Tłumaczenie angielsko-polskie dla "footprints"

 

"footprints" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-15 z 15

footprints {rzeczownik}

footprints {l.mn.}

ślady (stóp) {niemęskoos.}

And as that's happened, people have been leaving behind footprints, footprints that tell stories of their moments of self-expression.

Gdy to się stało, ludzie zaczęli pozostawiać tam po sobie ślady, które opowiadają historie o chwilach autoekspresji.

I take full responsibility for the report, but all of the above have their political footprints trodden across its pages.

Biorę pełną odpowiedzialność za to sprawozdanie, ale wszyscy wyżej wymienieni odcisnęli swoje polityczne ślady na stronach tego dokumentu.

These cities commit to reducing their own ICT carbon footprints by 30% by 2020, and to deploying five large-scale ICT pilots per city by 2015.

Miasta te zobowiązują się zredukować własne ślady węglowe o 30 % do roku 2020 i wdrożyć w każdym mieście pięć pilotażowych, wielkoskalowych projektów TIK począwszy od roku 2015.

We've been familiar for 40 years with this image: the fragile beauty of land, ocean and clouds, contrasted with the sterile moonscape on which the astronauts left their footprints.

Obraz ten jest nam znajomy już od 40 lat: delikatne piękno lądów, oceanów i chmur, kontrastujące ze sterylną powierzchnią księżyca, na której swe ślady pozostawili astronauci.

footprint {rzeczownik}

footprint {rzecz.} (też: footstep)

ślad (stopy) {m.}

That, because the footprint, as you can see, is just the pole touching the ground.

To, dlatego, że jedyny ślad, jak widzicie, to tylko pole styku z powierzchnią.

We need to set an example to the Member States by reducing our footprint by 50%.

Musimy stanwowić przykład dla państw członkowskich redukując nasz ślad węglowy o 50 %.

They can thus make a more environmentally friendly choice and reduce their carbon footprint.

Mogą więc dokonać wyboru bardziej przyjaznego dla środowiska i ograniczyć ślad węglowy.

For wind, there's a larger area, but much smaller footprint.

Dla wiatru, powierzchnia jest większa, ale znacznie mniejszy ślad.

I believe we really must reduce our ecological footprint.

Uważam, że naprawdę musimy zmniejszyć ślad, jaki zostawiamy na ekologii.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "footprint":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "footprints" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We wanted to make a kind of Gothic cathedral ~~~ around the footprints of the World Trade Center site.

Chcialiśmy zrobić coś w stylu gotyckiej katedry wzdłuż zarysów terenu World Trade Center.

So, I started to write computer programs that study very, very large sets of these online footprints.

Więc zacząłem pisać programy komputerowe, które badały bardzo, bardzo duże zbiory tych cyfrowych śladów.

And there, I started by searching for the footprints in my childhood.

Na miejscu, zacząłem szukać śladów mojego dzieciństwa.

In 1979 I had a chance to put my footprints on the ocean floor while using this personal submersible called Jim.

W 1979 roku miałam okazję postawić stopę na dnie oceanu, używając tego aparatu do nurkowania o nazwie Jim.

I want to reinvent the delivery system, and the use of cardboard around the world, so they become ecological footprints.

Chcę na nowo wynaleźć sposób dostarczania i użycie kartonu na całym świecie by stały się ekologicznymi odciskami.

As you can see, these are the footprints of the different projects.

Widzimy tu zasięg różnych projektów.

Forget carbon footprints.

Nie przejmujmy się emisjami dwutlenku węgla.

And that suddenly, people, en masse, were leaving scores and scores of digital footprints online that told stories of their private lives.

Nagle, ludzie wspólnie zaczęli zostawiać niezliczone ilości cyfrowych śladów, które opowiadały o ich prywatnym życiu.

Here are the footprints.

Tu są odciski butów.

Lots of credit card debt, huge environmental footprints, and perhaps not coincidentally, our happiness levels flat-lined over the same 50 years.

Wielkie długi na kartach kredytowych, negatywne zmiany w środowisku i, chyba nie przypadkowo, poziom satysfakcji taki sam, jak 50 lat temu.

Footprints.

Odciski stóp.

Well, we decided to connect these two worlds -- the world of the companies with their water footprints and the world of the farmers with their senior water rights on these creeks.

Postanowiliśmy połączyć te dwa światy... świat przemysłu z ich zużyciem wody oraz świat farmerów z ich prawami do wody w tych potokach.

Commissioner, I have been made aware of concerns felt by satellite operators about the need to observe international agreements with regard to spectrum usage and satellite footprints.

Panie komisarzu! Przedstawiono mi obawy, jakie wśród operatorów satelitów budzi konieczność przestrzegania międzynarodowych umów o wykorzystaniu spektrum i zasięgu transmisji z satelitów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: mokasyn miedziogłowiec, wariat, pomyleniec, dzikus, dziwak

Podobne słowa

footlights · footlocker · footloose · footman · footmark · footnote · footpath · footplate · footpoints · footprint · footprints · Footsie · footslogging · footstep · footstool · footwear · footy · fop · foppish · For · forage

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.