Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "fall"

 

"fall" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 1640

fall {rzeczownik}

fall {rzecz.} (też: drop, decline, downturn, slippage)

spadek {m.}

The continuous fall of nut prices threatens the future of our European producers.

Ten ciągły spadek cen orzechów zagraża przyszłości naszych europejskich producentów.

The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.

Kryzys gospodarczy i finansowy spowodował także ostry spadek światowego handlu.

Since 1950, during the last 50 years we have had a fall in child mortality.

Od roku 1950, na przestrzeni ostatnich 50 lat odnotowujemy spadek umieralności dzieci.

It resulted in a significant fall in the prices of calls offered by competing operators.

Efektem był znaczny spadek cen połączeń oferowanych przez konkurujących operatorów.

This was compared with a fall of 5.8 mmHg from 99.3 mmHg in those taking placebo.

U pacjentów otrzymujących placebo zaobserwowano spadek o 5, 8 mmHg z poziomu 99, 3 mmHg.

fall {rzecz.} (też: drop, decline, downfall, decrease)

upadek {m.}

The first is the fall of Granada, the last Muslim enclave in Europe.

Pierwszą jest upadek Granady, ostatniej muzułmańskiej enklawy w Europie.

The journalist who did "The Rise and Fall of the Third Reich."

Shirer, dziennikarz, który napisał „Wzrost i upadek Trzeciej Rzeszy.”

The fall of the Berlin wall also brought down the wall separating a Europe divided by the Cold War.

Upadek muru berlińskiego to również upadek muru, który podzielił Europę wskutek zimniej wojny.

However, let us return for a moment to the shock of the fall of the Berlin Wall on 9 November 1989.

Jednak powróćmy na chwilę do wstrząsu, jakim był upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 r.

As the fall of the Wall re-invented Berlin, so Georg and Rosalie expect love to re-make their lives.

Upadek muru określił na nowo naród i tak samo miłość ma na nowo określić życie Georga i Rosalie.

fall {rzecz.} (też: falling)

spadanie {n.}

fall {rzecz.} [Amer.] (też: autumn)

jesień {f.}

Vodka, Midsummer's Eve -- new partner for the fall.

Wódka, noc świętojańska, nowy partner na jesień.

That was fall of '95.

Była jesień 1995.

It's also why in the spring, we have to make a best guess at which three strains are going to prevail the next year, put those into a single vaccine and rush those into production for the fall.

Również dlatego, na wiosnę, specjaliści muszą zgadywać, jakie trzy odmiany przetrwają w następnym roku, by stworzyć na nie szczepionkę i wdrożyć w produkcję na jesień.

to fall {czasownik}

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to go into decline, to plummet, to pitch, to topple)

upaść {czas.}

But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one tittle of the law to fall.

I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niżeli jednej kresce zakonu upaść.

They shall only bow down under the prisoners, and shall fall under the slain.

Aby się nie miała między więźniami uniżyć, i między pobitymi upaść.

This issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.

Ten problem nie zniknie. Jeśli zgasną światła, upaść mogą rządy.

When you get near the top of the tree, you feel like you can't fall -- in fact, it's difficult to move.

Na szczycie wydaje się, że nie można upaść... ~~~ Jednak trudno jest się poruszać.

to fall flat

upaść jak długi

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fall off, to whap, to whop, to wop)

spaść {czas.}

The effort made by these fishermen cannot fall on their shoulders alone.

Wysiłki podejmowane przez tych rybaków nie mogą spaść wyłącznie na ich barki.

A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.

W dzisiejszych czasach dziecko może wspiąć się na sam szczyt drabiny społecznej albo spaść na sam dół.

to fall off one’s pedestal

spaść z piedestału

It is due to fall to 7.1% this year, but will it?

Ma spaść w tym roku do 7,1%, ale czy rzeczywiście spadnie?

She's, by the way, tied in with a rope so she can't fall.

Jest przywiązana liną, więc nie może spaść.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fall into, to fall in, to flow into, to visit)

wpaść {czas.}

to fall into a trap

wpaść w zasadzkę

to fall into a trap

wpaść w pułapkę

If Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.

W przypadku prowokacji ważne jest, by nie wpaść w zastawioną pułapkę i nie reagować w sposób agresywny.

And we're trying to not fall in the water.

Próbowaliśmy nie wpaść do wody.

A one-size-fits-all approach cannot solve the problems of immigration, and we must not fall into the trap of thinking that 'more Europe' is the solution.

Stosowanie jednego uniwersalnego podejścia nie rozwiąże problemów imigracji i nie możemy wpaść w pułapkę myślenia, że "więcej Europy” stanowi rozwiązanie.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to feed, to fall down, to pasture, to graze)

paść {czas.}

to fall flat

paść jak długi

Women's human rights and dignity cannot fall victim to pre-electoral negotiations with Islamic fundamentalists.

Prawa i godność kobiet nie mogą paść ofiarą przedwyborczych negocjacji z fundamentalistami islamskimi.

This type of regulation is the only one that can make a difference for all vulnerable people who might fall prey to trafficking.

Tylko ten rodzaj regulacji może pomóc wszystkim obywatelom, którzy mogą paść ofiarą handlu ludźmi.

In order to make that effort, they must not fall victim to factors outside their work over which they have absolutely no control.

Aby podjąć takie wysiłki, nie mogą paść ofiarą czynników niezależnych od wykonywanej przez nich pracy, nad którymi nie mają żadnej kontroli.

Agriculture must not fall victim to populism, because it carries out the great work and bears the great responsibility of providing the EU with food.

Rolnictwo nie może paść ofiarą populizmu, gdyż wykonuje wspaniałą pracę i ponosi ogromną odpowiedzialność za zapewnienie żywności dla całej UE.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to come a cropper)

polec {czas.}

And there fell of Benjamin eighteen thousand men; all these [were] men of valor.

Poległo tedy z Benjamina, osiemnaście tysięcy mężów, wszystko mężów dużych.

And there fell at that time of Ephraim forty and two thousand.

I poległo na on czas z Efraima czterdzieści i dwa tysiące.

Their priests fell by the sword; And their widows made no lamentation.

Kapłani jego od miecza polegli, a wdowy jego nie płakały.

For there fell many slain, because the war was of God.

Albowiem rannych wiele poległo, iż od Boga była ona porażka.

These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.

Ci byli synowie jednego olbrzyma z Get, którzy polegli od ręki Dawidowej, i od ręki sług jego.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to go down, to decline, to pitch, to be in decline)

spadać {czas.}

Weapon systems would fail, commerce would stop, aircraft would fall out of the sky.

Popsują się systemy broni, stanie handel, samoloty będą spadać z nieba.

Our economy will become weaker, and emissions will not fall, but rise.

Nasza gospodarka będzie słabnąć, a emisja nie będzie spadać, ale rosnąć.

Last year, this figure was nearly one million lower and it will fall again significantly in 2009.

W ostatnim roku liczba ta była o blisko milion niższa i nadal będzie znacząco spadać w 2009.

Yes, the girl falls, absurd to fall,

Tak, spada dziewczyna, to absurd tak spadać,

And I started to fall.

Zacząłem spadać.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to collapse)

padać [padam|padał] {czas.}

Now when they shall fall, they shall be helped with a little help; but many shall join themselves unto them with flatteries.

A gdy padać będą, małą pomoc mieć będą; bo się do nich wiele pochlebców przyłączy.

And they that are wise among the people shall instruct many; yet they shall fall by the sword and by flame, by captivity and by spoil, [many] days.

Zaczem ci, którzy nauczają lud, którzy nauczają wielu, padać będą od miecza i od ognia, od pojmania i od łupu przez wiele dni.

And some of them that are wise shall fall, to refine them, and to purify, and to make them white, even to the time of the end; because it is yet for the time appointed.

A z tych, którzy innych nauczają, padać będą, aby doświadczeni i oczyszczeni, i wybieleni byli aż do czasu zamierzonego; bo to jeszcze potrwa aż do czasu zamierzonego.

and the stars shall be falling from heaven, and the powers that are in the heavens shall be shaken.

I gwiazdy niebieskie będą padały, a mocy, które są na niebie, poruszą się.

And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it.

Gdy bowiem padała rosa na obóz w nocy, padała też manna nań.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to drop in, to come over, to call in)

wpadać {czas.}

to fall into a panic

wpadać w panikę

Adapting to the times means taking into consideration all the important variables, without falling into the trap of creating an excessively artificial system, which would be difficult to apply.

Dostosowanie do obecnych czasów oznacza uwzględnienie wszystkich istotnych zmiennych bez wpadania w pułapkę tworzenia nadmiernie sztucznego systemu, którego stosowanie byłoby trudne.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fly, to soar up, to shoot, to jet off)

polecieć {czas.}

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to slide, to shelve, to flop, to pitch)

opadać {czas.}

Some discharges were found too heavy to evaporate and would find themselves falling in the vicinity of the station.

Okazało się, że niektóre z nich były zbyt ciężkie, aby wyparować, i opadały w okolicach elektrowni.

to fall [fell|fallen] {czas.}

przypadać {czas.}

The IP addresses that the various domain names resolve to cannot be assumed to fall inside any given address range.

Adresy IP wskazywane przez różne nazwy domen nie mogą w założeniu przypadać wewnątrz dowolnego zakresu adresów.

It therefore falls to me to present this draft as Committee chairman.

Dlatego przedstawienie tego projektu przypada mnie, jako przewodniczącemu Komisji.

The 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.

Stuletnia rocznica tamtego wydarzenia przypada właśnie na 2014 rok.

Mr President, it therefore falls to us to close these debates this evening, and it is already late.

Panie przewodniczący! Zatem to nam przypada zamknięcie debaty dzisiejszego wieczora, a jest już późno.

It falls again to the European Union to show leadership and to keep up the momentum.

Raz jeszcze Unii Europejskiej przypada w udziale obowiązek objęcia przywództwa i podtrzymania impetu działań.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to come, to occur)

zdarzać się {czas. zwr.}

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to fall into pieces, to fall apart, to founder, to take a tumble)

załamać się {czas. zwr.}

First Greece fell, now Ireland is falling, and behind them are Portugal and Spain.

Najpierw załamała się Grecja, teraz upada Irlandia, a za nimi są Portugalia i Hiszpania.

In 1987 I heard of a story about a boy that fell through ice and was trapped under a river.

W 1987 r. usłyszałem historię o chłopcu, pod którym załamał się lód i uwięził go pod wodą.

Maybe we could look at that to be more similar to the falling of the Berlin Wall, where a divide that had kept two types of people apart had collapsed and opened up a door for further communication.

Może moglibyśmy popatrzeć na to jak na upadek Muru Berlińskiego, kiedy to bariera rozdzielająca dwie grupy ludzi załamała się, co otworzyło drogę do późniejszej komunikacji.

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to languish, to waste away)

marnieć {czas.}

to fall [fell|fallen] {czas.} (też: to founder)

to fall [fell|fallen] (splat/flat) {czas.} (też: to fall down)

brzdęknąć (jak długi) {czas.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "fall":

 

Podobne tłumaczenia

"fall" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "fall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In Poland, about 100 000 people fall victim to cancer every year, and 70 000 die.

W Polsce każdego roku około 100 tysięcy osób zapada na raka, a 70 tysięcy umiera.

The average time taken to consider complaints fell from 13 months to nine months.

Średni czas rozpatrywania skarg skrócił się z trzynastu do dziewięciu miesięcy.

Doses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.

Podobnie należy zredukować dawki, jeżeli liczba płytek spada poniżej 25 x 109/ l.

Another piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.

She would like to brush up her English skills before the fall semester begins.

Chciałaby popracować nad swoim angielskim zanim rozpocznie się jesienny semestr.

He was just a toddler and he wasn't very good at it, and he kept falling over.

Był tam maluch, który cały czas się wywracał. ~~~ Nie był za dobry w chodzeniu.

And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.

Do you believe that unemployment will fall in Europe as a result of these policies?

Czy uważa pan, że w wyniku zastosowania tych polityk w Europie spadnie bezrobocie?

To close, Mr Delors said that no one can fall in love with the internal market.

Na koniec - Jacques Delors mówił, że nie da się zakochać w rynku wewnętrznym.

If the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.

Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

The lines are fallen unto me in pleasant places; Yea, I have a goodly heritage.

Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mię.

And other fell amidst the thorns; and the thorns grew with it, and choked it.

A drugie padło między ciernie; ale ciernie wespół z niem wzrosły, i zadusiły je.

Egypt was glad when they departed; For the fear of them had fallen upon them.

Radował się Egipt, gdy oni wychodzili; albowiem był przypadł na nich strach ich.

There are strong rubber bands on both sides, preventing anything from falling out.

Po obu stronach zamontowano mocne gumowe taśmy, dzięki czemu nic w środku nie lata.

Indeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.

Tak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.

In addition, the age of girls being subjected to violence is steadily falling.

Ponadto nieustannie obniża się granica wieku dziewcząt dotkniętych przemocą.

As the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.

Ponieważ autor pytania 44, pan poseł Heaton-Harris jest nieobecny, pytanie to upada.

Over the last 50 years, the population of this species has fallen by as much as 75%.

Na przestrzeni ostatnich 50 lat populacja tego gatunku zmniejszyła się nawet o 75%.

The European plan, as you know, unfortunately falls well short of the American plan.

Europejski plan, jak państwo wiedzą, niestety nie dorasta do planu amerykańskiego.

But the mountain falling cometh to nought; And the rock is removed out of its place;

Prawdziwie jako góra padłszy rozsypuje się, a skała przenosi się z miejsca swego.
 

Wyniki z forum

"fall" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

fake-ass · faker · fakers · fakery · fakir · falafel · falchion · falcon · falconer · falconry · fall · fallacious · fallacy · fallback · fallen · fallibilism · fallibility · fallible · fallibly · falling · falling-off

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.