Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "February"

 

"February" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 457

February {rzeczownik}

February {rzecz.}

luty {m.}

It is already February 2011 and the report has still not been published.

Mamy już luty 2011 roku, a sprawozdania nadal nie opublikowano.

Date of first authorisation:16 February 2001 Date of last renewal:

luty 2001 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

Voting will take place during the first part-session in February, in other words during February I.

Głosowanie odbędzie się w trakcie pierwszego posiedzenia w lutym, inaczej mówiąc w trakcie posiedzenia Luty I.

The winning designs for the ECB's new premises in February 20041st prize: COOP Himmelb(l)au, Vienna/Austria

Zwycięskie projekty w konkursie na nową siedzibę EBC (luty 2004 r.).1. nagroda: Coop Himmelb(l)au, Wiedeń, Austria.

It is February and not lying is impossible."

Jest luty i niekłamanie jest niemożliwe".
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "February":

 

Podobne tłumaczenia

"February" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "February" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You know that in February, we launched a public consultation on this subject.

W lutym, jak Państwu wiadomo, ogłosiliśmy konsultacje społeczne w tej sprawie.

The EEC-ACP Convention, signed in Lomé on February 28, 1975, enters into force.

Wejście w życie Konwencji EWG-AKP podpisanej w Lome dnia 28 lutego 1975 r.

The vote will take place during the February I part-session in Strasbourg.

Głosowanie odbędzie się 1 lutego w czasie sesji miesięcznej w Strasburgu.

A new mandate in February and Parliament's vote in March, that is what we are proposing.

Nowy mandat w lutym, a głosowanie parlamentarne w marcu - oto nasza propozycja.

The Chaldean archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped at the end of February.

Pod koniec lutego został uprowadzony chaldejski arcybiskup Mosulu, wielebny Rahho.

The Council is going to debate the case of Greece, we hope, in February.

Rada zamierza przedyskutować przypadek Grecji. Mamy nadzieję, że nastąpi to w lutym.

The vote will take place at midday tomorrow (Tuesday, 15 February 2011).

Głosowanie odbędzie się jutro (w czwartek 15 lutego 2011 r.) w południe.

The vote will take place at midday tomorrow (Thursday, 17 February 2011).

Głosowanie odbędzie się jutro w południe (w czwartek 17 lutego 2011 r.).

Subject: Causes of the dreadful train crash on Monday, 15 February in Buizingen

Przedmiot: Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen

I remember 14 February 2009, during the previous parliamentary session.

Pamiętam dzień 14 lutego 2009 r. podczas poprzedniej kadencji parlamentarnej.

This Single Market Act will be under discussion until 28 February 2011.

Akt o jednolitym rynku będzie przedmiotem dyskusji do dnia 28 lutego 2011 r.

Preparation for the European Council meeting (4 February 2011) (debate)

Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (4 lutego 2011 r.) (debata)

The position of this Parliament was clearly expressed in your resolution of February 2007.

Stanowisko tego Parlamentu zostało jasno wyrażone w rezolucji z lutego 2007 roku.

This report was presented to the European Parliament and the JHA Council in February 2009.

Sprawozdanie to zostało przedstawione na forum Parlamentu Europejskiego oraz Rady ds.

On 13 February we will publish our first comprehensive assessment of Frontex.

Naszą pierwszą obszerną ocenę Fronteksu opublikujemy w dniu 13 lutego.

These farmers had already, on 27 February 2010, been devastated by another storm.

Ci sami rolnicy doświadczyli już skutków innej burzy 27 lutego 2010 r.

(RO) On 4 February 2008, the Romanian Parliament ratified the European Union Reform Treaty.

(RO) 4 lutego 2008 r., parlament rumuński ratyfikował traktat reformujący Unię Europejską.

We hope to discuss these important issues in an intensive dialogue in January and February.

Mamy nadzieję, że omówimy te ważne kwestie podczas wzmożonych rozmów w styczniu i w lutym.

They were laid down in the informal Council statement of 11 February.

Zostały one przedstawione w nieformalnym oświadczeniu Rady z dnia 11 lutego.

I declare resumed the session adjourned on Thursday, 21 February 2008.

Niniejszym wznawiam sesję Parlamentu Europejskiego zawieszoną w czwartek, 21 lutego 2008 r.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

featherless · feathers · featherstitch · featherweight · feature · featured · featureless · features · featuring · febrile · february · feces · feckless · fecund · Fed · federal · federalism · federally · federation · fedora · fee

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.