Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fit"

 

"fit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 543

fit {przymiotnik}

fit {przym.} (też: athletic, sporting, sporty)

wysportowany {przym. m.}

to fit {czasownik}

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to insert, to locate, to invest, to put)

umieścić {czas.}

Well, you could fit it into a range of different interpretative frameworks.

Cóż, można tę kwestię umieścić w szerokim kontekście interpretacyjnym.

In fact -- coming back to the land mass -- Africa is so big that you could fit in the continental United States, China, and the entire Europe into Africa, and still have space.

Wracając do powierzchni - Afryka jest tak wielka, że można tam umieścić tam USA, Chiny i całą Europę i wciąż zostanie wolne miejsce.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W tej sposób łącznik zostanie umieszczony na butelce we właściwej pozycji.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to suit, to fold, to pass, to fit in)

pasować {czas.}

Firstly, where does the six-month rotating presidency fit into this?

Po pierwsze, jak ma do tego wszystkiego pasować zmieniająca się co sześć miesięcy prezydencja?

Needles from other countries may not fit on your NutropinAq Pen.

Igły pochodzące z innych krajów mogą nie pasować do wstrzykiwacza NutropinAq Pen.

I just hope that the optical diaphanous polyalloy transducers...... can fit on one of their retinas.

Mam tylko nadzieję, że te optyczne, paralelne przekaźniki wzrokowe będą pasować do ich spojówek.

to fit like a glove

pasować jak ulał

However, these work processes must fit together seamlessly.

Te procesy muszą jednak idealnie do siebie pasować.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to match, to key, to pair)

dopasować {czas.}

With remote zoom you can change your viewing angle to fit the coverage area.

Ze zdalnym powiększeniem można zmienić kąt patrzenia, aby dopasować obszar pokrycia.

And it contains 18 free parameters, OK, which we have to fit to the data.

I to zawiera 18 wolnych parametrów, OK, które musimy dopasować do danych.

Because the self likes to fit, to see itself replicated, to belong.

Bo 'ja' chce się dopasować, chce się replikować, by przynależeć.

She changed her name to Vivian because she wanted to fit in here in America.

Zmieniła imię na Vivian, bo chciała dopasować się do Ameryki.

We redid the side of the building and re-proportioned the windows so it sort of fit into the space.

Przebudowaliśmy ścianę budynku, zmieniliśmy układ okien, aby dopasować się do otoczenia.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to shoe)

okuć {czas.}

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to fit in)

zmieścić się {czas. zwr.}
mieścić się [mieszczę się|mieścił się] (w kieszeni) {czas. zwr.}

It's got a huge couch, fits quite a few people, and basically we'd had a great time with this.

Była też wielka kanapa, na której mieściło się kilka osób, i świetnie się na niej bawiliśmy.

What used to take up a building now fits in our pockets.

To, co zajmowało cały budynek, teraz mieści się w kieszeni.

26 terabytes fits in a computer system that's about this big, on spinning Linux drives, and it costs about 60,000 dollars.

26 terabajtów mieści się w komputerze, mniej więcej takich rozmiarów, na linuksowych twardzych dyskach, który kosztuje około 60 000 dolarów.

to fit [fitted|fitted] {czas.} (też: to be suitable, to suit)

być zdatnym {czas.}
klapować {czas.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fit":

 

Podobne tłumaczenia

"fit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.

To wszystko dzieje się z powodu innego niż sprawność czyichś genów, oczywiście.

This does not fit well with having an ex ante check of everything that is exported.

Nie pomoże temu stosowanie kontroli ex ante w odniesieniu do całości eksportu.

A meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.

Mem może rozkwitać, pomimo swojego negatywnego wpływu na przystosowanie genetyczne.

Will the European contributions really make our economy fit for the future?

Czy składki europejskie naprawdę przygotują naszą gospodarkę na przyszłość?

Fit (by first pressing and then screwing) the adapter onto the open bottle neck

Założyć łącznik (najpierw przycisnąć, a potem przekręcić) na szyjkę otwartej butelki.

To be fit for purpose, however, statistics need to be a neutral tool, no more.

Żeby spełnić swoje zadanie, statystyki muszą być neutralnym narzędziem, niczym więcej.

Yes, and his lawyer is taking depositions now to see if I am a fit parent.

Tak, jego adwokat zbiera teraz zeznania by zobaczyć czy jestem odpowiednią matką.

The second priority, like the first, fits into the context of current developments.

Priorytet drugi, podobnie jak pierwszy, wiąże się z obecnymi wydarzeniami.

This is conspicuous everywhere in Europe in the shape of a decline in general fitness.

Jest to widoczne w całej Europie w postaci spadku ogólnej kondycji fizycznej.

Medicines for fits (seizures) may decrease the effectiveness of vitamin D.

Leki stosowane w napadach drgawek mogą zmniejszać skuteczność działania witaminy D.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W ten sposób uzyskamy pewność, że łącznik znajduje się w butelce we właściwej pozycji.

AdSense lets you select the ad colors, types, and sizes that best fit your site.

AdSense pozwala wybrać kolory, typy i rozmiary reklam najlepiej dostosowane do witryny.

She is not fit to be responsible for foreign security and defence policy.

Nie nadaje się ona do ponoszenia odpowiedzialności za politykę bezpieczeństwa i obrony.

Epilepsy is a condition where the patients have repeated fits (seizures).

Padaczka to stan, w którym u pacjenta występują powtarzające się napady (drgawki).

Obviously the courtrooms will still need to be fitted with videoconferencing equipment.

Oczywiście sale sądowe nadal trzeba wyposażyć w sprzęt do wideokonferencji.

The Council's report for 2007 provides a fitting description of these issues.

Sprawozdanie Rady za rok 2007 w sposób właściwy przedstawia te problemy.

To apply a one-size-fits-all concept to the whole of Europe is not a practical solution.

Stosowanie jednakowej koncepcji wobec całej Europy nie jest praktycznym rozwiązaniem.

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Aranesp.

U pacjentów przyjmujących Aranesp raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

Convulsions (fits and seizures) have been reported in patients treated with Nespo. du

u U pacjentów przyjmujących Nespo raportowano o występowaniu drgawek (ataków i napadów).

I feel that I've fitted in, in many ways, to some of the things that I've heard.

Zgadzam się w wielu aspektach z niektórymi przedstawionymi tutaj tezami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niewypieczone, bez pieczenia, winian, chlorowany, szczypta

Podobne słowa

fissure · fist · fistfight · fistful · fistic · fisticuffs · fists · fistulae · fistulas · fisz · fit · fitch · fitchet · fitchew · fite · fitful · fitfully · fitment · fitness · fits · fitted

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.