EN to figure out
volume_up
{czasownik}

to figure out
volume_up
rozgryźć {czas.} [przen.]
So, how can we figure out who the central people are in a network without actually mapping the network?
A więc, jak możemy rozgryźć kto znajduje sie w centrum sieci bez właściwego jej mapowania ?
But the one that's really been sort of stressing me out, that I haven't been able to figure out, is this phrase "Cala a boca, Galvao."
Ale wyrażeniem, które mnie denerwowało, którego nie mogłem rozgryźć: "Cala a boca, Galvao".
Part of the reason I'm showing you these is that it sort of helps illustrate this process I go through of trying to figure out what it is I feel about Rome and why I feel it.
Jedną z przyczyn, dla której Wam to pokazuję jest to, że ten rodzaj pomocy ukaże przez co przechodzę starając się rozgryźć co i dlaczego czuję do Rzymu.
to figure out (też: to come up with)
~~~ We can figure out what the heck terroir is.
Możemy wykombinować, czym tak naprawdę jest terroir.
One of the tricks you have to do is to figure out how to deliver these genes to the cells that you want and not all the other neighbors.
Trzeba teraz wykombinować jak dostarczyć te geny tylko do wybranej komórki, a nie do sąsiednich.
Well, figure out exactly what it is that you could afford, and triple it.
Cóż, wykombinuję coś, na co możesz sobie pozwolić, i potroję to.
to figure out (też: to work out)
to figure out (też: to get one's bearings, to realize, to work out, to find one's bearings)
We really needed to do some archeology in the trailer itself to figure out what's authentic in an Airstream trailer, and what feels like it has true purpose and utility.
Musieliśmy zabawić się w archeologów, by zorientować się, co jest autentyczne w przyczepie Airstream i co wydaje się mieć cel i być użyteczne.
to figure out (też: to get one's bearings, to realize, to work out, to find one's bearings)

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "to figure out"

figure rzeczownik
figure przymiotnik
Polish
to figure czasownik
out rzeczownik
Polish
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
to out czasownik
Polish

Przykłady użycia - "to figure out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
I ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.
EnglishAnd unlike all of the other animals, we are obsessed with trying to figure it out.
I w przeciwieństwie do wszystkich innych zwierząt, obsesyjnie próbujemy to zrozumieć.
EnglishAnd we'll have no international mechanism to figure out who makes the decision.
A więc przejdę do ostatniej myśli która była wygłoszona dużo dużo lepiej w raporcie U.S.
EnglishAnd so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is.
Więc wycofałam się z badań i pomyślałam, że muszę zrozumieć, czym to coś jest.
EnglishLife’s complicated; we want to figure out what’s going on around us very quickly.
Życie jest skomplikowane, a my chcemy zrozumieć, co się wokół nas dzieje jak najszybciej.
EnglishBecause that's why we're here, really, I think to figure stuff out and to love each other.
Po to jesteśmy na tym świecie - by rozpracowywać rzeczy i kochać siebie nawzajem.
EnglishSo now I have to really figure out all kinds of stuff I don't know how to do.
Musiałem sobie poradzić jak zrobić to czy tamto, bo nie wiedziałem jak.
EnglishNow they don't know what they want to do with it, but they're going to figure it out.
Jeszcze nie wiedzą, co chcą z nimi zrobić, ale z pewnością na coś wpadną.
EnglishDoes that mean if... you figure out the design, you can cheat death?
Czy to znaczy, że jeśli...... figurujesz na liście śmierci, możesz ją oszukać?
EnglishWe need to figure that out pretty fast. ~~~ Well, at least, we did once.
I musimy to wiedzieć jak najszybciej Albo przynajmniej musieliśmy, kiedyś.
EnglishBut the ants do, and we'll figure out why, so that ultimately we'll make this move.
Mrówki ich nie mają i chcemy dowiedzieć się czemu, żeby go poprawić.
EnglishIn the 1950s, people were trying to figure out how superfluid helium worked.
W latach 50. ludzie starali się zrozumieć, jak działa nadciekły hel.
EnglishWe can actually figure it out using really basic signal processing.
Możemy to wywnioskować używając naprawdę podstawowego przetwarzania sygnałów.
EnglishSo we're in the process of trying to figure out how to make it better, faster, stronger.
Staramy się teraz go polepszyć, uczynić lepszym, szybszym, mocniejszym.
EnglishWell researchers spend billions of your tax dollars trying to figure that out.
śledzili szczęśliwe pary, analizowali każdy ich ruch i zwyczaje.
EnglishYou can go then and study corals and figure out how often do you see this.
Możemy badać koralowce i dojść do tego jak często można to zauważyć.
EnglishYou are not the first to try to figure this out, just as you are unlikely to be the last.
Nie jesteś pierwszym, który to wymyślił, jak i zapewne i nie ostatnim.
EnglishOr like Kant, did I use reason to figure out what was intrinsically right?"
Czy jak Kant, użyłem rozumu, by wybrać rzecz immanentnie słuszną"?
EnglishI usually figure out what my talk is when I get up in front of a group.
Zazwyczaj wiem o czym jest moja przemowa, gdy staję przed grupą ludzi.
EnglishThe system is also smart enough to figure out the safest way to operate the car.
System potrafi też określić najbezpieczniejszy sposób jazdy.