angielsko-polskie tłumaczenie słowa "fear"

EN fear angielskie tłumaczenie

fear {rzecz.}
to fear {czas.}

EN fear
volume_up
{rzeczownik}

fear (też: awe, dread, fright, terror)
But, fear is better than apathy because fear makes us do something.
Ale strach jest lepszy niż apatia, ponieważ strach mobilizuje nas do działania.
And that recognition will sow fear -- recognizing the seriousness of the situation.
Ta rozpoznawalność będzie siać strach -- rozpoznanie powagi sytuacji.
We call it mycophobia, the irrational fear of the unknown, when it comes to fungi.
Nazywamy to mykofobią irracjonalny strach przed nieznanym dotyczącym grzybów.
fear (też: anxiety, apprehension, hung-up)
Fear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
Źródłem porażek Europy jest lęk przed przyszłością i lęk przed postępem.
Fear and misinformation will be given full reign in a rerun of the referendum.
W trakcie powtórnego referendum będzie panować lęk i dezinformacja.
Large parts of the region are in fear of Iran's policy.
Duże obszary regionu odczuwają lęk przed polityką Iranu.
fear (też: anxiety, apprehension, concern, doubt)
Protectionism, nationalisation and fear of globalisation will not help us.
Protekcjonizm, nacjonalizacja oraz obawa przed globalizacją nam nie pomogą.
The fear of doing things wrong in the eyes of the Commission is great.
Obawa, że w rozumieniu Komisji postępuje się źle, jest ogromna.
This is something I feared from the beginning, and this fear has become reality.
Obawiałem się tego od początku i obawa ta urzeczywistniła się.
fear (też: fright)
The fear of Jehovah is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci.
Then shalt thou understand the fear of Jehovah, And find the knowledge of God.
Tedy zrozumiesz bojaźń Pańską, a znajomość Bożą znajdziesz.
And Zacharias was troubled when he saw [him], and fear fell upon him.
I zatrwożył się Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaźń przypadła nań.
fear (też: fright)

Synonimy (angielski) dla "fear":

fear

Przykłady użycia - "fear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet those that fear thee turn unto me; And they shall know thy testimonies.
Niech się obrócą do mnie, którzy się ciebie boją, i którzy znają świadectwa twoje.
EnglishHe hath given food unto them that fear him: He will ever be mindful of his covenant.
Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje.
EnglishTherefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!
Dlatego nie ma żadnych powodów, żeby wywoływać dalszy rozłam, panikę i obawy!
EnglishLet them now that fear Jehovah say, That his lovingkindness [endureth] for ever.
Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.
EnglishTherefore shall a strong people glorify thee; a city of terrible nations shall fear thee.
Dlatego cię wielbić będzie lud możny; miasta narodów srogich ciebie się bać będą.
EnglishWe stay because of the fear that what pushed us into the camp ... still exists back home.
(muzyka) Kobieta: Życia w obozie nigdy nie jest proste, nawet dziś jest ciężko.
EnglishSo the nations shall fear the name of Jehovah, And all the kings of the earth thy glory.
Albowiem upodobały się sługom twoim kamienie jego, i nad prochem jego zmiłują się;
EnglishBut if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.
Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.
EnglishJehovah taketh pleasure in them that fear him, In those that hope in his lovingkindness.
Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.
EnglishFor that they hated knowledge, And did not choose the fear of Jehovah:
Przeto, iż mieli w nienawiści umiejętność, a bojaźni Pańskiej nie obrali sobie,
EnglishDemocratic governments are not established through fraud, violence or fear.
Demokratycznych rządów nie ustanawia się w drodze oszustwa, przemocy czy zastraszenia.
EnglishOh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
EnglishHe said, "I know there are challenges ahead, there may be trouble ahead, but I fear no one.
"Wiem, że przed nami są wyzwania, że mogą być problemy, ale nie boję się żadnego.
EnglishWe fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.
Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.
EnglishAnd Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.
I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.
EnglishYe that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.
Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.
EnglishA recent incident in Karabakh in which 11 people died confirms this fear.
Niedawny incydent w Karabachu, w którym zginęło kilkanaście osób, obawy te potwierdza.
EnglishThere were they in great fear; For God is in the generation of the righteous.
Azaż nie wiedzą wszyscy czyniciele nieprawości, że pożerają lud mój, jako więc chleb jedzą?
EnglishWe admire them, and we fear them, and yet, as man, we want to steal their power.
Podziwiamy je, i obawiamy się ich. ~~~ A jednak, jako rasa ludzka.
EnglishIs not thy fear [of God] thy confidence, [And] the integrity of thy ways thy hope?
Azaż pobożność twoja nie była ufnością twoją, a uprzejmość spraw twoich oczekiwaniem twojem?