Search for the most beautiful word
wholesale dealer
foundries

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to familiarize"

 

"to familiarize" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-41 z 41

to familiarize {czasownik}

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to tame, to domesticate)

oswoić {czas.}

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to accustom, to tame, to domesticate, to adapt)

oswajać {czas. ndk}

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to make acquaintance with)

zaznajomić {czas.}

And while I was doing this, I was reading the cancer literature, trying to -- again -- familiarize myself with this new medical field.

Ubiegłego lata prowadziłam badania nad rakowymi komórkami macierzystymi na Uniwersytecie Stanforda i czytałam o raku, próbując zaznajomić się z tą nową dla mnie dziedziną.

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to acquaint)

zaznajamiać {czas. ndk}

to familiarize [familiarized|familiarized] {czas.} (też: to become acquainted)

zaznajomić się {czas. zwr. dk}

And while I was doing this, I was reading the cancer literature, trying to -- again -- familiarize myself with this new medical field.

Ubiegłego lata prowadziłam badania nad rakowymi komórkami macierzystymi na Uniwersytecie Stanforda i czytałam o raku, próbując zaznajomić się z tą nową dla mnie dziedziną.

familiar {przymiotnik}

familiar {przym.} (też: natal, family)

rodzinny {przym. m.}

familiar {przym.} (też: home)

znajomy {przym. m.}

Intuitive is just another word for familiar.

Intuicyjny jest po prostu kolejnym określeniem na znajomy.

God himself was utterly familiar from his earlier manifestation as Yahweh -- jealously insisting on no other gods.

Sam Bóg wydaje się być bardzo znajomy ze wcześniejszych przedstawień jako Jahwe -- zazdrośnie zastrzegającego, że istnieje tylko jeden Bóg.

We've been familiar for 40 years with this image: the fragile beauty of land, ocean and clouds, contrasted with the sterile moonscape on which the astronauts left their footprints.

Obraz ten jest nam znajomy już od 40 lat: delikatne piękno lądów, oceanów i chmur, kontrastujące ze sterylną powierzchnią księżyca, na której swe ślady pozostawili astronauci.

familiar {przym.} (też: close, devoted, intimate)

zażyły {przym. m.}

familiar {przym.} (też: chummy, confidential, intimate)

poufały {przym. m.}

familiar {przym.}

familiarny {przym. m.}

familiar (to be familiar with) {przym.} (też: acquainted, conversant)

zaznajomiony (z czymś) {przym. m.}

I'm sorry, mate, but help's not a word I'm too familiar with, you know.

Przykro mi bracie, ale pomóż to nie jest słowo z którym jestem zaznajomiony.

The CE mark, of course, means nothing to consumers unless they are familiar with the provisions that apply to the product in question.

Oznaczenie CE nie mówi oczywiście nic konsumentowi, jeżeli nie jest on zaznajomiony z przepisami mającymi zastosowanie do danego produktu.

(FI) Mr President, this is an important issue, and because Finland is situated in the north, I am familiar with these matters.

(FI) Panie Przewodniczący! Jest to ważne zagadnienie, a jako że Finlandia znajduje się na północy, to jestem dobrze zaznajomiony z omawianymi kwestiami.

Member of the Commission. - Mr President, I would like to thank the honourable Members for their understanding, knowing that I am not familiar with this issue.

członek Komisji - Panie Przewodniczący! Chciałbym podziękować szanownym państwu posłom za ich zrozumienie, mając świadomość, że nie jestem dobrze zaznajomiony z tą kwestią.

familiar {przym.} (też: known, noted, notorious, well-known)

znany {przym. m.}

Sometimes, we don't see a problem because either it's too familiar or it's too big.

Czasem nie widać problemu, bo jest zbyt powszechny, dobrze znany albo zbyt wielki.

This is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.

Został on uwzględniony w programie prezydencji hiszpańskiej, który jest panu znany.

Those of you that might be familiar with Mexico -- Michoacan is a very colorful state.

Ci z państwa którym Meksyk może być znany - Michoacan to bardzo kolorowy stan.

We would like as many Europeans as possible to be familiar with the way Parliament works.

Chcielibyśmy, aby sposób działania Parlamentu był znany jak największej liczbie Europejczyków.

It is a familiar system, and manufacturers, importers and retailers have all welcomed it.

Ten znany system spotkał się z pozytywną reakcją producentów, importerów i sprzedawców detalicznych.

familiar {przym.} (też: knowledgeable, skilled)

obeznany {przym. m.}

familiar {rzeczownik}

familiar {rzecz.} (też: boon companion, companion)

kompan {m.}

familiar {rzecz.} (też: best man, friend of groom, scout, comrade)

druh {m.}

familiar {rzecz.} [folk.] (też: familiar spirit)

  chowaniec {m.} [folk.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "familiarize":

Synonimy (angielski) dla "familiar":

 

Podobne tłumaczenia

"to familiarize" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to familiarize" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If you plan to use the metro, familiarise yourself with maps of European city metros.

Jeżeli planujesz poruszać się metrem, zapoznaj się z planami metra w miastach europejskich.

For that to happen, it’s important that you familiarize yourself with the AdSense program policies.

Aby to zapewnić, wydawcy powinni zapoznać się z zasadami programu AdSense.

Last month I had the chance to familiarise myself personally with the political situation in Pakistan.

W zeszłym miesiącu miałam okazję osobiście zapoznać się z polityczną sytuacją w Pakistanie.

They should be given the opportunity, as they wish, to familiarise themselves with Europe's challenges.

Trzeba im dać możliwość zapoznania się z wyzwaniami stojącymi przed Europą.

This places us under an obligation, also as a decision maker, to familiarise ourselves with these issues.

Nakłada to na nas, również jako organy decyzyjne, obowiązek zapoznania się z tymi kwestiami.

I ask the Commission to familiarise itself with these findings.

Proszę Komisję o zapoznanie się z tymi uwagami.

The video platform even makes it possible to familiarize oneself and begin to understand certain dialects of a language.

Istnieje tu wręcz możliwość poznania poszczególnych dialektów i regionalnych odmian danego języka.

Read this guide to familiarize yourself with the main features of Google Docs and get started creating your own.

Przeczytaj ten przewodnik, aby zapoznać się z głównymi funkcjami Dokumentów Google i rozpocząć tworzenie własnych dokumentów.

I took care to familiarise myself with the agreements, and I consider that many of its clauses are incomplete and superficial.

Zadałem sobie wysiłek zapoznania się z umowami i mam wrażenie, że wiele klauzul jest niepełnych i powierzchownych.

Since German is the main language spoken at home, the aim of the kindergarten is to familiarise the youngsters with the second language.

Ponieważ w domu mówi się głównie po niemiecku, przedszkole ma przybliżyć dzieciom drugi język.

No, we wish to look ahead, but we can only escape the errors and sins of the past if we familiarise ourselves with the past, if we process the past.

Nie chcemy patrzeć w przyszłość, ale jedynie wtedy unikniemy błędów i grzechów przeszłości, gdy dobrze ją poznamy i przeanalizujemy.

The documents drawn up by Gordon Brown and his administration are excellent and you had an opportunity to familiarise yourselves with them yesterday.

Dokumentacja przygotowana przez premiera Gordona Browna i jego administrację jest świetna i wczoraj mieliście szansę zapoznać się z jej treścią.

In 2000 we started to familiarise ourselves with competitiveness and solidarity in the strategy for work and workers, and in the Lisbon Strategy.

W 2000 roku zaczęliśmy zapoznawać się z konkurencyjnością i solidarnością w strategii na rzecz zatrudnienia i siły roboczej oraz ze strategii lizbońską.

Take for example China, which a delegation of the Temporary Committee on Climate Change visited recently to familiarise itself with the situation there.

Weźmy na przykład Chiny. Niedawno delegacja Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych odwiedziła ten kraj, by zapoznać się z sytuacją.

It is a question of clear facts and we believe that the Commission, as the guardian of the treaties, will familiarise itself with them and issue its opinion.

Chodzi tu o jednoznaczne fakty, dlatego wierzymy, że Komisja, jako strażniczka traktatów, zapozna się z nimi i wyda swoją opinię.

I was a member of the delegation of the European People's Party that travelled to Honduras and had the opportunity to familiarise themselves with the situation there.

Uczestniczyłem w delegacji Europejskiej Partii Ludowej, która pojechała do Hondurasu i miała okazję zapoznać się z sytuacją w tym kraju.

These consultations enabled me to assess the existing system and also to familiarise myself with the wishes of these countries and organisations so as to incorporate them.

Dzięki tym konsultacjom udało mi ocenić obowiązujący system, a także poznać postulaty tych krajów i organizacji i wprowadzić je.

This will help familiarise students with the rigorous requirements of entrepreneurship and will also make European higher education more attractive globally.

Pomoże to studentom zapoznać się z rygorystycznymi wymaganiami przedsiębiorczości, a także sprawi, że wyższe studia w Europie staną się bardziej atrakcyjne na całym świecie.

My electorate has not been given the opportunity to familiarise itself with it, and I am here, after all, to represent its views and interests, and not just my own convictions.

Moim wyborcom nie dano szansy by się z nim zapoznać, a przecież tu reprezentuję ich poglądy i interesy, a nie wyłącznie własne przekonania.
 

Wyniki z forum

"to familiarize" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

falsified · falsity · falteringly · fame · famewhore · familial · familiar · familiarisation · familiarity · familiarization · familiarize · familiarly · families · family · family-run · famine · famished · famous · famously · fan · fanatic

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-rosyjski.