Search for the most beautiful word
diametric
to assay

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "extension"

 

"extension" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 398

extension {rzeczownik}

extension {rzecz.} [komp.] (też: add-on)

rozszerzenie {n.} [komp.]

I am aware that the extension of the Schengen area is a controversial issue.

Mam świadomość, że rozszerzenie strefy Schengen jest kwestią kontrowersyjną.

Multipurpose Internet Mail Extension

uniwersalne rozszerzenie poczty internetowej

We fought for the extension of the Ottawa Convention to all types of mines.

Walczyliśmy o rozszerzenie konwencji z Ottawy na wszystkie typy min.

This should even include extension of its mandate, so that fishermen would also be protected.

A nawet rozszerzenie jej mandatu, tak aby chronieni byli również rybacy.

Development of Schengen cooperation and extension of the Schengen area

Rozwój współpracy w ramach Schengen i rozszerzenie strefy Schengen

extension {rzecz.}

Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes

Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół

Extension of the Eurosystem’s cooperation programme with the Central Bank of Egypt

Przedłużenie programu współpracy między Eurosystemem a bankiem centralnym Egiptu.

In July of the same year, the Member States supported the extension of ENISA's mandate.

W lipcu tego samego roku państwa członkowskie poparły przedłużenie mandatu ENISA.

Extension of the EC-USA agreement for scientific and technological cooperation (

Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technicznej między WE a Stanami Zjednoczonymi (

It is important that EUFOR is not seen as an extension of the French operations in Chad.

Ważne jest, aby EUFOR nie był postrzegany jako przedłużenie działań francuskich w Czadzie.

extension {rzecz.} (też: attachment, rollaway bed, roll-away bed)

dostawka {f.}

extension {rzecz.} (też: addition)

dobudowa {f.}

extension {rzecz.} [fiz.]

rozciągłość {f.} [fiz.]

extension {rzecz.} (też: expansion)

A second important point is the extension of that requirement from road and rail to inland waterways.

Drugim ważnym punktem jest rozciągnięcie tego wymogu z transportu drogowego i kolejowego także na transport śródlądowymi drogami wodnymi.

extension {rzecz.} (też: suffix)

extension {rzecz.}

extension {rzecz.}

redresja {f.}

extension {rzecz.} [med.] (też: traction)

wyciąg {m.} [med.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "extension":

 

Podobne tłumaczenia

"extension" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "extension" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So that's the concept here for how we think this life extension ability exists.

To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia

You can add location extensions at either the ad level or the campaign level.

Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.

Furthermore, an extension of IMI to all regulated professions is envisaged.

Przewiduje się, że system IMI obejmie w przyszłości wszystkie zawody regulowane.

We need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.

Musimy umieścić w naszym programie skrócenie, a nie wydłużenie czasu pracy.

You may need to refresh the page in order to use extensions you've re-enabled.

Przed użyciem włączonego ponownie rozszerzenia może być konieczne odświeżenie strony.

The extension of the withdrawal period from 10 to 14 days has been mentioned.

Wspomniano o przedłużeniu terminu odstąpienia od umowy z dziesięciu do czternastu dni.

It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.

Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.

They trained 35,000 health extension workers to deliver care directly to the people.

Wytrenowali 35,000 pracowników ochrony zdrowia by nieśli ludziom pomoc.

Indeed, as things stand at the moment, we refuse to grant an extension.

Rzeczywiście, tak jak rzeczy się obecnie mają, odmawiamy udzielenia absolutorium.

We do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.

Nie chcemy przesunięcia terminu z 2013 roku; mówimy to bardzo wyraźnie.

For this reason, we want to remove these options for further extension of the derogations.

W związku z tym, chcemy usunięcia możliwości dalszego przedłużenia odstępstw.

Sometimes, however, the extensions you enabled don't show in your ads.

Jednak czasami uaktywnione rozszerzenia nie są wyświetlane w reklamach.

Let me stress that this proposal is far from a simple term extension.

Pragnę podkreślić, że projekt ten jest daleki od samego tylko przedłużenia okresu ochrony.

I think a great example of this is Ethiopia's new health extension program.

Sądzę, że doskonałym przykładem jest nowy program zdrowia w Etiopii.

European politics is, as it were, an extension of Belgian politics, with a greater purpose.

Polityka europejska jest swoistym przedłużeniem polityki belgijskiej, tylko cele są większe.

Delete the following extension configuration files to confirm the files aren't damaged.

Usuń następujące pliki konfiguracyjne rozszerzeń, aby mieć pewność, że nie są one uszkodzone.

Subsequent episodes of HAE were treated in an open label extension.

Kolejne epizody HAE leczono w badaniu dodatkowym prowadzonym metodą otwartą.

For higher mounting flexibility, an optional extension is also available (100 mm or 4.0”).

Dla większej elastyczności montażu jest możliwość podłącznie przedłużacza (100 mm lub 4,0 ").

This proposal concerns mostly the extension of the fund to disasters other than natural ones.

Dotyczy on przede wszystkim rozszerzenia funduszu na klęski inne niż żywiołowe.

Arava was not as effective as methotrexate in the extension study.

Preparat Arava wykazał mniejszą skuteczność niż metotreksat w przedłużonym badaniu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.