Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "find"

 

"find" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-70 z 4537

find {rzeczownik}

find {rzecz.} (też: trove)

Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.

Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.

to find {czasownik}

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to come up with)

znaleźć {czas.}

When you look for the bad in mankind expecting to find it... you surely will.

Kiedy szukasz zła w człowieku spodziewając się je znaleźć... to je znajdziesz.

This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.

Czekamy na jej ustanowienie, ale do tego czasu musimy znaleźć inne rozwiązania.

Today, we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America.

Dziś nie musimy jechać na Kubę, aby znaleźć zdrowy kraj w Ameryce Południowej.

Europe must also find effective and reasonable solutions to the issue of funding.

Europa musi również znaleźć skuteczne i rozsądne rozwiązania problemu finansowania.

It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.

Żeby go aresztować, wcale nie musieliśmy go znaleźć gdy akurat kogoś zabijał.

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to come up with)

znajdować {czas.}

Then the animal learns to walk on a leash in the open and find targets.

Potem zwierzę uczy się chodzić na smyczy na otwartym terenie i znajdować cele.

At the bottom of the cliff, we find that they're rare as hens' teeth.

Zastanawiamy się jak znajdować skamieliny. ~~~ A teraz film.

And plants sometimes find it rather difficult to move because there might be cities and other things in the way.

A dla roślin przenoszenie się bywa trudne, ponieważ na ich drodze mogą znajdować się miasta lub inne przeszkody.

Do they want to find themselves permanently between training and employment, or to be able to use their qualifications?

Czy chcą stale znajdować się pomiędzy szkoleniem i pracą, czy też chcą mieć możliwość wykorzystywania swych kwalifikacji?

At the same time the European Union must prove that it is capable of continuing to find pragmatic solutions to various challenges.

Jednocześnie Unia Europejska musi udowodnić, że potrafi nadal znajdować praktyczne rozwiązania różnych wyzwań.

to find [found|found] {czas.} (też: to hunt up, to retrieve, to scavenge)

wyszukać {czas.}

To find your item, you need to first select All items from the left navigation menu (below Home), and then either look for the item in the list or search for it.

Aby znaleźć element, musisz najpierw wybrać Wszystkie elementy z menu nawigacyjnego (poniżej strony głównej), a następnie znaleźć element na liście lub wyszukać go.

To search for web pages that link to a URL, use the "link:" operator. ~~~ For example, to find pages that link to www.google.com, ~~~ use [ link:google.com

Aby wyszukać strony internetowe zawierające linki do URL-a, użyj operatora „link:” Aby na przykład znaleźć strony z linkami do www.google.pl, wpisz [ link:google.pl

Search & Replace: This is a simple filter that can be used to search for a pattern within a field and replace the found pattern with an alternate form.

Wyszukaj i zastąp: prosty filtr, którego można użyć do wyszukania pól pasujących do wzorca i do zastąpienia znalezionych wartości innymi wartościami.

to find [found|found] {czas.} (też: to discover, to unveil, to unlock, to upturn)

odkrywać {czas.}

And so I then moved on into my design career and began to find some exciting things.

Potem rozpocząłem karierę projektanta, i zacząłem odkrywać ekscytujące zjawiska.

Now we are able to follow them and find out their secrets, where the babies go after they hatch, and remarkable things like this you're about to see.

Teraz możemy śledzić je i odkrywać ich sekrety: gdzie udają się młode po wykluciu i inne niesamowite rzeczy, które zaraz zobaczycie.

Countless moments of unsolicited natural moments, not posed moments, are captured there, and we're starting to learn how to discover them and find them.

Niezliczone chwile naturalnych, niewyćwiczonych momentów zostały tu utrwalone, i zaczynamy się uczyć je odkrywać i znajdować.

But there was something else that I've noticed as those changes were taking place, as people were starting to find out that hmm ... yeah, there really is a black hole at the center of every galaxy.

Ale coś innego zwróciło moją uwagę, gdy te zmiany się dokonywały, gdy ludzie zaczynali odkrywać, że hmm... no tak, czarne dziury rzeczywiście są w centrum każdej galaktyki.

While they're not amino acids, we're now finding things like propane and benzene, hydrogen cyanide, and formaldehyde.

Nie są one co prawda amino kwasami, ale teraz odkrywamy takie związki, jak propan i benzen, cyjanowodór i formaldehyd.

to find [found|found] {czas.} (też: to seek out, to search out)

odszukać {czas.}

It's where you expect to find stuff.

Bo to właśnie tam spodziewasz się je odszukać.

Find your height on the chart.

W tabeli należy odszukać swój wzrost.

I wasn't sure I heard it right, so I found him in one of the inter-sessions.

Nie byłem pewien, czy dobrze usłyszałem, więc odszukałem go na przerwie.

The police went and found a photograph of Troy Webb from four years earlier, which they entered into a photo array days later, and he was positively identified.

Policja odszukała zdjęcie Troya Webba sprzed czterech lat i umieściła je w selekcji zdjęć, parę dni później, został pozytywnie zidentyfikowany.

to find [found|found] {czas.} (też: to come upon, to meet, to come across, to walk in on sb)

zastać {czas.}

However, rather than finding a land of plenty, they find themselves modern-day slaves in Europe.

Jednak, zamiast zastać krainę miodem i mlekiem płynącą, stają się raczej współczesnymi niewolnikami w Europie.

But if he be found, he shall restore sevenfold; He shall give all the substance of his house.

Ale gdy go zastaną, nagradza siedmiorako, albo wszystkę majętność domu swego daje.

But instead, I found a country that was totally ideological and that I didn't recognize anymore.

Zamiast tego, zastałam kraj na wskroś ideologiczny, którego już nie rozpoznawałam.

was he found among thieves?

Izali go między złodziejami zastano?

As the thief is ashamed when he is found, so is the house of Israel ashamed; they, their kings, their princes, and their priests, and their prophets;

Jako wstyd złodzieja, kiedy go zastaną, tak się zawstydzi dom Izraelski, sami królowie ich, książęta ich, i kapłani ich, i prorocy ich,

to find [found|found] {czas.} (też: to find out)

znajdywać {czas.}

It can sense its local environment and actually find resources in the environment to sustain itself.

Może też badać swoje lokalne środowisko i nawet znajdywać surowce potrzebnych do utrzymania się.

In these circumstances, companies need to resort to redundancies or find solutions such as reducing working hours or giving unpaid leave.

W tych warunkach firmy muszą uciekać się do zwolnień lub znajdywać rozwiązania, takie jak ograniczenie godzin pracy albo udzielanie bezpłatnych urlopów.

I'm going to talk about a different aspect of dinosaurs, which is the finding of them.

Będę teraz mówił o innym aspekcie dinozaurów, mam na myśli znajdywanie ich.

I was fortunate in finding things.

Byłem dobry w znajdywaniu rzeczy.

to find [found|found] {czas.}

doszukać się (znaleźć) {czas. zwr.}

to find [found|found] {czas.} (też: to track down, to trace, to discover)

odnajdować {czas.}

And expressions of compassion are also found in our international offices.

Wyrazy współczucia odnajdujemy również w międzynarodowych biurach.

Well, the thing that jumps out at you first is that the deepest lineages in our family trees are found within Africa, among Africans.

To, co uderza nas na samym początku, to fakt, że najdalej sięgające rodowody odnajdujemy u Afrykanów.

to find [found|found] {czas.} (też: to ascertain, to take note, to establish, to state)

konstatować {czas.}

to find [found|found] (sb/sth) {czas.} (też: to come across)

natrafiać (na kogoś/coś) {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

konstatować {czas.} [wzn.]

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

skonstatować {czas.} [wzn.]

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come across, to walk in on sb, to catch sb in)

zastawać {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come to know, to know, to recognise)

poznać {czas.}

Click the link in this article that best describes your problem to find out what's going on.

Kliknij w tym artykule link najlepiej opisujący Twój problem, aby poznać jego przyczynę.

Use our troubleshooter to find other reasons why you might not be able to see your ad.

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów, aby poznać inne powody, dla których możesz nie widzieć swojej reklamy.

However, as a supervisory body, it is powerless to find out the reality of the risks taken by the market players.

Jednak jako organ nadzorczy nie jest on w stanie poznać rzeczywistego ryzyka podejmowanego przez graczy rynkowych.

The Dutch Government was concerned about this problem and set up an investigation to find out why it was happening.

Rząd Holandii był tym problemem zaniepokojony i wszczął dochodzenie, aby poznać przyczyny.

At present, in order to find out what Europe's position is, we need to know 27 telephone numbers, one for each Member State.

Obecnie osoba pragnąca poznać europejskie stanowisko musi znać 27 numerów telefonów do każdego z państw członkowskich.

to find [found|found] {czas.} (też: to get to know, to recognise, to learn, to introduce)

poznawać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "find":

 

Podobne tłumaczenia

"find" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "find" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You may find that VIAGRA takes longer to work if you take it with a heavy meal.

Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

You may find that VIAGRA takes longer to work if you take it with a heavy meal.

Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku..

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

It was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.

Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.

Below you can find a list of keyboard shortcuts available for Google drawings.

Poniżej zamieszczamy listę skrótów klawiaturowych dostępnych w rysunkach Google.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

Who and when will we find out the truth about the death of Anna Politkovskaya?

Kto i kiedy wreszcie dowie się prawdy o przyczynie śmierci Anny Politkowskiej?

You will find the EUR 100 billion on the debit side of their national budgets.

W ich budżetach krajowych po stronie pasywów widnieje kwota 100 miliardów euro.

It turned out that these proposals were not serious attempts to find a consensus.

Okazało się, że te propozycje nie stanowiły poważnej próby znalezienia konsensusu.

Madam President, Commissioner, we find ourselves in a very complicated situation.

Pani przewodnicząca, pani komisarz! Znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji.

However, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.

Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.

The urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.

Stężenia w moczu są 5- 10- krotnie większe od wartości stwierdzanych w osoczu.

The clinical relevance of this finding is unknown (see below and section 4.4).

Kliniczne znaczenie tego zjawiska jest nieznane (patrz poniżej oraz punkt 4. 4).

They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.

Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.

It is an important step out of the morass in which we find ourselves at this time.

Stanowi on ważny krok przy wychodzeniu z grzęzawiska, w które obecnie zabrnęliśmy.

This is where you'll find the fastest growing young populations of the world.

Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi. ~~~ Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi.

We find that they work better when they're submerged and covered with leaves.

Przekonaliśmy się, że pracują znacznie lepiej, gdy obsypujemy ich takimi listkami.

So, to find out that there was no Santa Claus at all was actually sort of a relief.

Więc - sama informacja, że Mikołaj nie istnieje przyniosła ze sobą pewną ulgę.

I do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.

Uważam, że takie szarganie naszego wizerunku bez uzasadnienia jest niezbyt uczciwe.

Marilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.

Marilyn Monroe powiedziała kiedyś: "i nie wódź mnie na pokuszenie, znajdę je sama”.
 

Wyniki z forum

"find" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

finalism · finalist · finally · finance · finances · financial · financially · financier · financing · finch · find · finder · finderscope · finding · findings · fine · fine-grained · fineliner · finely · fineness · finery

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.