Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to figure out"

 

"to figure out" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 362

to figure out {czasownik}

to figure out {czas.} (też: to work out)

wyliczyć {czas.}

to figure out {czas.} (też: to work out, to realize, to get one's bearings, to find one's bearings)

zorientować się {czas. zwr.}

We really needed to do some archeology in the trailer itself to figure out what's authentic in an Airstream trailer, and what feels like it has true purpose and utility.

Musieliśmy zabawić się w archeologów, by zorientować się, co jest autentyczne w przyczepie Airstream i co wydaje się mieć cel i być użyteczne.

to figure out {czas.}

rozgryźć {czas.} [przen.]

So, how can we figure out who the central people are in a network without actually mapping the network?

A więc, jak możemy rozgryźć kto znajduje sie w centrum sieci bez właściwego jej mapowania ?

But the one that's really been sort of stressing me out, that I haven't been able to figure out, is this phrase "Cala a boca, Galvao."

Ale wyrażeniem, które mnie denerwowało, którego nie mogłem rozgryźć: "Cala a boca, Galvao".

Part of the reason I'm showing you these is that it sort of helps illustrate this process I go through of trying to figure out what it is I feel about Rome and why I feel it.

Jedną z przyczyn, dla której Wam to pokazuję jest to, że ten rodzaj pomocy ukaże przez co przechodzę starając się rozgryźć co i dlaczego czuję do Rzymu.

to figure out {czas.} (też: to come up with)

wykombinować {czas. dk}

Well, guess what? ~~~ We can figure out what the heck terroir is.

Możemy wykombinować, czym tak naprawdę jest terroir.

One of the tricks you have to do is to figure out how to deliver these genes to the cells that you want and not all the other neighbors.

Trzeba teraz wykombinować jak dostarczyć te geny tylko do wybranej komórki, a nie do sąsiednich.

to figure out {czas.} (też: to work out, to realize, to orientate, to orient)

orientować się {czas. zwr.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "figure out":

 

Podobne tłumaczenia

"to figure out" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to figure out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Here's Dr. Venkataswamy in India, who's figured out how to do mass-produced health.

Dr Venkataswamy w Indiach odkrył, jak można produkować zdrowie na skalę masową.

One of my girlfriends in graduate school, Marie, said, "Kim, I figured it out.

Jedna z moich przyjaciółek z uniwersytetu, Marie, powiedziała: "Kim, rozgryzłam to.

And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.

I ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.

And unlike all of the other animals, we are obsessed with trying to figure it out.

I w przeciwieństwie do wszystkich innych zwierząt, obsesyjnie próbujemy to zrozumieć.

Now they don't know what they want to do with it, but they're going to figure it out.

Jeszcze nie wiedzą, co chcą z nimi zrobić, ale z pewnością na coś wpadną.

And we'll have no international mechanism to figure out who makes the decision.

A więc przejdę do ostatniej myśli która była wygłoszona dużo dużo lepiej w raporcie U.S.

We need to figure that out pretty fast. ~~~ Well, at least, we did once.

I musimy to wiedzieć jak najszybciej Albo przynajmniej musieliśmy, kiedyś.

And so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is.

Więc wycofałam się z badań i pomyślałam, że muszę zrozumieć, czym to coś jest.

Life’s complicated; we want to figure out what’s going on around us very quickly.

Życie jest skomplikowane, a my chcemy zrozumieć, co się wokół nas dzieje jak najszybciej.

So we're in the process of trying to figure out how to make it better, faster, stronger.

Staramy się teraz go polepszyć, uczynić lepszym, szybszym, mocniejszym.

So now I have to really figure out all kinds of stuff I don't know how to do.

Musiałem sobie poradzić jak zrobić to czy tamto, bo nie wiedziałem jak.

I usually figure out what my talk is when I get up in front of a group.

Zazwyczaj wiem o czym jest moja przemowa, gdy staję przed grupą ludzi.

You are not the first to try to figure this out, just as you are unlikely to be the last.

Nie jesteś pierwszym, który to wymyślił, jak i zapewne i nie ostatnim.

Because that's why we're here, really, I think to figure stuff out and to love each other.

Po to jesteśmy na tym świecie - by rozpracowywać rzeczy i kochać siebie nawzajem.

We need, maybe, an expedition -- a TED at sea -- that could help figure out the next steps.

Może potrzebujemy morskiej ekspedycji TED, która pomoże ustalić następne konieczne kroki.

One is that Frito-Lay figured out this liquidity thing with their consumer.

Firma Frito-Lay zaobserwował taką płynną zmienność u swoich klientów.

He won the Nobel for figuring out how to cut genes -- something called restriction enzymes.

Zdobył nagrodę Nobla ponieważ odkrył jak ciąć geny wykorzystując enzymy restrykcyjne.

Does that mean if... you figure out the design, you can cheat death?

Czy to znaczy, że jeśli...... figurujesz na liście śmierci, możesz ją oszukać?

In the 1950s, people were trying to figure out how superfluid helium worked.

W latach 50. ludzie starali się zrozumieć, jak działa nadciekły hel.

You can go then and study corals and figure out how often do you see this.

Możemy badać koralowce i dojść do tego jak często można to zauważyć.
 

Wyniki z forum

"to figure out" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

figgy · fight · fighter · fighters · fighting · figment · figs · figurative · figuratively · figure · figure-out · figurehead · figures · figurine · figwort · Fiji · filaggrin · filament · filamentous · filariasis · filbert

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.