Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fear"

 

"fear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-49 z 651

fear {rzeczownik}

fear {rzecz.} (też: awe, terror, fright, dread)

strach {m.}

The dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.

Strach i upór dyktatora mogą doprowadzić do utraty suwerenności przez Białoruś.

We call it mycophobia, the irrational fear of the unknown, when it comes to fungi.

Nazywamy to mykofobią irracjonalny strach przed nieznanym dotyczącym grzybów.

Actually, I realize fear of embarrassment drives me as much as any ambition.

Zauważyłem, że strach przez zakłopotaniem kieruje mną tak mocna jak ambicja.

Transparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.

Przejrzystość oznacza równowagę i poszanowanie procedury, a nie strach przed wiedzą.

The fear of death must not be the key in which the future of our people is written.

Strach przed śmiercią nie może dominować w wydarzeniach przyszłości naszych narodów.

fear {rzecz.} (też: anxiety, apprehension, hung-up)

lęk {m.}

Fear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.

Źródłem porażek Europy jest lęk przed przyszłością i lęk przed postępem.

Fear and misinformation will be given full reign in a rerun of the referendum.

W trakcie powtórnego referendum będzie panować lęk i dezinformacja.

Complacency has set in. Fear of infection has evaporated.

Nastał błogi spokój ducha, a lęk przed zakażeniem rozpłynął się bez śladu.

Large parts of the region are in fear of Iran's policy.

Duże obszary regionu odczuwają lęk przed polityką Iranu.

Romanians are facing ever-increasing problems on a daily basis, along with growing intimidation and fear.

Rumuni napotykają co dzień na coraz większe problemy, czemu towarzyszy coraz większe zastraszanie i lęk.

fear {rzecz.} (też: anxiety, misgiving, trepidation, anxiousness)

obawa {f.}

Protectionism, nationalisation and fear of globalisation will not help us.

Protekcjonizm, nacjonalizacja oraz obawa przed globalizacją nam nie pomogą.

The fear of doing things wrong in the eyes of the Commission is great.

Obawa, że w rozumieniu Komisji postępuje się źle, jest ogromna.

This is something I feared from the beginning, and this fear has become reality.

Obawiałem się tego od początku i obawa ta urzeczywistniła się.

Insecure jobs and people's fear of losing their livelihood lead to psychosocial problems.

Niepewne miejsca pracy i obawa ludzi, że stracą środki do życia, prowadzi do problemów psychicznych.

There is a fear that the entity that some hastened to recognise is another failure.

Istnieje obawa, że podmiot, pospiesznie zaaprobowany przez niektóre państwa, okaże się kolejną porażką.

fear {rzecz.} (też: fright)

fear {rzecz.} (też: fright)

bojaźń {f.}

The fear of Jehovah is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.

Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci.

And Zacharias was troubled when he saw [him], and fear fell upon him.

I zatrwożył się Zacharyjasz ujrzawszy go, a bojaźń przypadła nań.

The fear of Jehovah is the beginning of wisdom; And the knowledge of the Holy One is understanding.

Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum.

The fear of Jehovah is the beginning of knowledge; [But] the foolish despise wisdom and instruction.

Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności; ale głupi mądrością i ćwiczeniem gardzą.

Then shalt thou understand the fear of Jehovah, And find the knowledge of God.

Tedy zrozumiesz bojaźń Pańską, a znajomość Bożą znajdziesz.

to fear {czasownik}

obawiać {czas. ndk}

We do not have to fear war, but yet we see attacks such as this crisis.

Nie musimy obawiać się wojny, ale za to doświadczamy takich ataków jak obecny kryzys.

That diversity, I believe, is something that we should not fear.

Ta różnorodność to moim zdaniem coś, czego nie powinniśmy się obawiać.

It has nothing to fear from Europe, and Europe has a great deal to expect from the United Kingdom.

Nie musi obawiać się Europy, zaś Europa może oczekiwać od Wielkiej Brytanii bardzo wiele.

We don't have to fear the rise of China or the return of Asia.

Nie musimy obawiać się wzrostu Chin czy też powrotu Azji.

We should not fear other countries becoming wealthy.

Nie powinniśmy obawiać się bogacenia się innych krajów.

to fear [feared|feared] {czas.} (też: to dread, to worry)

We do not have to fear war, but yet we see attacks such as this crisis.

Nie musimy obawiać się wojny, ale za to doświadczamy takich ataków jak obecny kryzys.

It has nothing to fear from Europe, and Europe has a great deal to expect from the United Kingdom.

Nie musi obawiać się Europy, zaś Europa może oczekiwać od Wielkiej Brytanii bardzo wiele.

We don't have to fear the rise of China or the return of Asia.

Nie musimy obawiać się wzrostu Chin czy też powrotu Azji.

We should not fear other countries becoming wealthy.

Nie powinniśmy obawiać się bogacenia się innych krajów.

What do supporters of the IPCC's position have to fear?

Czegóż mogą obawiać się zwolennicy stanowiska IPCC?

to fear [feared|feared] {czas.} (też: to worry, to dread, to freak out)

The people it affects are those who break the law, and they are the ones who have most to fear from its goals.

Uderza w osoby łamiące prawo, i to one najbardziej mogły bać się jego założeń.

Only those who employ staff on slave-type contracts and other strange contracts have something to fear from more transparency.

Tylko ci, którzy zatrudniają personel na kontraktach o charakterze niewolniczym i innych dziwnych kontraktach, mogą mieć powody, aby bać się większej przejrzystości.
lękać {czas. ndk}

To paraphrase Franklin Roosevelt from a different context, the greatest thing we have to fear is fear itself.

Parafrazując Franklina Roosevelt'a z innego kontekstu, "Jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam lęk".

In that day shall the Egyptians be like unto women; and they shall tremble and fear because of the shaking of the hand of Jehovah of hosts, which he shaketh over them.

Dnia onego będzie Egipt podobny niewiastom; bo się lękać i strachać będzie przed podniesieniem ręki Pana zastępów, którą on podniesie przeciwko niemu.

Behold, all his fellows shall be put to shame; and the workmen, they are of men: let them all be gathered together, let them stand up; they shall fear, they shall be put to shame together.

Oto wszyscy, i uczestnicy ich będą pohańbieni; owszem, rzemieślnicy ich, ci nad innych ludzi, choćby się wszyscy zebrali i stanęli, lękać się muszą, i społem pohańbieni będą.

to fear [feared|feared] {czas.} (też: to quail, to dread)

lękać się {czas. zwr.}

Behold, all his fellows shall be put to shame; and the workmen, they are of men: let them all be gathered together, let them stand up; they shall fear, they shall be put to shame together.

Oto wszyscy, i uczestnicy ich będą pohańbieni; owszem, rzemieślnicy ich, ci nad innych ludzi, choćby się wszyscy zebrali i stanęli, lękać się muszą, i społem pohańbieni będą.

When land owners start to lose money, and labor demands more pay, there are some powerful interests that are going to fear for the future.

Kiedy właściciele nieruchomości zaczyną tracić pieniądze a pracownicy zażądają podwyżek płac znajdą się siły które będą niepokoić się o przyszłość.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fear":

 

Podobne tłumaczenia

"fear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Commissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.

Panie komisarzu, panie i panowie! Odłóżcie na bok swoje obawy i teoretyczne debaty.

That will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.

To uśmierzy ich lęki i da im nowe powody, by zgodnie koegzystować. Panie Komisarzu!

However, the text which we are being called to vote on allays my initial fears.

Jednak tekst, który jest poddawany pod głosowanie rozwiewa moje wcześniejsze obawy.

He hath given food unto them that fear him: He will ever be mindful of his covenant.

Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamiętając wiecznie na przymierze swoje.

Let those that fear thee turn unto me; And they shall know thy testimonies.

Niech się obrócą do mnie, którzy się ciebie boją, i którzy znają świadectwa twoje.

But if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.

Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.

For great is Jehovah, and greatly to be praised: He is to be feared above all gods.

Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.

Democratic governments are not established through fraud, violence or fear.

Demokratycznych rządów nie ustanawia się w drodze oszustwa, przemocy czy zastraszenia.

We fear that this will lead to the fragmentation of your responsibilities.

Obawiamy się, że ten podział doprowadzi do rozproszenia odpowiedzialności.

Therefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!

Dlatego nie ma żadnych powodów, żeby wywoływać dalszy rozłam, panikę i obawy!

And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.

I am pleased that Mr Cioloş shares our fears and has taken account of our suggestions.

Cieszę się, że pan komisarz podziela nasze obawy i bierze pod uwagę nasze sugestie.

Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.

Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.

A recent incident in Karabakh in which 11 people died confirms this fear.

Niedawny incydent w Karabachu, w którym zginęło kilkanaście osób, obawy te potwierdza.

Ye that fear Jehovah, trust in Jehovah: He is their help and their shield.

Którzy się boicie Pana, ufajcie w Panu; on jest pomocnikiem i tarczą ich.

But the youth drew not his sword; for he feared, because he was yet a youth.

Ale nie dobył młodzieńczyk miecza swego, przeto iż się bał; bo jeszcze był pacholęciem.

Jehovah taketh pleasure in them that fear him, In those that hope in his lovingkindness.

Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.

So the nations shall fear the name of Jehovah, And all the kings of the earth thy glory.

Albowiem upodobały się sługom twoim kamienie jego, i nad prochem jego zmiłują się;

I am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.

Cieszy mnie to, że udało się nam w dużym stopniu zrozumieć własne obawy.

It is now feared that when the elections in Portugal are over, the company may close.

Istnieją obawy, że po wyborach w Portugalii spółka może zamknąć fabrykę.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

fay · fayalite · fayre · FBI · FCC · FDA · FDDI · FDIC · FDM · fealty · fear · fearful · fearless · fearlessly · fears · fearsome · feasibility · feasible · feasibly · feast · feaster

Więcej w słowniku polsko-angielskim.