Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fever"

 

"fever" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 163

fever {rzeczownik}

fever {rzecz.} (też: temperature, ague)

gorączka {f.}

Fluid collection around the kidney, swelling of the extremities, fever, pain

gromadzenie się płynu w przestrzeni okołonerkowej, obrzęki kończyn, gorączka, ból.

General disorders and administration site conditions Common: fever, lethargy, fatigue

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: gorączka, letarg, osłabienie

confusion, fever, rapid pulse, or wide fluctuations in your blood pressure.

jak pobudzenie, dezorientacja, gorączka, szybki puls lub duże wahania ciśnienia krwi.

Convulsions with or without fever, occurring within 3 days of vaccination.

Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

Vaccination should be postponed in patients who are ill with a high fever.

U pacjentek z chorobami przebiegającymi z wysoką gorączką szczepienie należy odłożyć.

fever {rzecz.} (też: temperature)

If you get a fever or high temperature – because clofarabine reduces the number of blood cells

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub wysoka temperatura – klofarabina redukuje liczbę

fever, increased temperature or any other sign of infection which may be related to your disease;

gorączka, podwyższona temperatura lub jakiekolwiek inne objawy zakażenia mogą być

Inform your doctor if you develop a fever during the treatment, as the increased body temperature may cause too much medicine to pass through the skin.

Należy poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpi gorączka, ponieważ zwiększona temperatura ciała może przyspieszyć przenikanie leku przez skórę.

fever {rzecz.}

febra {f.}

We failed against malaria, yellow fever and yaws.

Przegraliśmy z malarią, żółtą febrą i frambezją.

fever {rzecz.}

dur {m.}

Typhoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria

Dur brzuszny Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne

fever {rzecz.} [przen.] (też: excitement, arousal, flitter, flutter)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fever":

 

Podobne tłumaczenia

"fever" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fever" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

propoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and lower fever)

pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w

There is a high risk of illnesses such as typhoid, cholera, malaria and dengue fever.

Istnieje wysokie ryzyko wybuchu epidemii tyfusu, cholery, malarii i dengi.

Alleviation of inflammation and reduction of fever in individual animals.

Łagodzenie stanu zapalnego i obniżenie gorączki u poszczególnych zwierząt.

STAMARIL is indicated for active immunization against yellow fever in persons:

STAMARIL PASTEUR jest wskazany do czynnego uodparniania przeciw żółtej gorączce u osób:

The incidence of fever and documented infections were not reduced in either setting.

Nie dotyczy to zmniejszenia częstości występowania gorączki i udokumentowanych zakażeń.

Do you remember, 20 years ago, no one had ever heard of West Nile fever?

Czy pamiętasz, 20 lat temu, nikt nie słyszał o gorączce Zachodniego Nilu?

It's also very biologically active, as anyone with hay fever will understand.

Uczulenie powodują zwykle pyłki roślin wiatropylnych - drzew, traw itd.

Typhoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne

Deferral of vaccination should be considered in the presence of fever.

W przypadku gorączki należy rozważyć przesunięcie terminu szczepienia.

if you experience any fever (increase in temperature) because RILUTEK may cause a decrease

w przypadku wystąpienia gorączki (zwiększenia temperatury), ponieważ lek RILUTEK może

Vaccination should be postponed in the case of fever or acute disease.

Szczepienie należy przełożyć w przypadku gorączki lub ostrej choroby.

If you have a fever, or if you are having difficulty breathing, talk with your doctor about

W przypadku wystąpienia gorączki lub trudności z oddychaniem należy omówić z lekarzem,

Concomitant vaccination with yellow fever vaccine (see section 4.5).

Jednoczesne stosowanie szczepionek przeciw żółtej febrze (patrz punkt 4. 5).

pyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema

obrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie obrzęk języka, obrzęk twarzy

Porcilis Pesti contains Classical Swine Fever Virus -E2 subunit antigen. isa

Preparat Porcilis Pesti zawiera podjednostkę E2 antygenu wirusa klasycznego pomoru świń. ris

This has happened in the Netherlands in the 1990s during the classical swine fever outbreak.

To właśnie stało się w Holandii w 1990 roku podczas epidemii klasycznego pomoru świń.

Diarrhoea that is serious, lasts a long time or has blood in it, with stomach pain or fever.

Biegunka o znacznym nasileniu, utrzymująca się przez dłuższy czas lub zawierająca krew,

The total duration of fever was reduced by one day in the groups treated with oseltamivir.

Całkowity czas trwania gorączki zmniejszył się o jeden dzień w grupie leczonej oseltamiwirem.

Infusion associated reactions consisted most often of fever and chills.

Reakcje związane z infuzją w większości przypadków występowały w postaci gorączki i dreszczów.

Symptoms that can resemble infection with the yellow fever virus that usually appear within 10

Objawy podobne do zakażenia wirusem żółtej gorączki, które pojawiają się zwykle w ciągu 10
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

fetter · fetters · fetticus · fettler · fetus · feud · feudal · feudalism · feuding · feugasite · fever · feverish · feverishness · few · fewer · fewest · fey · Fez · FHA · fiancé · fiancée

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.