Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "find"

 

"find" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-70 z 4651

find {rzeczownik}

find {rzecz.} (też: trove)

Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.

Znalezisko wzbudziło powszechne zainteresowanie, bo dzięki niemu można było wreszcie złożyć pojedynczy szkielet dodo.

to find {czasownik}

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to come up with, to come by, to gain)

znaleźć {czas.}

When you look for the bad in mankind expecting to find it... you surely will.

Kiedy szukasz zła w człowieku spodziewając się je znaleźć... to je znajdziesz.

This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.

Czekamy na jej ustanowienie, ale do tego czasu musimy znaleźć inne rozwiązania.

Europe must also find effective and reasonable solutions to the issue of funding.

Europa musi również znaleźć skuteczne i rozsądne rozwiązania problemu finansowania.

It's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.

Żeby go aresztować, wcale nie musieliśmy go znaleźć gdy akurat kogoś zabijał.

I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.

Rzeczywiście uważam, że możemy znaleźć zasadniczą linię porozumienia w tej kwestii.

to find [found|found] {czas.} (też: to work out, to come up with, to come by, to gain)

znajdować {czas.}

Then the animal learns to walk on a leash in the open and find targets.

Potem zwierzę uczy się chodzić na smyczy na otwartym terenie i znajdować cele.

At the bottom of the cliff, we find that they're rare as hens' teeth.

Zastanawiamy się jak znajdować skamieliny. ~~~ A teraz film.

Do they want to find themselves permanently between training and employment, or to be able to use their qualifications?

Czy chcą stale znajdować się pomiędzy szkoleniem i pracą, czy też chcą mieć możliwość wykorzystywania swych kwalifikacji?

At the same time the European Union must prove that it is capable of continuing to find pragmatic solutions to various challenges.

Jednocześnie Unia Europejska musi udowodnić, że potrafi nadal znajdować praktyczne rozwiązania różnych wyzwań.

The find and replace tool lets you quickly search within a document, and it gives you the option to replace those terms with another.

Narzędzie znajdowania i zamieniania pozwala szybko znajdować określone wyrażenia w dokumencie i umożliwia zastępowanie ich innymi.

to find [found|found] {czas.} (też: to hunt up, to retrieve, to scavenge)

wyszukać {czas.}

To search for web pages that link to a URL, use the "link:" operator. ~~~ For example, to find pages that link to www.google.com, ~~~ use [ link:google.com

Aby wyszukać strony internetowe zawierające linki do URL-a, użyj operatora „link:” Aby na przykład znaleźć strony z linkami do www.google.pl, wpisz [ link:google.pl

To find your item, you need to first select All items from the left navigation menu (below Home), and then either look for the item in the list or search for it.

Aby znaleźć element, musisz najpierw wybrać Wszystkie elementy z menu nawigacyjnego (poniżej strony głównej), a następnie znaleźć element na liście lub wyszukać go.

It is about finding ways in which we can do as much as possible to address the concerns.

Chodzi o wyszukanie takich sposobów, dzięki którym zdołamy zrobić jak najwięcej w odniesieniu do tych problemów.

Search & Replace: This is a simple filter that can be used to search for a pattern within a field and replace the found pattern with an alternate form.

Wyszukaj i zastąp: prosty filtr, którego można użyć do wyszukania pól pasujących do wzorca i do zastąpienia znalezionych wartości innymi wartościami.

to find [found|found] {czas.} (też: to discover, to unveil, to unlock, to upturn)

odkrywać {czas.}

Now we are able to follow them and find out their secrets, where the babies go after they hatch, and remarkable things like this you're about to see.

Teraz możemy śledzić je i odkrywać ich sekrety: gdzie udają się młode po wykluciu i inne niesamowite rzeczy, które zaraz zobaczycie.

Countless moments of unsolicited natural moments, not posed moments, are captured there, and we're starting to learn how to discover them and find them.

Niezliczone chwile naturalnych, niewyćwiczonych momentów zostały tu utrwalone, i zaczynamy się uczyć je odkrywać i znajdować.

But there was something else that I've noticed as those changes were taking place, as people were starting to find out that hmm ... yeah, there really is a black hole at the center of every galaxy.

Ale coś innego zwróciło moją uwagę, gdy te zmiany się dokonywały, gdy ludzie zaczynali odkrywać, że hmm... no tak, czarne dziury rzeczywiście są w centrum każdej galaktyki.

Increasingly, though, it is finding that its decision-making power seems to be migrating to the Commission.

Niestety coraz częściej odkrywa, że moc decyzyjna przenoszona jest do Komisji.

While they're not amino acids, we're now finding things like propane and benzene, hydrogen cyanide, and formaldehyde.

Nie są one co prawda amino kwasami, ale teraz odkrywamy takie związki, jak propan i benzen, cyjanowodór i formaldehyd.

to find [found|found] {czas.} (też: to seek out, to search out)

odszukać {czas.}

It's where you expect to find stuff.

Bo to właśnie tam spodziewasz się je odszukać.

Find your height on the chart.

W tabeli należy odszukać swój wzrost.

I wasn't sure I heard it right, so I found him in one of the inter-sessions.

Nie byłem pewien, czy dobrze usłyszałem, więc odszukałem go na przerwie.

The police went and found a photograph of Troy Webb from four years earlier, which they entered into a photo array days later, and he was positively identified.

Policja odszukała zdjęcie Troya Webba sprzed czterech lat i umieściła je w selekcji zdjęć, parę dni później, został pozytywnie zidentyfikowany.

to find [found|found] {czas.} (też: to come upon, to meet, to come across, to walk in on sb)

zastać {czas.}

However, rather than finding a land of plenty, they find themselves modern-day slaves in Europe.

Jednak, zamiast zastać krainę miodem i mlekiem płynącą, stają się raczej współczesnymi niewolnikami w Europie.

But if he be found, he shall restore sevenfold; He shall give all the substance of his house.

Ale gdy go zastaną, nagradza siedmiorako, albo wszystkę majętność domu swego daje.

Our plan is based on what we found out then and discussed with our partners.

Nasz plan opiera się na tym, co wtedy zastaliśmy i o czym rozmawialiśmy z naszymi partnerami.

The EU experts found Ukrainian clear-up operations well underway.

Eksperci UE zastali pracę oczyszczające ze strony Ukrainy w stadium zaawansowanym.

But instead, I found a country that was totally ideological and that I didn't recognize anymore.

Zamiast tego, zastałam kraj na wskroś ideologiczny, którego już nie rozpoznawałam.

to find [found|found] {czas.} (też: to find out)

znajdywać {czas.}

It can sense its local environment and actually find resources in the environment to sustain itself.

Może też badać swoje lokalne środowisko i nawet znajdywać surowce potrzebnych do utrzymania się.

In these circumstances, companies need to resort to redundancies or find solutions such as reducing working hours or giving unpaid leave.

W tych warunkach firmy muszą uciekać się do zwolnień lub znajdywać rozwiązania, takie jak ograniczenie godzin pracy albo udzielanie bezpłatnych urlopów.

I'm going to talk about a different aspect of dinosaurs, which is the finding of them.

Będę teraz mówił o innym aspekcie dinozaurów, mam na myśli znajdywanie ich.

I was fortunate in finding things.

Byłem dobry w znajdywaniu rzeczy.

As has already been said today, 'safety first' must, in future, be the guiding concept when it comes to finding a solution.

Jak już dziś powiedziano, "po pierwsze bezpieczeństwo” musi pozostać w przyszłości wiodącą zasadą przy znajdywaniu właściwych rozwiązań.

to find [found|found] {czas.}

doszukać się (znaleźć) {czas. zwr.}

to find [found|found] {czas.} (też: to track down, to trace, to discover)

odnajdować {czas.}

And expressions of compassion are also found in our international offices.

Wyrazy współczucia odnajdujemy również w międzynarodowych biurach.

We are finding this with the 2008 budget.

Odnajdujemy to w budżecie na 2008 r.

Well, the thing that jumps out at you first is that the deepest lineages in our family trees are found within Africa, among Africans.

To, co uderza nas na samym początku, to fakt, że najdalej sięgające rodowody odnajdujemy u Afrykanów.

I must firstly stress that this report, like all other reports, is an open report: open to seeking and finding the best solutions.

Po pierwsze pragnę podkreślić, że sprawozdanie, podobnie jak wszystkie inne, jest sprawozdaniem otwartym: otwartym na poszukiwanie i odnajdowanie najlepszych rozwiązań.

The rapporteur has found a climate of anticipation accompanying this legislative initiative and has imbued his report with a highly accessible and truly interesting format.

Sprawozdawca znakomicie odnajduje klimat szczególnego oczekiwania, towarzyszący tej inicjatywie legislacyjnej nadając sprawozdaniu przystępną, naprawdę ciekawą formę.

to find [found|found] {czas.} (też: to ascertain, to take note, to establish, to state)

konstatować {czas.}

to find [found|found] (sb/sth) {czas.} (też: to come across)

natrafiać (na kogoś/coś) {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

konstatować {czas.} [wzn.]

to find [found|found] {czas.} (też: to note)

skonstatować {czas.} [wzn.]

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come across, to walk in on sb, to catch sb in)

zastawać {czas.}

to find [found|found] {czas.} (też: to meet, to come to know, to know, to recognise)

poznać {czas.}

Click the link in this article that best describes your problem to find out what's going on.

Kliknij w tym artykule link najlepiej opisujący Twój problem, aby poznać jego przyczynę.

Use our troubleshooter to find other reasons why you might not be able to see your ad.

Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów, aby poznać inne powody, dla których możesz nie widzieć swojej reklamy.

However, as a supervisory body, it is powerless to find out the reality of the risks taken by the market players.

Jednak jako organ nadzorczy nie jest on w stanie poznać rzeczywistego ryzyka podejmowanego przez graczy rynkowych.

The Dutch Government was concerned about this problem and set up an investigation to find out why it was happening.

Rząd Holandii był tym problemem zaniepokojony i wszczął dochodzenie, aby poznać przyczyny.

At present, in order to find out what Europe's position is, we need to know 27 telephone numbers, one for each Member State.

Obecnie osoba pragnąca poznać europejskie stanowisko musi znać 27 numerów telefonów do każdego z państw członkowskich.

to find [found|found] {czas.} (też: to get to know, to recognise, to learn, to introduce)

poznawać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "find":

 

Podobne tłumaczenia

"find" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "find" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.

Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.

You may find that VIAGRA takes longer to work if you take it with a heavy meal.

Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

You may find that VIAGRA takes longer to work if you take it with a heavy meal.

Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku..

However, we have at the same time found that life at the border has deteriorated.

Jednocześnie dowiadujemy się jednak, że obniżyła się jakość życia przy granicy.

It was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.

Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.

You will find the EUR 100 billion on the debit side of their national budgets.

W ich budżetach krajowych po stronie pasywów widnieje kwota 100 miliardów euro.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

Who and when will we find out the truth about the death of Anna Politkovskaya?

Kto i kiedy wreszcie dowie się prawdy o przyczynie śmierci Anny Politkowskiej?

However, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.

Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.

The urine concentrations are 5– 10 times higher than those found in the plasma.

Stężenia w moczu są 5- 10- krotnie większe od wartości stwierdzanych w osoczu.

The clinical relevance of this finding is unknown (see below and section 4.4).

Kliniczne znaczenie tego zjawiska jest nieznane (patrz poniżej oraz punkt 4. 4).

They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.

Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.

In fact, the highest percentage of persons abusing alcohol is found in Europe.

Najwyższy odsetek osób nadużywających alkohol odnotowuje się właśnie w Europie.

The police found her resting in a sitting position buried two metres below ground.

Policja odnalazła ją skuloną w pozycji siedzącej, zakopaną dwa metry pod ziemią.

Find and compare the main grants and scholarships in EU countries (and beyond).

Przegląd i porównanie najważniejszych dotacji i stypendiów w krajach UE (i poza UE)

One final word: I find the threat with the Treaty of Lisbon utterly disgraceful.

Jedno ostatnie zdanie: uważam grożenie traktatem lizbońskim za całkowicie haniebne.

This is where you'll find the fastest growing young populations of the world.

Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi. ~~~ Tam przybędzie najwięcej młodych ludzi.

I do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.

Uważam, że takie szarganie naszego wizerunku bez uzasadnienia jest niezbyt uczciwe.

This is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.

To nie jest protekcjonistyczny wniosek; uważam w istocie, że jest bardzo wyważony.

This aspect, in particular, is an element I find to be missing from this report.

Jest to aspekt, który według mnie nie został w tym sprawozdaniu uwzględniony.
 

Wyniki z forum

"find" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.