Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "failure"

 

"failure" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 1208

failure {rzeczownik}

failure {rzecz.} (też: rebuff, debacle, underachievement, infelicity)

The world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.

W Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.

Failure in Copenhagen would be an environmental, political and moral disaster!

Niepowodzenie w Kopenhadze będzie katastrofą środowiskową, polityczną i moralną!

The failure of the programme contributes to the wider eurozone financial instability.

Niepowodzenie programu prowadzi do zwiększenia niestabilności finansowej strefy euro.

However, the failure of our approach to date is written in spilled blood on the ground.

Jednakże niepowodzenie naszego dotychczasowego jest zapisane krwią przelaną na miejscu.

This is not the situation we have at present, given the failure of the Lisbon Strategy.

Zważywszy na niepowodzenie strategii lizbońskiej, dziś nie widać takiego rezultatu.

failure {rzecz.} (też: breakdown, break-down, malfunction)

awaria {f.}

And of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.

Oczywiście, nie ma to tak wiele wspólnego z tym co dokładnie poszło nie tak. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.

What to do in case of pump system failure You should always have alternative insulin available for injection under the skin in case of pump system failure.

Co zrobić, jeśli wystąpi awaria pompy Na wypadek awarii pompy zawsze należy mieć przy sobie zapasową insulinę, gotową do podania podskórnego.

A particular attention should be also turned to the fastening of the pressure regulator so as to avoid the risks of accidental failures.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie regulatora ciśnienia, aby zapobiec awarii urządzenia.

We cannot exclude human error or technical failures and therefore both of these things play a role in rail safety.

Nie możemy wykluczyć ludzkiego błędu lub awarii technicznej, a zatem obydwie te rzeczy odgrywają ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa kolei.

failure {rzecz.} (też: bankruptcy, washout, flop)

plajta {f.} [pot.]

failure {rzecz.} (też: defeat, catastrophe, calamity, disaster)

klęska {f.}

But that's probably going to end in failure, so we need to be a bit more focused.

Ale to raczej zakończy się klęską, więc musimy się bardziej skoncentrować.

Do they not understand that a political union built without popular support is likely to end in failure?

Czy nie rozumieją, że unia polityczna budowana bez poparcia ludności raczej zakończy się klęską?

The failure of the euro is nothing to do with speculation.

Klęska euro nie ma nic wspólnego ze spekulacją.

The EU-Africa Summit last weekend was in fact a failure and you do not need to look far to find the reason why.

Szczyt UE-Afryka, który odbył się pod koniec minionego tygodnia był w istocie klęską i nie trzeba daleko szukać przyczyn.

The failure of the Commission in connection with the preparation for the accessions of these countries is most evident here.

Najbardziej ewidentna jest klęska Komisji związana z przygotowaniami do akcesji tych krajów.

failure {rzecz.} (też: defeat, fail)

porażka {f.}

Srebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.

Masakra w Srebrenicy była zbiorową porażką wspólnoty międzynarodowej, łącznie z UE.

This is not a failure of business models: it is a failure of the whole economic system.

To nie jest porażka modelu biznesowego: to porażka całego systemu gospodarczego.

It is not simply a humanitarian problem, but mainly a serious political failure.

To nie tylko problem humanitarny, ale głównie poważna porażka polityczna.

This is a failure of the world community, which I would like to denounce.

Jest to wielka porażka światowej społeczności i chciałbym to wyraźnie powiedzieć.

Madam President, after seven years of work, the Lisbon Strategy is partly a failure.

Pani przewodnicząca! Po siedmiu latach prac strategia lizbońska jest częściowo porażką.

failure {rzecz.} (też: nerd, numpty)

nieudacznik {m.} [pot.]

The people of my country will not accept an unelected failure or anybody else taking precedence over our Queen.

Mieszkańcy mojego kraju nie zgodzą się, aby jakiś nieudacznik czy ktokolwiek inny miał pierwszeństwo przed naszą królową.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "failure":

 

Podobne tłumaczenia

"failure" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "failure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Pulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure

Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory

Cardiac disorders Uncommon: myocardial infarction*, heart failure, palpitations

Zaburzenia serca Niezbyt czesto: zawal serca *, niewydolnosc serca, kolatanie serca

Zidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.

Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

There have been reports of worsening of congestive heart failure (see section 4.4).

Odnotowano przypadki zaostrzenia zastoinowej niewydolności serca (patrz punkt 4. 4)

Treatment of prepubertal children with growth failure associated with chronic renal

Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą

On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.

Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.

Acute renal failure, usually reversible, has been reported in this situation.

W takich przypadkach obserwowano ostrą niewydolność nerek, zwykle odwracalną.

In chronic renal failure patients Silapo has not to be administered subcutaneously.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek Silapo nie wolno podawać podskórnie.

Caution should be observed when initiating therapy in patients with heart failure.

Należy zachować ostrożność na początku leczenia u pacjentów z niewydolnością serca.

Many of us have criticised America in the past for its failure to work with others.

Wielu z nas w przeszłości krytykowało Amerykę za nieumiejętność pracy z innymi.

Renal failure Haematuria Crystalluria (see section 4.4) Tubulointerstitial nephritis

Niewydolność nerek Krwiomocz Występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4. 4).

Elevated endogenous FSH levels are indicative of primary testicular failure.

Zwiększone stężenie endogennego FSH wskazuje na pierwotną niewydolność jąder.

Cardiac disorders Arrythmias, predominantly supraventricular in nature Heart failure

Zaburzenia serca Zaburzenia rytmu serca, przeważnie nadkomorowe Niewydolność serca

Additional signs may include myoglobinuria (rhabdomyolysis) and acute renal failure.

Ponadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek.

Rare: liver cirrhosis, liver failure Skin and subcutaneous tissue disorders:

Rzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

So it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.

Tak więc to nie był brak uznania; istotnie, zeszłego wieczoru spotkałam się z Panem.

Yes, we have to take responsibility for our many failures, but we did not act alone.

Tak, musimy wziąć odpowiedzialność za nasze błędy, ale nie popełniliśmy ich sami.

Circulatory failure Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Common:

Niewydolność krążenia Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia Często:

Zidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.

Stężenie zydowudyny w osoczu wzrasta u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

to a failure of the circulatory system (shock) leading to medical emergency

niewydolności układu krążenia (wstrząs) wymagającej pilnej interwencji medycznej,
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

faggots · fagot · fags · Fahrenheit · faience · fail · fail-safe · failed · failover · failsafe · failure · failure-free · failures · fain · faint · faint-hearted · fainthearted · faintheartedness · fainting · faintly · faintness

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.