Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "failure"

 

"failure" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 1488

failure {rzeczownik}

failure {rzecz.} (też: rebuff, debacle, underachievement, infelicity)

The world declared in Anapolis the failure of unilateral and military solutions.

W Annapolis świat ogłosił niepowodzenie rozwiązań jednostronnych i militarnych.

Failure in Copenhagen would be an environmental, political and moral disaster!

Niepowodzenie w Kopenhadze będzie katastrofą środowiskową, polityczną i moralną!

The failure of the constitutional referendum of 5 September 2010 is regrettable.

Niepowodzenie referendum konstytucyjnego z 5 września 2010 r. jest godne ubolewania.

The failure of the programme contributes to the wider eurozone financial instability.

Niepowodzenie programu prowadzi do zwiększenia niestabilności finansowej strefy euro.

However, the failure of our approach to date is written in spilled blood on the ground.

Jednakże niepowodzenie naszego dotychczasowego jest zapisane krwią przelaną na miejscu.

failure {rzecz.} (też: breakdown, break-down, malfunction)

awaria {f.}

And of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.

Oczywiście, nie ma to tak wiele wspólnego z tym co dokładnie poszło nie tak. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.

What to do in case of pump system failure You should always have alternative insulin available for injection under the skin in case of pump system failure.

Co zrobić, jeśli wystąpi awaria pompy Na wypadek awarii pompy zawsze należy mieć przy sobie zapasową insulinę, gotową do podania podskórnego.

A particular attention should be also turned to the fastening of the pressure regulator so as to avoid the risks of accidental failures.

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie regulatora ciśnienia, aby zapobiec awarii urządzenia.

We cannot exclude human error or technical failures and therefore both of these things play a role in rail safety.

Nie możemy wykluczyć ludzkiego błędu lub awarii technicznej, a zatem obydwie te rzeczy odgrywają ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa kolei.

failure {rzecz.} (też: bankruptcy, washout, flop)

plajta {f.} [pot.]
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "failure":

 

Podobne tłumaczenia

"failure" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "failure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Some fatal cases of hepatic failure and of hepatic necrosis have been reported.

Zgłoszono kilka śmiertelnych przypadków niewydolności wątroby i martwicy wątroby.

With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.

Co się tyczy koordynacji i porażki Lizbony, zawiodła metoda otwartej koordynacji.

Pulmonary arterial hypertension patients with concomitant left ventricular failure

Pacjenci z nadciśnieniem płucnym ze współistniejącą niewydolnością lewej komory

Cardiac disorders Uncommon: myocardial infarction*, heart failure, palpitations

Zaburzenia serca Niezbyt czesto: zawal serca *, niewydolnosc serca, kolatanie serca

Zidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.

Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

The occurrence of hypotension was dose related in these heart failure patients.

U pacjentów z niewydolnością serca wystąpienie niedociśnienia zależy od dawki leku.

There have been reports of worsening of congestive heart failure (see section 4.4).

Odnotowano przypadki zaostrzenia zastoinowej niewydolności serca (patrz punkt 4. 4)

Treatment of prepubertal children with growth failure associated with chronic renal

Leczenie dzieci przed pokwitaniem z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi przewlekłą

On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.

Jeśli chodzi o minusy, chciałbym wspomnieć o niewprowadzeniu mobilności pacjentów.

Acute renal failure, usually reversible, has been reported in this situation.

W takich przypadkach obserwowano ostrą niewydolność nerek, zwykle odwracalną.

In chronic renal failure patients Silapo has not to be administered subcutaneously.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek Silapo nie wolno podawać podskórnie.

With a hundred different kinds of jeans on display, there is no excuse for failure.

Przy setkach dostępnych rodzajów dżinsów, nie ma usprawiedliwienia dla porażki.

Caution should be observed when initiating therapy in patients with heart failure.

Należy zachować ostrożność na początku leczenia u pacjentów z niewydolnością serca.

Many of us have criticised America in the past for its failure to work with others.

Wielu z nas w przeszłości krytykowało Amerykę za nieumiejętność pracy z innymi.

Renal failure Haematuria Crystalluria (see section 4.4) Tubulointerstitial nephritis

Niewydolność nerek Krwiomocz Występowanie kryształów w moczu (patrz punkt 4. 4).

Elevated endogenous FSH levels are indicative of primary testicular failure.

Zwiększone stężenie endogennego FSH wskazuje na pierwotną niewydolność jąder.

Cardiac disorders Arrythmias, predominantly supraventricular in nature Heart failure

Zaburzenia serca Zaburzenia rytmu serca, przeważnie nadkomorowe Niewydolność serca

Additional signs may include myoglobinuria (rhabdomyolysis) and acute renal failure.

Ponadto, może wystąpić mioglobinuria (rabdomioliza) i ostra niewydolność nerek.

Rare: liver cirrhosis, liver failure Skin and subcutaneous tissue disorders:

Rzadko: marskość wątroby, niewydolność wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

I was physically exhausted, mentally an absolute wreck, considered myself a failure.

Byłem wykończony fizycznie, mentalnie byłem wrakiem, winiłem siebie za ta porażkę.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: maniak komputerowy, frajer, konus, lamus, innowacyjny

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.