, mogło by tak iść bez końca. ~~~ Z idealnym celibatem po stronie gospodarzy.

And the answer is really straightforward: They are lost forever.

Większość chwil życia, i wliczam tu psychologiczne "teraz", trwa podobno 3 sekundy.

Two years ago, recording artist Chris Brown released the official video of his single "Forever."

Dwa lata temu artysta Chris Brown wypuścił klip do swojego singla "Forever".

But this is the equivalent of three Libraries of Congress -- burnt down, forever lost -- each year.

Ale tu tracimy corocznie zawartość trzech bibliotek Kongresu.

So even though time goes on forever, space is limited to us.

Nawet jeśli czas biegnie w nieskończoność przestrzeń jest dla nas ograniczona.

because the letters had told me, MIT forever. ~~~ But I discovered in the French word raison d'être.

Odkryłem również, że niektóre kamienie są bliźniakami rozdzielonymi po urodzeniu.

As a result, many jobs in Europe will be lost forever.

Co oznacza trwałą likwidację miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej.

You cannot carry on forever getting deeper and deeper in debt.

Nie można bez końca coraz bardziej grzęznąć w długu.

So I thought the scenes of never-ending wilderness would go on forever, but they did finally come to an end.

Myślałem, że widoki niekończącego się dzikiego środowiska będą trwały i trwały, ale w końcu się skończyły.

Isn't it weird that my 48-year-old husband is forever losing his way home in the car, from the driveway?"

Czy to nie dziwne, że mój 48-letni mąż wciąż zapomina drogi do domu z samochodu zaparkowanego na podjeździe?"

His tragic gesture has forever become a symbol of Tunisian society's wave of democratic feeling.

Ten tragiczny gest na trwałe zapisał się jako symbol fali demokratycznego odruchu tunezyjskiego społeczeństwa.

Any crime was justified to bring about what they saw as the ideal world and to protect it from change forever.

Każda zbrodnia była uzasadniona, w dążeniu do tego, co uważały za świat idealny i ochrony go przed zmianami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.