Search for the most beautiful word
best girl
vestibule

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fit"

 

"fit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 438

fit {przymiotnik}

fit {przym.} (też: athletic, sporting)

wysportowany {przym. m.}

to fit {czasownik}

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to insert, to locate, to invest, to put)

umieścić {czas.}

I couldn't fit 40 million cups on a canvas, but I was able to put 410,000.

Nie udało mi się umieścić 40 milionów kubków na obrazie, ale udało mi się z 410,000.

Well, you could fit it into a range of different interpretative frameworks.

Cóż, można tę kwestię umieścić w szerokim kontekście interpretacyjnym.

In fact -- coming back to the land mass -- Africa is so big that you could fit in the continental United States, China, and the entire Europe into Africa, and still have space.

Wracając do powierzchni - Afryka jest tak wielka, że można tam umieścić tam USA, Chiny i całą Europę i wciąż zostanie wolne miejsce.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W tej sposób łącznik zostanie umieszczony na butelce we właściwej pozycji.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to suit, to fold, to pass, to fit in)

pasować {czas.}

Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?

Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.

Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.

I just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.

Mam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.

However, these work processes must fit together seamlessly.

Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.

This is the famous 'must fit/must match' concept.

To jest słynna koncepcja "musi być właściwe/musi pasować”.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to match, to key, to pair)

dopasować {czas.}

With remote zoom you can change your viewing angle to fit the coverage area.

Ze zdalnym powiększeniem można zmienić kąt patrzenia, aby dopasować obszar pokrycia.

And it contains 18 free parameters, OK, which we have to fit to the data.

I to zawiera 18 wolnych parametrów, OK, które musimy dopasować do danych.

Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.

Bo 'ja' chce się dopasować, chce się replikować, by przynależeć.

She changed her name to Vivian because she wanted to fit in here in America.

Zmieniła imię na Vivian, bo chciała dopasować się do Ameryki.

We redid the side of the building and re-proportioned the windows so it sort of fit into the space.

Przebudowaliśmy ścianę budynku, zmieniliśmy układ okien, aby dopasować się do otoczenia.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to fit in)

zmieścić się {czas. zwr.}

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to shoe)

okuć {czas.}
mieścić się [mieszczę się|mieścił się] (w kieszeni) {czas. zwr.}

It's got a huge couch, fits quite a few people, and basically we'd had a great time with this.

Była też wielka kanapa, na której mieściło się kilka osób, i świetnie się na niej bawiliśmy.

What used to take up a building now fits in our pockets.

To, co zajmowało cały budynek, teraz mieści się w kieszeni.

26 terabytes fits in a computer system that's about this big, on spinning Linux drives, and it costs about 60,000 dollars.

26 terabajtów mieści się w komputerze, mniej więcej takich rozmiarów, na linuksowych twardzych dyskach, który kosztuje około 60 000 dolarów.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to be suitable, to suit)

być zdatnym {czas.}
klapować {czas.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fit":

 

Podobne tłumaczenia

"fit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.

To wszystko dzieje się z powodu innego niż sprawność czyichś genów, oczywiście.

This does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.

Nie pomoże temu stosowanie kontroli ex ante w odniesieniu do całości eksportu.

A meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.

Mem może rozkwitać, pomimo swojego negatywnego wpływu na przystosowanie genetyczne.

Fit (by first pressing and then screwing) the adapter onto the open bottle neck

Założyć łącznik (najpierw przycisnąć, a potem przekręcić) na szyjkę otwartej butelki.

Will the European contributions really make our economy fit for the future?

Czy składki europejskie naprawdę przygotują naszą gospodarkę na przyszłość?

Now, you need a camera that fits in your palm, and a couple of bucks for a blank DVD.

Teraz, potrzebujesz kamery mieszczącej się w dłoni i paru dolców na czyste DVD.

Consumers now can buy basically hundred-dollar devices, like this little FitBit.

Konsumenci mogą teraz kupić w zasadzie urządzenia za sto dolarów, jak ten mały FitBit.

Yes, and his lawyer is taking depositions now to see if I am a fit parent.

Tak, jego adwokat zbiera teraz zeznania by zobaczyć czy jestem odpowiednią matką.

To be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.

Żeby spełnić swoje zadanie, statystyki muszą być neutralnym narzędziem, niczym więcej.

Medicines for fits (seizures) may decrease the effectiveness of vitamin D.

Leki stosowane w napadach drgawek mogą zmniejszać skuteczność działania witaminy D.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W ten sposób uzyskamy pewność, że łącznik znajduje się w butelce we właściwej pozycji.

AdSense lets you select the ad colors, types, and sizes that best fit your site.

AdSense pozwala wybrać kolory, typy i rozmiary reklam najlepiej dostosowane do witryny.

She is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.

Nie nadaje się ona do ponoszenia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i obrony.

Epilepsy is a condition where the patients have repeated fits (seizures).

Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki).

I feel that I've fitted in, in many ways, to some of the things that I've heard.

Zgadzam się w wielu aspektach z niektórymi przedstawionymi tutaj tezami.

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Aranesp.

U pacjentów przyjmujących Aranesp raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Nespo. du

u U pacjentów przyjmujących Nespo raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

And I was catapulted from one piece of the jigsaw to another, and their edges didn't fit.

Katapultowano mnie z jednego kawałka układanki do drugiego, a ich krawędzie nie pasowały.

Asylum procedures must be fit for purpose and they must be implemented with great care.

Procedury azylowe muszą odpowiadać swoim celom i należy wdrażać je z wielką ostrożnością.

There's a diagram like this for your brain, but there's no way it would fit on this slide.

Je też można przedstawić na diagramie ale nie dałoby się ich zmieścić na takim slajdzie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

fissure · fist · fistfight · fistful · fistic · fisticuffs · fists · fistulae · fistulas · fisz · fit · fitch · fitchet · fitchew · fite · fitment · fitness · fits · fitted · fitter · fitter/mechanic

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.