Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fear"

 

"fear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-49 z 665

fear {rzeczownik}

fear {rzecz.} (też: awe, terror, fright)

strach {m.}

When we feel fear and we fear loss we are capable of quite extraordinary things.

Odczuwając strach i brak czegoś, zdolni jesteśmy do całkiem niesamowitych rzeczy.

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

We call it mycophobia, the irrational fear of the unknown, when it comes to fungi.

Nazywamy to mykofobią irracjonalny strach przed nieznanym dotyczącym grzybów.

Egypt was glad when they departed; For the fear of them had fallen upon them.

Radował się Egipt, gdy oni wychodzili; albowiem był przypadł na nich strach ich.

Actually, I realize fear of embarrassment drives me as much as any ambition.

Zauważyłem, że strach przez zakłopotaniem kieruje mną tak mocna jak ambicja.

fear {rzecz.} (też: anxiety, apprehension, hung-up)

lęk {m.}

Horses, like people, feel apprehension, fear, and are able to trust humans.

Koń tak samo jak ludzie odczuwa lęk, strach i potrafi człowiekowi zaufać.

Fear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.

Źródłem porażek Europy jest lęk przed przyszłością i lęk przed postępem.

Fear and misinformation will be given full reign in a rerun of the referendum.

W trakcie powtórnego referendum będzie panować lęk i dezinformacja.

Complacency has set in. Fear of infection has evaporated.

Nastał błogi spokój ducha, a lęk przed zakażeniem rozpłynął się bez śladu.

Large parts of the region are in fear of Iran's policy.

Duże obszary regionu odczuwają lęk przed polityką Iranu.

fear {rzecz.} (też: anxiety, misgiving, trepidation, anxiousness)

obawa {f.}

Protectionism, nationalisation and fear of globalisation will not help us.

Protekcjonizm, nacjonalizacja oraz obawa przed globalizacją nam nie pomogą.

The fear of doing things wrong in the eyes of the Commission is great.

Obawa, że w rozumieniu Komisji postępuje się źle, jest ogromna.

This is something I feared from the beginning, and this fear has become reality.

Obawiałem się tego od początku i obawa ta urzeczywistniła się.

Insecure jobs and people's fear of losing their livelihood lead to psychosocial problems.

Niepewne miejsca pracy i obawa ludzi, że stracą środki do życia, prowadzi do problemów psychicznych.

There is a fear that the entity that some hastened to recognise is another failure.

Istnieje obawa, że podmiot, pospiesznie zaaprobowany przez niektóre państwa, okaże się kolejną porażką.

fear {rzecz.} (też: fright)

fear {rzecz.} (też: fright)

bojaźń {f.}

The fear of Jehovah prolongeth days; But the years of the wicked shall be shortened.

Bojaźń Pańska dni przyczynia; ale lata niezbożnego ukrócone bywają.

The fear of Jehovah is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.

Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci.

And Zacharias was troubled when he saw [him], and fear fell upon him.

I zatrwożył się Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaźń przypadła nań.

The fear of Jehovah is the beginning of wisdom; And the knowledge of the Holy One is understanding.

Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum.

The fear of Jehovah is the beginning of knowledge; [But] the foolish despise wisdom and instruction.

Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności; ale głupi mądrością i ćwiczeniem gardzą.

to fear {czasownik}

obawiać {czas.}

We do not have to fear war, but yet we see attacks such as this crisis.

Nie musimy obawiać się wojny, ale za to doświadczamy takich ataków jak obecny kryzys.

That diversity, I believe, is something that we should not fear.

Ta różnorodność to moim zdaniem coś, czego nie powinniśmy się obawiać.

It has nothing to fear from Europe, and Europe has a great deal to expect from the United Kingdom.

Nie musi obawiać się Europy, zaś Europa może oczekiwać od Wielkiej Brytanii bardzo wiele.

We don't have to fear the rise of China or the return of Asia.

Nie musimy obawiać się wzrostu Chin czy też powrotu Azji.

We should not fear other countries becoming wealthy.

Nie powinniśmy obawiać się bogacenia się innych krajów.

to fear [feared|feared] {czas.} (też: to be afraid)

obawiać się {czas. zwr.}

We do not have to fear war, but yet we see attacks such as this crisis.

Nie musimy obawiać się wojny, ale za to doświadczamy takich ataków jak obecny kryzys.

It has nothing to fear from Europe, and Europe has a great deal to expect from the United Kingdom.

Nie musi obawiać się Europy, zaś Europa może oczekiwać od Wielkiej Brytanii bardzo wiele.

We don't have to fear the rise of China or the return of Asia.

Nie musimy obawiać się wzrostu Chin czy też powrotu Azji.

We should not fear other countries becoming wealthy.

Nie powinniśmy obawiać się bogacenia się innych krajów.

What do supporters of the IPCC's position have to fear?

Czegóż mogą obawiać się zwolennicy stanowiska IPCC?

to fear [feared|feared] {czas.} (też: to be afraid of, to worry, to dread)

This being the case, there would be no need to fear the bureaucracy that could conceivably arise.

Skoro tak się stanie, nie będzie trzeba bać się, że rozwinie się przy tym biurokracja.

The people it affects are those who break the law, and they are the ones who have most to fear from its goals.

Uderza w osoby łamiące prawo, i to one najbardziej mogły bać się jego założeń.

Only those who employ staff on slave-type contracts and other strange contracts have something to fear from more transparency.

Tylko ci, którzy zatrudniają personel na kontraktach o charakterze niewolniczym i innych dziwnych kontraktach, mogą mieć powody, aby bać się większej przejrzystości.
lękać {czas.}

To paraphrase Franklin Roosevelt from a different context, the greatest thing we have to fear is fear itself.

Parafrazując Franklina Roosevelt'a z innego kontekstu, "Jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam lęk".

In that day shall the Egyptians be like unto women; and they shall tremble and fear because of the shaking of the hand of Jehovah of hosts, which he shaketh over them.

Dnia onego będzie Egipt podobny niewiastom; bo się lękać i strachać będzie przed podniesieniem ręki Pana zastępów, którą on podniesie przeciwko niemu.

Behold, all his fellows shall be put to shame; and the workmen, they are of men: let them all be gathered together, let them stand up; they shall fear, they shall be put to shame together.

Oto wszyscy, i uczestnicy ich będą pohańbieni; owszem, rzemieślnicy ich, ci nad innych ludzi, choćby się wszyscy zebrali i stanęli, lękać się muszą, i społem pohańbieni będą.

When land owners start to lose money, and labor demands more pay, there are some powerful interests that are going to fear for the future.

Kiedy właściciele nieruchomości zaczyną tracić pieniądze a pracownicy zażądają podwyżek płac znajdą się siły które będą niepokoić się o przyszłość.

to fear [feared|feared] {czas.} (też: to quail)

lękać się {czas.}

Behold, all his fellows shall be put to shame; and the workmen, they are of men: let them all be gathered together, let them stand up; they shall fear, they shall be put to shame together.

Oto wszyscy, i uczestnicy ich będą pohańbieni; owszem, rzemieślnicy ich, ci nad innych ludzi, choćby się wszyscy zebrali i stanęli, lękać się muszą, i społem pohańbieni będą.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fear":

 

Podobne tłumaczenia

"fear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.

Jednocześnie starałem się rozwiać obawy i niepokoje odczuwane przez wiele osób.

They that fear thee shall see me and be glad, Because I have hoped in thy word.

Aby się radowali bojący się ciebie, ujrzawszy mię, że na słowo twoje oczekuję.

However, I fear that even with this cell, the problem will continue to exist.

Jednak boję się, że mimo powołania tej komórki, problem będzie się utrzymywał.

The angel of Jehovah encampeth round about them that fear him, And delivereth them.

Ten chudzina wołał, a Pan wysłuchał, i ze wszystkich ucisków jego wybawił go.

Commissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.

Panie komisarzu, panie i panowie! Odłóżcie na bok swoje obawy i teoretyczne debaty.

That will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.

To uśmierzy ich lęki i da im nowe powody, by zgodnie koegzystować. Panie Komisarzu!

However, the text which we are being called to vote on allays my initial fears.

Jednak tekst, który jest poddawany pod głosowanie rozwiewa moje wcześniejsze obawy.

Thou drewest near in the day that I called upon thee; thou saidst, Fear not.

Przybliżając się do mnie w dzień, któregom cię wzywał, mawiałeś: Nie bój się.

Like as a father pitieth his children, So Jehovah pitieth them that fear him.

Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją.

He hath given food unto them that fear him: He will ever be mindful of his covenant.

Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje.

Let those that fear thee turn unto me; And they shall know thy testimonies.

Niech się obrócą do mnie, którzy się ciebie boją, i którzy znają świadectwa twoje.

But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.

Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.

For great is Jehovah, and greatly to be praised: He is to be feared above all gods.

Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.

Democratic governments are not established through fraud, violence or fear.

Demokratycznych rządów nie ustanawia się w drodze oszustwa, przemocy czy zastraszenia.

We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.

Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.

Therefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!

Dlatego nie ma żadnych powodów, żeby wywoływać dalszy rozłam, panikę i obawy!

And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.

I am pleased that Mr Cioloş shares our fears and has taken account of our suggestions.

Cieszę się, że pan komisarz podziela nasze obawy i bierze pod uwagę nasze sugestie.

Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.

Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.

A recent incident in Karabakh in which 11 people died confirms this fear.

Niedawny incydent w Karabachu, w którym zginęło kilkanaście osób, obawy te potwierdza.
 

Wyniki z forum

"fear" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: stwierdzić, wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk

Podobne słowa

faxes · fay · fayalite · FBI · FCC · FDA · FDDI · FDIC · FDM · fealty · fear · fearful · fearless · fearlessly · fears · fearsome · feasibility · feasible · feasibly · feast · feaster

Więcej w słowniku polsko-angielskim.