angielsko-polskie tłumaczenie słowa "failure"

EN failure angielskie tłumaczenie

EN failure
volume_up
{rzeczownik}

failure (też: abortion, debacle, rebuff, setback)
Failure in Copenhagen would be an environmental, political and moral disaster!
Niepowodzenie w Kopenhadze będzie katastrofą środowiskową, polityczną i moralną!
Ireland symbolises the failure of neoliberalism; it symbolises the failure of deregulation.
Irlandia jest symbolem niepowodzenia neoliberalizmu; symbolizuje niepowodzenie deregulacji.
The world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.
W Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.
failure (też: breakdown, break-down, malfunction)
And of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.
. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.
(-40°F) but also power up at that temperature following a power failure.
(-40°F), ale także uruchamianie w tej temperaturze, po awarii zasilania.
Always have ordinary syringes available in case of pump interruption or failure. lp
Zawsze nale y mie przy sobie zwykł strzykawk na wypadek zatrzymania lub innej awarii pompy.
failure (też: bankruptcy, flop, washout)
volume_up
plajta {f.} [pot.]
failure (też: calamity, catastrophe, defeat, disaster)
But that's probably going to end in failure, so we need to be a bit more focused.
Ale to raczej zakończy się klęską, więc musimy się bardziej skoncentrować.
The failure of the euro is nothing to do with speculation.
Klęska euro nie ma nic wspólnego ze spekulacją.
Do they not understand that a political union built without popular support is likely to end in failure?
Czy nie rozumieją, że unia polityczna budowana bez poparcia ludności raczej zakończy się klęską?
failure (też: defeat, fail)
This is not a failure of business models: it is a failure of the whole economic system.
To nie jest porażka modelu biznesowego: to porażka całego systemu gospodarczego.
It is not simply a humanitarian problem, but mainly a serious political failure.
To nie tylko problem humanitarny, ale głównie poważna porażka polityczna.
The failure of the Irish economy would not only be a failure for Europe, but would be a failure of Europe.
Upadek gospodarki Irlandii byłby nie tylko porażką Europy, ale i upadkiem Europy.
failure (też: nerd, numpty)
volume_up
nieudacznik {m.} [pot.]
The people of my country will not accept an unelected failure or anybody else taking precedence over our Queen.
Mieszkańcy mojego kraju nie zgodzą się, aby jakiś nieudacznik czy ktokolwiek inny miał pierwszeństwo przed naszą królową.

Synonimy (angielski) dla "failure":

failure

Przykłady użycia - "failure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishcongestive heart failure
Englishcongestive cardiac failure
Englishchronic renal failure
EnglishPulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure
Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory
EnglishZidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.
Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.
EnglishMany of us have criticised America in the past for its failure to work with others.
Wielu z nas w przeszłości krytykowało Amerykę za nieumiejętność pracy z innymi.
EnglishCardiac disorders Uncommon: myocardial infarction*, heart failure, palpitations
Zaburzenia serca Niezbyt czesto: zawal serca *, niewydolnosc serca, kolatanie serca
EnglishTreatment of prepubertal children with growth failure associated with chronic renal
Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą
EnglishRenal failure Haematuria Crystalluria (see section 4.4) Tubulointerstitial nephritis
Niewydolność nerek Krwiomocz Występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4. 4).
EnglishSo it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
Tak więc to nie był brak uznania; istotnie, zeszłego wieczoru spotkałam się z Panem.
EnglishOn the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.
EnglishIn chronic renal failure patients Silapo has not to be administered subcutaneously.
U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek Silapo nie wolno podawać podskórnie.
EnglishCaution should be observed when initiating therapy in patients with heart failure.
Należy zachować ostrożność na początku leczenia u pacjentów z niewydolnością serca.
EnglishAdditional signs may include myoglobinuria (rhabdomyolysis) and acute renal failure.
Ponadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek.
EnglishZidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.
Stężenie zydowudyny w osoczu wzrasta u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.
EnglishThat is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
EnglishWhether by a Mack truck or by heart failure or faulty lungs, death happens.
Czy to przez ciężarówkę, niewydolność serca, czy wadliwe płuca, śmierć następuje.
Englishto a failure of the circulatory system (shock) leading to medical emergency
niewydolności układu krążenia (wstrząs) wymagającej pilnej interwencji medycznej,
EnglishThere have been reports of worsening of congestive heart failure (see section 4.4).
Odnotowano przypadki zaostrzenia zastoinowej niewydolności serca (patrz punkt 4. 4)