angielsko-polskie tłumaczenie słowa "fever"

EN fever angielskie tłumaczenie

fever {rzecz.}

EN fever
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. przenośny

1. ogólne

fever (też: ague, temperature)
Fluid collection around the kidney, swelling of the extremities, fever, pain
gromadzenie się płynu w przestrzeni okołonerkowej, obrzęki kończyn, gorączka, ból.
Fendrix should not be given to patients with a severe sudden fever.
Szczepionki Fendrix nie należy podawać pacjentom z nagłą, wysoką gorączką.
Allergic reaction, fever, radiation injury, pain, taste perversion
Zmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, ból, zaburzenia smaku
fever (też: temperature)
fever, increased temperature or any other sign of infection which may be related to your disease;
gorączka, podwyższona temperatura lub jakiekolwiek inne objawy zakażenia mogą być
If you get a fever or high temperature – because clofarabine reduces the number of blood cells
Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub wysoka temperatura – klofarabina redukuje liczbę
Mucosal inflammation, Pain in limb, Pain, Temperature intolerance, Chills, Chest pain, Influenza-like illness, +Fever
zapalenie błony śluzowej, bóle kończyn, ból, nietolerancja temperatur, dreszcze, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, +gorączka
fever
We failed against malaria, yellow fever and yaws.
Przegraliśmy z malarią, żółtą febrą i frambezją.
fever
volume_up
dur {m.}
Typhoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria
Dur brzuszny Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne

2. przenośny

fever (też: excitation, excitement, arousal, flutter)

Synonimy (angielski) dla "fever":

fever

Przykłady użycia - "fever" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishpropoxyphene, salicylates (such as aspirin, used to relieve pain and lower fever)
pentoksyfilina, propoksyfen, salicylany (takie jak kwas acetylosalicylowy stosowany w
EnglishSTAMARIL is indicated for active immunization against yellow fever in persons:
STAMARIL PASTEUR jest wskazany do czynnego uodparniania przeciw żółtej gorączce u osób:
EnglishThere is a high risk of illnesses such as typhoid, cholera, malaria and dengue fever.
Istnieje wysokie ryzyko wybuchu epidemii tyfusu, cholery, malarii i dengi.
EnglishThe incidence of fever and documented infections were not reduced in either setting.
Nie dotyczy to zmniejszenia częstości występowania gorączki i udokumentowanych zakażeń.
EnglishIt's also very biologically active, as anyone with hay fever will understand.
Uczulenie powodują zwykle pyłki roślin wiatropylnych - drzew, traw itd.
EnglishAlleviation of inflammation and reduction of fever in individual animals.
Łagodzenie stanu zapalnego i obniżenie gorączki u poszczególnych zwierząt.
EnglishDo you remember, 20 years ago, no one had ever heard of West Nile fever?
Czy pamiętasz, 20 lat temu, nikt nie słyszał o gorączce Zachodniego Nilu?
Englishif you experience any fever (increase in temperature) because RILUTEK may cause a decrease
w przypadku wystąpienia gorączki (zwiększenia temperatury), ponieważ lek RILUTEK może
EnglishPorcilis Pesti contains Classical Swine Fever Virus -E2 subunit antigen. isa
Preparat Porcilis Pesti zawiera podjednostkę E2 antygenu wirusa klasycznego pomoru świń. ris
EnglishConcomitant vaccination with yellow fever vaccine (see section 4.5).
Jednoczesne stosowanie szczepionek przeciw żółtej febrze (patrz punkt 4. 5).
EnglishThis has happened in the Netherlands in the 1990s during the classical swine fever outbreak.
To właśnie stało się w Holandii w 1990 roku podczas epidemii klasycznego pomoru świń.
EnglishIf you have a fever, or if you are having difficulty breathing, talk with your doctor about
W przypadku wystąpienia gorączki lub trudności z oddychaniem należy omówić z lekarzem,
EnglishWhen the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
Po ustąpieniu gorączki, osoby te mogłyby się uspokoić i dołączyć do dorosłych.
EnglishDiarrhoea that is serious, lasts a long time or has blood in it, with stomach pain or fever.
Biegunka o znacznym nasileniu, utrzymująca się przez dłuższy czas lub zawierająca krew,
EnglishTyphoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria
Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne
EnglishDeferral of vaccination should be considered in the presence of fever.
W przypadku gorączki należy rozważyć przesunięcie terminu szczepienia.
Englishif you have recently received or are about to receive a vaccine against yellow fever.
u pacjentów, którzy niedawno zostali zaszczepieni lub mają zostać zaszczepieni przeciwko żółtej
EnglishVaccination should be postponed in the case of fever or acute disease.
Szczepienie należy przełożyć w przypadku gorączki lub ostrej choroby.
Englishpyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema
obrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie obrzęk języka, obrzęk twarzy
Englisha) The use of classical swine fever vaccines is prohibited.
a) stosowanie szczepionek przeciwko klasycznemu pomorowi świń jest zabronione.