Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "faith"

 

"faith" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 308

faith {rzeczownik}

faith {rzecz.} (też: belief, troth, credence, fay)

wiara {f.}

MT: This faith in the fictional is essential for any kind of theatrical experience.

MT: Ta wiara w fikcję jest niezbędna w każdym teatralnym doświadczeniu.

This faith is the foundation of the future, because building can only be based on truth.

Ta wiara jest podstawą przyszłości, bo budować można tylko na prawdzie.

and if Christ hath not been raised, then is our preaching vain, your faith also is vain.

A jeźlić Chrystus nie jest wzbudzony, tedyć daremne kazanie nasze, daremna też wiara wasza.

But now abideth faith, hope, love, these three; and the greatest of these is love.

A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy rzeczy; lecz z nich największa jest miłość.

Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.

Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "faith":

 

Podobne tłumaczenia

"faith" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "faith" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily.

A tak się zbory utwierdzały w wierze i przybywało ich w liczbie na każdy dzień.

All thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.

Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.

How credible would these professions of faith in favour of pluralism be then?

Na ile wiarygodne byłyby zatem zapewnienia o zaufaniu na poparcie pluralizmu?

I do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.

Nie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.

Faithful are the wounds of a friend; But the kisses of an enemy are profuse.

Lepsze są rany od przyjaciela, niż łagodne całowanie człowieka nienawidzącego.

Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth faith may enter in.

Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród sprawiedliwy, który strzeże prawdy.

They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.

Nie usprawiedliwiają, a udawanie, że tak jest to wielka nielojalność wobec ludzi.

It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.

Rolą kościoła rzymskokatolickiego jest prowadzenie wiernych, a nie bycie prowadzonym.

It entails the consolidation of relations in good faith between the EU's institutions.

Obejmuje ona zacieśnianie relacji w dobrej wierze między unijnymi instytucjami.

I have therefore tried to increase legal protection for exporters acting in good faith.

Dlatego chciałem zwiększyć ochronę prawną eksporterów działających w dobrej wierze.

It shall be established for ever as the moon, And [as] the faithful witness in the sky.

A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;

The king that faithfully judgeth the poor, His throne shall be established for ever.

Króla, który sądzi uciśnionych według prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona będzie.

Try your own selves, whether ye are in the faith; prove your own selves.

Doświadczajcie samych siebie, jeźli jesteście w wierze, samych siebie doznawajcie.

Politicians should also have faith in the decisions of the safety authorities.

Politycy powinni wierzyć w decyzje wydawane przez organy bezpieczeństwa.

You must protect those who have complied, in good faith, with this legislation.

Należy chronić tych, którzy w dobrej wierze spełnili wymagania przedmiotowych przepisów.

To show forth thy lovingkindness in the morning, And thy faithfulness every night,

Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy.

In other words, we are being faithful to the Treaty when we demand this.

Inaczej mówiąc, stawiając takie żądanie jesteśmy wierni postanowieniom traktatu.

One man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.

Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.

The EU must therefore remain faithful to its hitherto successful strategy.

Tak więc UE musi pozostać wierna swojej skutecznej jak dotąd strategii.

A person's faith cannot be determined by the position of national or legal authorities.

O wierze decyduje własne przekonanie, a nie stanowisko władz państwowych czy sądowniczych.
 

Wyniki z forum

"faith" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.