Tłumaczenie angielsko-polskie dla "February"

 

"February" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 29

February {rzeczownik}

February {rzecz.}

luty {m.}

It is already February 2011 and the report has still not been published.

Mamy już luty 2011 roku, a sprawozdania nadal nie opublikowano.

Date of first authorisation:16 February 2001 Date of last renewal:

luty 2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

Voting will take place during the first part-session in February, in other words during February I.

Głosowanie odbędzie się w trakcie pierwszego posiedzenia w lutym, inaczej mówiąc w trakcie posiedzenia Luty I.

The winning designs for the ECB's new premises in February 20041st prize: COOP Himmelb(l)au, Vienna/Austria

Zwycięskie projekty w konkursie na nową siedzibę EBC (luty 2004 r.).1. nagroda: Coop Himmelb(l)au, Wiedeń, Austria.

In February 1990, a bus drives to Assisi.

Luty 1990 roku, autokar jadący do Asyżu.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "February":

 

Podobne tłumaczenia

"February" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "February" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This report was presented to the European Parliament and the JHA Council in February 2009.

Sprawozdanie to zostało przedstawione na forum Parlamentu Europejskiego oraz Rady ds.

This conviction was confirmed at the February session of GAERC in the decision we already know.

Przekonanie to potwierdzono na lutowej sesji GAERC, przyjmując decyzję, którą już znamy.

The European School of Administration was set up on 10 February 2005.

Europejski Urząd Doboru Kadr zajmuje się rekrutacją dla potrzeb instytucji i innych jednostek UE.

This subject was also raised in your resolution in February.

Kwestia ta była już poruszana w lutowej rezolucji Parlamentu.

After the vote in February, two clear lessons were learnt.

Z lutowego głosowania wypływają dla nas dwa wnioski.

The vote will take place during the February part-session.

Głosowanie odbędzie się podczas sesji lutowej.

From 1 February 2008, only euro banknotes and coins can be used for cash payments in Malta, but credit institutions

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła wniosek Malty o przystąpienie do strefy euro z dniem 1 stycznia 2008 r.

Excuse my frankness: how many more lives will it cost to elect Tzipi Livni and Ehud Barak in the February election?

Proszę wybaczyć mi szczerość: ile jeszcze ofiar będzie kosztował wybór Cipi Liwni i Ehuda Baraka w lutowych wyborach?

At the end of the February session of the General Affairs and External Relations Council we adopted a common position.

Na zakończenie lutowej sesji Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych przyjęliśmy wspólne stanowisko.

This summary was last updated in February 2007.

Data ostatniej aktualizacji streszczenia:

I hope that the February European Council will agree on a new European energy strategy.

Mam nadzieję, że podczas lutowego szczytu Rady Europejskiej zostanie uzgodniona nowa europejska strategia energetyczna.

February 4th, we posted it on our website.

Zamieściliśmy go też na naszej stronie.

In February of this year, nearly 200 Romanian customs officials were arrested, also due to corruption.

W styczniu bieżącego roku blisko dwustu rumuńskich urzędników celnych zostało aresztowanych również pod zarzutem korupcji.

The vote on motions for resolutions on Egypt will take place during the second February part-session in Strasbourg.

Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi rezolucji w sprawie Egiptu odbędzie się w czasie II lutowej sesji miesięcznej w Strasburgu.

February 2007 Date of latest renewal:

Data przedłużenia pozwolenia:

The date was February 2000.

I 2000 pracowników – to były ekscytujące momenty.

Published in February 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

Początek strony

Published in February 2013

This publication is part of the 'European Union explained' series

Top

Top

Początek strony

There is also a request that we conclude the debate with the tabling of motions for resolutions and vote on these during the February part-session.

Zgłoszono także wniosek, aby zakończyć debatę złożeniem projektów rezolucji i poddać je pod głosowanie na sesji lutowej.

In its aforementioned February communication the European Commission has therefore set out how, in our opinion, Europe should respond to this challenge.

We wspomnianym wcześniej lutowym komunikacie, Komisja ustaliła, w jaki sposób naszym zdaniem Europa powinna zareagować na to wyzwanie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: określenie pewnych gatunków węży, wariat, pomyleniec, dzikus, dziwak

Podobne słowa

featherless · feathers · featherstitch · featherweight · feature · featured · featureless · features · featuring · febrile · february · feces · feckless · fecund · Fed · federal · federalism · federally · federation · fedora · fee

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.