Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fit"

 

"fit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-74 z 513

fit {przymiotnik}

fit {przym.} (też: athletic, sporting, sporty)

wysportowany {przym. m.}

fit {przym.} (też: worthy, deserving, matronly, dignified)

godny {przym. m.}

fit {przym.} (też: clear as a bell, as clear as a bell, sound as a bell, as sound as a bell)

  w dobrej formie {przym.}

I love taking supplements and being fit, but I can never understand what's going on in terms of evidence.

Kocham brać suplementy i być w dobrej formie, ale nigdy nie rozumiem, o co chodzi z ich zawartością.

fit {przym.} (też: adequate, apposite, appropriate, proper)

właściwy {przym. m.}

Job creation and an education and retraining system which is fit-for-purpose are becoming exceptionally important.

Wyjątkowego znaczenia nabiera tworzenie nowych miejsc pracy, właściwy system kształcenia i przekwalifikowania.

Everyone has their own opinions, everyone can think as they see fit, but as a Parliament, I think that we have a duty to give an opinion on this subject as each of us feels is appropriate.

Każdy ma własne zdanie, każdy może myśleć, co chce, ale uważam, że jako Parlament mamy obowiązek wypowiedzenia się w sposób, jaki każdy z nas uważa za właściwy.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W tej sposób łącznik zostanie umieszczony na butelce we właściwej pozycji.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W ten sposób uzyskamy pewność, że łącznik znajduje się w butelce we właściwej pozycji.

does not drop into place or fits tightly, remove tn

sz powinna lekko osadzić się we właściwym

fit {przym.} (też: adequate, applicable, appropriate, corresponding)

odpowiedni {przym. m.}

That kind of Union is the most fit for purpose and has the best chances of survival long-term.

Ten rodzaj Unii jest najbardziej odpowiedni do celu i ma w długim terminie największe szanse przetrwania.

The new asylum support office is therefore not fit for purpose and should not be established.

Dlatego też ten nowy urząd wsparcia w dziedzinie azylu nie jest odpowiedni dla swoich celów i nie należy go powoływać.

It is a fitting time for us to discuss Ukraine now, because at this very moment, in 2008, Ukraine needs help.

Nadeszła odpowiednia dla nas chwila, by dyskutować na temat Ukrainy, bo właśnie teraz, w 2008 roku, Ukraina potrzebuje pomocy.

The offices will be fitted with daylight sensors, so that the lights switch off automatically when there is sufficient daylight.

W związku z tym biura zostaną wyposażone w czujniki automatycznie wyłączające sztuczne oświetlenie przy odpowiednim natężeniu światła dziennego.

We have countries in Europe that are under balance-of-payment support, so of course we cannot have a one-size-fits-all approach.

W Europie są państwa objęte wsparciem bilansu płatniczego, a zatem nie możemy wypracować jednego podejścia, które będzie odpowiednie dla wszystkich.

fit {rzeczownik}

fit {rzecz.} (też: attack, incursion, assault, assaulting)

napad {m.}

He starts coughing, like a coughing fit.

Zaczyna kaszleć, ma napad po prostu.

Epilepsy is a condition where the patients have repeated fits (seizures).

Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki).

forgetfulness, confusion, problems with co-ordination, fitting (seizures), disorientation,

zapominanie, splątanie, problemy z koordynacją, napady (ataki) padaczkowe, dezorientacja,

If you have a condition that causes convulsions (seizures, or “fits”).

Jeśli u pacjenta występuje choroba powodująca występowanie drgawek (napady padaczkowe

These included: allergic reactions, seizures (fits), and inflammation of the brain (encephalitis).

Należały do nich: reakcje alergiczne, napady drgawkowe (drgawki) i zapalenie mózgu.

fit {rzecz.} (też: assault, attack, onslaught, strike)

atak {m.}

to fit {czasownik}

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to insert, to locate, to invest, to put)

umieścić {czas.}

Well, you could fit it into a range of different interpretative frameworks.

Cóż, można tę kwestię umieścić w szerokim kontekście interpretacyjnym.

In fact -- coming back to the land mass -- Africa is so big that you could fit in the continental United States, China, and the entire Europe into Africa, and still have space.

Wracając do powierzchni - Afryka jest tak wielka, że można tam umieścić tam USA, Chiny i całą Europę i wciąż zostanie wolne miejsce.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W tej sposób łącznik zostanie umieszczony na butelce we właściwej pozycji.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to suit, to fold, to pass, to fit in)

pasować [pasuję|pasował] {czas. ndk}

Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?

Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.

Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.

I just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.

Mam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.

to fit like a glove

pasować jak ulał

However, these work processes must fit together seamlessly.

Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to match, to key, to pair, to trim)

dopasować {czas. dk}

And it contains 18 free parameters, OK, which we have to fit to the data.

I to zawiera 18 wolnych parametrów, OK, które musimy dopasować do danych.

She changed her name to Vivian because she wanted to fit in here in America.

Zmieniła imię na Vivian, bo chciała dopasować się do Ameryki.

How do you work out how to fit the thing?

Jak wszystko odpowiednio w nich dopasować?

To zoom back out to a slide size that fits your screen, you can select the Zoom to fit icon to the left of the magnifying glass.

Aby pomniejszyć widok slajdu do rozmiaru pasującego do ekranu, możesz wybrać ikonę Powiększ, aby dopasować znajdującą się na lewo od szkła powiększającego.

Mr President, it is human nature when something unexpected happens that we try and fit the facts into our existing Weltanschauung.

Panie przewodniczący! W naturze człowieka leży to, że kiedy wydarza się coś nieoczekiwanego, to staramy się dopasować fakty do naszego obrazu świata - Weltanschauung.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to fit in)

zmieścić się {czas. zwr.}

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to shoe)

okuć {czas.}
mieścić się [mieszczę się|mieścił się] (w kieszeni) {czas. zwr.}

What used to take up a building now fits in our pockets.

To, co zajmowało cały budynek, teraz mieści się w kieszeni.

26 terabytes fits in a computer system that's about this big, on spinning Linux drives, and it costs about 60,000 dollars.

26 terabajtów mieści się w komputerze, mniej więcej takich rozmiarów, na linuksowych twardzych dyskach, który kosztuje około 60 000 dolarów.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to suit)

być zdatnym {czas.}

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to have room for, to fit in)

zmieścić {czas.}

There's a diagram like this for your brain, but there's no way it would fit on this slide.

Je też można przedstawić na diagramie ale nie dałoby się ich zmieścić na takim slajdzie.

There was one person in the contractors who was the right size -- and it wasn't a child -- who could fit between them for the final waterproofing of the building.

Była jedna osoba z wykonawców która była odpowiednich wymiarów -- i nie było to dziecko -- która mógła się między nimi zmieścić w ostatniej części uszczelniania budynku.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to house, to fit in)

pomieścić {czas.}

So obviously this is not all going to fit back in my tiny suitcase.

Rzecz jasna nie uda mi się pomieścić w tej walizeczce.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to allocate, to place, to put, to set)

klapować {czas. ndk} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fit":

 

Podobne tłumaczenia

"fit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.

Nie pomoże temu stosowanie kontroli ex ante w odniesieniu do całości eksportu.

A meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.

Mem może rozkwitać, pomimo swojego negatywnego wpływu na przystosowanie genetyczne.

Will the European contributions really make our economy fit for the future?

Czy składki europejskie naprawdę przygotują naszą gospodarkę na przyszłość?

Fit (by first pressing and then screwing) the adapter onto the open bottle neck

Założyć łącznik (najpierw przycisnąć, a potem przekręcić) na szyjkę otwartej butelki.

To be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.

Żeby spełnić swoje zadanie, statystyki muszą być neutralnym narzędziem, niczym więcej.

The second priority, like the first, fits into the context of current developments.

Priorytet drugi, podobnie jak pierwszy, wiąże się z obecnymi wydarzeniami.

This is conspicuous everywhere in Europe in the shape of a decline in general fitness.

Jest to widoczne w całej Europie w postaci spadku ogólnej kondycji fizycznej.

Medicines for fits (seizures) may decrease the effectiveness of vitamin D.

Leki stosowane w napadach drgawek mogą zmniejszać skuteczność działania witaminy D.

AdSense lets you select the ad colors, types, and sizes that best fit your site.

AdSense pozwala wybrać kolory, typy i rozmiary reklam najlepiej dostosowane do witryny.

She is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.

Nie nadaje się ona do ponoszenia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i obrony.

Obviously the courtrooms will still need to be fitted with videoconferencing equipment.

Oczywiście sale sądowe nadal trzeba wyposażyć w sprzęt do wideokonferencji.

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Aranesp.

U pacjentów przyjmujących Aranesp raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Nespo. du

u U pacjentów przyjmujących Nespo raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

I feel that I've fitted in, in many ways, to some of the things that I've heard.

Zgadzam się w wielu aspektach z niektórymi przedstawionymi tutaj tezami.

To apply a one-size-fits-all concept to the whole of Europe is not a practical solution.

Stosowanie jednakowej koncepcji wobec całej Europy nie jest praktycznym rozwiązaniem.

Asylum procedures must be fit for purpose and they must be implemented with great care.

Procedury azylowe muszą odpowiadać swoim celom i należy wdrażać je z wielką ostrożnością.

It has not, but it definitely fits into the 'could do better' category.

Nie, ale zdecydowanie plasuje się w kategorii określonej terminem "mogło być lepiej”.

The facts show conclusively that there is no one-size-fits-all solution.

Fakty te wskazują ostatecznie, że nie istnieje rozwiązanie uniwersalne.

In our opinion, that does not fit in with the principle of budgetary accuracy and clarity.

Naszym zdaniem jest to niezgodne z zasadą rzetelności i przejrzystości budżetowej.

The Commissioner heard the question and if he sees fit to answer in writing, he may do so.

Pan komisarz słyszał to pytanie i jeśli uzna to za słuszne, udzieli odpowiedzi na piśmie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

fist · fistfight · fistful · fistic · fisticuffs · fists · fistula · fistulae · fistulas · fisz · fit · fitch · fitchet · fitchew · fite · fitful · fitfully · fitment · fitness · fits · fitted

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.