Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fall"

 

"fall" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-68 z 1597

fall {rzeczownik}

fall {rzecz.} (też: drop, decline, downturn, slippage)

spadek {m.}

The continuous fall of nut prices threatens the future of our European producers.

Ten ciągły spadek cen orzechów zagraża przyszłości naszych europejskich producentów.

The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.

Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował także ostry spadek światowego handlu.

Since 1950, during the last 50 years we have had a fall in child mortality.

Od roku 1950, na przestrzeni ostatnich 50 lat odnotowujemy spadek umieralności dzieci.

It resulted in a significant fall in the prices of calls offered by competing operators.

Efektem był znaczny spadek cen połączeń oferowanych przez konkurujących operatorów.

This was compared with a fall of 5.8 mmHg from 99.3 mmHg in those taking placebo.

U pacjentów otrzymujących placebo zaobserwowano spadek o 5, 8 mmHg z poziomu 99, 3 mmHg.

fall {rzecz.} (też: drop, decline, downfall, decrease)

upadek {m.}

The journalist who did "The Rise and Fall of the Third Reich."

Shirer, dziennikarz, który napisał „Wzrost i upadek Trzeciej Rzeszy.”

The fall of the Berlin wall also brought down the wall separating a Europe divided by the Cold War.

Upadek muru berlińskiego to również upadek muru, który podzielił Europę wskutek zimniej wojny.

However, let us return for a moment to the shock of the fall of the Berlin Wall on 9 November 1989.

Jednak powróćmy na chwilę do wstrząsu, jakim był upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 r.

As the fall of the Wall re-invented Berlin, so Georg and Rosalie expect love to re-make their lives.

Upadek muru określił na nowo naród i tak samo miłość ma na nowo określić życie Georga i Rosalie.

EB: That's when we separate from the back shell, and we're now in free-fall.

Oddzielamy się od tylnej części, zaczynamy upadek swobodny.

fall {rzecz.} (też: falling)

spadanie {n.}

fall {rzecz.} [Amer.] (też: autumn)

jesień {f.}

It's also why in the spring, we have to make a best guess at which three strains are going to prevail the next year, put those into a single vaccine and rush those into production for the fall.

Również dlatego, na wiosnę, specjaliści muszą zgadywać, jakie trzy odmiany przetrwają w następnym roku, by stworzyć na nie szczepionkę i wdrożyć w produkcję na jesień.

to fall {czasownik}

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to go into decline, to plummet, to pitch, to topple)

upaść {czas.}

This issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.

Ten problem nie zniknie. Jeśli zgasną światła, upaść mogą rządy.

When you get near the top of the tree, you feel like you can't fall -- in fact, it's difficult to move.

Na szczycie wydaje się, że nie można upaść... ~~~ Jednak trudno jest się poruszać.

to fall flat

upaść jak długi

And you can fall, and it's very dangerous.

I możesz upaść, i jest to bardzo niebezpieczne.

It was Parliament and myself who said to the Council that if it did not reach agreement then the whole thing could fall apart.

To Parlament i ja sam oznajmiłem Radzie, że jeśli nie osiągniemy porozumienia, to cały plan może upaść.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fall off, to whap, to whop, to wop)

spaść {czas.}

The effort made by these fishermen cannot fall on their shoulders alone.

Wysiłki podejmowane przez tych rybaków nie mogą spaść wyłącznie na ich barki.

A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.

W dzisiejszych czasach dziecko może wspiąć się na sam szczyt drabiny społecznej albo spaść na sam dół.

to fall off one’s pedestal

spaść z piedestału

It is due to fall to 7.1% this year, but will it?

Ma spaść w tym roku do 7,1%, ale czy rzeczywiście spadnie?

She's, by the way, tied in with a rope so she can't fall.

Jest przywiązana liną, więc nie może spaść.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fall into, to fall in, to flow into, to visit)

wpaść {czas.}

to fall into a trap

wpaść w zasadzkę

to fall into a trap

wpaść w pułapkę

If Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.

W przypadku prowokacji ważne jest, by nie wpaść w zastawioną pułapkę i nie reagować w sposób agresywny.

And we're trying to not fall in the water.

Próbowaliśmy nie wpaść do wody.

A one-size-fits-all approach cannot solve the problems of immigration, and we must not fall into the trap of thinking that 'more Europe' is the solution.

Stosowanie jednego uniwersalnego podejścia nie rozwiąże problemów imigracji i nie możemy wpaść w pułapkę myślenia, że "więcej Europy” stanowi rozwiązanie.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to feed, to fall down, to pasture, to graze)

paść [pasę|pasł] {czas.}

to fall flat

paść jak długi

Women's human rights and dignity cannot fall victim to pre-electoral negotiations with Islamic fundamentalists.

Prawa i godność kobiet nie mogą paść ofiarą przedwyborczych negocjacji z fundamentalistami islamskimi.

This type of regulation is the only one that can make a difference for all vulnerable people who might fall prey to trafficking.

Tylko ten rodzaj regulacji może pomóc wszystkim obywatelom, którzy mogą paść ofiarą handlu ludźmi.

In order to make that effort, they must not fall victim to factors outside their work over which they have absolutely no control.

Aby podjąć takie wysiłki, nie mogą paść ofiarą czynników niezależnych od wykonywanej przez nich pracy, nad którymi nie mają żadnej kontroli.

Agriculture must not fall victim to populism, because it carries out the great work and bears the great responsibility of providing the EU with food.

Rolnictwo nie może paść ofiarą populizmu, gdyż wykonuje wspaniałą pracę i ponosi ogromną odpowiedzialność za zapewnienie żywności dla całej UE.

to fall [fell|fallen] {czas.}

polec {czas.}

And there fell of Benjamin eighteen thousand men; all these [were] men of valor.

Poległo tedy z Benjamina, osiemnaście tysięcy mężów, wszystko mężów dużych.

And there fell at that time of Ephraim forty and two thousand.

I poległo na on czas z Efraima czterdzieści i dwa tysiące.

Their priests fell by the sword; And their widows made no lamentation.

Kapłani jego od miecza polegli, a wdowy jego nie płakały.

For there fell many slain, because the war was of God.

Albowiem rannych wiele poległo, iż od Boga była ona porażka.

These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.

Ci byli synowie jednego olbrzyma z Get, którzy polegli od ręki Dawidowej, i od ręki sług jego.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to go down, to decline, to pitch, to be in decline)

spadać [spadam|spadał] {czas. ndk}

Last year, this figure was nearly one million lower and it will fall again significantly in 2009.

W ostatnim roku liczba ta była o blisko milion niższa i nadal będzie znacząco spadać w 2009.

Yes, the girl falls, absurd to fall,

Tak, spada dziewczyna, to absurd tak spadać,

And I started to fall.

Zacząłem spadać.

The whole sector is in a difficult situation: with low prices at source for the majority of products and many farms whose figures are beginning to fall below the profitability threshold.

Cały sektor znajduje się w trudnej sytuacji: ceny większości produktów u źródła są niskie, a wyniki wielu gospodarstw zaczynają spadać poniżej progu opłacalności.

But the evidence that we used to do that was falling down on every square meter of the Earth for billions of years before that, and will continue to fall on for billions of years afterwards.

Ale dowody, których użyliśmy do tego celu spadały już na każdy metr kwadratowy Ziemi przez milardy lat i przez miliardy lat spadać będą nadal.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to collapse)

padać [padam|padał] {czas. ndk}

Now when they shall fall, they shall be helped with a little help; but many shall join themselves unto them with flatteries.

A gdy padać będą, małą pomoc mieć będą; bo się do nich wiele pochlebców przyłączy.

And they that are wise among the people shall instruct many; yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil, [many] days.

Zaczem ci, którzy nauczają lud, którzy nauczają wielu, padać będą od miecza i od ognia, od pojmania i od łupu przez wiele dni.

And some of them that are wise shall fall, to refine them, and to purify, and to make them white, even to the time of the end; because it is yet for the time appointed.

A z tych, którzy innych nauczają, padać będą, aby doświadczeni i oczyszczeni, i wybieleni byli aż do czasu zamierzonego; bo to jeszcze potrwa aż do czasu zamierzonego.

and the stars shall be falling from heaven, and the powers that are in the heavens shall be shaken.

I gwiazdy niebieskie będą padały, a mocy, które są na niebie, poruszą się.

And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it.

Gdy bowiem padała rosa na obóz w nocy, padała też manna nań.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fly, to soar up, to shoot, to jet off)

polecieć {czas. dk}

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to drop in, to come over, to call in, to stream in)

wpadać [wpadam|wpadał] {czas. ndk}

to fall into a panic

wpadać w panikę

Adapting to the times means taking into consideration all the important variables, without falling into the trap of creating an excessively artificial system, which would be difficult to apply.

Dostosowanie do obecnych czasów oznacza uwzględnienie wszystkich istotnych zmiennych bez wpadania w pułapkę tworzenia nadmiernie sztucznego systemu, którego stosowanie byłoby trudne.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to occur)

zdarzać się {czas. zwr.}

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to slide, to shelve, to flop, to pitch)

opadać [opadam|opadał] {czas. ndk}

The IP addresses that the various domain names resolve to cannot be assumed to fall inside any given address range.

Adresy IP wskazywane przez różne nazwy domen nie mogą w założeniu przypadać wewnątrz dowolnego zakresu adresów.

It therefore falls to me to present this draft as Committee chairman.

Dlatego przedstawienie tego projektu przypada mnie, jako przewodniczącemu Komisji.

The 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.

Stuletnia rocznica tamtego wydarzenia przypada właśnie na 2014 rok.

Mr President, it therefore falls to us to close these debates this evening, and it is already late.

Panie przewodniczący! Zatem to nam przypada zamknięcie debaty dzisiejszego wieczora, a jest już późno.

It falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.

Raz jeszcze Unii Europejskiej przypada w udziale obowiązek objęcia przywództwa i podtrzymania impetu działań.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fall into pieces, to fall apart, to founder, to falter)

załamać się {czas. zwr.}

First Greece fell, now Ireland is falling, and behind them are Portugal and Spain.

Najpierw załamała się Grecja, teraz upada Irlandia, a za nimi są Portugalia i Hiszpania.

In 1987 I heard of a story about a boy that fell through ice and was trapped under a river.

W 1987 r. usłyszałem historię o chłopcu, pod którym załamał się lód i uwięził go pod wodą.

Maybe we could look at that to be more similar to the falling of the Berlin Wall, where a divide that had kept two types of people apart had collapsed and opened up a door for further communication.

Może moglibyśmy popatrzeć na to jak na upadek Muru Berlińskiego, kiedy to bariera rozdzielająca dwie grupy ludzi załamała się, co otworzyło drogę do późniejszej komunikacji.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to founder, to implode)

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to languish, to waste away)

marnieć {czas. ndk}

to fall [fell|fallen] (splat/flat) {czas.} (też: to fall down)

brzdęknąć (jak długi) {czas.} [pot.]

to fall [fell|fallen] (under/within sth) {czas.}

  podpaść (pod coś) {czas.} [pot.]

to fall [fell|fallen] (under/within sth) {czas.}

podpadać (pod coś) {czas. ndk} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fall":

 

Podobne tłumaczenia

"fall" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.

W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.

Doses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.

Podobnie należy zredukować dawki, jeżeli liczba płytek spada poniżej 25 x 109/ l.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.

If the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.

Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

And other fell amidst the thorns; and the thorns grew with it, and choked it.

A drugie padło między ciernie; ale ciernie wespół z niem wzrosły, i zadusiły je.

Indeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.

Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.

In addition, the age of girls being subjected to violence is steadily falling.

Ponadto nieustannie obniża się granica wieku dziewcząt dotkniętych przemocą.

As the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.

Ponieważ autor pytania 44, pan poseł Heaton-Harris jest nieobecny, pytanie to upada.

Over the last 50 years, the population of this species has fallen by as much as 75%.

Na przestrzeni ostatnich 50 lat populacja tego gatunku zmniejszyła się nawet o 75%.

The European plan, as you know, unfortunately falls well short of the American plan.

Europejski plan, jak państwo wiedzą, niestety nie dorasta do planu amerykańskiego.

He was giving a presentation at the Fall Joint Computer Conference in 1968.

Robił prezentacje na Jesiennej Konferencji Połączonych Komputerów w 1968 roku.

The fall-out from the financial crisis is still very much evident in Iceland.

W Islandii nadal są bardzo widoczne przykre następstwa kryzysu finansowego.

These are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.

To są działania, które powinny być w drugim filarze i w polityce spójności.

They are problems and challenges which fall to us because of our successes.

Istnieją problemy i wyzwania, których podjęcie należy do nas, z uwagi na nasz sukces.

to shake out the ashes and damp the draft before he came upstairs to fall into bed --

by wytrząsnąć popiół, stłumić ciąg potem wracał na górę, rzucić się na łóżko -

Over the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.

Przez ostatnich 45 lat utrzymywał się on na stałym poziomie, z lekkim spadkiem o 14%.

Let us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.

Nie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.

And other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit a hundredfold.

A drugie padło na ziemię dobrą, a gdy wzeszło, przyniosło pożytek stokrotny.

If you are not present, the question falls and you will not receive an answer.'

W razie pani nieobecności, pytanie zostanie pominięte i nie otrzyma pani odpowiedzi.”
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

fakers · fakery · fakir · falafel · falchion · falcon · falconer · falconry · falderal · falderol · fall · fallacious · fallacy · fallback · fallen · fallibilism · fallibility · fallible · fallibly · falling · falling-off

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.