Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fees"

 

"fees" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 99

fees {rzeczownik}

fees {l.mn.} (też: charges, fares)

opłaty {niemęskoos.}

Our aim is to see fees which have clear and verifiable benefits to consumers.

Naszym celem jest dostrzec opłaty, które mają jasne i weryfikowalne korzyści dla klientów.

Bank fees vary widely from bank to bank and from country to country.

Opłaty bankowe różnią się znacznie, zarówno między bankami, jak i między krajami.

There are sometimes very high transaction fees for cashing a cheque from another EU country.

Opłaty transakcyjne za realizację czeku z innego kraju UE są czasem bardzo wysokie.

It also covers technical assistance fees relating to major fitting-out operations for premises.

Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

Lidia, in Italy, was surprised at the high fees she had been charged to transfer 100 euros to Germany.

Lidię z Włoch zdziwiły wysokie opłaty doliczone za przelew 100 euro do Niemiec.

fees {l.mn.} (też: contributions)

składki {niemęskoos.}

fee {rzeczownik}

fee {rzecz.}

taksa {f.}

fee {rzecz.} [hist.] (też: feud, fiefdom, feoff, fief)

lenno {n.} [hist.]

to fee {czasownik}

to fee [feed|feed] {czas.} [Sz. ang.]

najmować {czas. ndk}

to fee [feed|feed] {czas.} [rzadk.]

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fee":

 

Podobne tłumaczenia

"fees" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fees" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.

Ta blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.

I want to reiterate that I am talking about fees and not about bank interest.

Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie mówię tu ani o opłatach ani o odsetkach bankowych.

Having said this, I just would like also to come back to the question of the visa fees.

Mając to na uwadze, chciałabym również wrócić do kwestii opłat wizowych.

This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.

Taką właśnie mamy trudność w przypadku wielostronnych opłat za wymianę.

This appropriation covers membership fees to fora for the exchange of experience.

Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.

You only pay for your purchases, applicable taxes, and delivery fees.

Ponosisz wyłącznie koszty zakupów, obowiązujących podatków i opłat za dostawę.

There are no fees for suspending and renewing the operation of a company.

Zgłaszanie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności firmy jest zwolnione z opłat.

In this case, if German students have to pay tuition fees, you have to as well.

W tym przypadku jeżeli niemieccy studenci muszą opłacać czesne, Ty również musisz to robić.

We have now reached the second stage in the process of reducing roaming fees for voice telephony.

Osiągnęliśmy drugi etap procesu obniżania cen roamingu w telefonii głosowej.

The tax levied on means of transport is also governed by the Local Taxes and Fees Act.

Podatek od środków transportowych także podlega przepisom ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

My cousin ran out of school fees, and she's really smart. ~~~ I was paying her school fees.

Kuzynce skończyły się pieniądze na czesne, jej też pomagałam.

My second point, Mrs Bowles, is that we need clarification on multilateral interchange fees.

Pani poseł Bowles! Chcę też powiedzieć, że musimy wyjaśnić kwestię wielostronnych opłat za wymianę.

Also, in the absence of interchange fees there is a risk that the costs would be borne by consumers.

W razie nieobecności prowizji·interchange istnieje ryzyko ponoszenia tych kosztów przez konsumentów.

In spite of deposit fees, much of this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.

Choć producenci napojów płacą za składowanie butelek, dużo z nich trafia do morza.

Impose limits on what credit card companies can charge in interest and on what they can charge in fees.

Nałóżmy ograniczenia na limity na kartach kredytowych oraz ile firmy mogą na tym zarabiać.

Firstly, on visa fees, which many of you have mentioned.

Pierwsza dotyczy opłat wizowych, o których wielu z państwa wspominało.

Fortunately fees for such permits have been prohibited.

Na szczęście zakazano pobierania opłat za takie zezwolenia.

They have introduced high, prohibitive fees. Nobody is waiting for you in Europe, nobody wants you there.

W Europie nikt na was nie czeka, nikt was tam nie chce.

1) on fees payable to the European Medicines Agency.

1) w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds.

I would like to say a swift word on interchange fees.

Chciałbym wspomnieć pokrótce o prowizji interchange.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.