Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "faith"

 

"faith" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 316

faith {rzeczownik}

faith {rzecz.} (też: belief, troth, credence, fay)

wiara {f.}

We reckon therefore that a man is justified by faith apart from the works of the law.

Przetoż mamy za to, że człowiek bywa usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu.

that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

Aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.

MT: This faith in the fictional is essential for any kind of theatrical experience.

MT: Ta wiara w fikcję jest niezbędna w każdym teatralnym doświadczeniu.

This faith is the foundation of the future, because building can only be based on truth.

Ta wiara jest podstawą przyszłości, bo budować można tylko na prawdzie.

and if Christ hath not been raised, then is our preaching vain, your faith also is vain.

A jeźlić Chrystus nie jest wzbudzony, tedyć daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "faith":

 

Podobne tłumaczenia

"faith" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "faith" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There are Member States, particularly France, which have not acted in good faith.

Niektóre państwa członkowskie, szczególnie Francja, nie działają w dobrej wierze.

I think that we all need to remain faithful to the commitment that we have made.

Uważam, że wszyscy powinniśmy pozostać wierni złożonemu przez nas zobowiązaniu.

So the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily.

A tak się zbory utwierdzały w wierze i przybywało ich w liczbie na każdy dzień.

All thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.

Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.

How credible would these professions of faith in favour of pluralism be then?

Na ile wiarygodne byłyby zatem zapewnienia o zaufaniu na poparcie pluralizmu?

I do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.

Nie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.

Faithful are the wounds of a friend; But the kisses of an enemy are profuse.

Lepsze są rany od przyjaciela, niż łagodne całowanie człowieka nienawidzącego.

For their heart was not right with him, Neither were they faithful in his covenant.

A serce ich nie było szczere przed nim, ani wiernymi byli w przymierzu jego.

Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth faith may enter in.

Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy.

They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.

Nie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.

It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.

Rolą kościoła rzymskokatolickiego jest prowadzenie wiernych, a nie bycie prowadzonym.

It entails the consolidation of relations in good faith between the EU's institutions.

Obejmuje ona zacieśnianie relacji w dobrej wierze między unijnymi instytucjami.

I have therefore tried to increase legal protection for exporters acting in good faith.

Dlatego chciałem zwiększyć ochronę prawną eksporterów działających w dobrej wierze.

Trust in Jehovah, and do good; Dwell in the land, and feed on [his] faithfulness.

Ufaj w Panu, a czyń dobrze; mieszkajże na ziemi, a żyw się sprawiedliwie.

It shall be established for ever as the moon, And [as] the faithful witness in the sky.

A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;

The king that faithfully judgeth the poor, His throne shall be established for ever.

Króla, który sądzi uciśnionych według prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona będzie.

Try your own selves, whether ye are in the faith; prove your own selves.

Doświadczajcie samych siebie, jeźli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie.

Politicians should also have faith in the decisions of the safety authorities.

Politycy powinni wierzyć w decyzje wydawane przez organy bezpieczeństwa.

You must protect those who have complied, in good faith, with this legislation.

Należy chronić tych, którzy w dobrej wierze spełnili wymagania przedmiotowych przepisów.

To show forth thy lovingkindness in the morning, And thy faithfulness every night,

Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy.
 

Wyniki z forum

"faith" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.